Na vsebino
EN

018-409/2012 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica

Številka: 018-409/2012-6
Datum sprejema: 7. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Okolju prijazni detergenti za pranje perila", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.2.2013

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 9.11.2012 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, vsebovana v dokumentu Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 25.10.2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 291,46 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Okolju prijazni detergenti za pranje perila" dne 13.9.2012 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN9908/2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Dne 25.10.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, vsebovano v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku Inter Koop d.o.o., Zrkovska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja tudi naročnikova odločitev, da se vlagateljeva ponudba izloči kot neprimerna in nepopolna, in sicer iz razloga neustreznosti ponujenega sredstva Calgonit 7013 (to naj bi bilo namenjeno zgolj za živilsko industrijo) ter iz razloga, ker naj proizvajalec omenjenega sredstva ne bi bil vlagatelj, temveč podjetje Calvatis GmbH.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 9.11.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je s strani naročnika dne 10.10.2012 preko elektronske pošte prejel zahtevek za formalno dopolnitev ponudbe. Vlagatelj je svojo ponudbo v zakonitem roku tudi ustrezno pojasnil in dopolnil v vseh zahtevanih delih, in sicer je za vse zahtevane produkte predložil dokazila o skladnosti izdelkov z Uredbo o javnem naročanju ter tehnične in varnostne liste. Za ponujeni izdelek Calgonit 7013 je vlagatelj predložil še certifikat neodvisne institucije oz. strokovno poročilo, da je izdelek primeren za kemotermično dezinfekcijo perila pri temperaturi pranja nad 60 "C. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je s strani naročnika dne 26.10.2012 prejel Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, iz katerega izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno in nepopolno iz razloga, ker je ponujeno sredstvo Calgonit 7013 namenjeno samo za živilsko industrijo, ne pa za področje pralništva, skladno s predmetnim naročilom. Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik določenih dejstev ni mogel preveriti brez vlagateljeve pomoči. V kolikor bi naročnik vlagatelja ponovno pozval k pojasnitvi in dopolnitvi ponudbe, bi ugotovil, da je ponujeno sredstvo Calgonit 7013 namenjeno za uporabo v pralnici. Vlagatelj pojasnjuje, da je iz predloženega tehničnega lista razvidno, da se sredstvo lahko uporablja v živilski industriji, vendar iz dokumenta v nobenem delu ne izhaja, da je uporaba sredstva omejena zgolj na živilsko industrijo, kot to po vlagateljevih navedbah napačno tolmači naročnik v svoji odločitvi. Vlagatelj pojasnjuje, da so mnoga sredstva na trgu namenjena uporabi na večih področjih in da je kot proizvajalec v tehnični dokumentaciji izpostavil živilsko industrijo, saj je slednje področje zaradi stika s hrano najbolj občutljivo in za tovrstna sredstva veljajo strožji normativi. Nesporno pa po vlagateljevih navedbah dokazuje primernost in ustreznost ponujenega sredstva s tehnično specifikacijo naročnika in predmetom javnega naročila certifikat neodvisne institucije oz. strokovno poročilo, iz katerega je razvidno, da gre za sredstvo za uporabo v pralnicah, da izpolnjuje vse strokovne pogoje, ter da je primerno, ustrezno in priporočljivo za uporabo v postopkih pranja perila s kemotermično dezinfekcijo perila. Glede naročnikove ugotovitve, da vlagatelj ni proizvajalec sredstva Calgonit 2013 pa vlagatelj pojasnjuje, da iz predloženega varnostnega lista izhaja, da je proizvajalec podjetje Kleencare Hygiene GmbH, ki se je pozneje preimenovalo v Calvatis GmbH, dobavitelj pa je podjetje Kimi d.o.o. Vlagatelj pri tem pojasnjuje, da je podjetje Calvatis GmbH tekom leta 2009 ukinilo proizvodnjo produkta Calgonit 7013 ter produkt umaknilo iz svojega proizvodnega in prodajnega programa. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da je na predloženem varnostnem listu kot proizvajalec navedeno podjetje Kleencare Hygiene GmbH zgolj iz naslova proizvajalca surovin, kar tudi nesporno je, medtem ko je proizvajalec sredstva vlagatelj. Iz navedenega po vlagateljevih navedbah nesporno izhaja, da je podjetje Kimi d.o.o. legitimni proizvajalec sredstva Calgonit 7013. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila in mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19.11.2012 izrekel o vlagateljevih navedbah.

Naročnik je dne 3.12.2012 sprejel sklep, s katerim je revizijski zahtevek kot neutemeljen zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je na vlagatelja naslovil Zahtevo za formalno dopolnitev in pojasnitev ponudbe z dne 10.10.2012 in da je vlagatelj dne 12.10.2012 zahtevek tudi formalno dopolnil, vendar pa mu z dopolnitvijo po naročnikovih navedbah ni uspelo izkazati, da je sredstvo Calgonit 7013 dejansko namenjeno za pranje perila, tako kot je tudi bila izrecna naročnikova zahteva, zapisana v tehnični specifikaciji za omenjeno sredstvo. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi predložil tehnični list Calgonit 7013, iz katerega je razvidno, da je proizvajalec Kimi d.o.o. oz. vlagatelj revizijskega zahtevka ter da je sredstvo namenjeno: "Uporablja se v živilski industriji". Na podlagi navedenega naročnik zaključuje, da vlagateljeve navedbe ne vzdržijo, da je dezinfekcijsko sredstvo na osnovi kisline in, kar je za naročnika tudi nesprejemljivo, da je priporočljiva "hladna uporaba", da povzroča opekline, lahko povzroči požar, je zdravju škodljivo pri vdihavanju, ne sme priti v stik gume, maščobe, kovinskimi delci, kar pa za pralnico perila po mnenju naročnika v nobenem primeru ne more biti uporabno. Varnostni list po trditvah naročnika tudi ni skladen z dokumentom v delu tehnični podatki. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je iz formalne dopolnitve ponudbe ugotovil, da gre za dokument, ki je kontradiktoren z že predloženim dokumentom v vlagateljevi ponudbi in s podatki, pridobljenimi iz internetne strani. Strokovno poročilo je po naročnikovem mnenju kontradiktorno in vsebuje tudi premalo podatkov, da bi naročnika prepričali, da spremeni svojo odločitev. Glede vlagateljevih očitkov o proizvajalcu spornega izdelka, naročnik pojasnjuje, da se mora varnostni list v skladu z Zakonom o kemikalijah na vsake toliko časa revidirati in mora vsebovati predvsem točne podatke. Iz formalne dopolnitve vlagatelja in njegovega dokazila je po naročnikovih navedbah jasno razvidno, da je podjetje Calvatis GmbH leta 2009 ukinilo proizvodnjo produkta Calgonit ter produkt umaknilo iz svojega programa, saj omenjeni produkt izbrani ponudnik pri podjetju še vedno dobavlja. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeve navedbe, da v kolikor bi vlagatelja ponovno pozval na dopolnitev bi ugotovil, da je ponujeno sredstvo Calgonit 7013 namenjeno za uporabo v pralnici, in pojasnjuje, da je že v razpisni dokumentaciji na omenjenem obrazcu OBR-15 navedel, da morajo ponudniki predložiti ustrezna dokazila, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 7.12.2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10.12.2012, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik dne 28.12.2012 odstopljeno dokumentacijo ustrezno dopolnil.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 7.12.2012 opredelil do naročnikovih navedb.

Državna revizijska komisija je dne 18.1.2013, na podlagi 37. člena ZPVPJN, podaljšala rok za sprejem odločitve.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju vlagateljeve ponudbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2). Iz 78. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V obravnavanem primeru iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 25.10.2012 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Po naročnikovih ugotovitvah je vlagateljevo ponujeno sredstvo Calgonit 7013 namenjeno samo za živilsko industrijo, ne pa za področje pralništva, skladno s predmetnim javnim naročilom. Iz predloženih dokumentov, in sicer iz strokovnega poročila je po naročnikovem mnenju razvidno, da gre za dokazila, ki so kontradiktorna. Nadalje iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika izhaja, da je proizvajalec omenjenega sredstva Calvatis GmbH in ne podjetje vlagatelja, kot je to zapisano v predloženih tehničnih dokumentih. Vlagatelj se s takšnim naročnikovim stališčem ne strinja in opozarja, da naročnik vlagatelja ni pozval na pojasnitev v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika ugotovljenih dejstev in da je pri svojih preverbah glede vlagateljevega ponujenega izdelka pridobil nezadostne in pomanjkljive informacije.
Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo, kjer je naročnik v točki 6.6.6 določil: "Ponudnik zagotavlja, da ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika. Za vse ponujene artikle mora ponudnik predložiti jasna navodila za doziranje v slovenskem jeziku. Vsa sredstva morajo imeti na izdelku deklaracijo v slovenskem jeziku." Z obrazcem OBR-15 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE pa so se ponudniki zavezali, da v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju detergenti za pranje perila glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katera velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008. Kot priloge k navedenemu obrazcu so morali ponudniki med drugim tudi predložiti: "seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve."

Kakor izhaja iz spisovne dokumentacije, je naročnik pod št. 9 ponudbenega predračuna OBR-2 zahteval "Belilno in dezinfekcijsko sredstvo. Primerno za kemotermično dezinfekcijo pri temp. 55-70°C. Pakiranje 20-25 kg". Vlagatelj je pod zaporedno št. 9 ponudbenega predračuna (OBR-2) ponudil artikel Calgonit 7013, za katerega naročnik zatrjuje, da ne gre za pralno sredstvo, temveč gre za sredstvo, ki je namenjeno za živilsko industrijo. Pri tem se naročnik v dokaz svojih trditev sklicuje na predloženo tehnično dokumentacijo ponujenega spornega artikla, kjer je zapisano: "PODROČJE UPORABE: Avtomatsko dezinficiranje tankov, posod, cevovodov in naprav. Priporočljiva je hladna uporaba. Učinkuje na vse vrste mikroorganizmov (ni selektiven), še posebej na spore in viruse. Uporablja se lahko povsod v živilski industriji ["]." in spletno stran vlagatelja http://www.kimi.si/zivil_prog_cist.html (vpogledano 28.1.2012), iz katere izhaja, da se sporni artikel uporablja v živilski industriji. Na drugi strani se vlagatelj z naročnikom ne strinja in pojasnjuje, da je iz tehnične dokumentacije razvidno, da se sredstvo lahko uporablja povsod v živilski industriji, iz nobenega dela dokumenta pa po vlagateljevih trditvah ne izhaja, da je uporaba sredstva omejena zgolj na živilsko industrijo. Vlagatelj opozarja, da naročnik navedenih dejstev brez vlagateljeve pomoči ni mogel sam preveriti, s čimer pa se v konkretnem primeru strinja tudi Državna revizijska komisija. Državna revizijska komisija v zvezi s spornim artiklom v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik dne 10.10.2012 vlagatelja pozval na formalno dopolnitev in pojasnitev ponudbe, in sicer naj mu ta predloži ustrezen certifikat neodvisne institucije, da je ponujeno sredstvo Calgonit 7013 ustrezno za kemotermično pranje in dezinfekcijo pri temperaturi od 55 "C do 70 "C, ni pa ga pozival na pojasnitev in dopolnitev ponudbe v smislu, ali se ponujeni sporni artikel uporablja zgolj v živilski industriji ali tudi kot detergent, kar je tudi glavni razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je glede na naročnikov poziv posledično predložil le potrdilo, izdano s strani Instituta für Hygiene und Mikrobiologie iz Hamburga z dne 21.10.2012, s katerim je dokazoval, da je bil ponujen artikel testiran in je pokazal zadovoljivo aktivnost v postopku strojnega pranja perila, ni pa ponudil še (morebitnih) drugih dokazov, ki bi odpravili v revizijskem postopku ugotovljene nejasnosti v (za sporni artikel) predloženi dokumentaciji. Spornega dejstva, in sicer ali je sredstvo uporabljivo tudi kot detergent, ni mogoče nedvoumno ugotoviti niti iz predloženega varnostnega lista spornega artikla niti iz predložene tehnične dokumentacije, saj na podlagi teh ni mogoče napraviti jasnega zaključka, ali se sporni artikel lahko uporablja zgolj v živilski industriji, ali pa je glede na svojo kemijsko sestavo uporabljiv tudi na področju pranja perila, kar je predmet obravnavanega javnega naročila. Pri tem Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da naročnik navedenih spornih dejstev brez pomoči vlagatelja ni mogel sam preveriti, ker je vlagatelj proizvajalec proizvoda, naročnik pa pri tem ni ničesar storil v smeri, da bi s pozivom na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe ugotovljene nejasnosti odpravil. Naročnik namreč vlagatelja ni pozval, da mu naj predloži dokazila, ki bi dokazovala, da je ponujeni produkt namenjen tudi za pranje perila oz. ima funkcijo detergenta, ampak je do svojih zaključkov, da artikel nima funkcije detergenta, prišel zgolj na podlagi vpogleda na spletno stran vlagatelja, kjer vlagatelj omenjeni sporni artikel ponuja kot čistilno sredstvo namenjeno živilski industriji, in v tehnični list, ki opisuje tehnične lastnosti artikla, s čimer je naročnik razpolagal še preden je vlagatelja pozival na dopolnitev ponudbe. Pri tem je potrebno tudi poudariti, da je postopek pravnega varstva namenjen ugotavljanju protipravnosti ravnanja naročnika pri sprejemanju odločitev in ne preverjanju oz. ugotavljanju dejstev, ki so sestavni del postopka oddaje javnega naročanja oz. faze pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Da naročnik dejstev, ki so se šele v postopku pravnega varstva pokazala kot sporna, v postopku predmetnega javnega naročila ni preverjal, kažejo tudi nadaljnja naročnikova ravnanja. Naročnik šele v predrevizijskem postopku oz. v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka pojasnjuje, da je zanj tudi nesprejemljivo, da je ponujeni sporni artikel dezinfekcijsko sredstvo na osnovi kisline in da je priporočljiva hladna uporaba, ki povzroča opekline, požar, da je zdravju škodljivo pri vdihavanju in da ne sme priti v stik gume, maščobe itd., kakor je to razvidno iz tehničnega lista, in da so navedeni podatki v nasprotju z varnostnim listom.

Državna revizijska komisija upoštevaje navedeno naročnika opozarja, da mora v svoji odločitvi o oddaji javnega naročanja, ki je del faze postopka javnega naročanja, v okviru ocenjevanja in pregledovanja ponudb, jasno navesti vse razloge za izločitev ponudbe in ne sme teh navajati šele v predrevizijskem in revizijskem postopku, kakor to počne v obravnavanem primeru. Glede na to, da vlagatelj v obravnavanem primeru v postopku oddaje javnega naročila ni imel možnosti pojasniti neskladja podatkov med tehnično dokumentacijo in varnostnim listom, zaradi česar je bila njegova ponudba posledično tudi izločena, Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 78. člena, ker vlagatelja ni pozval na pojasnila glede ugotovljenih neskladij med tehnično dokumentacijo in varnostnim listom za ponujeni artikel Calgonit 7013. Naročnik je vlagatelja pozival na dopolnitev ponudbe iz povsem drugih razlogov, ne pa tistih, zaradi katerih je vlagateljevo ponudbo izločil. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik kršil določbo 78. člena ZJN-2, ker od vlagatelja ni zahteval dopolnitev ponudbe v delu, ki se je izkazal za nejasen. Naročnik je bil že od začetka seznanjen, da se ponujeni sporni artikel vlagatelja uporablja v živilski industriji, pri tem pa v okviru dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudbe od vlagatelja ni zahteval pojasnila, ali se proizvod uporablja tudi za druge namene, s čimer bi se ugotovljene nejasnosti odpravile, ampak jih je uporabil kot argument za izločitev vlagateljeve ponudbe iz predmetnega postopka javnega naročanja.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija prav tako ni sledila naročnikovim ugotovitvam, da vlagatelj ni proizvajalec ponujenega spornega artikla Calgonit 7013, zaradi česar je bila vlagateljeva ponudba prav tako kot nepopolna izločena iz predmetnega postopka javnega naročanja. Vlagatelj v zvezi s tem prepričljivo pojasnjuje, da je iz predloženega varnostnega lista sicer razvidno, da je kot proizvajalec navedeno podjetje Kleencare Hygiene GmbH, ki se je kasneje preimenovalo v Calvatis GmbH, vendar je tekom leta 2009 ukinilo proizvodnjo produkta Calgonit 7013 ter produkt umaknilo iz svojega proizvodnega in prodajnega programa. Podjetje Kleencare Hygiene GmbH/Calvatis GmbH je po vlagateljevih pojasnilih na varnostnem listu navedeno zgolj iz naslova proizvajalca surovine, medtem ko je vlagatelj tisti, ki je proizvajalec spornega artikla Calgonit 7013 v pakiranju 20 kg za slovensko tržišče, čemur naročnik v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka tudi pritrjuje. Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru v celoti sledila vlagateljevim navedbam, saj tudi iz Registra biocidnih proizvodov izhaja, da je vlagatelj tisti, ki je naveden kot priglasitelj vpisa omenjenega artikla v register. Iz Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/2006 s spremembami) izhaja, da vlogo za priglasitev biocidnega proizvoda vloži predlagatelj priglasitve (37. člen), ki je proizvajalec oziroma proizvajalka ali njegov zastopnik oziroma zastopnica, ki predlagajo dajanje biocidnega proizvoda v promet (23. točka 5. odstavka Zakona o biocidnih proizvodih). Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da naročnik v obravnavanem primeru pri pregledovanju in ocenjevanju vlagateljeve ponudbe ni odpravil nejasnosti pri ugotavljanju popolnosti njegove ponudbe, s čimer je kršil določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker je vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ne da bi sporna dejstva tudi preveril.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija napotek naročniku za pravilno izvedbo predmetnega postopka javnega naročanja. Glede na zapisano Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v ponovljenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, v fazi ponovnega pregledovanja in ocenjevanja ponudb, upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer takso v višini 291,46 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN kot potrebne stroške, priznala strošek priglašene takse v višini 291,46 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 7.2.2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin,
- Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica,
- Inter Koop d.o.o., Zrkovska cesta 97, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran