Na vsebino
EN

018-347/2012 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-347/2012-55
Datum sprejema: 7. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala" (v sklopu številka 11) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TELMA TRADE, d. o. o., Motnica 13, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 2. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. 12. 2012 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta "DELNO OBVESTILO III. o oddaji javnega naročila" (sklop 11), številka JN-7/2012 686840, z dne 23. 11. 2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.372,26 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu številka 11.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 6. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (številka JN-7/2012) za dobavo elektromateriala, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 14. 6. 2012 (pod številko objave JN6415/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 19. 6. 2012 (pod številko dokumenta 190540) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 115 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 10. 7. 2012 (pod številko objave JN7430/2012), dne 19. 7. 2012 (pod številko objave JN7894/2012) in dne 31. 7. 2012 (pod številko objave JN8319/2012), obvestila o dodatnih informacijah pa so bila objavljena tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 134, z dne 14. 7. 2012 (pod številko dokumenta 222428), številka 2012/S 140, z dne 24. 7. 2012 (pod številko dokumenta 232944), ter številka 2012/S 148, z dne 3. 8. 2012 (pod številko dokumenta 246390).

Naročnik je dne 23. 11. 2012 sprejel "DELNO OBVESTILO III. o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 686840 (v nadaljevanju: delno obvestilo III. o oddaji naročila), v katerem je odločil o sklenitvi okvirnih sporazumov in oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 11 "NN KABLI ZA NAPETOSTNI NIVO 1 kV" (v nadaljevanju: sklop številka 11).

Delno obvestilo III. o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 28. 11. 2012, dne 10. 12. 2012 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 10. 12. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da odloči, da se delno obvestilo III. o oddaji naročila (ki se nanaša na sklop številka 11) razveljavi, naročnik pa je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka (pravnega varstva).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je v svoji ponudbi (za merilni stroj tipa OA-10Q/100/OM/N/CD) z namenom dokazovanja pogoja 7.1.11. predložil ustrezna in veljavna potrdila (o skladnosti), zato bi moral naročnik že na podlagi potrdil, predloženih v ponudbi, ugotoviti, da je vlagateljeva ponudba (predložena za sklop številka 11) popolna. Po zatrjevanju vlagatelja se naročnik do vprašanja, zakaj naj dve potrdili (dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung) ne bi bili ustrezni, v obvestilu III. o oddaji naročila sploh ni opredelil, pač pa ju je povsem ignoriral. Če bi ju pri svoji odločitvi, kot izhaja iz obvestila III. o oddaji naročila, upošteval, namreč vlagatelja sploh ne bi bilo potrebno pozivati k dopolnitvi ponudbe.

Naročnik je dne 20. 12. 2012 sprejel sklep številka JN-7/2012 693189, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik v celoti zavrača navedbe vlagatelja. Naročnik ugotavlja, da ima Republika Slovenija svoj zakonodajni organ, v posledici česar "ne more pritrditi vlagatelju, da je certifikat, izdan na podlagi zakona tuje države, skladen tudi s predpisi naše države in da je to v redu". Takšno stališče, po mnenju naročnika, popolnoma negira nacionalno zakonodajo, sploh pa, kot nadaljuje naročnik, v "navedenem certifikatu ne najde izpolnjevanja njegove zahteve o veljavnem potrdilu o skladnosti akreditiranega organa". Naročnik ob tem poudarja, da je bila njegova zahteva skladnost s predpisi na podlagi slovenskega (in ne tujega) zakona, ter zaključuje, da vlagatelj njegove zahteve ni izpolnil niti z dopolnitvijo svoje ponudbe.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 24. 12. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 27. 12. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 31. 12. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 7. 1. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 4. 1. 2013, v kateri se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi vlagatelj nasprotuje naročnikovim ugotovitvam, kot jih je navedel v odločitvi o zahtevku za revizijo, zatrjuje, da je naročnikov sklep materialnopravno povsem napačen, izpostavlja načelo vzajemnega priznavanja in Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/2006 in sprem.; v nadaljevanju: Pravilnik o merilnih instrumentih), zlasti njegov 3. člen, obenem pa opozarja, da nekatere naročnikove navedbe predstavljajo nedopustne novote.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in ponudnika, v navezavi na katera je naročnik odločil, da bo z njima v sklopu številka 11 sklenil okvirni sporazum, z dopisom številka 018-347/2012-49, z dne 28. 1. 2013, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je zatrjevanja vlagatelja, da se v obvestilu III. o oddaji naročila naročnik do vprašanja, zakaj naj bi dve potrdili (dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung), ki ju je v svoji ponudbi (za merilni stroj tipa OA-10Q/100/OM/N/CD) predložil z namenom dokazovanja pogoja 7.1.11. razpisne dokumentacije, ne bi bili ustrezni, sploh ni opredelil (pač pa ju je povsem ignoriral), po vsebini razumeti na način, da v njih naročniku očita, da mu v obvestilu III. o oddaji naročila ni predstavil razlogov za svojo odločitev.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo potrebno presojati s stališča prvega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), po katerem mora naročnik svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo, pa tudi s stališča prvega odstavka 14. člena ZJNVETPS, po katerem mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je (posledično) prav tako potrebno presojati s stališča prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), nepravilna pa je med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz ZJNVETPS (20. točka 2. člena ZJNVETPS). Glede na navedeno mora naročnik nepravilno ponudbo označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in ki tudi nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepravilno (in v posledici nepopolno), pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v 1. točki Navodil ponudnikom), upoštevaje odgovor na vprašanje številka 2 (objavljen "dne 22.06.2012 ob 12:22"), ki na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije, določil, da bo (v kolikor bo prejel vsaj tri popolne ponudbe v sklopu) okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo za posamezen sklop. V 6., 8., 12. oziroma 13. alinei 4. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse "naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente", med drugim tudi izpolnjen in podpisan obrazec "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja), listine iz točke 7.2 Navodil ponudnikom ter listine oziroma dokazila iz obrazcev "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja). Ponudniki so morali v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja in vsebine, ki so bile predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

V 7. točki Navodil ponudnikom je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo v Navodilih ponudnikom navedene pogoje, med drugim tudi pogoja, ki se glasita:
" "Za sklop 11 in 13 " mora imeti ponudnik v lastništvu ali najemu previjalno " rezalni " merilni kabelski stroj, ki izpolnjuje najmanj naslednje tehnične zahteve:
- merilo v metrih (m),
- območje merjenja od 0 do 1999,99 m
- teža kabla skupaj z bobnom od 0 do 5000 kg
- diameter za rezanje kabla od 5 do 75 mm
- diameter kabelskega bobna za manipulacijo od 500 do 2600 mm.
Naročnik si pridržuje pravico pred izbiro najugodnejšega ponudnika preveriti stroj pri ponudniku" (v nadaljevanju: pogoj 7.1.10.). Citirana vsebina pogoja 7.1.10. sledi odgovoru naročnika na vprašanje številka 9, objavljenemu "dne 10.07.2012 ob 8:40", pa tudi odgovoru naročnika na vprašanje številka 10, objavljenemu "dne 10.07.2012 ob 8:41",
" "Za sklop 11 in 13: rezalni stroj iz prejšnje točke mora biti skladen s predpisi na podlagi Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/2005-UPB1)" (v nadaljevanju: pogoj 7.1.11.). Vsebinsko enak pogoj izhaja tudi iz 11. alinee točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja 7.1.10., je naročnik zahteval predložitev kopije najemne pogodbe, kopije računa ali izpiska iz registra osnovnih sredstev, kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja 7.1.11., pa je naročnik zahteval predložitev kopije veljavnega potrdila o skladnosti od akreditiranega organa. Vsebinsko enaki dokazili je za izkazovanje izpolnjevanja pogoja 7.1.10. oziroma pogoja 7.1.11. določeno tudi v 10. oziroma 11. alinei točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Ker se omenjeno dokazilo zahteva v navezavi na 7.1.10. in 7.1.11. točko Navodil ponudnikom (obrazca N-1), ponudnikom "teh listin, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu", v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bilo potrebno ponovno predložiti (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13"). Vsebinsko enako je veljalo glede "listin, ki so zahtevane v specifikacijah". Prav tako je naročnik določil, da bo veljavnost listin preverjal glede na prvotni rok za oddajo ponudb (odgovor naročnika na vprašanje številka 24, objavljen "dne 19.07.2012 ob 10:51", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 33, objavljen "dne 31.07.2012 ob 10:59").

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da iz obrazložitve delnega obvestila III. o oddaji naročila med drugim izhaja, da v njem naročnik ugotavlja, da vlagatelj izkazuje "lastništvo merilnega stroja, ki ustreza (spremenjenim) zahtevam naročnika (merilni stroj tipa OA-10Q/100/OM)". Omenjeni ugotovitvi naročnika, zapisani v obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila, ki se nanaša na ravnanje vlagatelja, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne nasprotuje in je ne zanika. Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da namen zanikanja teh dejstev ne izhaja niti iz siceršnjih navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, omenjeno dejstvo štela za priznano.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja 7.1.11., od ponudnikov zahteval predložitev kopije veljavnega potrdila o skladnosti od akreditiranega organa.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahajajo naslednji dokumenti oziroma dokazila:
" Certifikat o odobritvi tipa materiala, številka 662-01-18/2005/6, z dne 12. 7. 2006,
" DECLARATION OF CE CONFORMITY ("Article:" "OA-10Q100/OM/N/CD") maj 2006 (v nadaljevanju: Declaration of CE conformity),
" Innerstaatliche Bauartzulassung (Type-approval certificate) za "Kabelmessmaschine" OA10Q100/OM, z dne 13. 12. 2001 (v nadaljevanju: Innerstaatliche Bauartzulassung).
Državna revizijska komisija je pri tem upoštevala zatrjevanje vlagatelja (drugi odstavek na peti strani zahtevka za revizijo), da je dokument Declaration of CE conformity, čeprav ga je predložil že "v prejšnjem postopku (JN-2/2012)", ponovno predložil tudi v tem postopku oddaje javnega naročila (v zvezi s tem pogledati zadnji odstavek na prejšnji strani tega sklepa Državne revizijske komisije).

Dejstvo, da je vlagatelj v svoji ponudbi preložil omenjene dokumente, je, kot izhaja iz obrazložitve delnega obvestila III. o oddaji naročila (predzadnji odstavek na drugi strani), ugotovil tudi naročnik.

Vendar pa se naročnik, kot to upravičeno v svojem zahtevku za revizijo (drugi odstavek na šesti strani) zatrjuje vlagatelj, do "ustreznosti teh potrdil" (to je do ustreznosti dokumenta Declaration of CE conformity oziroma do ustreznosti dokumenta Innerstaatliche Bauartzulassung) "v obvestilu z dne 23.11.2012 sploh ni opredelil". Naročnik je v obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila tako zgolj ugotovil, da je vlagatelj ponudbi priložil omenjene dokumente, ni pa pojasnil razloga, zaradi katerega je (morebiti) zaključil, da dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije. Ker v primeru, če bi vlagateljeva ponudba v izpostavljenem delu sledila zahtevam razpisne dokumentacije (vsebini pogoja 7.1.11.) ali pa bi naročnik dejstva v navezavi nanju lahko preveril sam, naročnik v konkretnem primeru ne bi imel pravne podlage za pozivanje vlagatelja na dopolnitev (formalno nepopolne) ponudbe (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS), bi naročnik v konkretnem primeru na podlagi prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS in prvega odstavka 14. člena ZJNVETPS v obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila moral navesti razloge, na podlagi katerih je (morebiti) zaključil, da dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije. Navedeno še toliko bolj velja, ker sta dokumenta Declaration of CE conformity in Innerstaatliche Bauartzulassung v vlagateljevi ponudbi predložena prav z namenom dokazovanja pogoja 7.1.11. V posledici opustitve navedbe omenjenih razlogov se vlagatelj ni mogel seznaniti z utemeljitvijo naročnikove odločitve, ki je povezana z izločitvijo njegove ponudbe, utemeljenosti delnega obvestila III. o oddaji naročila pa tudi ni mogoče ustrezno preizkusiti. Razlogi, zaradi katerih je naročnik (morebiti) zaključil, da dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, jasno ne izhajajo niti iz poziva naročnika vlagatelju k dopolnitvi ponudbe, z dne 12. 11. 2012. Upoštevaje navedeno se vlagatelj v zahtevku za revizijo (lahko) upravičeno sprašuje, zakaj je naročnik pri pregledu njegove ponudbe (v navezavi na sklop številka 11) v doslej izpostavljenem delu omenjena dokumenta "povsem ignoriral" (drugi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo).

Naročnik je omenjene razloge pojasnil šele v odločitvi o zahtevku za revizijo. Ker je naročnik razloge, zaradi katerih je zaključil, da dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, pojasnil šele v odločitvi o zahtevku za revizijo, ne pa že v delnem obvestilu III. o oddaji naročila, Državna revizijska komisija teh razlogov pri odločanju o zahtevku za revizijo ni mogla upoštevati. Z omenjenimi razlogi v vsebini, kot izhajajo iz odločitve o zahtevku za revizijo, namreč naročnik vlagatelja ni seznanil v fazi oddaje javnega naročila (ne v pozivu k dopolnitvi ponudbe, z dne 12. 11. 2012, ne v obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila), temveč je to storil šele v postopku pravnega varstva. Upoštevaje navedeno je smiselno pritrditi vlagatelju tudi v njegovem opozorilu (zadnji odstavek na zadnji strani opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), da "gre pri zgoraj citiranih naročnikovih navedbah za nedopustne novote, saj navedb, ki jih naročnik izpostavi kot argument za njegovo stališče, da potrdili Declaration of CE conformity in Innerstaatliche Bauartzulassung nista veljavni oziroma relevantni glede na njegove razpisne zahteve, ni vključil v Delno obvestilo III. o oddaji javnega naročila" ["] "sklop 11 z dne 23.11. 2012".

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 11 vlagatelju v obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila (niti v pozivu k dopolnitvi ponudbe, z dne 12. 11. 2012) ni (ustrezno) predstavil razlogov, zaradi katerih je (morebiti) zaključil, da dokument Declaration of CE conformity oziroma dokument Innerstaatliche Bauartzulassung ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije (s čimer je kršil prvi odstavek 83. člena in prvi odstavek 14. člena ZJNVETPS), v posledici pa je s svojim ravnanjem povzročil stanje, v katerem se vlagatelj ni mogel seznaniti z utemeljitvijo naročnikove odločitve, ki je povezana z izločitvijo njegove ponudbe. Glede na navedeno utemeljenosti delnega obvestila III. o oddaji naročila tudi ni mogoče ustrezno preizkusiti. V obrazložitvi delnega obvestila III. o oddaji naročila je naročnik vlagatelju namreč predstavil zgolj razloge, zaradi katerih vlagateljeva dopolnitev ponudbe ni bila ustrezna. Z doslej predstavljenim ravnanjem je naročnik prav tako (vsaj) preuranjeno zaključil, da je vlagateljeva ponudba nepopolna (s čimer je kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s prvim odstavkom 82. člena ZJNVETPS in 20. točko 2. člena ZJNVETPS), saj utemeljenosti delnega obvestila III. o oddaji naročila (v smislu dosedanje obrazložitve tega sklepa) ni mogoče ustrezno preizkusiti.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta "DELNO OBVESTILO III. o oddaji javnega naročila" (sklop 11), številka JN-7/2012 686840, z dne 23. 11. 2012.

Z razveljavitvijo odločitve naročnika, kot izhaja iz delnega obvestila III. o oddaji naročila, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da ponovno pregleda dokumenta Declaration of CE conformity in Innerstaatliche Bauartzulassung, ki sta v vlagateljevi ponudbi predložena z namenom dokazovanja pogoja 7.1.11 razpisne dokumentacije. Če bo po pregledu omenjenih dveh dokumentov naročnik (kljub siceršnjemu vlagateljevemu opozarjanju na načelo vzajemnega priznavanja in Pravilnik o merilnih instrumentih, zlasti še njegov 3. člen) ugotovil, da omenjena dokumenta ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije (vsebini pogoja 7.1.11), bo moral
" vlagatelja v tem delu, če bodo za to izpolnjene predpostavke, določene v 82. členu ZJNVETPS, (ponovno) pozvati na dopolnitev njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 11, pri čemer bo moral v pozivu vlagatelju v tem primeru jasno opredeliti dokazilo, s katerim bo moral vlagatelj svojo ponudbo dopolniti, da bo naročnik to štel za ustrezno dopolnjeno,
" razloge za takšno svojo ugotovitev (oziroma odločitev) vlagatelju predstaviti tudi v odločitvi o sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v odločitvi o oddaji naročila.

Ob vsem doslej navedenem ne gre prezreti niti 46. člena ZJNVETPS, ki normira vzajemno priznavanje upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev ter certifikatov, preskusov in dokazov, iz katerega v drugem odstavku med drugim izhaja, da mora naročnik priznati enakovredna potrdila, ki jih izdajo organi s sedežem v drugih državah članicah.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva povračilo stroškov v naslednjih postavkah: "taksa za postopek revizije", "nagrada za postopek 1.400,00 EUR" in "izdatki (tar. št. 6022 ZOdvT) 20,00 EUR", vse povečano za 20 % davek na dodano vrednost. V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva povračilo stroškov tudi v naslednjih postavkah: "nagrada za revizijski postopek" ["] "350 EUR", "izdatki (tar. št. 6002 ZOdvT) 20,00 EUR", vse povečano za 20 % davek na dodano vrednost. Vlagatelj povračilo stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka zahteva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne (in opredeljeno navedene) stroške:
" takso (za zahtevek za revizijo) v znesku 2.412,26 EUR,
" nagrado za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in sprem.) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem postopku za povprečen primer, zato nagrado za postopek pravnega varstva v priznanem znesku glede na vse okoliščine zadeve (zlasti še obseg in težavnost odvetniške storitve) ocenjuje kot primerno,
" 20 % davek na dodano vrednost v znesku 160,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za postopek pravnega varstva (na podlagi "Seznam[a] davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, dostopnega na spletni strani Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec),
skupaj torej 3.372,26 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški nagrade za postopek pravnega varstva nad priznanim zneskom in drugi izdatki nad priznanim zneskom v konkretnem primeru niso bili potrebni.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.372,26 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu številka 11. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja v sklopu številka 11 mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 2. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
" Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
" ELEKTRONABAVA, d. o. o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana " Črnuče
" ELTIMA, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, Šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana " Črnuče
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran