Na vsebino
EN

018-070/2013 Občina Kobarid

Številka: 018-070/2013-3
Datum sprejema: 7. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vrtec z glasbeno šolo Kobarid«, v zvezi s pritožbo družbe Strabag gradbene storitve d.o.o., Letališča cesta 33, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid (v nadaljevanju: naročnik) dne 7. 3. 2013

odločila:

Pritožbi vlagatelja se ugodi tako, da se naročniku naloži, da vlagatelju povrne stroške predrevizijskega postopka še v višini 480,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Vrtec z glasbeno šolo Kobarid", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 17. 12. 2012, pod št. objave JN13572/2012.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 11. 2. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, kateremu je naročnik s sklepom, izdanim dne 14. 2. 2013, pod št. 351-64/11, ugodil in delno razveljavil razpisno dokumentacijo, vlagatelju pa priznal del priglašenih stroškov predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika v stroškovnem delu z vlogo z dne 21. 2. 2013 vložil pritožbo, in sicer v delu, ki se nanaša na stroške sestave revizijskega zahtevka. Vlagatelj meni, da bi mu moral naročnik glede na to, da je zahtevku za revizijo v celoti ugodil, povrniti celotne potrebne stroške vloženega revizijskega zahtevka, ki po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije znašajo 800,00 EUR (brez DDV) in ne zgolj 400,00 EUR (brez DDV). Vlagatelj zato umika višjo zahtevo za povračilo stroškov iz revizijskega zahtevka in vztraja pri naslednjem stroškovniku: sestava revizijskega zahtevka v višini 800,00 EUR, stroški po tar. št. 6002 v višini 20,00 EUR, DDV v višini 20 % in taksa v višini 1.500,00 EUR. Vlagatelj še izpostavlja, da je obrazložitev naročnika v stroškovnem delu pavšalna, naročnik pa ne pojasni, zakaj je vlagatelju povrnil samo 400,00 EUR in ne 800,00 EUR potrebnih stroškov. Predmetni revizijski zahtevek po navedbah vlagatelja po vsebini, obsegu in težavnosti ni v ničemer odstopal od povprečnega revizijskega zahtevka. Vlagatelj zato predlaga Državni revizijski komisiji, da naročniku naloži povrnitev potrebnih stroškov skladno s stroškovnikom v pritožbi.

Naročnik je z vlogo z dne 26. 2. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Med strankama je v pritožbenem postopku sporna odločitev naročnika o stroških predrevizijskega postopka, v okviru sklepa (izdanega dne 14. 2. 2013, pod št. 351-64/11), s katerim je naročnik zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1.000,00 EUR, stroške po tar. št. 6002 v višini 20,00 EUR, DDV v višini 20 % in takso v višini 1.500,00 EUR. Naročnik je priznal stroške v višini 2.004,00 EUR, ki predstavljajo takso v višini 1.500,00 EUR, stroške za sestavo revizijskega zahtevka v višini 400,00 EUR, stroške po tar. št. 6002 v višini 20,00 EUR ter DDV v višini 84,00 EUR. Vlagatelj se ne strinja z odločitvijo naročnika o stroških za sestavo revizijskega zahtevka in s pritožbo predlaga, da se mu povrnejo še stroški v višini 400,00 EUR (in 20 % DDV).

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/09; v nadaljevanju: ZOdv-C) znaša nagrada za revizijski postopek od 200,00 do 1.400,00 EUR in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlati pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih. Skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08; v nadaljevanju: ZOdvT) se pri nagradah v razponu nagrada v posameznem primeru določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izven pravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke, v povprečnem primeru pa se določi srednja vrednost nagrade v razponu.

Državna revizijska komisija po proučitvi vseh okoliščin konkretnega primera ocenjuje, da vlagateljev zahtevek za revizijo po obsegu in težavnosti ne odstopa od povprečnih primerov, zaradi česar je vlagatelj upravičen do povračila potrebnih stroškov nagrade za revizijski postopek v srednji vrednosti nagrade v višini 800,00 EUR in 20 % DDV (Tar. št. 6007 ZOdvT). Ker je naročnik že priznal stroške v višini 400,00 EUR (in 20 % DDV), je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila tako, da je naročniku naložila, da vlagatelju povrne stroške predrevizijskega postopka še v višini 400,00 EUR in 20 % DDV, skupaj v višini 480,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.


V Ljubljani, dne 7. 3. 2013
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran