Na vsebino
EN

018-029/2013 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-029/2013-2
Datum sprejema: 18. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Kardiokirurški medicinski potrošni material" - skupina 11 (Klipi in aplikatorji) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MAC's MEDICAL GmbH, Am Wassersprung 2, A-2361 - Laxenburg/Vienna, Austria (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.02.2013

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 14.09.2012, pod št. objave JN 9925//2012 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 18.09.2012, pod št. objave 2012/S 179-294678.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. DS-894/12, z dne 19.12.2012, in s Popravkom obvestila o oddaji javnega naročila št. DS-10/13, z dne 14.01.2013, sodelujoče ponudnike obvestil, s katerimi izmed njih bo sklenil okvirne sporazume za dobavo kardiokirurškega medicinskega potrošnega materiala za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2014 in kupoprodajne pogodbe za posamezne skupine oziroma posamezne vrste blaga za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013. Naročnik je v obrazložitvi navedel, da je v skupini 11 - Klipi in aplikatorji, ob uporabi edinega merila za ocenjevanje ponudb (najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga), za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013, izbran ponudnik Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 29.12.2012 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 03.01.2013.

Zoper odločitev v 11. skupini je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 07.01.2013). Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ponuja izdelek, ki ne omogoča zahtevane velikosti small - medium. Proizvajalec ponujenega blaga (Teleflex Medical - Weck) namreč v svojem proizvodnem programu ne proizvaja small - medium klipov, kar pomeni, da ponudba izbranega ponudnika ni skladna z zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik pod zahtevano velikostjo klipa (small - medium) ponuja Horizon Clip 001201, ki se ujema z velikostjo small - wide, kar pa zahtevani velikosti ne ustreza. Small - wide klipi so majhni klipi, ki imajo širok oprijem, klipi small - medium pa predstavljajo dodaten vmesni klip velikosti med majhnim in srednjim. Velikost small - medium je narejena po zahtevi kardio - kirurgov za operacijo koronarnih premostitev, pri katerih je velikost small premajhna, velikost medium pa prevelika, da bi lahko izpolnila zahteve in potrebe kardio - kirurgije. Vlagatelj še pojasnjuje, da praksa in dolgoletne izkušnje potrjujejo superiornost kvalitete Vitalitec SLS klipov v primerjavi s klipi, ki jih izdeluje Teleflex Medical - Weck. Glavna pomanjkljivost klipov, ki jih ponuja izbrani ponudnik, je v tem, da ne nudijo dobrega oprijema površine, kar pogosto povzroči izpadanje klipov iz krvnih žil pri aplikaciji, pri klipih, ki jih izdeluje Vitalitec SLS pa do izpadanja ne prihaja. Stična površina Vitalitec klipov je diamantne strukture in imitira stično površino držala za iglo, medtem ko je stična površina Horizon klipa gladka z občasnimi prečnimi kanali, kar povzroča občasno drsenje klipa iz tkiva. Razlika med cenama obeh klipov je zanemarljiva, razlika v kakovosti pa precejšnja. Vlagatelj še poudarja, da je naročnik dolgoletni kupec Vitalitec klipov in lahko potrdi njihovo odlično kvaliteto.

Naročnik je s sklepom št. MG-63/13, z dne 23.01.2013, zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da klipe proizvajalca Teleflex Medical Weck (Horizon Clip) uporablja že vrsto let, da so odlične kvalitete in da so kirurgi z njimi zelo zadovoljni. Naročnik pojasnjuje, da je razpisal klipe različnih velikosti, zahteve glede velikosti pa so podane zgolj opisno (kot na primer: majhni - small, srednji - medium in podobno). Kot pojasnjuje naročnik, ima večina proizvajalcev različne velikosti klipov podane zgolj opisno. Različni proizvajalci klipe označujejo z različnimi imeni velikosti in z različnimi barvami. V razpisni dokumentaciji ni bila specificirana natančna dolžina niti velikost klipa. Proizvajalec Teleflex med drugim ponuja klip z barvo vložka klipov, ki je lila barve, označuje pa jih z velikostjo small - medium (majhna - srednja), proizvajalec Teleflex pa ponuja klipe z vložkom rdeče barve in jih označuje z velikostjo small - wide (majhen - širok). Po barvi vložka in tudi po obliki se navedeni klipi nekoliko razlikujejo, vendar vsi ustrezajo zahtevam naročnika. Naročnik pojasnjuje, da je ustreznost blaga priznal obema ponudnikoma navedenih proizvajalcev, na Portalu javnih naročil pa je tudi pojasnil, da lahko ponudnik ponudi ustrezen klip z definicijo small - wide namesto small - medium. V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na boljšo kakovost klipov proizvajalca Vitalitec pa naročnik pojasnjuje, da razpravljanje o tem ni skladno z namenom predrevizijskega postopka, saj je namen slednjega v odpravi morebitne nezakonitosti njegovega ravnanja.

Naročnik je z vlogo št. MG-75/13, z dne 24.01.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 25.01.2013.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna iz razloga, ker klipi niso ponujeni v zahtevani velikosti small - medium, pač pa v velikosti small - wide.

Vlagateljev očitek je potrebno presojati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Neprimerne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je tehnične specifikacije blaga, ki je predmet revizijskega zahtevka (torej kardiokirurškega potrošnega materiala v skupini 11 - Klipi in aplikatorji) navedel v Specifikaciji zahtev naročnika. Klipi in njihove okvirne količine ter enote mere so navedeni v petih postavkah, in sicer: klipi medium (šifra 5611649), klipi medium/large (šifra 561657), klipi micro (šifra 611786), klipi small (šifra 561622) in v zadnji postavki klipi small/medium (šifra 472611). Ponudniki so morali specifikacijo izpolniti še s podatki o pakiranju, proizvajalcu, zaščitenemu imenu in kataloški številki. Enake podatke je naročnik navedel tudi v Specifikaciji ponudbe s cenami za 1. obdobje, v katero so morali ponudniki vpisati še cene (za eno enoto ter za celotno predvideno količino z in brez DDV) ter za vsako postavko ponovno navesti tudi ime proizvajalca.

V Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika (v 11. točki točke 4. a - Klipi in aplikatorji) je naročnik tudi navedel:

"Zahtevane lastnosti: Klipi morajo imeti Chevron obliko. V predelu stičnih ploskev naj bodo oblikovani tako, da imajo površino, ki omogoča, da se po stisku in namestitvi ne morejo razpreti ali zdrsniti. Aplikatorji naj bodo po obliki z ukrivljeno konico in se morajo široko odpirati zaradi čiščenja aplikatorja. Klipi naj bodo ponujeni v različnih dimenzijah, za uporabo manjših in srednjih običajnih velikostih. Morajo bito biološko inertni, radioopačni in nemagnetni. Dolžina aplikatorjev naj ne bo manjša od 15 cm in daljša od 28 cm. Klipi se morajo iz polnilca izvleči brez zatikanja, izpadanja ali deformacije. Polnilec s klipi se mora fiksno namestiti na osnovo in imeti samolepilni trak za namestitev na kirurško rokavico. Polnilec s klipi mora biti upogljiv, pri čemer se klipi ne smejo deformirati ali težje izvleči iz polnilca. Proizvajalec mora omogočiti redno brezplačno obnavljanje aplikatorjev v času običajne dve letne garancije."

V zvezi z obravnavano skupino je pomemben tudi odgovor naročnika, ki je bil dne 12.10.2012 objavljen na Portalu javnih naročil. Na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov, ki se je glasilo: "Ali vam lahko v skupini 11 - Klipi in aplikatorji, pod šifro 472611, ponudimo ustrezen klip z definicijo velikosti small - wide namesto zahtevane velikosti small - medium, saj naš proizvajalec velikost small - medium poimenuje small - wide"" odgovoril: "Lahko ponudite klipe opisane velikosti proizvajalca." Citiran odgovor je skladno z določilom drugega odstavka 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije.

Kot izhaja iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije, naročnik razpisuje klipe različnih velikosti, pri čemer zahteve glede velikosti niso podane v merskih enotah temveč zgolj opisno. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Iz naročnikovega odgovora pa tudi izhaja, da je naročnik dovolil ponudnikom, da lahko namesto klipov v velikosti small - medium, ponudijo klipe small - wide.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je izpolnil obe zgoraj navedeni tabeli z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik ter da je pod sporno postavko (klipi small/medium) ponudil proizvod proizvajalca Teleflex Medical - Weck, in sicer Horizon Clip s kataloško št. 001201. Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da naveden klip ustreza velikosti small - wide. Izbrani ponudnik je torej ravnal v skladu z naročnikovimi strokovnimi zahtevami (oziroma točneje, v skladu z naročnikovim naknadno posredovanim odgovorom) in v obravnavami postavki ponudil eno izmed obeh izrecno dovoljenih oznak velikosti. Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je ponudba izbranega ponudnika iz navedenega razloga neprimerna in nepopolna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja, da klipi proizvajalca Teleflex Medical - Weck (torej klipi, ki jih je ponudil izbrani ponudnik) "nimajo dobrega oprijema površine,kar pogosto povzroči izpadanje klipov iz krvnih žil pri aplikaciji". Vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo je sicer mogoče razumeti predvsem v smislu navajanja prednosti, ki naj bi jih imeli klipi, ki jih je ponudil sam, pred klipi, ki jih je ponudil njegov konkurent (izbrani ponudnik). Če jih je potrebno razumeti kot očitek, pa je ta zelo splošen in pavšalen. Vlagatelj namreč ob tem ne zatrjuje, da klipi, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, ne ustrezajo katerikoli izmed zahtev iz zgoraj citirane Priloge k specifikaciji zahtev naročnika. Poleg tega je naročnik pojasnil, da mu v celoti ustrezajo klipi obeh proizvajalcev, pri čemer je izrecno navedel, da klipe, ki jih je ponudil izbrani ponudnik (klipe proizvajalca Teleflex Medical - Weck), uporablja že vrsto let, da so odlične kakovosti ter da so kirurgi z njimi zelo zadovoljni.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 18.02.2013

predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- MAC"s MEDICAL GmbH, Am Wassersprung 2, A-2361 - Laxenburg/Vienna, Austria (pošlji na naslov: VMŽ STATIVUS d.o.o., Drevoredna ulica 12, Ruše)
- Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran