Na vsebino
EN

018-347/2012 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-347/2012-73
Datum sprejema: 8. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala" (v sklopih številka 1 in 6) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj C & G, d. o. o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 3. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 4. 10. 2012 se v delu, ki se nanaša na sklop številka 1, ugodi in se v vsebini, ki se nanaša na sklop številka 1, razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "DELNO OBVESTILO o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 671095, z dne 21. 9. 2012.

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 4. 10. 2012 se v preostalem delu, ki se nanaša na sklop številka 6, zavrne.

2. Vlagateljevemu predlogu za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 289,98 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Ponudniku TSN, d. o. o., se znesek 750,00 EUR vrne na njegov transakcijski račun številka SI56 2510 0970 5257 170, odprt pri Probanki, d. d., Maribor.

Vlagatelj mora v roku treh dni od prejema tega sklepa na račun Državne revizijske komisije, številka SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 18 13145-2010011-01834712, vplačati znesek 750,00 EUR.

4. Naročnik strošek strokovnega dela in izdelave (dopolnjenega) strokovnega mnenja v znesku 750,00 EUR krije sam.

5. Zahteva ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

6. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu številka 1.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 14. 6. 2012 (pod številko objave JN6415/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 19. 6. 2012 (pod številko dokumenta 190540) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 115 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 21. 9. 2012 sprejel "DELNO OBVESTILO o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 671095 (v nadaljevanju: delno obvestilo o oddaji javnega naročila), ki ga je vlagatelj prejel dne 24. 9. 2012. Iz omenjenega delnega obvestila o oddaji javnega naročila med drugim izhaja, da se okvirni sporazum za sklop številka 1 sklene in zadevno javno naročilo za prvo šestmesečno obdobje odda ponudniku "ELEKTRONABAVA d.o.o., C. 24. junija 3, 1231 Ljubljana", čigar ponudbo je naročnik v sklopu številka 1 za prvo šestmesečno obdobje izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: ponudnik, izbran v sklopu številka 1).

Vlagatelj je dne 4. 10. 2012 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 4. 10. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj
" v navezavi na sklop številka 1 zatrjuje, da so bili v konkretnem primeru predloženi tipski preizkusi po standardu IEC 60439-1 in IEC 60439-2, pa tudi izjava o skladnosti, ki na osnovi omenjenih preizkusov zagotavlja skladnost z zahtevanimi standardi SIST EN 61439-1 oziroma SIST EN 61439-2. Po zatrjevanju vlagatelja standard IEC 61439 dovoljuje, da testiranj, ki so bila izvedena v skladu s standardom IEC 60439-1, ni potrebno ponoviti, če rezultati testiranja izpolnjujejo zahteve standarda IEC 61439-1 in IEC 61439-2, v konkretnem primeru pa rezultati testiranja izpolnjujejo zahteve IEC 61439-1 in IEC 61439-2, česar pa naročnik pri presoji vlagateljeve ponudbe ni upošteval,
" v navezavi na sklop številka 1 zatrjuje, da je naročnik izpolnjevanje pogoja 7.1.9. pri ponudbi ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predloženi v slednje omenjenem sklopu, presojal po povsem drugačnih merilih,
" v navezavi na sklop številka 6 zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo v omenjenem sklopu neutemeljeno zavrnil, saj je ugotovil, da naj bi bilo iz predloženih načrtov betonskih transformatorskih postaj razvidno, da naj ne bi izpolnjevale pogoja glede kompaktnosti ohišja oziroma monolitnosti, ker naj bi bilo ohišje sestavljeno iz več med seboj spojenih sten, streha pri osnovni in manjši izvedbi pa naj ne bi bila narejena iz enega dela (brez spojev). Vlagatelj ob tem zatrjuje, da je naveden tehnični pogoj izpolnjen.

Naročnik je dne 23. 10. 2012 sprejel sklep številka JN-7/2012 679556, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, v celoti pa je zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo v navezavi na sklop številka 1 naročnik zatrjuje, da nikjer v standardu IEC 61439-1 in 2 (oziroma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010) ni zapisano, da novi standard dopušča, da ni treba narediti novih testiranj, če rezultati testiranj izpolnjujejo zahteve novega standarda. Res je, kot ugotavlja naročnik, da je v novem standardu zapisano, da so nekateri deli starega standarda (SIST EN 60439), ki še niso bili preneseni v nov standard (SIST EN 61439), še vedno uporabni, vendar to ne pomeni, da ni treba narediti novih tipskih testov po novem standardu. V navezavi na ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, naročnik ugotavlja, da iz prvega dokumenta (številka LP-009) sicer res izhaja, da so preizkusi narejeni po starih standardih, vendar iz dokumenta številka 1139/08 izhaja, da je preizkus narejen tudi po novem standardu (slovenski standard SIST EN 61439-1:2010 oziroma SIST EN 61439-2:2010 pa je enak navedenemu evropskemu standardu "IEC (ali EN) 61439-1 in 61439-2:2009"). Naročnik ob tem še dodaja, da ni zahteval, da preizkuse opravi akreditiran organ. V navezavi na sklop številka 6 naročnik v celoti zavrača očitke vlagatelja, obenem pa zatrjuje, da je glede betonskih ohišij montažnih transformatorskih postaj vsekakor zahteval monolitnost, iz merskih skic v ponudbi oziroma načrta kontrole pa je (predvsem pri vzdolžnem prerezu) razvidno, da streha (osnovna izvedba Bv in manjša izvedba Av) ni iz enega dela, ampak je sestavljena iz več delov.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 677081, z dne 23. 10. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 679808, z dne 29. 10. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, pa tudi v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 685383, z dne 19. 11. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 21. 11. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka postopka oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-347/2012-20, z dne 5. 12. 2012, sklenila, da se strokovno delo in izdelava strokovnega mnenja zaupa strokovnjaku B. Ž. (v nadaljevanju: strokovnjak).

Državna revizijska komisija je dne 9. 1. 2013 prejela strokovno mnenje, z dne 4. 1. 2013 (v nadaljevanju: strokovno mnenje), na svoji zahtevi z dne 10. 1. 2013 in z dne 28. 1. 2013 pa je prejela še dopolnitvi strokovnega mnenja. Strokovno mnenje (vključno s prvo dopolnitvijo) je Državna revizijska komisija posredovala v izjasnitev vlagatelju in naročniku, strokovno mnenje (vključno z obema dopolnitvama) pa je Državna revizijska komisija poslala v izjasnitev tudi ponudniku, izbranemu v sklopu številka 1 (druga dopolnitev strokovnega mnenja se namreč nanaša zgolj na ponudbo slednje omenjenega ponudnika).

Državna revizijska komisija je dne 23. 1. 2013 prejela naročnikov odgovor na (dopolnjeno) strokovno mnenje, številka JN-7/2012-700573, z dne 22. 1. 2013 (v nadaljevanju: odgovor na strokovno mnenje), dne 24. 1. 2013 pa tudi vlagateljev odgovor na (dopolnjeno) strokovno mnenje, številka 67-67/2013, z dne 23. 1. 2013 (v nadaljevanju: odgovor na strokovno mnenje).

Državna revizijska komisija je ponudniku, izbranemu v sklopu številka 1, z dopisom številka 018-347/2012-56 posredovala dopolnjeni strokovni mnenji (v delih, ki se nanašajo na njegovo ponudbo) v izjasnitev. Dne 12. 2. 2013 in dne 13. 2. 2013 je Državna revizijska komisija prejela prošnjo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, z dne 12. 2. 2013, za podaljšanje roka za izjasnitev o strokovnih mnenjih. Državna revizijska komisija je z dopisom številka 018-347/2012-60, z dne 13. 2. 2013, ponudniku, izbranemu v sklopu številka 1, podaljšala rok za izjasnitev o dopolnjenih strokovnih mnenjih, dne 19. 2. 2013 oziroma dne 20. 2. 2013 pa je prejela izjasnitev (z dne 18. 2. 2013) ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, o strokovnem mnenju (v nadaljevanju: izjasnitev o strokovnem mnenju).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, prejetega strokovnega mnenja in njegovih dopolnitev, izjasnitev vlagatelja, naročnika in ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, o strokovnem mnenju oziroma njegovih dopolnitvah, (drugih) predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora v tem, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper delno obvestilo o oddaji javnega naročila v sklopih številka 1 in 6. Dejstvo, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper delno obvestilo o oddaji javnega naročila v sklopih številka 1 in 6, izhaja iz vsebine zahtevka za revizijo, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 2) tudi sam "ugotavlja, da odločitev naročnika ni bila zakonita, ker je zmotno ocenil, da vlagateljeva ponudba za sklop 1 in sklop 6 ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika in je tako neprimerna".

V zahtevku za revizijo vlagatelj v navezavi na sklop številka 1 najprej zatrjuje, da so bili v konkretnem primeru predloženi tipski preizkusi po standardu IEC 60439-1 in IEC 60439-2, pa tudi izjava o skladnosti, ki na osnovi omenjenih preizkusov zagotavlja skladnost z zahtevanimi standardi SIST EN 61439-1 oziroma SIST EN 61439-2. Po zatrjevanju vlagatelja standard IEC 61439 dovoljuje, da testiranj, ki so bila izvedena v skladu s standardom IEC 60439-1, ni potrebno ponoviti, če rezultati testiranja izpolnjujejo zahteve standarda IEC 61439-1 in IEC 61439-2, v konkretnem primeru pa rezultati testiranja izpolnjujejo zahteve IEC 61439-1 in IEC 61439-2, česar pa naročnik pri presoji vlagateljeve ponudbe ni upošteval.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija sledila dokaznim predlogom vlagatelja in v nadaljevanju izvedla dokaze z vpogledom v objavo "Povabila k oddaji ponudb z razpisno dokumentacijo št. JN-7/2012, na Portalu javnih naročil (št. objave JN6415/2012)", razpisno dokumentacijo, Navodila ponudnikom (obrazec N-1), specifikacije (obrazec P-5), ponudbo vlagatelja in delno obvestilo o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v 1. točki Navodil ponudnikom), upoštevaje odgovor na vprašanje številka 2 (objavljen "dne 22.06.2012 ob 12:22"), ki na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) šteje kot del razpisne dokumentacije, določil, da bo (v kolikor bo prejel vsaj tri popolne ponudbe v sklopu) okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo za posamezen sklop. V 6., 8., 12. oziroma 13. alinei 4. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse "naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente", med drugim tudi izpolnjen in podpisan obrazec "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja), listine iz točke 7.2 Navodil ponudnikom ter listine oziroma dokazila iz obrazcev "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja). Ponudniki so morali v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja in vsebine, ki so bile predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

V 7. točki Navodil ponudnikom je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo v Navodilih ponudnikom navedene pogoje, med drugim tudi pogoj, ki se glasi: "Ponujeni proizvodi morajo biti skladni z veljavnimi standardi in predpisi v EU, navedenimi v tehničnih specifikacijah materiala (obrazci P-5)" (v nadaljevanju: pogoj 7.1.9.). Vsebinsko enak pogoj izhaja tudi iz 9. alinee točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje omenjenega pogoja 7.1.9., je naročnik v 7.1.9. točki Navodil ponudnikom določil podpis izjave v obrazcu P-2 "Prijava" ter predložitev "fotokopij certifikatov o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, ali izjav proizvajalca oz. dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 " 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehničnih specifikacijah". Naročnik je ob tem zahteval, da mora ponudnik predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah, ponudbi pa priložiti prve strani tipskih preizkusov v tiskani obliki (predložitev vseh ostalih strani in vseh ostalih dokumentov je naročnik zahteval v elektronski obliki "na CD ali DVD mediju ali USB ključku"). Vsebinsko enako dokazilo je za izkazovanje izpolnjevanja pogoja 7.1.9. določeno tudi v 9. alinei točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Ker se omenjeno dokazilo zahteva v 7.1.9. točki Navodil ponudnikom (obrazca N-1), ponudnikom "teh listin, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu", v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bilo potrebno ponovno predložiti (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13"). Vsebinsko enako je veljalo glede "listin, ki so zahtevane v specifikacijah". V primeru pogoja 7. 1. 9. Navodil ponudnikom (obrazca N-1) ponudniki niso rabili predložiti "dokazil v elektronski obliki, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu" (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 14, objavljen "dne 13.07.2012 ob 13:52").

Vlagatelj dejstva, da je v prejšnjem odstavku omenjene listine morebiti predložil "že v svoji ponudbi pri JN-2/2012", objavljenem "na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012", niti dejstva, da morebiti "v tem javnem naročilu" ponuja "enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu", v konkretnem primeru v zahtevku za revizijo ne zatrjuje.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v tehničnih specifikacijah sklopa številka 1 med drugim določil, da morajo NN stikalni bloki ustrezati standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njej v navezavi na sklop številka 1 niso predloženi v razpisni dokumentaciji (v tehničnih specifikacijah) zahtevani dokumenti o tipskih preizkusih ponujenega blaga (NN stikalni blok tip Zeta, TSN, d. o. o., Logstrup), ki bi dokazovali skladnost s standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (oziroma skladnost s standardoma SIST EN 61439-1:2012 in SIST EN 61439-2:2012, kot sta navedena v izjavi dobavitelja o skladnosti, z dne 20. 4. 2012, ki se nahaja v vlagateljevi ponudbi). Vsebinsko enako je Državna revizijska komisija ugotovila tudi ob vpogledu v vlagateljevo dopolnitev ponudbe, številka 64-702/2012, z dne 11. 9. 2012 (v nadaljevanju: dopolnitev ponudbe). Izpostavljenim zaključkom Državne revizijske komisije v tem delu (smiselno) sledijo tako ugotovitve naročnika v delnem obvestilu o oddaji javnega naročila in v pozivu vlagatelju k dopolnitvi ponudbe, številka JN-7/2012 666925, z dne 4. 9. 2012 (v nadaljevanju: poziv k dopolnitvi ponudbe), kakor tudi ugotovitve strokovnjaka v (dopolnjenem) strokovnem mnenju. Državna revizijska komisija v izpostavljenem delu sprejema v strokovnem mnenju navedene ugotovitve strokovnjaka, saj je strokovno mnenje rezultat strokovne preučitve dokumentacije ter vsebine vlagateljeve ponudbe, temelji pa na strokovnem znanju s področja predmeta zadevnega javnega naročila.

Dejstva, da je v svoji ponudbi ali v njeni dopolnitvi v navezavi na sklop številka 1 morebiti predložil v razpisni dokumentaciji (v tehničnih specifikacijah) zahtevane dokumente o tipskih preizkusih ponujenega blaga, ki bi dokazovali njegovo skladnost s standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (oziroma skladnost s standardoma SIST EN 61439-1:2012 in SIST EN 61439-2:2012, kot sta navedena v izjavi dobavitelja o skladnosti, z dne 20. 4. 2012, ki se nahaja v vlagateljevi ponudbi), v odgovoru na strokovno mnenje ne zatrjuje niti vlagatelj, temveč se v njem v pretežnem delu točke 1. oziroma točke 4. sklicuje na proizvajalčevo izjavo o skladnosti.

Vendar pa je v konkretnem primeru pritrditi vlagatelju v tem, da
" so bili predloženi tipski preizkusi po standardu IEC 60439 (omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom niti ni sporno, saj naročnik v delnem obvestilu o oddaji javnega naročila ugotavlja, da je vlagatelj za sklop številka 1 priložil tudi "tipski test", ki je izkazoval skladnost s standardom "EN 60439-1, Edition 1990"),
" je v drugem odstavku točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010, ki je istoveten s standardom EN 61439-1:2009, zapisano "Where tests on the ASSEMBLY have been conducted in accordance with the IEC 60439 series, prior to the publication of the relevant product standard in the IEC 61439 series, and the test results fulfill the requirements of the relevant part of IEC 61439, the verification of these requirements need not be repeated".
Upoštevaje navedeno ni mogoče slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo ugotavlja, da "nikjer v tem standardu ni zapisano, kar trdi vlagatelj, tj. da novi standard dopušča, da ni treba narediti novih testiranj, če rezultati testiranj izpolnjujejo zahteve novega standarda".

Državna revizijska komisija sprejema v (dopolnjenem) strokovnem mnenju zapisano ugotovitev strokovnjaka, da "v produktnem opisu na strani 2" dokumenta "TYPE APPROVAL CERTIFICATE", številka E-11571, ki se nahaja v dopolnitvi vlagateljeve ponudbe, v poglavju "omejitve rabe((Application/Limitation) v prvem odstavku" ["] "izhaja, da mora biti ob izidu zamenjave standardov" IEC 60439-1 "z IEC 61439- 1 in 2(kar se je zgodilo)produkt v skladu s tema standardoma", vendar pa obenem pripominja, da
" je bilo omenjeno besedilo zapisano še pred začetkom veljavnosti standardov IEC 61439-1 in IEC 61439-2,
" je v konkretnem primeru potrebno upoštevati tudi točko 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010, ki je istoveten s standardom EN 61439-1:2009, zlasti še njegov drugi odstavek.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelju pritrditi v smislu, da iz odstopljene dokumentacije predmetnega spisa zadeve ni razvidno, da bi naročnik vsebino točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010 upošteval pri presoji vlagateljeve ponudbe, predložene v sklopu številka 1. Ker tistega dela tipskih preizkusov, ki glede na prejšnji standard ("IEC 60439 series") ni bil spreminjan, rezultati opravljenih preizkusov pa izpolnjujejo zahteve relevantnega dela nove(jše)ga standarda ("IEC 61439 series"), ne bi bilo smiselno ponavljati, za tiste dele, v katerih so nastale določene spremembe, pa je potrebno tipske preizkuse dodatno in ustrezno opraviti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik preuranjeno zaključil, da
" vlagatelj v svoji ponudbi (predloženi v sklopu številka 1), vključno z njeno dopolnitvijo, ni izkazal izpolnjevanja pogoja, ki ga je naročnik uvrstil med pogoje, s katerimi se dokazuje tehnična sposobnost (pogoj 7.1.9. Navodil ponudnikom),
" vlagateljeva ponudba (predložena v sklopu številka 1) v konkretnem primeru ni popolna (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. točko 2. člena ZJNVETPS).
Vlagateljeva ponudba (predložena v sklopu številka 1), vključno z njeno dopolnitvijo, je v konkretnem primeru namreč nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merilo najnižja cena posameznega sklopa (17. točka Navodil ponudnikom, pa tudi točka IV.2.1) obvestila o naročilu), kot takšna pa je formalno nepopolna (18. točka 2. člena ZJNVETPS). Upoštevaje navedeno bi moral naročnik vlagatelju (v primeru, če dejstev ne bi mogel preveriti sam) na podlagi prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS dopustiti in omogočiti dopolnitev njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 1, z dokazili, ki dokazujejo, da ponujeni NN stikalni bloki vsaj ob upoštevanju točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010 ustrezajo standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (kot je bilo to zahtevano v tehničnih specifikacijah sklopa številka 1), šele v primeru, če vlagatelj v roku, ki bi ga določil naročnik, svoje ponudbe (predložene v sklopu številka 1) ustrezno ne bi dopolnil, pa bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti. Naročnik je vlagatelja v svojem pozivu k dopolnitvi ponudbe sicer pozval na dopolnitev njegove ponudbe (predložene v sklopu številka 1), vendar pa ga ni pozval na dopolnitev ponudbe v predstavljeni vsebini, saj je, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, izhajal iz (sicer napačnega) stališča, da v standardu SIST EN 61439-1:2010 "ni zapisano, kar trdi vlagatelj, tj. da novi standard dopušča, da ni treba narediti novih testiranj, če rezultati testiranj izpolnjujejo zahteve novega standarda".

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je v navezavi na njegovo ponudbo (vključno z njeno dopolnitvijo), predloženo v sklopu številka 1, preuranjeno zaključil, da vlagatelj v njej ni izkazal izpolnjevanja pogoja 7.1.9. Navodil ponudnikom, pa tudi, da vlagateljeva ponudba (v tem delu) ni popolna, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in 18. točko 2. člena ter prvim odstavkom 82. člena ZJNVETPS, kakor tudi določbo 7. točke (oziroma 7.1.9. točke) Navodil ponudnikom, v povezavi s tehničnimi specifikacijami sklopa številka 1, po katerih morajo NN stikalni bloki ustrezati standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da je naročnik izpolnjevanje omenjenega pogoja 7.1.9. pri ponudbi ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predloženi v slednje omenjenem sklopu, presojal po povsem drugačnih merilih.

V navezavi na navedeno vlagatelj najprej zatrjuje, da iz akreditacijskih listin LP-009 oziroma Nr. 17025-HAA-1139/08, ki se nahajajo v ponudbi ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predloženih za slednje omenjeni sklop, izhaja, da laboratorija na osnovi omenjenih listin nista akreditirana za opravljanje preizkusov, izvedenih po standardu SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2, izjava o skladnosti pa ni veljavna, saj se sklicuje na preizkuse, ki so bili opravljeni pri laboratorijih brez ustrezne akreditacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov (v navezavi na dokazilo, kot izhaja iz drugega odstavka točke 7.2.9. Navodil ponudnikom, s katerimi ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja 7.1.9.) ni zahteval, da tipske preizkuse opravi akreditiran organ. Za razliko od navedenega je naročnik glede pogoja, določenega v točki 7.1.11. Navodil ponudnikom, izrecno zapisal, da ponudnik izpolnjevanje omenjenega pogoja potrdi s predložitvijo kopije veljavnega potrdila o skladnosti od akreditiranega organa (točka 7.2.11. Navodil ponudnikom). V tem smislu je torej pritrditi zatrjevanjem naročnika, podanim v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na tretji strani) in v odgovoru na strokovno mnenje (prvi odstavek na drugi strani), da v navezavi na pogoj 7.1.9. ni zahteval, da preizkuse opravi akreditiran organ. V posledici navedenega Državna revizijska komisija v navezavi na izpostavljeni del zahtevka za revizijo ni izvedla dokaznih predlogov z vpogledom v akreditacijski listini LP-009 oziroma Nr. 17025-HAA-1139/08.

Ob upoštevanju navedenega vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predložene v slednje omenjenem sklopu, kot nepopolne ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb razpisne dokumentacije oziroma katero od določb ZJNVETPS.

V zahtevku za revizijo vlagatelj v navezavi na ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predloženo v slednje omenjenem sklopu, nadalje zatrjuje, da izjava o skladnosti številka 101-02 nakazuje na testiranje (tipsko preizkušanje) ponujenega NN stikalnega bloka po standardu IEC 60439, saj je standard EN 61439 (SIST EN 61439-1 oziroma SIST EN 61439-2) opustil oznake sklopov TTA (type tested assemblies) in PTTA (partial type tested assemblies).

Državna revizijska komisija uvodoma pritrjuje vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da je novi standard (SIST EN 61439-1 oziroma EN 61439-1:2009) odpravil razlikovanje med TTA (type-tested assemblies) in PTTA (partially type-tested assemblies). Omenjeno dejstvo izhaja iz samega standarda SIST EN 61439-1 oziroma EN 61439-1:2009 (četrta alinea tretjega odstavka na strani 2).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila (še) dokaznemu predlogu vlagatelja in vpogledala v ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1. V posledici omenjenega vpogleda je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v omenjeni ponudbi predložena izjava z dne 1. 8. 2012, v kateri ponudnik, izbran v sklopu številka 1, izjavlja, da v sklopu številka 1 ponuja enako blago, kot ga je ponudil "v ponudbi št. 072-61-2012 z dne 22.4.2012 za javno naročilo št. JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012" (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 14, objavljen "dne 13.07.2012 ob 13:52"). Ob vpogledu v ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja podpisana izjava v obrazcu P-2 "Prijava", ob vpogledu v ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, številka 072-61-2012, z dne 22. 4. 2012, pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da
" se v njej med drugim nahaja izjava o skladnosti, številka 101-02, ki, kot to v svojem (dopolnjenem) strokovnem mnenju upravičeno ugotavlja tudi strokovnjak, potrjuje skladnost sistema nizkonapetostnih stikalnih blokov s standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010,
" v njej za ponujene NN stikalne bloke ni najti zahtevanih dokumentov o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah, ki bi dokazovali njihovo skladnost s standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (točka 7.2.9. Navodil ponudnikom). V omenjeni ponudbi je, kot to upravičeno v svojem (dopolnjenem) strokovnem mnenju ugotavlja tudi strokovnjak, najti le podatke o opravljenih preizkusih po standardu EN 60439-1 (v poročilu o preizkusih številka 34/2148 in številka 35/6308) oziroma po standardu EN 60439-1:1999 (+ Amd. 1:2004), kar pa je, kot upravičeno v (dopolnjenem) strokovnem mnenju zaključuje tudi strokovnjak, neskladno "z zahtevanim razpisanim standardom".

Omenjenih zaključkov ne spreminjajo niti zatrjevanja naročnika, kot izhajajo iz odgovora na strokovno mnenje, podana "[v] zvezi z odgovorom na vprašanji 7 in 8" (v katerih se naročnik z navedbami strokovnjaka ne strinja). Dokument, poimenovan "PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1139", "Datum izdanja priloga: 2011-03-08", namreč (kadar je ustrezno potrjen in podpisan) lahko dokazuje le dejstvo, da je laboratorij, na katerega se dokument glasi, akreditiran za preizkušanja (na področjih, za katera akreditacija velja), kar pomeni, da iz njega ne izhaja, kot to v odgovoru na strokovno mnenje zatrjuje naročnik, da "je preizkus narejen tudi po novem standardu". Omenjeni dokument je strokovnjak tudi upošteval pri izdelavi (dopolnjenega) strokovnega mnenja.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik preuranjeno zaključil, da je ponudba ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, v omenjenem sklopu v konkretnem primeru popolna (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. točko 2. člena ZJNVETPS). V ponudbi ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, v omenjenem sklopu namreč (zaenkrat) ni izkazano (potrjeno) izpolnjevanje pogoja 7.1.9. Navodil ponudnikom (ki ga je naročnik uvrstil med pogoje, s katerimi se dokazuje tehnična sposobnost), saj v ponudbi niso predloženi zahtevani dokumenti o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah, ki bi dokazovali skladnost ponujenih NN stikalnih blokov s standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (točka 7.2.9. Navodil ponudnikom). Ponudba ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predložena v slednje omenjenem sklopu, je namreč v konkretnem primeru formalno nepopolna (18. točka 2. člena ZJNVETPS), saj je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merilo najnižja cena posameznega sklopa (17. točka Navodil ponudnikom, pa tudi točka IV.2.1) obvestila o naročilu). Upoštevaje navedeno in ob upoštevanju dejstva
" da iz odstopljene dokumentacije predmetnega spisa zadeve ni razvidno, da bi naročnik pri presoji ponudbe ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predložene v slednje omenjenem sklopu, upošteval vsebino točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010,
" da (upoštevaje vsebino točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010) tistega dela tipskih preizkusov, ki glede na prejšnji standard ("IEC 60439 series") ni bil spreminjan, rezultati opravljenih preizkusov pa izpolnjujejo zahteve relevantnega dela nove(jše)ga standarda ("IEC 61439 series"), ne bi bilo smiselno ponavljati, za tiste dele, v katerih so nastale določene spremembe, pa je potrebno tipske preizkuse dodatno in ustrezno opraviti (vlagatelj v 4. točki izjasnitve o strokovnem mnenju na strani 2 sicer preveč posplošeno in v posledici napačno ugotavlja, da je v "poglavj[u] 10.1" ["] "navedeno, da vsi preizkusi, opravljeni po standardu EN 60439-1, ostanejo v veljavi in jih ni potrebno izvajati ponovno"),
bi moral naročnik (v primeru, če dejstev ne bi mogel preveriti sam) ponudniku, izbranemu v sklopu številka 1, na podlagi prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS dopustiti in omogočiti dopolnitev njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 1, z dokazili, ki dokazujejo, da v njegovi ponudbi ponujeni NN stikalni bloki vsaj ob upoštevanju točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010 ustrezajo standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010 (kot je bilo to zahtevano v tehničnih specifikacijah sklopa številka 1). V primeru, če ponudnik, izbran v sklopu številka 1, v roku, ki bi ga določil naročnik, svoje ponudbe (predložene v sklopu številka 1) ustrezno ne bi dopolnil, bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je ponudbo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, predloženo v slednje omenjenem sklopu, (preuranjeno) označil za popolno, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in 18. točko 2. člena ter prvim odstavkom 82. člena ZJNVETPS, pa tudi določbo 7. točke (oziroma 7.1.9. točke) Navodil ponudnikom, v povezavi s tehničnimi specifikacijami sklopa številka 1, po katerih morajo NN stikalni bloki ustrezati standardoma SIST EN 61439-1:2010 in SIST EN 61439-2:2010.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila še k odločanju o delu zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj v navezavi na sklop številka 6 zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo v omenjenem sklopu neutemeljeno zavrnil, saj je ugotovil, da naj bi bilo iz predloženih načrtov betonskih transformatorskih postaj razvidno, da naj ne bi izpolnjevale pogoja glede kompaktnosti ohišja oziroma monolitnosti, ker naj bi bilo ohišje sestavljeno iz več med seboj spojenih sten, streha pri osnovni in manjši izvedbi pa naj ne bi bila narejena iz enega dela (brez spojev). Vlagatelj ob tem zatrjuje, da je naveden tehnični pogoj izpolnjen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v 1. točki Navodil ponudnikom), upoštevaje odgovor na vprašanje številka 2 (objavljen "dne 22.06.2012 ob 12:22"), ki na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije, določil, da bo (v kolikor bo prejel vsaj tri popolne ponudbe v sklopu) okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo za posamezen sklop. V 6., 7., 8. oziroma 13. alinei 4. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse "naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente", med drugim tudi izpolnjena in podpisana obrazca "P-5: Specifikacije" ter "Predračun" (za sklope, ki jih ponuja), pa tudi listine oziroma dokazila iz obrazcev "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja). Ponudniki so morali v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja in vsebine, ki so bile predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v tehničnih specifikacijah sklopa številka 6 v navezavi na betonska ohišja montažnih transformatorskih postaj med drugim določil:
" "Arhitekturne zahteve TP", "Ustrezna arhitektura:" "-streha ravna (monolitna " iz enega dela " za osnovno izvedbo)",
" "Kompaktnost ohišja oziroma monolitnost
-čim manj spojev v stenah in strehi (ne vključuje montažnih spojev)
- pri osnovni in manjši izvedbi mora biti streha iz enega dela (brez spojev)".

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v izpostavljenem delu razpisne dokumentacije, v povezavi s preostalo vsebino tehničnih specifikacij sklopa številka 6, v navezavi na betonska ohišja montažnih transformatorskih postaj zahteval, da mora biti pri osnovni in manjši izvedbi streha (izdelana) iz enega dela (brez spojev). Glede na navedeno ne gre pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) zatrjuje, da naročnik "ni zahteval monolitnosti".

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija strokovnjaku zastavila naslednje vprašanje: "Iz koliko delov (s koliko spoji) je narejena streha pri osnovni (Bv) in manjši (Av) izvedbi, ki jo je vlagatelj ponudil v ponudbi, predloženi v sklopu številka 6" ["] "in iz katerih dokumentov (podatkov) v omenjeni ponudbi ste takšen zaključek napravili"". Na omenjeno vprašanje je strokovnjak odgovoril jasno in sicer, da izvedba "postaje TPR Bv" ["] "ni monolitna in je sestavljena iz dveh delov". Strokovnjak je svoj zaključek napravil (zlasti) na podlagi številke risbe 34392-550-1, predložene v vlagateljevi ponudbi (za sklop številka 6). Vlagatelj v svojem odgovoru na strokovno mnenje (sicer zgolj pavšalno) zatrjuje, da je streha "pri osnovni (TPR-Bv)" ["] "izvedbi monolitna, kar je razvidno iz skic ponudbene dokumentacije", vendar pa pri tem svojega (deloma citiranega) zatrjevanja določno ne konkretizira na način, da bi pojasnil vsaj, iz katere številke risbe in v čem naj bi izhajali (bistveni) podatki, ki bi potrjevali (oziroma dokazovali) njegova zatrjevanja, da je streha "pri osnovni (TPR-Bv)" ["] "izvedbi monolitna". Vlagatelj v svojem odgovoru na strokovno mnenje tudi ne predlaga izvedbe dokazov, ki bi dokazovali njegova zatrjevanja, ne predlaga izvedbe dokazov, ki bi dokazovali, da je na podlagi risbe številka 34392-550-1 strokovnjak morebiti napravil napačen zaključek, niti ne predlaga pridobitve novega strokovnega mnenja ali dopolnitve že pridobljenega strokovnega mnenja. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v izpostavljenem delu sprejema v strokovnem mnenju podane ugotovitve strokovnjaka, saj je strokovno mnenje rezultat strokovne preučitve dokumentacije ter vsebine vlagateljeve ponudbe, predložene v sklopu številka 6, temelji pa na strokovnem znanju s področja predmeta zadevnega javnega naročila.

V posledici predstavljenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo, predloženo v sklopu številka 6, kot neprimerno, v posledici pa nepopolno, izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb razpisne dokumentacije oziroma katero od določb ZJNVETPS. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je namreč neprimerna in v posledici nepopolna, naročnik pa mora v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS, upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. oziroma 21. točko 2. člena ZJNVETPS).

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop številka 1, ugodila in v vsebini, ki se nanaša na sklop številka 1, razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "DELNO OBVESTILO o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 671095, z dne 21. 9. 2012, v preostalem delu, ki se nanaša na sklop številka 6, pa je vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila. V posledici navedenega Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v preostalem delu, v katerem vlagatelj zatrjuje kršitve naročnika pri ugotavljanju primernosti in popolnosti njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 6 (vlagatelj zatrjuje, da niso resnične in utemeljene navedbe naročnika, da naj bi bilo ohišje ponujenih betonskih transformatorskih postaj sestavljeno iz več med seboj spojenih sten), ni vsebinsko obravnavala, saj njihova vsebinska presoja ne bi več vplivala na vprašanje zakonitosti naročnikovega ravnanja pri ugotavljanju primernosti in popolnosti vlagateljeve ponudbe, predložene v sklopu številka 6. Tudi v primeru namreč, če bi se morebiti ugotovilo, da bi bilo potrebno vlagateljevim zatrjevanjem v izpostavljenem delu slediti, to ne bi spremenilo dejstva, da je morala Državna revizijska komisija (upoštevaje dosedanjo obrazložitev te odločitve) vlagateljev zahtevek za revizijo delu, ki se nanaša na sklop številka 6, zavrniti.

V navezavi na del vlagateljevega predloga Državni revizijski komisiji, da delno spremeni delno obvestilo o oddaji javnega naročila (v točkah A. 1. in A. 6.) tako, da "kot naročnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za obdobje štirih let za sklop 1. in 6. izbere tudi vlagatelja zahteve za revizijo", oziroma, da "kot najugodnejšega ponudnika, kateremu se odda za prvo 6-mesečno obdobje naročilo za dobavo elektromateriala iz sklopa 6., primarno izbere vlagatelja zahteve za revizijo", Državna revizijska komisija ugotavlja, da postopek oddaje zadevnega javnega naročila izvaja in v njem odloča naročnik, kar pomeni, da izpostavljene odločitve v postopku oddaje javnega naročila sprejme naročnik (v zvezi s tem pogledati zlasti 83. člen ZJNVETPS, v povezavi s prvim odstavkom 1. člena ZJNVETPS). V posledici navedenega in v posledici dejstva, da Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 60. člena ZPVPJN v postopku pravnega varstva odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil (v vseh stopnjah postopka javnega naročanja), ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija omenjenemu vlagateljevemu predlogu ni sledila.

V navezavi na ugotovitve naročnika glede vlagateljeve ponudbe, predložene v sklopu številka 6, v katerih naročnik navaja nekatere nove razloge domnevne neprimernosti (in nepopolnosti) vlagateljeve ponudbe v omenjenem sklopu (tipa Dv in Av naj bi imela vrata na treh straneh, skladne z zahtevami naročnika pa naj ne bi bile niti "max mere", saj naj bi bila ohišja betonskih transformatorskih postaj previsoka in preširoka), Državna revizijska komisija ugotavlja, da omenjenih razlogov za morebitno označitev vlagateljeve ponudbe, predložene v sklopu številka 6, za neprimerno (v posledici pa nepopolno) ni upoštevala. Z omenjenimi razlogi naročnik vlagatelja namreč ni seznanil v fazi postopka oddaje javnega naročila, temveč je to storil šele v postopku pravnega varstva. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, je postopek pravnega varstva namenjen preverjanju zakonitosti že izvedenih ravnanj (sprejetih odločitev, ugotovitev) naročnika, zato naročnik v postopku pravnega varstva ne more navajati novih razlogov za morebitno nepopolnost ponudb.

Z razveljavitvijo odločitve naročnika v sklopu številka 1, kot je vsebovana v delnem obvestilu o oddaji javnega naročila, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 zaključi na enega od načinov, ki jih omogoča ZJNVETPS. Če bo naročnik s postopkom oddaje javnega naročila v sklopu številka 1 nadaljeval, naj vlagatelju in ponudniku, izbranemu v sklopu številka 1, v primeru, če dejstev ne more preveriti sam, dopusti in omogoči dopolnitev njune ponudbe, predložene v sklopu številka 1, z dokazili, ki dokazujejo, da so ponujeni NN stikalni bloki vsaj ob upoštevanju točke 10.1 standarda SIST EN 61439-1:2010 skladni s standardoma SIST EN 61439-1:2010 (omenjeni standard je istoveten s standardom EN 61439-1:2009) in SIST EN 61439-2:2010 (kot je bilo to zahtevano v tehničnih specifikacijah sklopa številka 1), v nadaljevanju pa postopek oddaje zadevnega javnega naročila izvede v skladu z določbami ZJNVETPS.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne stroške takse za postopek pravnega varstva in sicer v roku 15 dni od dneva odločitve Državne revizijske komisije (o zahtevku za revizijo), po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila v delu, ki se nanaša na sklop številka 1, v delu, ki se nanaša na sklop številka 6, pa ga je zavrnila, je vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane takse za postopek pravnega varstva v sklopu številka 1, to je 289,98 EUR, ni pa mu priznala (povrnitve) stroška plačane takse za postopek pravnega varstva v sklopu številka 6.

Vlagateljevemu predlogu za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 289,98 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Rok za povračilo stroškov vlagatelju je Državna revizijska komisija določila v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (in ne v roku 15 dni od dneva odločitve Državne revizijske komisije, kot to predlaga vlagatelj) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Glede na navedeno naročnik ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (ta je na podlagi četrtega odstavka 39. člena ZPVPJN pravnomočna), s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da stroški strokovnega dela in izdelave (dopolnjenega) strokovnega mnenja v konkretnem primeru znašajo 1.500,00 EUR.

Ker je predujem za polovico stroškov strokovnega dela in izdelave (dopolnjenega) strokovnega mnenja v postopku pravnega varstva v konkretnem primeru založil ponudnik TSN tovarna stikalnih naprav, d. o. o., Šentiljska cesta 49, Maribor (v nadaljevanju: ponudnik TSN, d. o. o.), kot dobavitelj vlagatelja, ne pa vlagatelj, je Državna revizijska komisija (ob upoštevanju 36. člena ZPVPJN, v povezavi s 70. členom ZPVPJN) odločila, da se znesek 750,00 EUR vrne na transakcijski račun ponudnika TSN, d. o. o., številka SI56 2510 0970 5257 170, odprt pri Probanki, d. d., Maribor, vlagatelju pa se naloži, da v roku treh dni od prejema tega sklepa na račun Državne revizijske komisije, številka SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 18 13145-2010011-01834712, vplača znesek 750,00 EUR kot njegov del stroška za strokovno delo in pridobitev (dopolnjenega) strokovnega mnenja. Glede na doseženi (polovični) uspeh v postopku pravnega varstva (vlagatelj je s svojim zahtevkom za revizijo uspel v enem od dveh sklopov) je Državna revizijska komisija namreč odločila, da omenjeni strošek v omenjenem znesku (750,00 EUR) vlagatelj krije sam (drugi odstavek 154. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz razloga, ker stroški strokovnega dela in izdelave (dopolnjenega) strokovnega mnenja v konkretnem primeru znašajo 1.500,00 EUR, iz razloga, ker je naročnik v konkretnem primeru za stroške strokovnega dela in izdelave (dopolnjenega) strokovnega mnenja založil predujem v znesku 750,00 EUR, pa tudi iz razloga, ker je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel v enem od dveh sklopov, torej polovično, je Državna revizijska komisija glede na doseženi uspeh v postopku pravnega varstva odločila, da naročnik omenjeni strošek v omenjenem znesku (750,00 EUR) krije sam (drugi odstavek 154. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ponudnik, izbran v sklopu številka 1, v svoji izjasnitvi o strokovnem mnenju zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povrnitev stroškov "izdelave strokovnega mnenja v znesku 508,69 EUR" ter stroškov pravnega svetovanja v znesku 500,00 EUR.

Državna revizijska komisija je zahtevo ponudnika, izbranega v sklopu številka 1, za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, posledično pa stroški niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN oziroma prvi odstavek 155. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Ponudnik, izbran v sklopu številka 1, v svoji izjasnitvi o strokovnem mnenju zatrjevanih stroškov pravnega svetovanja v znesku 500,00 EUR tudi sicer ni izkazal ne po temelju in ne po višini.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu številka 1. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja v sklopu številka 1 mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok treh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 6. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 3. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
" C & G, d. o. o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
" ELEKTRONABAVA, d. o. o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana " Črnuče
" ELTIMA, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, Šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana " Črnuče
" TSN tovarna stikalnih naprav, d. o. o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor
" odvetnica Martina Geč, Ulica heroja Bračiča 14, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu
" finančna služba " tu

Natisni stran