Na vsebino
EN

018-035/2013 Občina Gornja Radgona

Številka: 018-35/2013-9
Datum sprejema: 7. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) " Občina Gornja Radgona: centralna čistilna naprava Gornja Radgona", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Purgator d.o.o. Postojna, Novi trg 9, Postojna, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper kršitve naročnika Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 3. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) " Občina Gornja Radgona: centralna čistilna naprava Gornja Radgona", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. 1. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o naročilu za izvedbo predmetnega javnega naročila objavil 3. 12. 2012 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN13060/2012, s popravki pod objavami št. JN81/2013 z dne 4. 1. 2013, št. JN210/2013 z dne 8. 1. 2013, št. JN360/2013 z dne 11. 1. 2013 in št. JN753/2013 z dne 23. 1. 2013.

Vlagatelj je zoper določbe razpisne dokumentacije pravočasno, z vlogo z dne 22. 1. 2013, vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom z dne 31. 1. 2013 zavrnil kot neutemeljen in 4. 2. 2013 Državni revizijski komisiji v reševanje odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je 28. 2. 2013 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo, ki se je nanašal na zahtevek za revizijo, ki naj bi bil vložen 25. 10. 2012. Po pozivu Državne revizijske komisije glede pojasnila o datumu zahtevka za revizijo, na katerega se nanaša umik, je vlagatelj Državni revizijski komisiji pojasnil, da je pri zapisu datuma prišlo do pomote in da se umik nanaša na zahtevek za revizijo z dne 22. 1. 2013. Na podlagi danega pojasnila vlagatelja je Državna revizijska komisija štela, da je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo z dne 22. 1. 2013.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 7. 3. 2013Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran