Na vsebino
EN

018-038/2013 Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Številka: 018-038/2013-3
Datum sprejema: 21. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "dobavo nujnega reševalnega vozila tip B" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Proavto, d. o. o., Ulica 15. maja 10c, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 7, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), 21. 2. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku javnega naročanja (objava 23. 11. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN12705/2012) z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 02/2012-O z dne 15. 1. 2013 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Medicop, d. o. o., Obrtna 43, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti zaradi "tehničnih neskladnosti",
" je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2),
" je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil vozilo višine 1.720 mm in ne zahtevanih 1.740 mm, je ponudil kardiološki stol, ki ga je ponudil tudi vlagatelj, vendar je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, v predračunu " specifikaciji pa ni naveden tip vzmetenja, zaradi tega pa je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil,
" sumi na zlorabo dokumentacije, saj je bila dokumentacija zapečatena na prvi prozorni strani mape ponudbe, in sicer na lepilnem traku, ne pa na prvi papirnati strani ponudbene dokumentacije, kar omogoča večkratno odstranitev in ponovno prilepitev, kar ni v skladu "z načeli varovanja podatkov in možnostmi dodatnega spreminjanja ponudb",
" je bila protizakonito skoraj vsa ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika označena kot zaupna, izbrani ponudnik pa v spremnem dopisu ni ne navedel ne specificiral strani te dokumentacije, ki je zaupna.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 1. 3. 2012 izjasnil o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo" št. 02/2012-OZ z dne 4. 2. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" vlagatelj nima aktivne legitimacije, saj ne izpodbija odločitve o izločitvi svoje ponudbe, vendar je zahtevek za revizijo vseeno obravnaval vsebinsko,
" vlagateljeva ponudba ni popolna, ponudba izbranega ponudnika pa je popolna, saj so zahtevane tehnične karakteristike vozila razvidne iz dokumentacije v ponudbi izbranega ponudnika,
" je ponudba izbranega ponudnika pripravljena tako, da posameznih dokumentov ni mogoče neopazno odvzeti, vlagatelj pa tudi konkretno ne očita, kateri dokument bi bil iz ponudbe odvzet ali spremenjen,
" je očitek o vpogledu nejasen, sicer pa je naročnik vpogled omogočil v roku, ki še omogoča pravno varstvo, naročnik pa je vnaprej povedal, v katere dokumente bo dovolil vpogled.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. JN 2/2012-5 z dne 4. 2. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 6. 2. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrača.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), ker je ugotovil, da ne izpolnjuje nekaterih tehničnih zahtev. Naročnik je vlagateljevo ponudbo torej izločil, saj je ugotovil, da je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj takšnim naročnikovim ugotovitvam v zahtevku za revizijo ne oporeka, saj je zahtevek za revizijo usmeril zoper izbiro ponudbe izbranega ponudnika in zatrjuje, da je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ker bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ne pa je izbrati, saj naj bi bila pripravljena v nasprotju z nekaterimi naročnikovimi tehničnimi zahtevami. Vlagatelj navaja še nepravilnosti v zvezi s pečatenjem ponudbe izbranega ponudnika in vpogledom vanjo.

Da bi bilo mogoče pred Državno revizijsko komisijo zahtevek za revizijo sprejeti v vsebinsko (meritorno) obravnavo, je treba vlagatelju pred tem priznati aktivno legitimacijo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN v zvezi s tretjo alineo prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Aktivna legitimacija se skladno s prvo alineo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN prizna vsaki osebi, če sta skupno (kumulativno) podana dva elementa aktivne legitimacije: 1. interes za dodelitev javnega naročila in 2. škoda oziroma možnost nastanka škode zaradi domnevne kršitve, skladno z drugo alineo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN pa zagovornikom javnega interesa, ki so določeni v 6. členu ZPVPJN.

Med zagovorniki javnega interesa (konkretni) vlagatelj ni določen, zato mu ni mogoče priznati aktivne legitimacije po drugi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN.

Vlagatelj ni izpodbijal odločitve o izločitvi svoje ponudbe in s tem nepravilnosti naročnikovega ravnanja po prvem odstavku 80. člena ZJN-2 v razmerju do njega, zato v tem postopku oddaje javnega naročila ne bi uspel pridobiti konkretnega javnega naročila v izvedbo. Vlagatelj zaradi domnevnih kršitev ne izkazuje niti možnosti nastanka škode in mu zato ni mogoče priznati aktivne legitimacije niti po prvi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN.

Ker si vlagatelj z izpodbijanjem odločitve o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku ne more izboljšati položaja v tem postopku oddaje javnega naročila, mu za odločanje o zahtevku ni mogoče priznati aktivne legitimacije, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo skladno s tretjim odstavkom 31. člena ZPVPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 2. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice,
" Proavto, d. o. o., Ulica 15. maja 10c, 6000 Koper,
" Medicop, d. o. o., Obrtna 43, 9000 Murska Sobota,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran