Na vsebino
EN

018-037/2013 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje

Številka: 018-037/2013-5
Datum sprejema: 7. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup goriva", v sklopu 1: "Gorivo", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.3.2013Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava in namestitev opreme v okviru projekta Infrastruktura meroslovnega sistema Temperatura in vlažnost", v sklopu 1: "Nova generacija odprtih fiksnih celic", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Micom Electronics d.o.o., Dobrave 10, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava in namestitev opreme v okviru projekta Infrastruktura meroslovnega sistema " Temperatura in vlažnost", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 26. 10. 2012, pod št. objave JN11634/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 31. 10. 2012, pod št. objave 2012/S 210-345729. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, izdano dne 21. 12. 2012, pod št. 430-29/2012-26, ponudnike obvestil, da javno naročilo v sklopu 1: "Nova generacija odprtih fiksnih celic" odda ponudniku Wilsonic d.o.o., Verje 28B, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) v sklopu 5: "Rosiščni vlagomer", pa vlagatelju. V obrazložitvi pojasni, da je komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da je ponudba vlagatelja za sklop 1 neprimerna, ker je vlagatelj v ponudbi navedel, da mora uporabnik zagotoviti izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic, kar je naročnik v Prilogi 1 " Tehnične specifikacije določil kot pogoj, ki ga mora zagotoviti ponudnik.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika v sklopu 1 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da ugotovitev komisije ne more biti podlaga za izločitev njegove ponudbe kot neprimerne, saj je iztrgana iz konteksta in ne prikazuje njegove ponudbe v celoti. Izpostavlja, da je naročnik v Prilogi 1 " Tehnične specifikacije navedel dodatno opremo, potrebno za realizacijo fiksnih točk (izolacija, kremenčeve palčke, "heat shunti", nosilec fiksnih celic, "), iz ponudnikovega vprašanja št. 4 in naročnikovega odgovora nanj (datum objave 14. 11. 2012) pa je jasno razvidno, da se bodo fiksne celice realizirale v pečeh Fluke 9114 in Fluke 9116, ki že v osnovi vsebujejo vso potrebno opremo za realizacijo fiksnih točk, torej tudi navedeno dodatno opremo. Vlagatelj pojasni, da je predmet konkretnega javnega naročila dobava in namestitev opreme, iz ponudbenega predračuna pa je razvidno, da cena vključuje vse stroške dobave in vgraditve opreme na sedežu naročnika, kar ponudba vlagatelja vse zajema. Nobena vgraditev opreme ni možna brez tega, da naročnik zagotovi določene pogoje za samo izvedbo vgradnje opreme. Vlagatelj poudarja, da je naročnik v odgovoru na vprašanje št. 4 potrdil, da ima za vgradnjo opreme na voljo delujočo opremo, katere del je že v osnovi tudi dodatna oprema, potrebna za realizacijo fiksnih točk. Vlagatelj trdi, da njegova ponudba v delu, v katerem jo je komisija označila za neprimerno, samo povzema pogoje, definirane s strani naročnikovih informacij o pečeh, v katerih bodo fiksne točke realizirane in ki so potrebni za realizacijo vgraditve opreme. Vlagatelj za dodatno razjasnitev načina vgraditve opreme (fiksnih točk) prilaga potrdilo proizvajalca, ki po navedbah vlagatelja potrjuje, da za realizacijo fiksnih točk ni potrebna nobena posebna dodatna oprema poleg te, ki jo naročnik že ima (in kar je naročnik potrdil z odgovorom na vprašanje št. 4). Vlagatelj še poudarja, da je skladno s ponudbenim predračunom in parafiranim vzorcem pogodbe v vsakem primeru odgovoren za vsa dela in stroške, ki jih ima v zvezi z dobavo in vgradnjo opreme na lokaciji naročnika, torej tudi glede morebitne dodatne opreme, ki bi bila za to potrebna.

Naročnik je dne 29. 1. 2013, pod št. 430-29/2012/30, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Navaja, da je vsebinske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudbe, navedel v Prilogi 1 " Tehnične specifikacije. Pri določenih odprtih fiksnih celicah (točke strdišč indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra) je določil tudi dodatno opremo, potrebno za realizacijo celic, in sicer izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilec fiksnih celic. Vlagatelj je v ponudbi, v izjavi: "Vgraditev (namestitev) opreme" (priloženi za obrazcem ponudbenega predračuna), izrecno navedel, da mora uporabnik zagotoviti dodatno opremo, potrebno za vgraditev (namestitev) Fluke 5960A-EU trojne točke argona (potrebno dodatno opremo vlagatelj nato podrobneje definira) ter da mora uporabnik zagotoviti izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic za vgraditev (namestitev) opreme za točke strdišč indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra, ker da bodo na osnovi dodatnega pojasnila naročnika (odgovor št. 4) te celice uporabljene v določenih tipih peči, ki to opremo že vsebujejo. Naročnik je na podlagi te izjave ugotovil, da je vlagatelj obrazec ponudbenega predračuna dopolnil z lastno izjavo, iz katere jasno izhaja, da zahtevana dodatna oprema, navedena v Prilogi 1, ni vključena v ponudbo. Glede odgovora na vprašanje št. 4 naročnik opozarja, da vlagatelj napačno meni, da je naročnik z navedenim odgovorom ponudnike razbremenil obveznosti v ponudbo vključiti navedeno dodatno opremo, saj je naročnik v odgovoru zgolj pojasnil, v katerih pečeh bodo posamezne fiksne točke realizirane, z namenom, da bodo ponudniki lahko pridobili ustrezne ponudbe za zahtevano dodatno opremo. Naročnik še pojasni, da ne glede na to, da je morebitna dodatna oprema že v osnovi vsebovana v določenih tipih peči, s katerimi uporabnik razpolaga, to ne pomeni, da je ni mogoče dobaviti posebej, kar v vprašanju št. 4 potrjuje tudi ponudnik. Naročnik je dobavo te opreme uvrstil med zahteve v Prilogi 1 namenoma, saj je obstoječa dodatna oprema pri uporabniku deloma že zastarela in pomanjkljiva. Ker je vlagatelj zahtevano dodatno opremo izrecno izključil iz svoje ponudbe, je njegova ponudba neprimerna in tega ne morejo spremeniti niti navedbe vlagatelja, da je kot ponudnik v vsakem primeru odgovoren za vsa dela in stroške, ki jih ima v zvezi z dobavo in vgradnjo opreme.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 2. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 11. 2. 2013 opredelil do navedb naročnika. Poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, s kakšno opremo razpolaga, ampak je zahteval samo dobavo dodatne opreme, potrebne za realizacijo odprtih fiksnih celic, pa še to na splošno, saj je oprema navedena v oklepaju, kjer se naštevanje ne konča, ampak nadaljuje s tremi pikami, prav tako niso navedene količine. Naročnik zato po mnenju vlagatelja ni dal jasne informacije o tem, s kakšno opremo razpolaga, brez te informacije pa ponudnik ne more pravilno ponuditi in izvesti namestitve fiksnih celic. Naročnik je šele naknadno z odgovorom na vprašanje št. 4 navedel, s katerimi pečmi za realizacijo fiksnih celic razpolaga. Vlagatelj navaja, da je sestavni del peči tudi dodatna oprema, iz česar jasno izhaja, da naročnik že ima vso potrebno opremo za realizacijo fiksnih celic, ponudba vlagatelja pa v izjavi pri obrazcu ponudbenega predračuna samo navaja pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko izvedli namestitev fiksnih celic in ki izhajajo iz naročnikovih informacij o opremi, ki jo ima na voljo. Vlagatelj še izpostavlja, da glede dodatne opreme velja dejstvo, da kolikor drži naročnikova informacija, da razpolaga s pečmi, ki jih navaja v odgovoru, potem ne potrebuje nobene posebne dodatne opreme, saj je že vse potrebno v osnovnem sestavu peči. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik informacijo o tem, da je njegova oprema že zastarela in pomanjkljiva, v razpisni dokumentaciji zamolčal in se zato sprašuje, kako naj kot ponudnik odgovarja za namestitev fiksnih celic, če naročnik ne zagotovi pogojev za njihovo namestitev. Vlagatelj meni, da predmet razpisa v delu, ki se nanaša na pogoje za namestitev opreme, ni bil jasno definiran, vlagatelj pa kot resen dobavitelj ne more ponujati nekaj, kar ni jasno definirano, niti ne more prevzeti odgovornosti za namestitev opreme, brez da bi naročnik izpolnil nekatere osnovne tehnične pogoje.

Vlagatelj je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo z dne 13. 2. 2013 plačano takso (v višini 778,80 EUR) doplačal z zneskom v višini 631,20 EUR.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponudba vlagatelja v sklopu 1 ne ponuja vsega blaga, ki ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji in s tem ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Sporno naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb skladno z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej mora ponujati vse vrste blaga, ki jih naročnik z javnim naročilom naroča in vse zahtevane (minimalne) tehnične specifikacije tega blaga.

Naročnik je v konkretnem primeru zahteve glede predmeta javnega naročila navedel v razpisni dokumentaciji, v Prilogi 1 " Tehnična specifikacija. Za sklop 1 "Nova generacija odprtih fiksnih celic" je navedel, da mora oprema izpolnjevati pogoje, ki jih je v nadaljevanju navedel. Celoten paket nove generacije odprtih fiksnih celic je moral vsebovati naslednje fiksne celice mednarodne temperaturne lestvice: trojno točko argona, trojno točko živega srebra, točko tališča galija, točko strdišča indija, točko strdišča kositra, točko strdišča cinka, točko strdišča aluminija, točko strdišča srebra ter točko strdišča bakra. V nadaljevanju je naročnik opisal zahteve za posamezne odprte fiksne celice. Za vse točke strdišča (indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra) je podal tudi naslednjo zahtevo: "dodatna oprema potrebna za realizacijo (izolacija, kremenčeve palčke, "heat shunti" in nosilec fiksnih celic, ")". V okviru predpisane vsebine obrazca 9 (Ponudbeni predračun) so ponudniki podali izjavo, da v skladu s Prilogo 1 " Tehnične specifikacije podajajo ponudbo za ustrezen sklop (kar so v nadaljevanju ustrezno obkrožili in izpolnili), za sklop 1 je bilo navedeno, da cena vključuje vse stroške dobave (DDP Ljubljana) in stroške vgraditve (namestitve) opreme.

Iz navedenih določb razpisne dokumentacije po oceni Državne revizijske komisije jasno izhaja, da je naročnik zahteval, da mora ponudnik v ponudbo za določene odprte fiksne celice (točke strdišča indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra) vključiti tudi dodatno opremo, ki je potrebna za realizacijo teh celic (izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic, "). Naročnik je navedeno dodatno opremo naštel v oklepaju, pri čemer je dejstvo, da se naštevanje opreme ni končalo z izčrpnim seznamom, mogoče razumeti na način, da je poleg naštete opreme morebiti potrebna še druga dodatna oprema za realizacijo fiksnih celic, ki je običajna in pričakovana, stroške te opreme pa mora ponudnik vključiti v ponudbo. Ne glede na navedeno je morala ponudba vključevati najmanj opremo, ki jo je naročnik naštel, torej izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic.

Državna revizijska komisija se dalje strinja z naročnikom v tem, da odgovor na vprašanje št. 4, objavljen na portalu javnih naročil dne 14. 11. 2012, zahtev naročnika po dobavi navedene dodatne opreme ni izključil, ampak jih je le še dodatno potrdil.

Ponudnikovo vprašanje se je glasilo:

"Sklop 1:
1. Trojna točka indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra:
1.1. Kaj je to nosilec fiksnih celic in čemu naj bi bil namenjen"
Omenjene trojne točke so dobavljene v lesenih kovčkih, primernih za transport (osebno dobavo), v katerih se priporoča tudi "skladiščenje" v primeru, če omenjene trojne točke niso umeščene v ustrezne peči za realizacijo, posebni nosilci fiksnih celic pa ne obstajajo.
1.2. Naveden pribor (izolacija, kremenčeve palčke, "heat shunti") so del opreme peči za realizacijo fiksnih točk in ne pribor fiksnih celic, zato vas prosimo, da za vsako posamezno fiksno točko iz seznama navedete točen model peči (kopeli), v kateri bo realizirana, ker je edino tako možno od proizvajalcev peči (kopeli) zahtevati ponudbo za omenjen pribor. Brez poznavanja modelov peči (kopeli) tega pribora ni možno ponuditi.
- Odgovor proizvajalca: "the only expendable items are fibre ceramic paper and fibre ceramic discs [alternatively fibre ceramic insulation sheets]".
1.3. Vse odprte celice so do končnega uporabnika dobavljene kot zaprte, saj transport odprtih celic ni možen. Ali je uporabnik usposobljen za odpiranje za transport zaprtih celic in njihovo pripravo za uporabo izvede sam, ali je za to potrebno najeti strokovnjaka proizvajalca""

Naročnik je na navedeno vprašanje podal naslednji odgovor:

"1. Nosilec fiksnih točk
Pri realizaciji fiksnih točk (In, Sn, Zn, Al, Ag in Cu) v pečeh so celice fiksnih točk postavljene v posebne nosilce, ki so običajno narejeni iz Inconela.
2. Dodatna oprema
Trojna točka argona bo realizirana v posebni kopeli, ki je dovolj detajlno pojasnjena v razpisu.
Trojna točka živega srebra bo realizirana bodisi v kopeli Isotech 915 L ali kopeli Fluke HartScientific 7100.
Točka tališča galija bo realizirana bodisi v napravi za realizacijo Galija (Isotech Gallium Fixed Point) ali v vodni kopeli Kambič.
Točki strdišča indija in kositra bosta realizirani v triconski peči Fluke HartScientific 9114.
Točke strdišč cinka, aluminija in srebra bodo realizirane v triconskih pečeh Fluke HartScientific 9114 in Fluke HartScientific 9116 ter peči Isotech 17702 (heat pipe).
Točka strdišča bakra bo realizirana v v triconski peči Fluke HartScientific 9116.
Izolacija se uporablja za zmanjšanje toplotnih izgub. Kremenčeve in keramične paličice se uporabljajo za inicializacijo strjevanja v celici.
3. Uporabnik je sam usposobljen za izvedbo odpiranja za transport zaprtih celic ter pripravo opreme za uporabo, ob pogoju, da bo postopek jasno razložen v navodilih ter, da bo priložen ves potreben drobni material (tesnila, ventili, izolacija, keramični distančniki, ...). Strokovnjaka proizvajalca, mora izvajalec zagotoviti v primeru, ko je za pripravo opreme za uporabo potreben steklopihač ali poseben prostor (digestorij) izpolnjen s čistim argonom.
Glede na to, da vsak proizvajalec uporablja različne postopke izdelave in transporta, bi za odgovor na to vprašanje potrebovali bolj podrobna pojasnila oziroma bolj konkretna vprašanja."

Iz postavljenega vprašanja in odgovora naročnika pod zaporedno št. 2 izhaja, da je naročnik na opozorilo ponudnika, da je naveden pribor (izolacija, kremenčeve palčke, "heat shunti") del opreme peči za realizacijo fiksnih točk in ne pribor fiksnih celic ponudnika in na njegovo prošnjo, da za vsako posamezno fiksno točko iz seznama navede točen model peči (kopeli), v kateri bo realizirana, ker je edino tako možno od proizvajalcev peči (kopeli) zahtevati ponudbo za omenjen pribor, brez poznavanja modelov peči (kopeli) pa tega pribora ni možno ponuditi, z odgovorom navedel konkreten tip (model) peči, v katerih bodo posamezne odprte fiksne celice (točke strdišča) realizirane. Namen odgovora je bil torej v tem, da bodo ponudniki lahko od proizvajalcev zahtevane dodatne opreme pridobili ponudbo in jo vključili v svojo ponudbo, kar je bil tudi namen postavljenega vprašanja. Četudi modeli peči, ki jih je navajal naročnik v odgovoru, že vsebujejo dodatno opremo, ki jo zahteva naročnik v zadevnem javnem naročilu in je torej dodatna oprema sestavni del teh peči (kar trdi vlagatelj in to dokazuje s spisom opreme za model peči Fluke 9114 in 9116A, smiselno enako to izhaja iz postavljenega vprašanja št. 4), to v konkretnem primeru, glede na jasno postavljene zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, ne izključuje obveznosti ponudnika, da navedeno dodatno opremo vključi v ponudbo in v ponudbeno ceno. Nenazadnje vlagatelj niti ne trdi niti ne dokaže, da te opreme ne bi bilo mogoče dobaviti posebej, da je to možno, pa je mogoče sklepati prav iz vprašanja št. 4, ki je bilo zastavljeno v smeri pridobitve potrebnih informacij za ponudbo dodatne opreme. Razlogi, zakaj naročnik navedeno dodatno opremo naroča v okviru zadevnega javnega naročila, pa za razrešitev spornega vprašanja in v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ne morejo biti upoštevni.

Državna revizijska komisija je glede na ugotovljeno naročnikovo ravnanje pri ugotavljanju ponudbene vsebine vlagatelja presojala v okviru postavljenih zahtev iz razpisne dokumentacije, torej ali ponudba zahtevano dodatno opremo vključuje ali ne.

Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je predložil izpolnjen obrazec 9 (Ponudbeni predračun) za sklop 1, v katerem je pod Opis opreme oziroma storitve navedel: "Nova generacija odprtih fiksnih celic", v nadaljevanju pa navedel modele peči, v katerih bodo realizirane posamezne točke. V naslednjem dokumentu "Vgraditev (namestitev) opreme", ki je podpisan s strani vlagatelja, je navedeno, da mora za vgraditev (namestitev) opreme uporabnik zagotoviti določeno opremo, in sicer je pod drugo alinejo navedeno, da mora zagotoviti: "izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic, ker bodo na osnovi dodatnega pojasnila naročnika na vprašanje št. 4 z dne 14. 11. 2012 celice uporabljene v: "Točki strdišča indija in kositra bosta realizirani v triconski peči Fluke HartScientific 9114; peč Fluke 9114 že v osnovi vsebuje vso potrebno opremo za realizacijo točke strdišča indija (model Fluke 5924) in točke strdišča kositra (model Fluke 5925), Točke strdišča cinka, aluminija in srebra bodo realizirane v triconskih pečeh Fluke HartScientific 9114 in Fluke HartScientific 9116 ter peči Isotech 17702 (heat pipe); peči Fluke 9114 in Fluke 9116 že v osnovi vsebujeta vso potrebno opremo za realizacijo točke strdišča cinka (model Fluke 5926), Točke strdišča aluminija (model Fluke 5927A-S) in točke strdišča srebra (model Fluke 5928), Točka strdišča bakra bo realizirana v triconski peči Fluke HartScientific 9116; peč Fluke 9116 že v osnovi vsebuje vso potrebno opremo za realizacijo točke strdišča bakra (model Fluke 5929)."

Glede na tako ugotovljeno vsebino ponudbe Državna revizijska komisija pritrjuje naročnikovi ugotovitvi, da ponudba vlagatelja zahtevane dodatne opreme za točke strdišča indija, kositra, cinka, aluminija, srebra in bakra, in sicer izolacijo, kremenčeve palčke, "heat shunte" in nosilce fiksnih celic, ne vključuje. Vlagatelj je namreč izrecno, jasno in nedvoumno izjavil, da mora to opremo zagotoviti uporabnik, torej naročnik. Navedene izjave vlagatelja ni mogoče razumeti na način, kot to navaja v zahtevku za revizijo vlagatelj, da zgolj povzema pogoje, definirane s strani naročnikovih informacij o pečeh, v katerih bodo fiksne točke realizirane. Vlagatelj se v izjavi sicer res sklicuje na te informacije naročnika, vendar zgolj v smislu, v katerih pečeh bodo celice uporabljene. Potrdilo proizvajalca, ki ga vlagatelj prilaga k zahtevku za revizijo pa zgolj navaja, da so Fluke peči za realizacijo in vzdrževanje fiksnih točk dobavljene z dodatno opremo, ki vključuje vse potrebne elemente za realizacijo in vzdrževanje fiksnih točk po načelu "vse iz škatle", v nadaljevanju pa so podane specifične zahteve pri uporabi odprtih fiksnih točk in druge opreme, pri čemer še navaja, da ta druga oprema ni nujno potrebna za realizacijo fiksnih točk, lahko pa služi kot pomoč meteorologu v temperaturnem laboratoriju. Iz navedene izjave nikjer ni razvidno, da ponudba vlagatelja v zadevnem javnem naročilu vključuje tudi zahtevano dodatno opremo, česar vlagatelj nenazadnje tudi ne trdi, ampak navaja, da (zgolj) za dodatno razjasnitev načina vgraditve opreme (fiksnih točk) prilaga potrdilo proizvajalca, ki potrjuje, da za realizacijo fiksnih točk ni potrebna nobena posebna dodatna oprema poleg te, ki jo naročnik že ima. Prav tako navedba vlagatelja o tem, da je skladno s ponudbenim predračunom in parafiranim vzorcem pogodbe v vsakem primeru odgovoren za vsa dela in stroške, ki jih ima v zvezi z dobavo in vgradnjo opreme na lokaciji naročnika, torej tudi glede morebitne dodatne opreme, ki bi bila za to potrebna, ne more biti upoštevna, saj predložitev (pravilno izpolnjenega in potrjenega) ponudbenega predračuna in (parafiranega) vzorca pogodbe, ob hkratni predložitvi izrecne izjave vlagatelja o tem, da mora dodatno opremo zagotoviti naročnik, še vedno izključuje zahtevano dodatno opremo iz ponudbe. S tem povezane revizijske očitke vlagatelja je zato treba kot neutemeljene zavrniti.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati, da je naročnik pri presoji primernosti njegove ponudbe v izpostavljenem delu dejansko stanje nepravilno ugotovil, zaradi česar tudi ni mogoče ugotoviti, da je kršil pravil ZJN-2 o izločitvi neprimernih in posledično nepopolnih ponudb. Zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 7. 3. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje
- Micom Electronics d.o.o., Dobrave 10, Trzin
- Wilsonic d.o.o., Verje 28B, Medvode
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- v vednost: finančna služba, tu
- arhiv, tu

Natisni stran