Na vsebino
EN

018-048/2013 Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Številka: 018-48/2013-4
Datum sprejema: 27. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Nakup in dobava digitalnih kino projektorjev in opreme«, v zvezi s predlogom vlagatelja TSE d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik in pooblaščeni naročnik Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 2. 2013

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Nakup in dobava digitalnih kino projektorjev in opreme, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (objavljenem na Portalu javnih naročil 3. 12. 2012, pod št. objave JN13057/2012) sprejel odločitev, da javno naročilo v vseh treh razpisanih sklopih odda ponudniku FFF d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper sprejeto odločitev 18. 1. 2013 vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe. V zahtevku za revizijo vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN predlaga tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Kot je razvidno iz dokumentacije, ki je bila Državni revizijski komisiji odstopljena 14. 2. 2013, naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga o zadržanju postopka ni sprejel sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, kot mu to v prvi alineji drugega odstavka nalaga 19. člen ZPVPJN. Naročnik je v obrazložitvi sklepa z dne 5. 2. 2013, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zgolj navedel, da vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ni podan v skladu z 19. členom ZPVPJN, saj ni podan kot samostojni predlog niti ni obrazložen, poleg tega pa je naročnik v predmetnem postopku javnega naročila že sprejel odločitev o oddaji naročila. Zato je o predlogu o zadržanju postopka javnega naročila odločila Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržanje nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik je navedel, da meni, da zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni potrebno, saj je bila v postopku oddaje javnega naročila že izdana odločitev o oddaji javnega naročila, sklenitev pogodbe pa ni dopustna, poleg navedenega pa predlog ni podan kot samostojni predlog in ni obrazložen.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja z ničemer ne utemeljuje in ne navede nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale, in v zvezi s tem ne predlaga nobenih dokazov. Ker tudi Državna revizijska komisija ni ugotovila posebnih oziroma izjemnih okoliščin, zaradi katerih bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, je na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 27. 2. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- TSE d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana
- Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, Domžale
- arhiv - tu

Natisni stran