Na vsebino
EN

018-426/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-426/2012-11
Datum sprejema: 8. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izgradnja PHO Brezovica " Vrhnika: 1. sklop (APO 12, 13, 18 in 19) in 2. sklop (APO 14, 15, 16, 17, 20, 21 in 22)", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.3.2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3.12.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13.6.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6329/2012, s popravki pod objavami št. JN7192/2012 z dne 4.7.2012, št. JN7709/2012 z dne 17.7.2012, št. JN7976/2012 z dne 20.7.2012 in JN8215/2012 z dne 27.7.2012, objavil javno naročilo "Izgradnja PHO Brezovica " Vrhnika: 1. sklop (APO 12, 13, 18 in 19) in 2. sklop (APO 14, 15, 16, 17, 20, 21 in 22)". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 20.11.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-25/12-mcč-38, s katero je odločil, da se predmetno naročilo za 1. sklop (APO 12, 13, 18 in 19) in 2. sklop (APO 14, 15, 16, 17, 20, 21 in 22) odda ponudniku J.V. Godina d.o.o. Kozina + Fracasso S.p.A Italija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 3.12.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, nepravilna in nepopolna. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik za partnerja pravno osebo Fracasso S.p.A, Italija in njenega zakonitega zastopnika ni izkazal, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi v 42. členu ZJN-2 naštetih kaznivih dejanj. Izbrani ponudnik je, namesto dokazila iz uradne evidence za zakonite zastopnike in za omenjenega partnerja, predložil izpolnjene obrazce iz ponudbe, in sicer Izjavo 2 in izjavo 2A, s čimer je njegova ponudba nepravilna, saj nekaznovanosti ni dokazal na način, kot je bil eksplicitno določen v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj tudi trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker izbrani ponudnik za partnerja Francasso S.p.A ni predložil dokazil, da je plačal davke in prispevke, kot je bilo to v točki 5 (f) razpisne dokumentacije določno. Poleg tega je ponudba izbranega ponudnika po vlagateljevih navedbah tudi formalno nepopolna, saj za vodilnega partnerja Godina d.o.o. v ponudbi ni predložena Izjava 6 in Izjava 2A. Nadalje vlagatelj navaja, da čeprav je naročnik v razpisu dovolil, da ponudnik s pogodbo, ki jo sklene s fizično osebo za izvedbo nalog "odgovornega vodje del" izkaže izpolnjevanje kadrovskih zahtev iz razpisa, izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ni izkazal, da bo imel na voljo, zagotovljen kader za izvedbo del, v primeru če bo izbran. Izbrani ponudnik je v ponudbi sicer predložil dokazilo, in sicer pogodbo sklenjeno z J.P., vendar pa stranki v pogodbi nista določili pogodbene vrednosti, roka, način plačila ter ostale pogoje, kar po vlagateljevem mnenju ne zadostuje kot dokaz kadrovske usposobljenosti, določene v točki 5. (i) razpisne dokumentacije. Ker takšna pogodba nima bistvenih sestavnih delov, je po vlagateljevem mnenju fiktivna in za namene dokazovanja neprimerna. Ker izbrani ponudnik v konkretnem primeru ni predložil primernega dokazila, s katerim bi izkazal svojo kadrovsko usposobljenost, da bi zadostil naročnikovim zahtevam iz točke 5. (i), je takšna ponudba po vlagateljevih trditvah nepravilna. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za 2. sklop ter mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11.12.2012 izrekel o vlagateljevih navedbah.

Naročnik je dne 18.12.2012 sprejel odločitev, št. 402-26/12-NK-38/12-IV, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov glede dokazila o nekaznovanju pojasnjuje, da je partner izbranega ponudnika za pravno osebo predložil Izjavo 2 z navedbo naziva in naslov organa, ki vodi uradno evidenco o ponudnikovi nekaznovanosti, s čimer je zahtevo iz tretjega odstavka 5.1 (c) točke izpolnil. K Izjavi 2 je priložil tudi dokazilo Ministero della giustizia kot dokazilo o naslovu organa, kjer lahko naročnik pridobi podatke o nekaznovanosti iz uradnih evidenc, ki pa ga je sicer vpisal tudi v Izjavo 2. Po naročnikovih trditvah je izbrani ponudnik za zakonitega zastopnika partnerja v celoti izpolnil zahtevo razpisnih pogojev iz tretjega odstavka točke 5.1 (c) navodil, kjer je naročnik opredelil način izpolnjevanja pogojev za domače in tuje ponudnike. Enako naročnik ugotavlja glede vlagateljevih očitkov v povezavi z nepredložitvijo dokazil o poravnanih davkih in prispevkih. Naročnik navaja, da so vlagateljeve navedbe neutemeljene, saj točka 5.1 (f) navodil določa, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo 4 v Poglavju 10, s katero izjavi, da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. Izbrani ponudnik je omenjeno razpisno zahtevo izpolnil, zato so vlagateljeve navedbe po naročnikovih trditvah neutemeljene. Naročnik v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, ker za vodilnega partnerja Godina d.o.o. v ponudbi ni predložene Izjave 6 in Izjave 2A. Naročnik pojasnjuje, da iz ponudbene dokumentacije izhaja, da je Izjavo 6 predložil partner, kar je v skladu z določilom točke 5.2 (a) navodil, na podlagi katere v primeru skupne ponudbe za dokazila, zahtevana v podčlenih 5.1 (i), 5.1 (j), 5.1. (k) in 5.1 (n) zadošča, da jih predloži eden od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju. Pogoj v zvezi z zagotovitvijo in časovno razpoložljivostjo glave opreme za izvedbo del je opredeljen v točki 5.1 (k), njegova izpolnitev pa se dokazuje s predložitvijo Izjave 6, kar lahko v skladu z navedeno določbo točke 5.2 navodil izpolni le eden izmed partnerjev. Ponudba izbranega ponudnika po naročnikovih navedbah v tem segmentu ni formalno nepopolna, kot to zmotno ugotavlja vlagatelj. Iz ponudbe je razvidno, da je vodilni partner Godina d.o.o., predložil dve Izjavi 2/A za zakonitega zastopnika, in sicer za Maksa in Jasno Godina. Glede vlagateljevih očitkov, da pogodba, sklenjena z J.P. za opravljanje nalog "odgovornega vodje del", nima bistvenih sestavnih delov, zaradi česar je fiktivna in za namene dokazovanja kadrovske usposobljenosti neprimerna, se naročnik sklicuje na določbo 45. člena ZJN-2, po kateri mora ponudnik naročniku predložiti le dokazilo, da bo imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Kot dokazilo, da bo ponudnik imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila, pa šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, iz katerega je jasno razvidno, katere kadre bo imel ponudnik na voljo. Izbrani ponudnik bi lahko po naročnikovih navedbah predložil zgolj dogovor z vsebino, kot jo ima namesto dogovora predložena pogodba, ki pa ne vsebuje elementov, kot jih navaja vlagatelj, saj se ti dogovorijo šele v primeru uspešne ponudbe. Za izpolnitev pogoja po naročnikovih trditvah zadoščata dokumenta, sklenjena z J.P. kot odgovornim projektantom in s S.Č. kot odgovornim vodjem del, ki ju je predložil izbrani ponudnik. Iz njih je po naročnikovih navedbah razvidno, da se izbrani ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V ponudbi pa je predloženo dokazilo, da bo izbrani ponudnik imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Pri tem naročnik poudarja, da v kolikor bi ponudnik že v fazi priprave in predložitve ponudbe sklepali zavezujoče pogodbe s pogodbeno vrednostjo, roki, načinom plačila in ostalimi pogoji izvedbe, bi bilo to nesorazmerno in povezano z nepotrebnimi stroški, predvsem pa naročnikove zahteve pogodbenih elementov za navedene primere ne zajemajo. Izbrani ponudnik je po naročnikovih navedbah v segmentu glede izpolnitve pogojev glede kadrovske sposobnosti predložil popolno ponudbo. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 28.12.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Državna revizijska komisija je dne 5.2.2013, na podlagi 37. člena ZPVPJN, podaljšala rok za sprejem odločitve.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merila in nato preveril, če je po merilih najugodnejša ponudba tudi popolna. Naročnik je za 2. sklop predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, medtem ko popolnosti vlagateljeve ponudbe v nadaljevanju ni presojal. V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna.

V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da v obravnavanem primeru izbrani ponudnik ni izkazal, da izpolnjuje pogoj nekaznovanosti iz 5.1 (c) točke razpisne dokumnetacije, ker za partnerja Francasso S.p.A in za njegovega zakonitega zastopnika Carpina Cristiano ni predložil dokazil o nekaznovanosti iz uradne evidence, ampak je zgolj predložil Izjavo 2 in Izjavo 2a. V zvezi s slednjim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 5.1 (c) razpisne dokumenatcije določil: "Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2:
- hudodelskega združevanja;
- sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanje daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje;
- goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitve finančnih obveznosti;
- pranja denarja.

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZJN-2 zaradi kaznivega dejanja goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

V zvezi z navedenim morajo ponudniki priložiti dokazila iz uradne evidence (za ponudnika kot pravno osebo in vse njegove zakoniti zastopnike, navedeno ne velja za prokuriste). Dokazila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb in morajo odražati zadnje dejansko stanje. V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo 2 in Izjavo 2/A za vse ponudnikove zakoniti zastopnike (navedeno ne velja za prokuriste) z natančno navedbo naziva in naslova organa, ki vodi uradno evidenco o teh podatkih."

Državna revizijska komisija v obravnavnem primeru ugotavlja, da naročnikova zahteva glede dokazovanja osnovne sposobnosti ponudnika enako obravnava domače kot tuje ponudnike, saj lahko tako eni kot drugi namesto zahtevanih dokazil o nekaznovanosti iz uradnih evidenc predložijo izpolnjeno Izjavo 2 (s katero pravna oseba izjavlja, da ni bila kaznovana in hkrati pooblašča naročnika za pridobitev navedenih podatkov iz uradnih evidenc) in Izjavo 2/A (s katero zakoniti zastopnik izjavlja, da ni bil kaznovan in naročnika pooblašča, da si lahko iz uradnih evidenc pridobi navedene podatke). Kar je tudi skladno z določbo iz petega odstavka 42. člena ZJN-2, po kateri ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člana z dokazilom iz uradne evidence. V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, naročnik lahko zaprosi pristojne organe, z namenom da bi pridobil vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, za katere menijo, da so potrebni. Če gre za kandidata ali ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizčne osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

V obravnavanem primeru gre ugotoviti, da je med strankama nesporno, da je izbrani ponudnik za partnerja Fracasso Sp.A. predložil Izjavo 2, s katero naročnika pooblašča za pridobitev zahtevanih podatkov o nekaznovanosti pri uradni evidenci Mninistero della Giustizia in za njegovega zakonitega zastopnika Carpin Cristiano, Bussani Giuliano, Paolo Biagini, Stefano Calvi Izjavo 2/A, s katero naročnika prav tako pooblašča za pridobitev podatkov o nekaznovanosti za navedene osebe pri organu, ki vodi uradno evidenco, in sicer Procura della Repubblica Presso il Tribunale- Mninistero della Giustizia. Na podlagi česar Državna revizijska komisija, upoštevaje določila iz razpisne dokumentacije, naročniku pritrjuje, da izbrani ponudnik že s predložitvijo spornih izjav izpolnjuje naročnikove zahteve iz 5.1 (c) točke razpisne dokumentacije. Vlagateljevemu zatrjevanju namreč ni mogoče slediti, da bi moral omenjeni partner v konkretnem primeru predložiti dokazilo o nekaznovanosti iz razloga, ker gre za obligatorni pogoj in da predložena izjava namesto uradnega dokazila ne zadostuje, kar naj bi tudi izhajalo iz pravne prakse Državne revizijske komisije (primer št. 018-225/2011-5). Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da omenjena praksa oz. primer temelji na drugi oz. tedaj veljavni pravni podlagi četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006. 16/2008, 19/2010, 18/2011,), na podlagi katerega so morali ponudniki, ki niso imeli sedeža v Republiki Sloveniji predložiti dokazila, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Slednja določba je bila s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) (Uradni list RS, št. 90/2012) spremenjena, tako da navedene dikcije glede obveznosti tujih ponudnikov v povezavi s predložitvijo uradnih dokazil ne vsebuje več. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz 5.1. (c) o nekaznovanosti, zaradi česar je vlagateljev zahtevek v obravnavanem delu zavrnila.

Nadalje vlagatelj očita, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker za partnerja Fracasso S.p.A ni predložil dokazil, da je plačal davke in prispevke skladno z 5.1 (f) točko razpisne dokumentacije. Tako izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ni dokazal, da je partner, ki ima sedež v Italiji, na dan, določen za predložitev ponudb, izpolnil obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z določbami Italije, niti ni dokazal, da je plačal davke in prispevke v Republiki Sloveniji. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede plačila davkov in prispevkov za socialno varnost v razpisni dokumentaciji v točki 5.1 (f) določeno: "Ponudnik ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb,izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika in izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. V zvezi z navedenim morajo ponudniki v ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano IZJAVO 4 v Poglavju 10." Pri tem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotavlja, da je omenjeni partner izbranega ponudnika zahtevano izjavo predložil, s čimer je izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Omenjeni partner je v Izjavi navedel tudi organ, pri katerem lahko naročnik preveri resničnost v Izjavi 4 navedenih podatkov, s čimer je izbrani ponudnik izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Pri tem gre še ugotoviti, da je v opombi omenjenega obrazca navedeno: "Naročnik bo resničnost podatkov preveril pri pristojnih organih" kar v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka navaja tudi naročnik, in sicer da bo omenjene podatke na podlagi 77. člena ZJN-2 preveril pred sklenitvijo pogodbe. Omenjena določba namreč daje naročniku diskrecijo, kdaj bo v ponudbi navedene podatke preveril, najkasneje pa jih mora preveriti pred sklenitvijo pogodbe, na kar pa Državna revizijska komisija nima nobenega vpliva. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru zaključuje, da je izbrani ponudnik s predložitvijo Izjave 4 postopal skladno z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije in da vlagatelj v obravnavanem primeru ni predložil nobenih dokazil, ki bi dokazovala nasprotno, in sicer resničnost njegovih navedb, da ima partner Fracasso S.p.A neporavnane obveznosti glede plačila davkov in prispevkov za socialno varnost, zaradi česar je bilo potrebno revizijski zahtevek v tem delu zavrniti.

Prav tako Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve trditve, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, ker za vodilnega partnerja Godina d.o.o. ni predložen obrazec Izjava 2/A (Izjave zakonitega zastopnika o nekaznovanosti) in Izjava 6 (Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del). Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila enako dejansko stanje, kot ga v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka navaja naročnik, in sicer, da sta v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika za omenjenega vodilnega partnerja predložena dva obrazca Izjava 2/A, in sicer za Maksa in Jasno Godina, s čimer gre vlagateljeve trditve o manjkajočih obrazcih zavrniti.

Kakor gre tudi zavrniti vlagateljeve očitke, da se v ponudbi ne nahaja Izjava 6 za vodilnega partnerja, zaradi česar naj bi bila ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna. V zvezi s tem 5.1 (k) točka razpisne dokumentacije določa: "Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo. Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki podpisati IZJAVO 6 (Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del) v Poglavju 10." Pri tem je za primer skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev v 5.2 točki določeno: "Za dokazila, zahtevana v podčlenih 5.1 (i), 5.1 (j), 5.1 (k), 5.1 (l) in 5.1 (n) zadošča, da jih predloži eden od partnerjev, v kolikor je v njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju." V obravnavanem primeru je med strankami nesporno, da se Izjava 6 v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika nahaja in da je podpisana s strani enega izmed partnerjev Fracasso S.p.A, s čimer je potrebno upoštevaje 5.2 točko razpisne dokumentacije naročniku pritrditi, da za izpolnjevanje navedenega pogoja zadostuje, da je izjava podpisana s strani enega izmed prijavljenih partnerjev in da ni nujno, da je to ravno vodilni partner. Glede na to, da je takšna izjava s strani enega izmed partnerjev v ponudbi izbranega ponudnika predložena, Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve trditve, da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna, zaradi nepredložene Izjave 6 s strani vodilnega partnerja.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik v obravnavanem primeru ni izkazal, da bo imel na voljo kader za izvedbo del, to je odgovornega vodjo del. Vlagatelj trdi, da je izbrani ponudnik v ponudbi sicer predložil dokazilo, in sicer pogodbo za opravljanje nalog odgovornega vodje del, vendar pa niso določene njene bistvene sestavine, kot je pogodbena vrednost, način plačila, s čimer takšna pogodba ne zadošča kot dokaz za kadrovsko usposobljenost. Državna revizijska komisija se s takšnim vlagateljevim stališčem ne strinja. Naročnik je glede dokazovanja tehnične in kadrovske sposobnosti v 5.1 (l) točki določil, da morajo ponudniki razpolagati s tehničnim osebjem oz. s kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del, med njimi je tudi odgovorni vodja del. Pri tem je naročnik v nadaljevanju ponudnikom omogočil, da se lahko v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 sklicujejo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave med njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen, iz katerega bo jasno razvidno, katere kadre bo imel ponudnik na voljo. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil obrazec 5.1 (l), kjer je kot odgovorni vodja del naveden S.Č., kot odgovorni projektant pa J.P. K omenjenem obrazcu sta predloženi listini z napisom Pogodba za opravljanje nalog odgovornega vodje projekta in Pogodba za opravljanje nalog odgovornega vodje del, sklenjenima med vodilnim partnerjem in omenjenima osebama v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2. Pri tem je Državna revizijska komisija omenjeni listini presojala le v okviru vlagateljevih navedb, in sicer da ju naročnik ne bi smel upoštevati, ker manjkajo njene bistvene sestavine, in sicer pogodbena vrednost, rok, način plačila ter ostali pogoji izvedbe. Državna revizijska komisija se s takšno vlagateljevo argumentacijo v obravnavanem primeru ne strinja in naročniku pritrjuje, da iz razpisne dokumentacije kot iz tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 ne izhaja, da bi se v primeru sklicevanja na kapacitete drugih morala skleniti kakršnakoli pogodba. Na podlagi omenjene dikcije zakona, kot tudi razpisne dokumentacije, zadostuje že pisni dogovor, iz katerega je razvidno, da bo ponudnik imel na voljo kadre in ne izhaja zaveza, da bi moral biti pisni dogovor sklenjen v obliki pogodbe z vsemi bistvenimi sestavinami. Namreč omenjena določba tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 določa pisni dogovor kot dokazilo, da bo ponudnik imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila, le primeroma, možna je predložitev tudi drugih dokazil, medtem ko je v obravnavanem primeru naročnik pisni dogovor določil kot tisto dokazilo, s katerim se dokazuje tehnična in kadrovska usposobljenost ponudnika. Pri tem gre ugotoviti, da, kakor to izhaja iz 5.1 (l) točke razpisne dokumentacije, je bistvena sestavina pisnega dogovora zaveza ponudnika, da bo imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo javnega naročila, medtem ko drugih sestavin pisnega dogovora naročnik z razpisno dokumentacijo ni določil. Državna revizijska komisija upoštevaje navedeno in na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, v konkretnem primeru ugotavlja, da obe listini po vsebini ustrezata naročnikovemu pojmovanju pisnega dogovora in dokazilu, da ima navedene kadre na razpolago, saj je iz njune vsebine razvidna zaveza, da bosta v času izvajanja sklenjene pogodbe oba omenjena J.P. in S.Č. izbranemu ponudniku na voljo oz. da bosta opravila dela, ki so opredeljena v zakonu o graditvi objektov ter z razpisno dokumentacijo. S tem je izbrani ponudnik po presoji Državne revizijske komisije izkazal, da bo imel na voljo tehnični kader, kot je bilo to z razpisno dokumentacijo zahtevano, zato je vlagateljeve očitke v zvezi s tem zavrnila.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati protipravnosti naročnikovega ravnanja pri sprejemu odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati protipravnosti naročnikovega ravnanja pri sprejemu odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za stroške odvetniške nagrade v višini 1.400,00 z DDV, pavšal za poštne in telekom storitve po ZOdvT tar. Št. 6002 20 EUR, skupaj povečano za 20% DDV in stroške plačane takse.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8.3.2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Maks Godina, Slope 21 a, Kozina,
- J.V. Godina d.o.o., Hrpelje 22, Kozina,
- DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran