Na vsebino
EN

018-009/2013 Občina Postojna

Številka: 018-9/2013-3
Datum sprejema: 21. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Postojna", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Treven gradnje in vzdrževanja d.o.o. Logatec, Obrtna cona Logatec 22, Logatec, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Matevž Globevnik, Ferrarska ulica 8, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 2. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Postojna". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 27. 8. 2012, pod št. objave JN9202/2012. Naročnik je dne 3. 12. 2012, pod št. 430-7/2012-74, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Purgator d.o.o. Postojna, v skupnem nastopu s ponudnikom GP Graditelj NS d.o.o. Novi Sad (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ponudbo vlagatelja je naročnik izločil, ker je ugotovil, da predložena izjava banke ne izkazuje izpolnjevanja pogoja, da ima ponudnik za namen zagotovitve zahtevanih denarnih prilivov za čas trajanja izvedbe del zagotovljena likvidna sredstva v višini 500.000,00 EUR ali možnost najetja kredita v enakem znesku, karakteristike določene ponujene opreme pa ne izpolnjujejo vseh tehničnih zahtev iz razpisa. Ponujene grobe elektromotorne grablje imajo po ugotovitvah naročnika premajhno širino in neustrezen naklon, črpalka vhodnega črpališča ima neustrezen prosti prehod na sesalnem delu, prelivnik bazena ima prekratko dolžino prelivnega korita, ponujena oprema za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja ima premajhno kapaciteto dozirne črpalke, črpalka peska pa je predimenzionirana in ima neustrezen prosti prehod na sesalnem delu.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 12. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe. Glede predložene izjave banke poudarja, da iz razpisnih zahtev izhaja, da je morala biti izjava priložena v smislu vsebine obrazca 5.9, iz opombe v navedenem obrazcu pa gre sklepati, da v izjavo ni bilo potrebno vnesti zneska. V predloženi izjavi je banka izjavila, da bo vlagatelju odobrila kredit za pokrivanje stroškov gradnje, s čimer mu je zagotovila kreditno sposobnost. Vlagatelj tudi izpostavlja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da mora biti izjave banke brezpogojna, sicer pa je že vsebina obrazca 5.9 sama po sebi pogojna, ker omogoča izdajo kredita pod pogoji, ki jih v trenutku odločanja narekuje splošna politika in pravila banke. Vlagatelj se v nadaljevanju opredeli do posameznih naročnikovih ugotovitev glede neustrezne ponujene opreme. Pojasni, da so ponujene grobe elektromotorne grablje široke 600 mm in je za vgradnjo v kineto širine 1,00 m potrebna redukcija, saj so grablje dimenzionirane za pretok 150 l/s, kot je zahteval naročnik, zato so grablje po mnenju vlagatelja povsem ustrezne za opravljanje svoje funkcije. Vlagatelj poudarja, da naročnik ni zahteval, da morajo biti grablje široke 1,00 m, ampak je izrecno navedel, da širino določi dobavitelj opreme. Glede zahtevanega pretoka grabelj vlagatelj navaja, da ponujene grablje zahtevani pretok izpolnjujejo, saj je vlagatelj namesto grabelj, ki se namestijo pod kotom ca. 75°C, ponudil vertikalne grablje, ki so v primerjavi z zahtevanimi boljše, saj odstranjujejo na rešetki zadržane snovi iz notranje strani in tako onemogočajo kakršnokoli zamašitev in zagozditev. Vlagatelj ob tem še poudarja, da je naročnik s tem, ko je zahteval naklon ca. 75°C, dopustil odstopanja od zahtevanega naklona, pri čemer ni navedel, kdaj bo neko odstopanje štel za neustrezno. Glede prostega prehoda na sesalnem delu ponujene črpalke vhodnega črpališča vlagatelj navaja, da so za vgradnjo v črpališče predvidene tri potopne centrifugalne črpalke, ki črpajo odpadno vodo v kineto finih grabelj, zahteva naročnika pa je bila, da imajo potopne črpalke prosti prehod na sesalnem delu dimenzij 100 mm. Ponujena črpalka ima prosti prehod na sesalnem delu dimenzij 80 x 140 mm, ki je ovalen in površinsko celo večji od zahtevanega, črpalka pa ima zato manj možnosti za zamašitev, zaradi česar je vlagatelj prepričan, da je ponudil več od zahtevanega. Vlagatelj dalje poudarja, da je naročnik pri zahtevanih karakteristikah ponujenega prelivnika bazena navedel, da je opis izvedbe (ocena) lahko tudi enakovredno drugače, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da je naročnik dopustil enakovredno drugačno izvedbo, pri čemer mora biti zagotovljena enakovredna funkcionalnost. Ponujeni prelivnik bazena je bil dimenzioniran na zahtevo naročnika po zagotavljanju enakomernega pretoka kapacitete 264 l/s, zato po prepričanju vlagatelja ni nobene potrebe, da bi bil dolg 8250 mm, saj že z dolžino 5000 mm dosega enakomeren zahtevan pretok, poleg tega se enakomernost pretoka zagotavlja s prelivnikom bazena dobavljena merilna in regulacijska oprema. V zvezi s ponujeno opremo za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja vlagatelj poudarja, da ponujena črpalka popolnoma zadostuje kriteriju za obarjanje fosforja od zakonsko zahtevane koncentracije na izpustu 2 mg/l (25 kg/dan). Zahtevani pretok črpalke 0,03 " 0,20 m3/h je občutno previsok, doziranje minimalno 30 l/h flokulanta pa bi bilo neracionalno in bi imelo za posledico previsoke koncentracije kovin v odpadnem blatu. Vlagatelj je zato prepričan, da je ponujena črpalka ustrezna, pri čemer še dodaja, da se doziranje sredstva za obarjanje fosforja regulira skladno s pretokom na čistilno napravo in koncentracijo fosforja po iztoku. Ker gre v konkretnem primeru za javno naročilo po kriterijih FIDIC rumene knjige, kar pomeni projektiranje čistilne neprave in njena izvedba, pa bo moral izbrani ponudnik najprej čistilno napravo projektirati in določiti najustreznejšo opremo za projektirano napravo ter to opremo tudi vgraditi. V fazi projektiranja in izbire opreme se tudi določajo natančne karakteristike opreme, zato bi se takrat določila ustreznejša črpalka, vsekakor pa izbrana črpalka ne vpliva na ponujeno ceno in na izvedbo čistilne naprave. Vlagatelj glede ponujene črpalke peska navaja, da na trgu ni našel točno take črpalke, kot jo zahteva naročnik in za katero bi lahko jamčil, da bo brezhibno prečrpavala zmes peska in vode, zato je ponudil zmogljivejšo črpalko z večjim prostim prehodom od zahtevanega, ki zato celo presega zahteve naročnika. Vlagatelj še poudarja, da je iz tehničnih specifikacij razvidno, da so nekatere postavke, ki se nanašajo na tehnološko opremo, že projektirane, zaradi česar se mu postavlja vprašanje, kako to, da so postavke v nekaterih delih tako podrobno razdelane, če se čistilna naprava ponuja po rumeni FIDIC knjigi in bodo potrebne dodatne obdelave. Vlagatelju se zato poraja dvom, ali je rumena FIDIC knjiga naročniku sploh znana, glede na to, da je bil razpis za konkretno javno naročilo enkrat že razveljavljen.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 12. 2012 zahtevek za revizijo dopolnil z navedbami o nekonsistentni razpisni dokumentaciji v delu, ki se nanaša na zahtevano kapaciteto črpalke v okviru ponujene opreme za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja. Navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji omogočil črpalko s priključno močjo 2,50 kW ali črpalko s priključno močjo 0,3 kW, zahteve po pretoku 0,03 " 0,20 m3/h pa se nanašajo na črpalko z močjo 2,50 kW, saj črpalke s priključno močjo 0,3 kW, ki bi podpirala pretok 0,03 " 0,20 m3/h, na trgu ni.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 12. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja. Opozarja na prepozne navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno nejasno razpisno dokumentacijo, sicer pa se strinja z ugotovitvami naročnika o neustrezni izjavi banke vlagatelja in poudarja, da so bile zahteve naročnika v tem delu jasne. Izbrani ponudnik poda tudi svoja stališče glede navedb vlagatelja o ustreznosti ponujene opreme.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 8. 1. 2013, pod št. 430-7/2012-90, zahtevek za revizijo zavrnil. Strinja se z vlagateljem v tem, da je izjava banke morala biti priložena v smislu vsebine obrazca 5.9, vendar na način, da je izpolnjevala pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. Iz predložene izjave banke vlagatelja ne izhaja izpolnjevanje pogoja, da ima ponudnik za namen zagotovitve zahtevanih denarnih prilivov za čas trajanje izvedbe del zagotovljena likvidna sredstva v višini 500.000,00 EUR ali možnost najetja kredita v enakem znesku, poleg tega izjava vsebuje pogoj v smislu, da bo banka ponudniku odobrila kredit pod pogojem, da se v času obravnavanega konkretnega zahtevka finančni položaj ponudnika po mnenju banke ne bo bistveno poslabšal. Naročnik se v nadaljevanju opredeli do revizijskih očitkov vlagatelja v zvezi z ustreznostjo ponujene opreme. Glede širine ponujenih grobih elektromotornih grabelj naročnik pojasni, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedel, da širino kinete grabelj določi dobavitelj opreme, saj so bile v postavki 02.01.01 v popisu strojnih inštalacij glede širine in naklona grabelj zapisane jasne zahteve po nagibu grabelj ca. 75°C ter širina kinete grabelj ca. 1,00 m. Naročnik ob tem izpostavlja, da je vse potencialne ponudnike na informativnem sestanku dne 7. 9. 2012 (katerega zapisnik je bil objavljenem na portalu javnih naročil) opozoril, da se idejni projekt v določenih delih razlikuje od tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji in kolikor je popis v idejnem projektu drugačen od popisa v razpisni dokumentaciji oziroma je pomanjkljiv, ali ne vsebuje določenih elementov, ki so sicer navedeni v razpisni dokumentaciji, to ne zmanjšuje obveznosti ponudnika po razpisni dokumentaciji. Naročnik ugotavlja, da se vlagatelj v tem delu sklicuje na opombo iz strojnih popisov iz IDP projektne dokumentacije, kjer se navaja, da širino grabelj določi dobavitelj, vendar pa ta dokument ni bil sestavni del razpisne dokumentacije, temveč je bil zgolj podlaga za njeno pripravo. Naročnik tudi opozarja, da je že na začetku obrazca 5.19 Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in na informativnem sestanku posebej izpostavil, da morajo karakteristike ponujene opreme v celoti izpolnjevati zahtevane karakteristike, v nasprotnem primeru bo ponudba označena kot neprimerna. Naročnik poudarja, da je odstopanje določenih karakteristik zahtevane ponujene opreme dopustil v vrednosti največ +/- 10 %, zaradi česar so neutemeljene navedbe vlagatelja o tem, da ni navedel, kdaj bo odstopanje štel za neustrezno. Vlagateljeva ponujena oprema je glede na navedeno v delu, ki se nanaša na širino in nagib grobih elektromotornih grabelj, neustrezna, saj je širina kinete ponujenih grabelj 600 mm, nagib pa 90°C. Naročnik še pojasni, da ponujene elektromotorne grablje ne morejo predstavljati izboljšave v primerjavi z zahtevanimi, saj zahtevane karakteristike izhajajo iz tehnoloških in hidravličnih potreb delovanja celotne čistilne naprave. Ponujena oprema vlagatelja predstavlja bistveno spremembo tehnološkega elementa čistilne naprave, vgradnja opreme s takšnim odstopanjem pa bi vplivala tudi na ostale tehnološke sklope čistilne naprave (npr. sprememba načina vgradnje spiralnega transporterja " kompaktorja, sprememba načina gradnje kinete, "), kar je v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Sprejeti stališče, da so takšne spremembe dopustne, bi zato pomenilo povsem drugačno, variantno ponudbo, ki pa je naročnik ni dopustil. Naročnik dalje navaja, da je v postavki 03.01.01-03 v popisu strojnih inštalacij zahteval prosti prehod črpalke vhodnega črpališča 100 mm. Iz prospektne dokumentacije ponujene opreme vlagatelja je razvidno, da ima ponujena črpalka navedeno odprtino premera 80 x 140 mm, kar pomeni bistveno odstopanje od zahtevanih karakteristik. Naročnik pri tem ugotavlja, da ne držijo trditve vlagatelja, da ponujena oprema popolnoma opravlja funkcijo črpanja odpadne vode skladno z zahtevami naročnika, saj večji prosti prehod črpalke omogoča tudi preveliko kapaciteto črpanja glede na zahteve naročnika. Naročnik pojasni, da je prosti prehod črpalke, skupaj s kapaciteto črpanja, bistvena karakteristika črpalke odpadne vode, ki je določena na podlagi tehnoloških in hidravličnih zahtev delovanja celotne čistilne naprave. Ker so tehnološki procesi v celotni čistilni napravi med seboj pogojevani in povezani, bi bistvena odstopanja od zahtevanih karakteristik črpalk lahko vplivala tudi na ostale tehnološke sklope čistilne naprave v smislu sprememb velikosti hidravličnih pretokov skoti ostale tehnološke sklope in posledično potrebnih sprememb kapacitet ostale tehnološke opreme. Naročnik dalje glede dolžine ponujenega prelivnika bazena navaja, da je v postavki 06.03.01/02 zahteval prelivno korito dolžine min. 8250 mm, vlagatelj pa ponuja prelivno korito dolžine 5000 mm. Naročnik ob tem ponovno poudarja, da lahko bistvena odstopanja od zahtevanih karakteristik ponujene opreme vplivajo na ostale tehnološke sklope čistilne naprave, v tem primeru na obliko in velikost bazenov za biološko čiščenje odpadne vode ter na biološke procese v bazenu ter s tem posledično na učinek čiščenja čistilne naprave. Glede kapacitete ponujene dozirne črpalke v okviru opreme za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja naročnik najprej opozarja, da se izločitveni razlog nanaša na pretok dozirne črpalke in ne na priključno moč. Pojasni, da je v postavki 08.01.01 zahteval pretok dozirne črpalke 0,03 " 0,20 m3/h, iz prospektne dokumentacije v ponudbi vlagatelja pa izhaja, da nobena izmed črpalk (vlagatelj v ponudbi ni navedel konkretnega tipa ponujene črpalke) ne ustreza zahtevam naročnika, saj imajo vse pretok od 1,2 do 18,5 l/h oziroma od 0,0012 do 0,0185 m3/h. Naročnik ob tem opozarja, da bi vlagatelj, kolikor je menil, da so zahteve iz razpisne dokumentacije neustrezne, moral naročnika pozvati k njihovi pojasnitvi oziroma spremembi pred rokom za oddajo ponudb. Glede navedb vlagatelja o izvajanju del na čistilni napravi po določilih rumene FIDIC knjige naročnik odgovarja, da je bila podlaga za pripravo razpisne dokumentacije IDP projektna dokumentacija, v kateri je projektant določil osnovna izhodišča in razloge za vgradnjo specifične opreme v bodočo čistilno napravo. Naročnik je na podlagi projektne dokumentacije, tudi zaradi zagotavljanja primerljivosti in možnosti ocene prejetih ponudb, določil seznam 13 ključnih kosov opreme bodoče čistilne naprave, za katero so ponudniki morali podati najpomembnejše tehnične karakteristike ponujenih naprav. V navedenih zahtevah je naročnik navedel le tiste tehnične karakteristike, ki se s projektiranjem v naslednjih fazah ne bodo spreminjale, zato morajo karakteristike ponujene opreme v celoti ustrezati zahtevanim karakteristikam opreme. Naročnik dalje odgovori še na navedbe vlagatelja glede dimenzije in prostega prehoda ponujene črpalke peska. Pojasni, da je v postavki 05.01.01 zahteval dobavno količino ca 5 l/s (pri 1,50 mVS) ter prost prehod 65, iz prospektne dokumentacije v ponudbi vlagatelja pa izhaja, da ima črpalka dobavno količino črpanja 9 l/s (pri 6 mVS) oziroma 20 l/s (pri 6 mVS) ter prosti prehod 80 mm, kar pomeni, da karakteristike ponujene črpalke bistveno presegajo zahtevane karakteristike. Naročnik še pojasni, da je prosti prehod črpalke, skupaj s kapaciteto črpanja bistvena karakteristika črpalke odpadne vode, ki je določena na podlagi tehnoloških in hidravličnih zahtev delovanja celotne čistilne naprave, zaradi česar bi bistvena odstopanja od zahtevanih karakteristik črpalke lahko vplivala na ostale tehnološke dele v smislu sprememb velikosti hidravličnih pretokov skozi ostale tehnološke sklope in posledično potrebnih sprememb kapacitet ostale tehnološke opreme. Naročnik zaključuje, da vlagatelj v tej fazi postopka javnega naročanja naročniku ne more očitati neustreznosti razpisne dokumentacije oziroma nestrokovnosti.

Naročnik je z vlogo z dne 9. 1. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je med drugim sporno vprašanje, ali je naročnik pri sprejemu odločitve o oddaji naročila pravilno ugotovil, da vlagatelj ponuja blago, ki ne ustreza vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki tehničnih zahtev ne izpolnjujejo, je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb skladno z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila, v poglavju 1. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, v podpoglavju 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, pod zap. št. 18, postavil pogoj, da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije). Kot dokaz so morali ponudniki priložiti obrazec 5.19: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektno dokumentacijo za bistvene tehnološke elemente, iz katere so morale biti razvidne karakteristike v tabelah navedenega materiala in opreme (črpalke, oprema, tehnološki elementi, "), kot to izhaja tudi iz podpoglavja 1.4 Sestavni deli ponudbe. V Poglavju 3 Tehnične specifikacije, v okviru zahtev za Strojne inštalacije in strojno opremo, točka 4.1 Tehnološka oprema (stran 302), je naročnik navedel, da so značilnosti in podrobna specifikacija vse vgrajene opreme navedene v predračunu.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik pri presoji ustreznosti karakteristik ponujene opreme vlagatelja ugotovil, da oprema v naslednjih postavkah ne izpolnjuje naslednjih zahtev, ki izhajajo iz obrazca ponudbenega predračuna za Strojne konstrukcije: 1. Postavka 5.2 Grobe elektromotorne grablje, Pozicija 02.01.01 Elektromotorne grablje grobe ne izpolnjujejo zahtev: nagib grabelj ca. 75°C, širina kinete grabelj ca. 1,00 m (ponujen nagib grabelj je 90°C, ponujena širina kinete grabelj je 600 mm), 2. Postavka 5.3 Vhodno črpališče, Pozicija 03.01.01-03 Črpalka vhodnega črpališča ne izpolnjuje zahteve: prost prehod 100 mm (ponujen prost prehod dimenzij je 80 x 140 mm), 3. Postavka 5.6 Sekvenčni bazen, Pozicija 06.03.01/02 Prelivnik bazena ne izpolnjuje zahteve: prelivno korito dolžine min. 8250 mm (ponujeno prelivno korito je dolžine 5000 mm), 4. Postavka 5.8 Priprava in doziranje sredstva za obarjanje fosforja, Pozicija 08.01.01 Naprava za doziranje FeCl13 ne izpolnjuje zahteve: pretok dozirne črpalke 0,03-0,20 m3/h (ponujen pretok dozirne črpalke je 1 l/h oziroma 0,001 m3/h oziroma od 1,2 do 18,5 l/h oziroma od 0,0012 do 0,0185 m3/h) in 5. Postavka 5.5 Peskolov in lovilec maščob, Pozicija 05.01.01 Črpalka peska ne izpolnjuje zahtev: dobavna količina ca. 5 l/s (pri 1,50 mVS) in prost prehod 65 mm (ponujena dobavna količina je ca. 9 l/s (pri 6 mVS) oziroma 20 l/s (pri 1,50 mVS), ponujen prost prehod je 80 mm).

Iz navedb vlagatelja izhaja, da vlagatelj ne nasprotuje ugotovitvam naročnika, da ponujena oprema v izpostavljenih delih ne dosega točno takih karakteristik, kot so naveden v razpisni dokumentaciji, vendar pa poudarja, da naročnik ni vnaprej opredelil, za koliko lahko posamezne karakteristike odstopajo, oziroma je prepričan, da je ponudil opremo z boljšimi karakteristikami.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno navedel, da morajo karakteristike ponujene opreme v celoti izpolnjevati zahtevane karakteristike in da v nasprotnem primeru ponudba ni primerna. Prav tako je navedel, v kolikšnem deležu lahko karakteristike ponujene opreme odstopajo od zahtevanih karakteristik. V okviru opomb na obrazcu 5.19 je tako navedel, da je v tem obrazcu naveden seznam ključnih materialov in opreme, za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo (točka 1), da je za posamezen material ali opremo potrebno navesti tako zahtevane karakteristike iz stolpca Oznaka opreme, kot tudi druge ključne karakteristike ponujene opreme in materialov, pri čemer je bilo izrecno navedeno, da morajo karakteristike ponujene opreme v celoti izpolnjevati zahtevane karakteristike in da v nasprotnem primeru ponudba ni primerna (točka 2), da oznaka "ca." pomeni v okvirni vrednosti z odstopanjem največ +/- 10 % (3. točka) ter da je treba v prospektih, v katerih je prikazanih več vrst opreme, označiti, katero opremo se ponuja, prospekt brez označene opreme ni ustrezen, variante pa niso dopustne (točka 5). Kot to pojasni naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je na portalu javnih naročil dne 12. 9. 2012 objavil tudi Zapisnik o informativnem sestavku s ponudniki, ki je potekal dne 7. 9. 2012 in na katerem je predstavnik naročnika predstavil tudi nekaj pomembnejših podatkov glede oddaje in sestave ponudbe, med drugim je predstavil glavne karakteristike obrazca 5.19 Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in zahteve, ki za ponudnike iz njega izhajajo. Poudaril je, da morajo karakteristike ponujene opreme v celoti izpolnjevati zahtevane karakteristike, saj bo v nasprotnem primeru ponudba označena kot neprimerna, v primeru, da je določena zahtevana karakteristika označena s "ca.", pa lahko karakteristike ponujene opreme odstopajo od zahtevane karakteristike v okvirni vrednosti največ +/- 10 %. Dalje je izpostavil, da je podlaga za pripravo razpisne dokumentacije Idejni projekt - IDP, maj 2011: Centralna čistilna naprava Postojna - Rekonstrukcija in povečanje naprave ter Projekt za izvedbo " PZI, marec 2009: Rekonstrukcija primarne kanalizacije mesta Postojna " Zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode in razbremenjevanje ter ponudnike opozoril, da se idejni projekt v določenih delih razlikuje od tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji (npr. UV dezinfektor, zunanja ureditev, stare pisarne in zalogovniki blata se porušijo".). V kolikor je popis v idejnem projektu drugačen kot v razpisni dokumentaciji oziroma je pomanjkljiv ali ne vsebuje določenih elementov, ki sicer so navedeni v razpisni dokumentaciji, to ne zmanjšuje obveznosti ponudnika po razpisni dokumentaciji.

Iz navedenega torej jasno in nedvoumno izhaja, da so morale karakteristike ponujene opreme v celoti ustrezati zahtevanim karakteristikam v razpisni dokumentaciji, oziroma je bilo v primeru, ko je bila zahtevana karakteristika označena s "ca.", možno odstopanje v okvirni vrednosti 10 % navzgor/navzdol. Tako postavljenih zahtev naročnika v fazi do poteka roka za oddajo ponudb ni izpodbijal noben ponudnik, zaradi česar naročnik pravilno opozarja, da jih v tej fazi postopka, po sprejemu odločitve o oddaji naročila, ni več mogoče izpodbijati (25. člen ZPVPJN). Kot je Državna revizijska komisija že večkrat poudarila v svojih odločitvah, je v postopkih javnega naročanja, skladno s pravili ZJN-2, v fazi pregledovanja ponudb njihovo popolnost (in tudi primernost) presojati z vidika izpolnjevanja zahtev, ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji. Ker je naročnik v obravnavanem primeru zahtevane karakteristike ponujene opreme v razpisni dokumentaciji jasno in nedvoumno navedel, je mogoče kot primerne šteti le tiste ponudbe, iz katerih izhaja izpolnjevanje navedenih zahtev, oziroma, kjer se je pri opisu karakteristike pojavila oznaka "ca.", je odstopanje lahko bilo v okvirni vrednosti +/- 10 %.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je naročnik pravilno ugotovil, da vlagatelj s ponujeno opremo ne izpolnjuje naročnikovih zahtev najmanj v delu, ki se nanaša Postavko 5.3 Vhodno črpališče, Pozicija 03.01.01-03 Črpalka vhodnega črpališča, saj je namesto zahtevanega prostega prehoda 100 mm ponudil prost prehod dimenzij 80 x 140 mm. Naročnik v tej zahtevi ni dopustil odstopanja (v okvirni vrednosti +/- 10 %), ampak je postavil jasno in določno zahtevo po prostem pretoku črpalke 100 mm, ki je vlagatelj s ponujeno črpalko ne izpolnjuje. Navedbe vlagatelja, da s ponujeno črpalko z večjim prostim prehodom od zahtevanega ponuja več od zahtevanega, saj ima črpalka zato manj možnosti za zamašitev, zato ni mogoče upoštevati, tudi ob upoštevanju dejstva, da vlagatelj teh navedb z ničemer ni dokazal in dejstva, da predložitev variantnih ponudb v obravnavanem primeru ni bila dopustna. Revizijske očitke vlagatelja je zato v tem delu treba kot neutemeljene zavrniti.


Ker za ugotovitev nepopolnosti (neprimernosti) ponudbe zadostuje že neizpolnjevanje ene tehnične zahteve, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti (in popolnosti) njegove ponudbe kršil pravila ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Zavrnitev revizijskih očitkov v izpostavljenem delu zato terja zavrnitev zahtevka za revizijo, ne da bi bila potrebna presoja nadaljnjih revizijskih očitkov, saj presoja teh ne bi več vplivala na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni pripomogel, spor pa se je nanašal na ugotavljanje popolnosti ponudbe vlagatelja in ne izbranega ponudnika, zato je ocenila, da stroški izbranega ponudnika niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 21. 2. 2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna
- Odvetnik Matevž Globevnik, Ferrarska ulica 8, Koper
- Križanec & Potočnik odvetniška družba o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran