Na vsebino
EN

018-051/2013 Univerzitetni Klinični center Maribor

Številka: 018-51/2013-2
Datum sprejema: 8. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »VREČKE ZA KRI« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDICOTEHNA, d. o. o., Ljubljana, Zadobrovška cesta 42A, Ljubljana – Polje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 3. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 31. 1. 2013 se ugodi na način, da se
" v predzadnjem odstavku opombe k 20. točki točke 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila v delu, ki se glasi: "V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec",
" v objavi obvestila o (javnem) naročilu (v točki II.1.5) in v vseh objavah dodatnih pojasnil (v rubriki "Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: II.1.5", "Beri:"), objavljenih na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pa tudi v dopolnitvah in spremembah razpisne dokumentacije, to je
a) v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-866/12, z dne 12. 12. 2012) v 5. točki,
b) v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-52/13, z dne 21. 1. 2013) v 3. točki,
razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila v delu, ki se glasi: "V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec" oziroma "Ponujen mora biti isti proizvajalec".

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23. 10. 2012 sprejel sklep (številka DS-674/12) o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za nakup vrečk za kri. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo dne 6. 11. 2012 (pod številko objave JN11904/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 10. 11. 2012 pa (pod številko dokumenta 357657) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 217 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Vlagatelj je dne 1. 2. 2013 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 31. 1. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj
" predlaga razdelitev skupine 01 Vrečke za kri na dva sklopa in sicer: 1. sklop A: vrečke, ki se uporabljajo v predelavi (in na obstoječi opremi naročnika " aparat za pripravo krvnih komponent Fresenius Compomat G4); 2. sklop B: vrečke, ki se ne uporabljajo v stiku z navedeno opremo naročnika,
" od naročnika zahteva, da mu povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 1.500,00 EUR.
Vlagatelj svoj (pravovarstveni) predlog v zahtevku za revizijo utemeljuje s tem, da kot dobavitelj enega od vodilnih svetovnih proizvajalcev vrečk za kri, ki je osredotočen predvsem na področje filtriranja levkocitov iz polne krvi ali krvnih komponent, lahko ponudi veliko večino vrečk za kri, zaradi osredotočenosti omenjenega proizvajalca predvsem na področje filtriranja levkocitov iz polne krvi ali krvnih komponent pa ne more ponuditi enostavnih vrečk, ki jih pri svojem delu uporablja naročnik. Vlagatelj v posledici zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je v razpisni dokumentaciji določil, da je v posamezni skupini lahko ponujen le eden proizvajalec, ravnal v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom ZJN-2. Po zatrjevanju vlagatelja namreč "[z]ahteva po istem proizvajalcu vseh tipov vrečk" ["] "neupravičeno omejuje konkurenco".

Naročnik je dne 14. 2. 2013 sprejel sklep številka MG-135/13, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da mu vrečke za kri enega proizvajalca omogočajo enostavnejše, poenoteno vodenje nadzora kvalitete v okviru zagotavljanja sistema kakovosti. Po zatrjevanju naročnika je v primeru, če uporablja vrečke enega proizvajalca, postopek odvzema krvi enoten. Naročnik pri tem dodaja, da se, v "kolikor so vrečke od različnih proizvajalcev", ["] "postopek odvzema nekoliko razlikuje", ugotavlja, da to zahteva dodatno izobraževanje izvajalcev, dodatne standardne operativne postopke, kontrole kvalitete in s tem tudi dodatne stroške, ter izpostavlja ponudbeno ceno v vlagateljevi ponudbi (ki je "višja od ponudbene vrednosti najugodnejšega ponudnika").

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka MG-136/13, z dne 14. 2. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo priporočeno na pošto oddal dne 1. 2. 2013, naročnik ga je prejel dne 4. 2. 2013, rok za predložitev ponudb pa je bil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila določen na dan 5. 2. 2013 (točka VI.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega na Portalu javnih naročil, točka VI.3.4) obvestila o dodatnih informacijah, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, pa tudi uvodni stavek na drugi strani zapisnika o javnem odpiranju ponudb, številka DS-119/13, z dne 5. 2. 2013). V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pred potekom roka za prejem ponudb.

Upoštevaje navedeno in upoštevaje opravljeni predhodni preizkus vlagateljevega zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v nadaljevanju sprejela v (vsebinsko) obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom istega člena).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da kot dobavitelj enega od vodilnih svetovnih proizvajalcev vrečk za kri, ki je osredotočen predvsem na področje filtriranja levkocitov iz polne krvi ali krvnih komponent, lahko ponudi veliko večino vrečk za kri, zaradi osredotočenosti omenjenega proizvajalca predvsem na področje filtriranja levkocitov iz polne krvi ali krvnih komponent pa ne more ponuditi enostavnih vrečk, ki jih pri svojem delu uporablja naročnik. Vlagatelj v posledici zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je v razpisni dokumentaciji določil, da je v posamezni skupini lahko ponujen le eden proizvajalec, ravnal v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Po zatrjevanju vlagatelja namreč "[z]ahteva po istem proizvajalcu vseh tipov vrečk" ["] "neupravičeno omejuje konkurenco" (6. točka zahtevka za revizijo).

V Povabilu k predložitvi ponudbe je naročnik zapisal, da je ponudbo treba izdelati v skladu z navodili razpisne dokumentacije. V drugem odstavku točke 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik nadalje določil, da bo okvirni sporazum sklenil z najugodnejšim ponudnikom za posamezno skupino blaga. Količine in vrste blaga so podane v specifikaciji zahtev naročnika (točka 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V točki 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik določil, da bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 4.a k "Specifikaciji zahtev naročnika", ponudnik pa mora pri obeh razpisanih skupinah blaga ponuditi 100 % razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oziroma skupin. V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec. Vsebinsko smiselno enaka določba v navezavi na tehnično in/ali kadrovsko sposobnost izhaja iz 12. alinee točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, pri čemer je naročnik v dokaz izpolnjevanja omenjene zahteve oziroma pogoja in izkazovanje sposobnosti predvidel, da morajo ponudniki predložiti Izjavo ponudnika (OBR-7).

V Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-866/12, z dne 12. 12. 2012) je naročnik
" besedilo "Ponudnik mora pri obeh razpisanih skupinah blaga ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin. V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec" nadomestil z besedilom "Ponudnik mora ponuditi 100 % razpisanih vrst in količin blaga iz javnega naročila. Ponujen mora biti isti proizvajalec",
" 12. alineo točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe spremenil tako, da se odtlej glasi, da ponudnik "zagotavlja 100 % razpisanih vrst in količin blaga iz javnega naročila. Ponujen mora biti isti proizvajalec.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7 POPR)".

V Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-52/13, z dne 21. 1. 2013) je naročnik
" besedilo "Ponudnik mora ponuditi 100 % razpisanih vrst in količin blaga iz javnega naročila. Ponujen mora biti isti proizvajalec" nadomestil z besedilom "Ponudnik mora pri obeh razpisanih skupinah blaga ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin. V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec",
" 12. alineo točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe spremenil tako, da se odtlej glasi, da ponudnik "zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin, za katere oddaja ponudbo. V posamezni skupini je lahko ponujen samo le eden proizvajalec (velja za obe razpisani skupini).
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7 POPR 2)".

V Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-55/13, z dne 22. 1. 2013) je naročnik besedilo "Ponudnik mora pri obeh razpisanih skupinah blaga ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin. V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec" nadomestil z besedilom "Ponudnik mora pri ponujeni skupini oz. skupinah blaga ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin. V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec".

Ob vpogledu v specifikacijo zahtev naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej (upoštevaje tudi pojasnilo razpisne dokumentacije, "Datum objave: 14.11.2012, 12:30", ki na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 šteje kot del razpisne dokumentacije) med drugim zapisal:

Naziv artikla Šifra EM Predv. kol.
Vrečka BIO BAG (četverna), ki omogoča večkratno transfuzijo filtriranih eritrocitov in filtrirane plazme za nedonošenčke in novorojenčke od enega dajalca. (Fresenius A3AB0010 ali enakovredno) 327417 KOM 429
Vrečka za kri a 350 ml enojna z antikoagulantnim sredstvom CPDA1 (za AT). (Fresenius T2125 ali enakovredno). 604453 KOM 1.425
Vrečka za kri a 450 ml četverna z antikoagulantnim sredstvom CPD in ohranitveno tekočino SAGM z vgrajenim in-line filtrom za odstranitev levkocitov in pripravo filtriranih eritrocitov in plazme. (Fresenius T4021 ali enakovredno). 337331 KOM 27.277
Vrečka za kri a 450 ml četverna z antikoagulantnim sredstvom CPD in ohranitveno tekočino SAGM, za pripravo koncentriranih trombocitov iz buffy-coata (T/B sistem) in in-line filtriranih eritrocitov. (Fresenius T3940 ali enakovredno). 720348 KOM 27.277
Vrečka za kri a 450 ml enojna z antikoagulantnim sredstvom CPDA1 (za AT). (Fresenius T2136 ali enakovredno). 337340 KOM 1.569
Vrečka za kri a 450 ml trojna/četverna z antikoagulantnim sredstvom CPD in ohranitveno tekočino SAGM. (Fresenius T2767ali enakovredno). 622214 KOM 285
Vrečka za odvzem 450 ml krvi, enojna brez antikoagulanta. (Fresenius T2131 ali enakovredno) 854379 KOM 285
Vrečka za vzorčenje a 100 ml. (Fresenius P4206 ali enakovredno) 854387 KOM 1.425

V navezavi na
" ident s šifro 622214 je naročnik v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-833/12, z dne 4. 12. 2012) zapisal, da ponudniki lahko ponudijo tudi vrečko za kri 450 ml, trojna, T/T, antikoagulant CPD in ohranitvena raztopina SAGM (Fresenius T2374 ali enakovredno),
" ident s šifro 327417 je naročnik v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-866/12, z dne 12. 12. 2012) zapisal, da ponudniki lahko ponudijo tudi vrečko brez pred-filtra z enako ostalo konfiguracijo oziroma sistem 4 vrečk z volumnom posamezne vrečke 150 ml.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v delih razpisne dokumentacije, ki so vlagatelju sporni, razpisno dokumentacijo nekajkrat spremenil oziroma dopolnil. Upoštevaje zadnji dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije je naročnik zahteval, da je "[v] posamezni skupini" ["] "lahko ponujen le eden proizvajalec".

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah je oblikovanje potreb v domeni naročnika, saj naročnik najbolje pozna svoje delovanje in specifične potrebe, prav tako pa je odgovoren za svoje poslovanje. Z identifikacijo in opredeljevanjem potreb naročnik prevzame odgovornost za svoje poslovanje oziroma izvrševanje nalog, zaradi katerih je ustanovljen. Vsebino predmeta nabave tako določi naročnik, pri tem pa mora upoštevati pravila, ki jih določa ZJN-2, da bi ta predmet nabavil (v zvezi s tem primerjati prvi odstavek 1. člena ZJN-2), kakor tudi načela, na katerih temelji javno naročanje (5. člen ZJN-2, v navezavi na 6. do 10. člen ZJN-2).

Iz Prečiščene različice Pogodbe o delovanju evropske unije (Uradni list EU, št. C 326/2012, z dne 26. 10. 2012) v členu 288 izhaja, da za izvajanje pristojnosti Evropske unije institucije sprejemajo uredbe, direktive, sklepe, priporočila in mnenja, pri čemer je direktiva za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar pa izbiro oblike in metod prepušča nacionalnim organom.

Iz 29. uvodne izjave Direktive številka 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 31. marca 2004, o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, tako med drugim izhaja, da morajo tehnične specifikacije, ki jih pripravijo javni naročniki, omogočati odprtost javnih naročil konkurenci, zaradi česar je treba omogočiti predložitev ponudb, ki odražajo različnost tehničnih rešitev. Naročniki morajo biti sposobni obrazložiti vsak sklep o neenakovrednosti v posameznem primeru. Kot izhaja iz člena 23 omenjene direktive morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati neupravičenih ovir za odpiranje javnih naročil konkurenci.

Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 37. členu ZJN-2.

V skladu s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije iz 1. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij, ki je priloga 6 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007), navedejo v dokumentaciji javnega naročila, kot na primer v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih.

Kot izhaja iz drugega odstavka 37. člena ZJN-2 morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

Če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 37. člena ZJN-2. Pri takem sklicevanju se navede besedo "ali enakovredni" (deveti odstavek 37. člena ZJN-2).

Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno (31. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom (drugi odstavek 6. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru s tem, ko zatrjuje, da je naročnik z določbo razpisne dokumentacije, po kateri je v posamezni skupini lahko ponujen le eden proizvajalec, ravnal v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom ZJN-2, zatrjuje kršitev naročnika pri določanju tehničnih specifikacij predmeta zadevnega javnega naročila, v navezavi na oblikovanje sklopov.

Kot izhaja iz objave obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil (točka II.1.8), v povezavi s prilogo B) oziroma iz objave obvestila o (javnem) naročilu v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (točka II.1.8), v povezavi z rubriko Informacije o sklopih) je naročnik razpisno dokumentacijo oblikoval tako, da je mogoče ponudbo oddati po (dveh) sklopih. Omenjeno dejstvo napeljuje na zaključek, da je v konkretnem primeru že naročnik sam ocenil, da oblikovanje razpisne dokumentacije tako, da je mogoče ponudbo oddati po (dveh) sklopih, dopušča predmet javnega naročila, pa tudi, da oblikovanje razpisne dokumentacije na tak način prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila (v zvezi s tem primerjati drugi odstavek 6. člena ZJN-2). Upoštevaje navedeno je potrebno ugotoviti, ali je naročnik v konkretnem primeru z oblikovanjem razpisne dokumentacije zagotovil nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je v razpisni dokumentaciji določil, da je v posamezni skupini lahko ponujen le eden proizvajalec, ravnal v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 37. členom ZJN-2, saj "[z]ahteva po istem proizvajalcu vseh tipov vrečk" ["] "neupravičeno omejuje konkurenco" (6. točka zahtevka za revizijo).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ne zanika naslednjih zatrjevanj vlagatelja:
" da je dobavitelj enega od vodilnih svetovnih proizvajalcev vrečk za kri, ki je osredotočen predvsem na področje filtriranja levkocitov iz polne krvi ali krvnih komponent,
" da od proizvajalca, katerega blago namerava ponujati oziroma ga ponuja, lahko ponudi "kosovno več kot 90%" vrečk,
" da proizvajalec, katerega blago namerava ponujati oziroma ga ponuja, v svoji ponudbi nima enostavnih vrečk,
" da po tem, ko bi pooblaščena oseba izbranega proizvajalca vrečk poskrbela za nastavitve parametrov na opremi (naročnika), spreminjanje oziroma nastavljanje parametrov s strani uporabnika ne bi bilo potrebno,
" da njegova "ponudba" zagotavlja popolno združljivost z naročnikovo opremo.

Glede na navedeno, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da
" namen zanikanja izpostavljenih dejstev ne izhaja niti iz siceršnjih navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo,
" naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo učinka domneve priznanja ni preprečil z izjavo, da izpostavljenih dejstev ne pozna,
je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, omenjena dejstva štela za priznana.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ne zanika niti zatrjevanja vlagatelja, da je postopek izdelave "vrečk za kri, ki se uporabljajo za namene transfuzije krvi," ["] "zelo natančno določen z ISO standardom 3826", omenjeni standard pa "morajo spoštovati vsi proizvajalci, ki prodajajo na trgu EU".

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da "iz uporabniškega vidika med vrečkami različnih proizvajalcev ni razlike", naročnik sicer zatrjuje, da se, v "kolikor so vrečke od različnih proizvajalcev", ["] "postopek odvzema nekoliko razlikuje", vendar pa ne pojasni jasno oziroma jasno ne konkretizira, v čem se, v "kolikor so vrečke od različnih proizvajalcev", postopek odvzema razlikuje. Naročnik ob tem ugotavlja, da to zahteva dodatno izobraževanje izvajalcev, dodatne standardne operativne postopke, kontrole kvalitete in s tem tudi dodatne stroške, vendar pa za omenjene ugotovitve (zatrjevanja) ne predlaga izvedbe dokaznih predlogov, ki bi njegove ugotovitve (zatrjevanja) dokazovali. Tudi v primeru, če bi bilo morebiti (posredno) mogoče razumeti, da naročnik razlike v postopku odvzema pojasnjuje s posledicami (dodatno izobraževanje izvajalcev, dodatni standardni operativni postopki in kontrole kvalitete, s tem pa dodatni stroški), bi bilo še vedno potrebno zaključiti, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ni določno pojasnil oziroma konkretiziral, v čem bi bilo, v "kolikor so vrečke od različnih proizvajalcev", potrebno dodatno izobraževanje izvajalcev, niti, kateri dodatni standardni operativni postopki (in kontrole kvalitete) bi bili potrebni.

Naročnik v pojasnilih razpisne dokumentacije "Datum objave: 12.12.2012, 13:12", "Datum objave: 12.12.2012, 13:15" in "Datum objave: 12.12.2012, 13:19", ki na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije, sicer navaja, da zahteva "celotno ponudbo od istega proizvajalca", ker bi lahko pri ponudnikih različnih proizvajalcev prišlo do razlik v materialu in geometrijskih lastnostih in bi bilo potrebno poseganje v obstoječo opremo (nastavitve parametrov) različnih izvajalcev, vendar pa
" omenjenega razloga (kot razloga za zavrnitev zahtevka za revizijo) ne navaja v odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo,
" ob tem ne gre prezreti dejstva, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek 5. točke na prvi strani) zatrjuje, da po tem, ko bi pooblaščena oseba izbranega proizvajalca vrečk poskrbela za nastavitve parametrov na opremi (naročnika), spreminjanje oziroma nastavljanje parametrov s strani uporabnika ne bi bilo potrebno, pa tudi, da se "[o]stalih 5 vrečk v skupini 01" ["] "nikoli ne uporablja v predelavi z zgoraj navedeno opremo " Fresenius Compomat G4, zato pri uporabi teh 5-ih vrečk ni potrebno nikakršno spreminjanje oz. nastavljanje parametrov naročnikove opreme" (prvi odstavek 5. točke na drugi strani zahtevka za revizijo). Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo omenjenih zatrjevanj vlagatelja ne zanika, namen zanikanja izpostavljenih dejstev pa ne izhaja niti iz siceršnjih navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s svojo zahtevo, da je "[v] posamezni skupini" ["] "lahko ponujen le eden proizvajalec", kršil drugi odstavek 37. člena ZJN-2, v povezavi z drugim odstavkom 6. člena, prvim odstavkom 7. člena in 9. členom ZJN-2. Oblikovanje potreb je, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, sicer res v domeni naročnika (saj naročnik najbolje pozna svoje delovanje in specifične potrebe, prav tako pa je odgovoren za svoje poslovanje), vendar pa mora naročnik pri tem upoštevati tudi pravila ZJN-2 in načela, na katerih temelji javno naročanje (5. člen ZJN-2, v navezavi na 6. do 10. člen ZJN-2). Naročnik v posledici vsebine, kot izhaja iz odločitve o zahtevku za revizijo, iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, v konkretnem primeru ni uspel izkazati, da z zahtevo, da je "[v] posamezni skupini" ["] "lahko ponujen le eden proizvajalec", omejuje konkurenco zaradi okoliščin, ki so v danem primeru objektivno opravičljive. Upoštevaje navedeno naročnik v konkretnem primeru tudi ni izkazal, da tehnične specifikacije z zahtevo, da je "[v] posamezni skupini" ["] "lahko ponujen le eden proizvajalec", omogočajo enakopraven dostop vsem ponudnikom (tudi vlagatelju) in ne ustvarjajo ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom (tudi vlagatelju), niti, da so vezane na njegove objektivne potrebe in zahteve, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki. Naročnik v konkretnem primeru tudi ni izkazal, da je z določitvijo omenjene zahteve razpisne dokumentacije zagotovil nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom (tudi vlagatelju). Če bi ne glede na dejstvo, da določeno zahtevo morebiti lahko izpolni le določen krog potencialnih ponudnikov oziroma posamezen ponudnik, naročnik v konkretnem primeru uspel izkazati, da je izpostavljena zahteva objektivno opravičljiva, mu ravnanja v nasprotju z določili ZJN-2 ne bi bilo mogoče očitati.

Kot je Državna revizijska komisija v tem sklepu poudarila že doslej, so naročniki v postopkih oddaje javnih naročil (ob upoštevanju svojih potreb) upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Upoštevaje navedeno mora biti naročnik takšne zahteve, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje, sposoben ustrezno in prepričljivo utemeljiti, za kar pa v konkretnem primeru ne zadostuje niti zgolj splošno zatrjevanje naročnika, da mu vrečke za kri enega proizvajalca omogočajo enostavnejše, poenoteno vodenje nadzora kvalitete v okviru zagotavljanja sistema kakovosti. Naročnik bi moral izpostavljena zatrjevana dejstva ustrezno dokazati (česar v zadevnem postopku pravnega varstva ni storil), kar še posebej velja v primeru, ko je krog potencialnih ponudnikov omejen na predmet javnega naročila, ki mora biti v posamezni skupini oziroma sklopu (kot v konkretnem primeru) ponujen le s strani enega samega proizvajalca.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila na način, da je
" v predzadnjem odstavku opombe k 20. točki točke 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razveljavila razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila v delu, ki se glasi: "V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec",
" v objavi obvestila o (javnem) naročilu (v točki II.1.5) in v vseh objavah dodatnih pojasnil (v rubriki "Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: II.1.5", "Beri:"), objavljenih na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pa tudi v dopolnitvah in spremembah razpisne dokumentacije, to je
a) v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-866/12, z dne 12. 12. 2012) v 5. točki,
b) v Dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije (številka DS-52/13, z dne 21. 1. 2013) v 3. točki,
razveljavila razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila v delu, ki se glasi: "V posamezni skupini je lahko ponujen le eden proizvajalec" oziroma "Ponujen mora biti isti proizvajalec".

Ker je kršitve naročnika mogoče odpraviti in zakonito stanje vzpostaviti že v posledici izpostavljenih razveljavitev razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija (v posledici dosedanjih ugotovitev) v nadaljevanju ni odločala o tem, ali bi moral naročnik skupino 01 Vrečke za kri razdeliti na dva sklopa, kot to v zahtevku za revizijo predlaga vlagatelj.

Z razveljavitvijo dela razpisne dokumentacije se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo priprave razpisne dokumentacije (4. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru nadaljevanja izvedbe postopka oddaje zadevnega javnega naročila preveri, ali bo ob upoštevanju predmetne odločitve Državne revizijske komisije na podlagi določbe 12. alinee točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v navezavi na izjavo o izpolnjevanju pogojev " OBR-7) v delu, ki se (prav tako) glasi "V posamezni skupini je lahko ponujen samo le eden proizvajalec", postopek oddaje zadevnega javnega naročila lahko izvedel skladno z določbami ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj od naročnika zahteva, da mu povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 1.500,00 EUR.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Strošek predrevizijskega in revizijskega postopka namreč predstavlja tudi taksa za predrevizijski in revizijski postopek (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v postopku pravnega varstva (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 1.500,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok treh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 3. 2013


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
" MEDICOTEHNA, d. o. o., Ljubljana, Zadobrovška cesta 42A, 1260 Ljubljana - Polje
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran