Na vsebino
EN

018-010/2013 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Številka: 018-10/2013-15
Datum sprejema: 14. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Nakup strežnika, usmerjevalnika in licenc za strežniško programsko opremo«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Alarix d.o.o., Stegne 11c, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji naročila, izdane dne 10. 12. 2012, pod št. JNM-B-0003/2012-POG.

2. Naročnik mora v roku v roku 15 dni od prejema tega sklepa Državni revizijski komisiji na račun izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. SI56 01100-6300109972, sklic 18-13145-4029011-10212013, povrniti znesek založenih sredstev za izdelavo strokovnega mnenja v višini 200,00 EUR, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Nakup strežnika, usmerjevalnika in licenc za strežniško programsko opremo", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 9. 11. 2012, pod št. objave NMV2745/2012. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, izdano dne 10. 12. 2012, pod št. JNM-B-0003/2012-POG, ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda ponudniku Iskra sistemi d.d., Stegne 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ponudbo vlagatelja je naročnik izločil kot neprimerno in nepopolno, ker je ugotovil, da ne zajema zahtevane programske opreme za CA Arc Backup modul za VM.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev z vlogo z dne 14. 12. 2012 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da je v ponudbi podal vse zahtevane licence, zaradi novega načina licenciranja pa je ponudil nekoliko drugačne licence zaradi ugodnejšega načina, vendar te licence vsebujejo vse zahtevane licence in še več. Ponujeni CA ARCserve r16 RPO Per Socket tako vsebuje CA ARCserve Backup r16 file server module z vsemi agenti in opcijami znotraj virtualnih instanc na strežniku, kjer je izvedena virtualizacija, CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Advanced Virtual Edition, CA ARCserve Central Protection Manager, CA ARCserve Central Reporting, CA ARCserve Central Virtual Standby r16 for Windows, CA ARCserve Central Host-Based VM Backup r16 for Windows (kar je bilo zahtevano v razpisu) in CA ARCserve Replication for file data only with Assured Recovery. Vlagatelj je prepričan, da je s ponudbo zajel vse zahtevane licence, hkrati pa za precej ugodnejšo ceno ponudil še dodatne funkcionalnosti, predprodajno in razpisno licenciranje pa je bilo očitno pripravljeno pred novim načinom licenciranja CA produktov, ki zadevo bistveno poceni in poenostavi z združenimi produkti. Vlagatelj v nadaljevanju navede nekaj izsekov iz predstavitve novega načina licenciranja CA, ki se nanašajo na ponujene licence in po mnenju vlagatelja dokazujejo, da so manjkajoče licence zajete v njegovi ponudbi.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 7. 1. 2013, pod št. JNM-B-0003/2012-POG, zahtevek za revizijo zavrnil. Navaja, da je odločitev glede izločitve ponudbe vlagatelja sprejel ob upoštevanju strokovnega mnenja dveh zunanjih strokovnjakov, ki se ukvarjata s področjem informacijske tehnologije in sta tudi sodelovala pri pripravi tehničnih specifikacij predmeta naročila. Naročnik je skrbno preučil revizijske navedbe vlagatelja in po ponovni proučitvi z angažiranjem zunanjih strokovnjakov ugotovil, da ponudba vlagatelja ne zajema zahtevane programske opreme za CA Arc Backup modul za VM, ker ne zagotavlja delo backupa iz sekundarnih virtualnih hostov na izviren host, če backupiramo virtualne gueste, torej virtualne strežnike. Naročnik poudarja, da je v njegovi pristojnosti, kako pripravi specifikacijo predmeta naročila, ki se je morajo ponudniki v celoti držati. V 4. poglavju razpisne dokumentacije je naročnik navedel, da morajo ponudniki poleg ostalega predložiti tudi CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License. Vlagatelj svoje ponudbe ni pripravil skladno z jasno opredeljenimi tehničnimi zahtevami, poleg tega v revizijskem zahtevku tudi sam navaja, da je ponudil nekoliko drugačne licence od zahtevanih in se skliceval na nov način licenciranja, kar pa za naročnika v tem postopku ni relevantno, saj je v razpisni dokumentaciji jasno opredelil predmet naročila. Naročnik poudarja, da noben drug ponudnik ni navajal spremenjenih načinov licenciranja, navedbe vlagatelja, da je ponudil več od zahtevanega, pa za naročnika niso pomembne, saj dodatnih funkcionalnosti ne potrebuje. Naročnik še izpostavlja, da vlagatelj v okviru pravila o trditvenem in dokaznem bremenu drugih navedb kot teh, da licence izpolnjujejo vse zahtevano in še več, ni podal, razen dodatne specifikacije, iz katere pa izhaja, da na segmentu modula za VM ni skladna z zahtevami naročnika.

Naročnik je dne 10. 1. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je v cilju ugotovitve pravilnega in popolnega dejanskega stanja, na podlagi 34. in 36. člena ZPVPJN, s sklepom z dne 21. 1. 2013, št. 018-10/2013-2, odredila pridobitev strokovnega mnenja ter vlagatelju in naročniku naložila založitev predujma za pridobitev strokovnega mnenja, vsakemu v višini 200,00 EUR. Vlagatelj je znesek predujma pravočasno plačal, medtem ko naročnik zneska ni plačal. Tretji odstavek 36. člena ZPVPJN določa, da lahko Državna revizijska komisija v primeru, kadar odredi pridobitev strokovnega mnenja, naročnik ali vlagatelj pa v postavljenem roku ne založi predujma, opusti izvedbo predlaganega dokaza ali izvede predlagan dokaz in zanj predhodno založi sredstva, če presodi, da je to potrebno za pravilno in zakonito odločitev o zahtevku za revizijo. Ker naročnik ni založil predujma za izdelavo strokovnega mnenja, Državna revizijska komisija pa je ocenila, da je strokovno mnenje zaradi razrešitve spornih dejstev potrebno za pravilno in zakonito odločitev o zahtevku za revizijo, je v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZPVPJN sama založila sredstva v višini 200,00 EUR. Državna revizijska komisija je zaradi potreb izdelave strokovnega mnenja v revizijskem postopku pridobila pojasnila od uradnega partnerja proizvajalca produkta CA ARCserve Backup. Pridobljeno strokovno mnenje z dne 22. 2. 2013 je Državna revizijska komisija dne 26. 2. 2013 posredovala v izjasnitev naročniku in vlagatelju. Vlagatelj se o prejetem mnenju ni izjasnil, medtem ko je naročnik dne 5. 3. 2013 zgolj navedel, da se je seznanil s strokovnim mnenjem.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije, preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter pridobljenega strokovnega mnenja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponudba vlagatelja ne vključuje zahtevane programske opreme CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License, ki jo je naročnik zahteval v Navodilih za izdelavo ponudbe, v točki 4. Opis naročila, Licence za program za arhiviranje, sedma alineja, ter posledično temu ponudbo vlagatelja utemeljeno izločil iz postopka javnega naročanja.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo trdi, da njegova ponudba vključuje licenco CA Arcserve Central Host-Based VM Backup r16 for Windows, ki jo je zahteval naročnik, in sicer v okviru ponujene licence CA ARCserve r16 RPO Per Socket. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo vztraja pri ugotovitvi, da ponudba vlagatelja zahtevane programske opreme ne zajema, pri čemer še dodatno navede, da ponujena licenca ne zagotavlja delo backupa iz sekundarnih virtualnih hostov na izviren host, če backupiramo virtualne gueste, torej virtualne strežnike (naročnik se pri tem sklicuje na mnenja zunanjih strokovnjakov, ki se tudi nahajata v odstopljeni spisovni dokumentaciji in ki naj bi tudi sodelovala pri pripravi tehničnih specifikacij predmetnega naročila).

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je med strankama sporno dejstvo, za ugotovitev katerega je potrebno strokovno znanje, s katerim Državna revizijska komisija ne razpolaga, je odredila pridobitev strokovnega mnenja in strokovnjaku naložila, da poda dejanske ugotovitve o tem, ali ponudba vlagatelja izpolnjuje zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije: "Licence za program za arhiviranje: CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License".

Strokovnjak je v pisnem strokovnem mnenju z dne 22. 2. 2013 ugotavljal, ali ponujen programski modul v ponudbi vlagatelja: "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" (del družine programske opreme CA Arcserve Backup) ustreza v razpisni dokumentaciji zahtevani programski opremi "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License". Pojasnil je, da je na prvi pogled razvidno, da gre sicer za podobna, vendar imensko različna modula (agenta) iste družine programske opreme, iz javno dostopnih virov proizvajalca pa je razvidna podobnost obeh produktov. Bistveno razlikovanje je v načinu licenciranja, torej uporaba in instalacija na strojni opremi s pripadajočim operacijskim sistemom (licenca je omejena bodisi na instalirano instanco ali na količino uporabljenih procesorskih jeder). Iz objavljenih odgovorov na vprašanja interesentov (št. 1: 9. 11. 2012, 12. 11. 2012) je razvidno, da je za naročnika sprejemljiva katerakoli programska oprema, ki ponuja iste funkcionalnosti, pri čemer se naročnik ni opredelil do načina licenciranja, niti ni priložil načrta implementacije/instalacije zahtevane programske opreme, iz katerega bi bile razvidne dodatne omejitve, zaradi česar je predmet preverjanja ustreznosti ponudbe zgolj primerjava funkcionalnosti zahtevanega modula in ponujenih modulov. Strokovnjak v nadaljevanju povzame opcije in module (agente) družine CA Arcserve Backup, dostopne na spletnih straneh CA Arcserve, glede katerih ugotavlja, da ne vsebujejo dovolj enoumnih informacij, iz katerih bi bilo mogoče izvesti nedvoumno primerjavo ponujenega modula z zahtevanim, zato je preko Državne revizijske komisije zaprosil za dodatne informacije uradne partnerje CA. Na podlagi pregleda razpisne dokumentacije, prejetih odgovorov in ogleda dostopnih virov je ugotovil, da ponujena programska oprema pod oznako "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" vsebuje vse funkcionalnosti, kot jih ima razpisan produkt "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License", pri čemer je v ponujenem produktu "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" na voljo več funkcionalnosti, kot jih ima razpisan produkt, vendar teh naročnik ni zahteval. Produkta se razlikujeta v načinu licenciranja, saj je uporaba ponujenega produkta omejena na postavitev navideznega okolja (virtualni strežniki) z eno procesno instanco "socket" (procesor z 2-4-6- jedri), uporaba razpisanega produkta pa je omejena na en strežnik (1 licenca), ne glede na število procesorjev in jeder. Oblika licenciranja bi morala biti prilagojena načinu uporabe in namestitve produkta, vendar je bila razpisna dokumentacija naročnika precej ohlapna in z izjemo natančnega seznama programskih produktov ne vsebuje predvidene arhitekture ali opisa namestitve sistema, niti niso kako drugače navedene omejitve pri uporabi programske opreme. Iz objavljenega seznama vprašanj in odgovorov je razvidno, da je naročnik dopustil možnost, da ponudniki ponudijo katerikoli programski paket, ki vsebuje vse zahtevane funkcionalnosti, pri tem pa v ničemer ni omejil licenčne pogoje oziroma način postavitve. Strokovnjak na podlagi navedenega zaključuje, da je vlagatelj ponudil funkcionalno ustrezen produkt.

Državna revizijska komisija po proučitvi strokovnega mnenja ugotavlja, da so odločilna dejstva, potrebna za razrešitev spornega vprašanja med strankama, jasno in izčrpno pojasnjena ter imajo podlago v ugotovitvah, ki izhajajo iz strokovne preučitve zahtev iz razpisne dokumentacije, pojasnil naročnika v okviru objavljenih odgovorov na portalu javnih naročil, ponudbene vsebine vlagatelja in podatkov proizvajalca ter njegovega uradnega partnerja. Mnenje je plod strokovnega znanja s področja predmeta javnega naročila, zato Državna revizijska komisija pridobljeno mnenje in ugotovitve v celoti sprejema.

Državna revizijska komisija se strinja z ugotovitvijo strokovnjaka, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil zgolj zahtevo po programskem produktu, "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License", ni pa podal predvidene arhitekture ali opisa namestitve sistema, niti ni kako drugače navedel omejitve pri uporabi programske opreme. V razpisni dokumentaciji so bile kot priloga pod zaporedno številko 5 sicer navedene "Tehnične specifikacije", vendar teh v razpisni dokumentaciji ni bilo. Dalje iz objavljenega seznama vprašanj in odgovorov (na portalu javnih naročil) izhaja, da je naročnik dopustil možnost, da ponudniki ponudijo katerikoli programski paket, ki vsebuje vse zahtevane funkcionalnosti, pri tem pa v ničemer ni omejil licenčne pogoje oziroma način postavitve. Zainteresirani subjekt je naročniku namreč postavil vprašanje, ali lahko ponudi programski paket za arhiviranje, ki vsebuje vse zahtevane funkcionalnosti istega ali drugega proizvajalca (oddano dne 9. 11. 2012), naročnik pa je odgovoril, da je sprejemljiva katerakoli programska oprema, ki ponuja iste funkcionalnosti (npr. backup odprtih fajlov, relacijske baze, virtualne mašine, ") (objavljeno dne 12. 11. 2012). Za naročnika je bila torej sprejemljiva katerakoli programska oprema, ki ponuja iste funkcionalnosti, pri čemer se naročnik ni opredelil do načina licenciranja, niti ni priložil načrta implementacije/instalacije zahtevane programske opreme, iz katerega bi bile razvidne dodatne omejitve. Zato je bilo za presojo naročnikovega ravnanja ključno ugotoviti dejstvo, ali ponujena programska oprema vlagatelja pod oznako "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" vsebuje vse funkcionalnosti, kot jih ima razpisan produkt "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License".

Ugotovitve strokovnjaka potrjujejo navedbe vlagatelja, da ponujena programska oprema pod oznako "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" vsebuje vse funkcionalnosti, kot jih ima razpisan produkt "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License", pri čemer je v ponujenem produktu "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" na voljo več funkcionalnosti, kot jih ima razpisan produkt (katerih naročnik sicer ni zahteval). Produkta se razlikujeta v načinu licenciranja, saj je uporaba ponujenega produkta omejena na postavitev navideznega okolja (virtualni strežniki) z eno procesno instanco "socket" (procesor z 2-4-6- jedri), uporaba razpisanega produkta pa je omejena na en strežnik (1 licenca), ne glede na število procesorjev in jeder. Kot to poudarja strokovnjak, bi oblika licenciranja morala biti prilagojena načinu uporabe in namestitve produkta, vendar je bila razpisna dokumentacija naročnika v zadevnem primeru precej ohlapna in z izjemo natančnega seznama programskih produktov ni vsebovala predvidene arhitekture ali opisa namestitve sistema, niti niso kako drugače navedene omejitve pri uporabi programske opreme. Na podlagi navedenega se Državna revizijska komisija strinja z ugotovitvijo strokovnjaka, da je vlagatelj s programsko opremo pod oznako "CA ARCserve r16 RPO Per Socket" ponudil funkcionalno ustrezen produkt zahtevanemu produktu "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License".

Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenih dejstev, ki izhajajo iz strokovnega mnenja in so potrjena s podatki iz spisovne dokumentacije, ter mnenja strokovnjaka, katerega v celoti sprejema in mu sledi, zaključuje, da je treba pritrditi revizijskim očitkom vlagatelja, da je naročnik pri pregledu ustreznosti ponujenega produkta vlagatelja v izpostavljenem delu ponudbe napačno ugotovil, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije po programski opremi "CA Arcserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License". Treba je namreč poudariti, da lahko naročnik primernost (popolnost) ponudb presoja le v okviru zahtev, ki jih vnaprej jasno navede v razpisni dokumentaciji, kar v konkretnem primeru pomeni, da ponudbe vlagatelja ne more izločiti iz razlogov, ki ponudnikom v razpisni dokumentaciji niso bili predstavljeni kot izločilni oziroma kot obvezno upoštevni v ponudbeni vsebini. Zato dejstvo, ki ga izpostavlja tudi strokovno mnenje, da se ponujeni produkt v primerjavi z zahtevanim razlikuje v načinu licenciranja, pri presoji ustreznosti ponujenega produkta vlagatelja ne more biti upoštevno, saj naročnik s tem povezanih zahtev v razpisni dokumentaciji ni podal.

Ker je vlagatelj v revizijskem postopku dokazal, da naročnik pri presoji ustreznosti ponujenega produkta v ponudbi vlagatelja ni upošteval zahtev iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ker je izločil ponudbo, za katero ni pravilno ugotovil, da ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Revizijski očitki vlagatelja o kršitvah naročnika so zato utemeljeni.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenih kršitvah naročnika zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji naročila, izdane dne 10. 12. 2012, pod št. JNM-B-0003/2012-POG. Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo vlagatelja ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni zahteval povračila stroškov, zato Državna revizijska komisija, ob upoštevanju petega odstavka 70. člena ZPVPJN, o povračilu teh stroškov ni odločala. Je pa Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije ugotovila, da je vlagatelj, skladno z naročnikovim pravnim poukom v odločitvi o oddaji naročila, plačal takso v previsoki višini 200,00 EUR. Skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, bi moral vlagatelj, upoštevaje vrednost ponudbe izbranega ponudnika z DDV v višini 12.401,28 EUR z DDV, plačati takso v višini 124,01 EUR. Državna revizijska komisija bo zato, na podlagi tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN, ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse v višini 75,99 EUR.

V revizijskem postopku so nastali tudi stroški za izdelavo strokovnega mnenja, katere sta založila vlagatelj (v znesku 200,00 EUR) in Državna revizijska komisija (v znesku 200,00 EUR). Ker je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen, je Državna revizijska komisija naročniku, na podlagi tretjega odstavka 36. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in četrtim odstavkom 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), naložila, da v roku 15 dni od prejema tega sklepa Državni revizijski komisiji na račun izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. SI56 01100-6300109972, sklic 18-13145-4029011-10212013, povrne znesek v višini 200,00 EUR, ki ga je Državna revizijska komisija predhodno založila namesto naročnika za izdelavo strokovnega mnenja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 14. 3. 2013
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
- Alarix d.o.o., Stegne 11c, Ljubljana
- Iskra sistemi d.d., Stegne 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- v vednost: finančna služba, tu
- arhiv, tu

Natisni stran