Na vsebino
EN

018-060/2013 Univerzitetni Klinični center Ljubljana

Številka: 018-060/2013-6
Datum sprejema: 7. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek-Šinko, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Nakup klima naprav« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DINES ITS, d. o. o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 3. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 7. 2. 2013, se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 18. 9. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti za nakup klima naprav, obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila pa je bilo (pod številko objave NMV2305/2012) dne 19. 9. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: naročilo).

Naročnik je dne 30. 1. 2013 sprejel odločitev o oddaji naročila, referenčna številka NMV0021/2012-POG-6 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno naročilo (v sklopu številka 1 in v sklopu številka 2) odda ponudniku "Mollier d.o.o., Celje", čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 1. 2. 2013, dne 7. 2. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 7. 2. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi, spremeni odločitev o oddaji naročila in sprejme novo odločitev o oddaji naročila, s katero bo vlagateljevo ponudbo priznal kot ustrezno ter jo glede na postavljeno merilo izbral kot najugodnejšo.

Dne 14. 2. 2013 je naročnik prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 13. 2. 2013, znak OK/100.

Naročnik je dne 20. 2. 2013 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo številka NMV0021/2012- POG-6, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 21. 2. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 25. 2. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 21. 2. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 21. 2. 2013).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 31. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da zahtevek za revizijo vlaga "[v] skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 " uradno prečiščeno besedilo in sprememba; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN)". Ker je omenjeni zakon prenehal veljati z dnem uveljavitve ZPVPJN (prvi odstavek 81. člena ZPVPJN), torej dne 3. 7. 2011 (87. člen ZPVPJN), predmetni postopek revizije pa se z vložitvijo zahtevka za revizijo tudi ni začel pred uveljavitvijo ZPVPJN (prvi odstavek 82. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločala na podlagi določb ZPVPJN. Državna revizijska komisija pri tem v navezavi na vlagateljevo vlogo z dne 21. 2. 2013, deloma poimenovano "ZAHTEVA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA", še pripominja, da se ob upoštevanju določb ZPVPJN revizijski postopek začne, ko Državna revizijska komisija na podlagi prvega, drugega ali tretjega odstavka 29. člena ZPVPJN od naročnika prejme zahtevek za revizijo. Če se vlagatelj ne strinja z začetkom revizijskega postopka, Državni revizijski komisiji poda predlog za umik zahtevka (30. člen ZPVPJN).

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi 31. člena ZPVPJN najprej pristopila k predhodnemu preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Iz prvega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da je strošek predrevizijskega in revizijskega postopka tudi taksa za predrevizijski in revizijski postopek, iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN pa izhaja, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Ob vpogledu v dokumentacijo, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo (z namenom dokazovanja plačila takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN) sicer priložil izpis univerzalnega plačilnega naloga, datum tiska 5. 2. 2013 (v nadaljevanju: izpis univerzalnega plačilnega naloga), vendar pa iz omenjenega dokumenta izhaja podatek "Status: Podpisan" (ne pa na primer status "Uspešno obdelan" ali status "Izvršen").

Ker se s predložitvijo potrdila o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN dokazuje dejstvo, da je vlagatelj že plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek, je Državna revizijska komisija dejstvo, ali je vlagatelj v konkretnem primeru takso za predrevizijski in revizijski postopek dejansko plačal, preverila v evidenci taks (73. člen ZPVPJN), pa tudi pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Ljubljana.

V posledici izvedenega preverjanja plačila takse je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj takse za predrevizijski in revizijski postopek (upoštevaje podatke, kot izhajajo iz univerzalnega plačilnega naloga, priloženega zahtevku za revizijo) v konkretnem primeru ni plačal.

Glede na izpostavljeno ugotovitev, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da se s predložitvijo potrdila o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN dokazuje dejstvo, da je vlagatelj (že) plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek, je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru štela, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. Izpis univerzalnega plačilnega naloga, priložen vlagateljevemu zahtevku za revizijo, namreč v konkretnem primeru ne dokazuje plačila takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Ker vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (oziroma iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN), kot to zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN, bi moral naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN s sklepom zavreči že v predrevizijskem postopku. Ker naročnik tega ni storil, je zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 31. člena ZPVPJN in drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN, zavrgla Državna revizijska komisija.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 3. 2013


Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
" odvetnik Danilo Grilj, Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
" MOLLIER, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran