Na vsebino
EN

018-073/2013 Banka Slovenije

Številka: 018-73/2013-5
Datum sprejema: 14. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Avtomatizacija poročanja in informatizacija gotovinskega poslovanja« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj S&T Slovenija, d. d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 3. 2013

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila "Avtomatizacija poročanja in informatizacija gotovinskega poslovanja", začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 1. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 4. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Avtomatizacija poročanja in informatizacija gotovinskega poslovanja", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 6. 4. 2012 (pod številko objave JN3840/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 10. 1. 2013 sprejel sklep, oznaka 33.00-1074/12-MP, s katerim je sklenil, da se vse prispele ponudbe za zadevno javno naročilo zavrnejo.

Omenjeni sklep z dne 10. 1. 2013 je vlagatelj prejel dne 17. 1. 2013, dne 29. 1. 2013 pa je oddal zahtevek za revizijo z dne 28. 1. 2013.

Naročnik je dne 25. 2. 2013 sprejel sklep, oznaka 33.00-1074/12-MP, s katerim je sklenil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljen, v celoti pa se zavrne tudi vlagateljeva zahteva za vračilo stroškov.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 1. 3. 2013, oznaka 33.00-0097/13-MP, Državni revizijski komisiji (v odločanje) odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 6. 3. 2013 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA", z dne 4. 3. 2013.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom številka 018-73/2013-3, z dne 8. 3. 2013, pozvala na doplačilo takse.

Dne 14. 3. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 12. 3. 2013. V omenjeni vlogi vlagatelj navaja, da umika svoj zahtevek za revizijo, ki ga je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pri naročniku vložil dne 29. 1. 2013 (v nadaljevanju: umik zahtevka za revizijo). Ker
" je iz podatkov na poštni kuverti razvidno, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo z dne 28. 1. 2013 na pošto priporočeno oddal dne 29. 1. 2013,
" se na podlagi drugega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno (ali brzojavno), šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (v konkretnem primeru smiselno: za dan izročitve naročniku),
je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v konkretnem primeru z umikom zahtevka za revizijo umika svoj zahtevek za revizijo z dne 28. 1. 2013.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija v navedenem primeru v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 1. 2013, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 14. 3. 2013


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
" odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran