Na vsebino
EN

018-402/2012 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Številka: 018-402/2012-8
Datum sprejema: 28. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ATLAS OPREMA d.o.o., Samova ulica 12 A, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.01.2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 13.09.2012, pod št. objave JN 9886//2012.

Dne 30.10.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 4000-11/2011-26), s katero je javno naročilo dodelil v izvedbo družbi LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana. V obrazložitvi je navedel, da je ponudba družbe KEFO d.o.o., Ljubljana neprimerna in nepopolna, ker ponujeni digestoriji v danih prostorih, predvidenih za digestorije, zaradi pretoka zraka 600 m3/h oz. 700 m3/h povzročajo prepih in posledično neugodne pogoje za delo uporabnikov in iz razloga, ker je za obstenske in sredinske pulte namesto zahtevane "C" jeklene nosilne konstrukcije ponudil "Z" jekleno nosilno konstrukcijo. Vlagateljeva ponudba je neprimerna in nepopolna zato, ker je za ponujene digestorije navedel bistveno večji pretok zraka (900 - 1000 m3/h), navedeno pa povzroča nekvalitetne pogoje za delo. Ponudba družbe LABORMED d.o.o., Ljubljana je bila izločena iz enakega razloga.

Naročnik je dne 14.11.2012 s Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila (dokument št. 4000-11/2012-30) ponudnike obvestil, da je svojo prvotno odločitev spremenil in da se kot najugodnejši ponudnik izbere družba KEFO d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da se je po prejemu Zahteve za dodatno obrazložitev odločitve izbranega ponudnika in po prejemu Predloga za spremembo obvestila o oddaji naročila, ki mu ga je posredoval vlagatelj, njegova strokovna komisija ponovno sestala in ugotovila, da so vse prejete ponudbe primerne in popolne. Naročnik je navedel, da "C" in "Z" jekleni konstrukciji nudita enako namembnost oziroma, da je (s strani izbranega ponudnika) ponujena "Z" jeklena konstrukcija celo kvalitetnejša. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil podatka o pretoku zraka, ki ga morajo zagotavljati digestoriji, so ponudbe vseh treh (prvotno izločenih) ponudnikov primerne in popolne.

Vlagatelj je dne 16.11.2012 zahteval vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, vključno v dokumentacijo, ki se nanaša na odpravo formalnih pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika in na pisno komunikacijo med izbranim ponudnikom in naročnikom. Vpogled je bil opravljen dne 21.11.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper (spremenjeno) odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 26.11.2012). Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je neprimerna in nepopolna, saj za ponujene digestorije ni ponudil luči v (zahtevani) ex izvedbi. Vlagatelj v nadaljevanju povzema vse naročnikove zahteve, ki se nanašajo na digestorije, iz katerih (med drugim) izhajajo zahteve po luči v ex izvedbi in opozarja na naročnikovo zahtevo, v skladu s katero so morali ponudniki upoštevati vse tehnične specifikacije, v ponudbo pa so morali predložiti tudi ateste in certifikate za posamezne elemente tehnološke opreme ter za ponujen sistem kot celoto. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik za ponujene digestorije (DIGIM 12 in DIGIM 15) priložil tehnične karakteristike in prospekt, iz slednjega pa ne izhaja, da imajo digestoriji luč v ex izvedbi. Izbrani ponudnik za luč tudi ni predložil atesta oziroma certifikata, s katerim bi dokazal, da je luč v ex izvedbi. Iz dodatnega pojasnila izbranega ponudnika izhaja, da nudi osvetlitev, ki ustreza 585 luxom z 2 x fluo cevjo in elektroniko tip T5, kar pa naročnikovi izrecni zahtevi po ex izvedbi luči ne ustreza.
Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik oziroma partner v skupni ponudbi Grga&Melita, ki ima sedež izven Republike Slovenije, kot dokazilo o tem, da ponudniku ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, predložil dokazilo Hrvaške obrtne zbornice, iz katerega izhaja, da lastniku (torej osebi G.U.) ni bil izrečen ukrep Častnega sodišča Hrvaške obrtne zbornice o prepovedi opravljanja dejavnosti ali katerikoli drug ukrep zaradi kršitve poslovnih običajev ali kršitve pravila stroke pri opravljanju obrti ter da se zoper njega ne vodi postopek zaradi kršitve poslovnih običajev ali pravil stroke. Navedeno dokazilo se nanaša le na enega izmed lastnikov partnerja Grga&Melita, to je na G.U. Ker je druga lastnica partnerja oseba M.U., zanjo pa izbrani ponudnik listin ni predložil, je ponudba izbranega ponudnika tudi nepravilna.
Vlagatelj nadalje navaja, da partner v skupni ponudbi Grga&Melita tudi ni podpisal razpisnega obrazca št. 8, ki vsebuje spisek najvažnejših referenc v zadnjih 5 letih, temveč ga je podpisal naročnik izvedenih referenčnih del. Poleg tega je obrazec št. 8 izpolnjen v nasprotju z izrecnim odgovorom naročnika, da mora biti ponudba izdelana v slovenskem jeziku, saj je obrazec izpolnjen v hrvaškem jeziku, priložen pa mu je le prevod. Obrazec št. 8 tudi ni izpolnjen z letnico izvedbe del.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 04.12.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba popolna. Navaja, da vlagatelj očitno ne pozna evropske norme EN 14175, kot tudi ne samega digestorija, ki je kompleksen proizvod. Evropska norma EN 14175 je norma, ki se izdaja za cel proizvod (cel digestorij). Vsi ostali deli digestorija (luč, steklo, elektronika, armature, vtičnice ") morajo vsak zase ustrezati določenim standardom in evropskim normam. Ko celoten proizvod doseže normo, ustrezna institucija izda certifikat EN 14175, ki je tudi priložen. Izbrani ponudnik poudarja, da je predložil EN 14175-1 in EN 14175-6. Ker niso bile zahtevane norme za vsak sestavni del digestorija, certifikatov za njih ni predložil. V nasprotnem primeru bi moral predložiti tudi certifikate za vijake, kable, vtičnice, sifon itd. Izbrani ponudnik navaja, da je priložil informativne slike (kar je naročnik dovolil z odgovorom, z dne 19.09.2012). Izbrani ponudnik izjavlja, da je ponudil luč v ex izvedbi. V Zapisniku o ispitivanju št. Z-33996, s katerim je testiran digestorij s standardno osvetlitveno armaturo, je navedeno, da osvetlitev "zadovoljuje", navaja pa se tudi intenziteta 585 lux. Osvetlitveno telo (armatura) v Ex/ATEX izvedbi (tip PSF) je dodatna oprema digestorija, ki se dobavi glede na zahteve uporabnika. Ta armatura ima vse potrebne certifikate in izjave, da zadovoljuje kriterije Ex agencije.
Izbrani ponudnik še navaja, da je Grga&Melita registrirana kot obrt in ne kot podjetje. To pomeni, da je fizična oseba (lastnik) izenačena s pravno osebo (obrtjo), kar je razvidno iz dokumenta Izvadak iz obrtnog registra. Po zakonih v Republiki Hrvaški je obrt izenačena s fizično osebo, kar pomeni, da lastnik obrti odgovarja s celo svojo lastnino in z lastnino obrti. Iz navedenega dokumenta je tudi razvidno, da je edini ustanovitelj in lastnik obrti oseba G.U, oseba M.U. pa ni bila nikoli druga lastnica in ni zaposlena v obrti.
Izbrani ponudnik navaja, da so vsi obrazci in njihovi prevodi podpisani s strani vodilnega partnerja. Obrazca 8 in 8a nista izpolnjena v slovenskem jeziku, so pa priloženi njuni prevodi, iz potrdil pa je jasno razviden tudi datum podpisa pogodb kot tudi datum izpolnitve obveznosti.

Naročnik je s sklepom št. 4000-11/2012-51, z dne 07.12.2012, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na digestorije, izpolnjuje vse tehnične zahteve. Iz predloženih prospektov je razvidno, da je ponudil digestorije z osvetlitvijo, ki je zahtevana po standardu EN 14175, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbo. Osvetlitev, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, v celoti ustreza zahtevi po ex izvedbi luči, izbrani ponudnik pa je ponudil digestorij z enako namembnostjo in enako kvaliteto navedene izvedbe osvetlitve. Ex izvedba pomeni eksplozijsko varno izvedbo prostora oziroma pomeni, da je digestorij varen pred eksplozijo. Izbrani ponudnik v ponujenih digestorijih nudi luči v ex izvedbi, kar je razvidno iz prospekta "Application". Iz prospekta izhaja, da je luč odporna na plin, ogenj in paro. Elekronika tipa T5, 2x fluo cevi in 585 lux, ki jim oporeka vlagatelj, so samo sestavni elementi ex izvedene luči, ki bi bili lahko tudi drugačni, pa bi bila ponudba še vedno primerna. Izbrani ponudnik je priložil certifikat EN 14175, ki dokazuje, da je digestorij ustrezen, da je ustrezen pa mora vsebovati tudi luč v ex izvedbi.
Naročnik še navaja, da je iz potrdila Hrvaške obrtne zbornice jasno razvidno, da je edini ustanovitelj in lastnik obrti oseba G.U. Oseba M.U. torej ni "družbenik" partnerja Grga& Melita in zato zanjo dokazil ni bilo potrebno predložiti.
Naročnik še navaja, da parter Grga&Melita ni podpisal obrazca št. 8, vendar pa ga je podpisal referenčni naročnik, kar je bistveno. Podpis obrazca s strani naročnika izvedenih referenčnih del namreč pomeni potrditev, da so bila dela izvedena. Vodilni partner pa je obrazec parafiral in žigosal, kot je to opredeljeno v 2. členu Pogodbe o skupnem nastopu in izvedbi javnega naročila. Poleg tega je izbrani ponudnik ravnal povsem logično, saj je obrazec št. 8 izpolnil v hrvaškem jeziku in mu priložil tudi slovenski prevod. Navedeno daje obrazcu največjo možno verodostojnost, saj je partner izbranega ponudnika iz Hrvaške. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik v zvezi z referencami predložil dva obrazca - obrazec št. 8 in (za vsako referenco posebej še) obrazec št. 8a. Letnica reference je razvidna iz obrazca 8a, ki jo je potrdil naročnik referenčnih del. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da gre lahko pri ugotovljenih napakah kvečjemu za nebistveno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj se je dne 10.12.2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj se z naročnikom ne strinja in vztraja pri navedbah iz revizijskega zahtevka. Vlagatelj zatrjuje, da certifikat EN 14175 ni tisti certifikat, s katerim se dokazuje, da je luč v ex izvedbi, saj z ničemer ne predpisuje Ex izvedbe luči. V standardu EN 14175-2, točka 9.4 in v standardu EN 14175-3, točka 9 je opredeljeno na kakšen način se mora izmeriti svetilnost na delovni plošči. Izbrani ponudnik pa ni predložil atesta oziroma certifikata za posamezen element tehnološke opreme (torej za luč), s katerim bi izkazal, da je luč v ex izvedbi. Vlagatelj navaja, da je sklicevanje naročnika na navedbe izbranega ponudnika in na prilogo Application brezpredmetno. Pojasnilo izbranega ponudnika, da ponuja luč v ex izvedbi, namreč ni dovolj, da bi se zagotovilo spoštovanje določb iz razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji se zahteva predložitev certifikata in ne izjava ali prospekt. Poleg tega navedba iz naknadno predloženega prospekta, da je luč odporna na plin ogenj in paro, ne pomeni, da je luč v ex izvedbi. Tudi naročnikovo sklicevanje na prospekte, iz katerih izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil digestorije z osvetlitvijo, ki je zahtevana po standardu EN 14175, ne izkazuje izpolnjevanja zahteve po luči v ex izvedbi. Naročnikovo sklicevanje je brezpredmetno tudi zato, ker gre za nedopustno dopolnjevanje ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb. V kolikor bo Državna revizijska komisija ocenila, da navedena pomanjkljivost predstavlja le formalno pomanjkljivost pa je potrebno opozoriti, da je mogoče formalno nepopolne ponudbe dopolniti le pred sprejemom odločitve o oddaji naročila oziroma znotraj postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo te vloge.

Naročnik je z vlogo št. 4000-11/2012-52, z dne 11.12.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Naročnik je dne 20.12.2012 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo - Opredelitev naročnika do navedb vlagatelja (dokument št. 4000-11/2012-54). Naročnik v njej navaja, da se z vlagateljevimi navedbami ne strinja.

Državna revizijska komisija je dne 14.01.2013 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika (prvi odstavek 37. člena ZPVPJN).

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je spor v tem, ali je ponudba zbranega ponudnika pravilna, primerna in posledično popolna v smislu 16., 19. in 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz razloga, ker za luči ponujenih digestorijev ni predložil atesta oziroma certifikata, s katerim bi dokazal, da je ponujena luč v ex izvedbi, nepravilna pa iz razloga, ker za enega izmed lastnikov partnerja v skupni ponudbi ni predložil dokazil iz točke D (Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika) III. poglavja razpisne dokumentacije ter tudi zato, ker partner v skupni ponudbi ni podpisal obrazca št. 8, ker v naveden obrazec ni vpisal leta izvedbe del, poleg tega pa sta referenčna obrazca št. 8 in 8a izpolnjena v hrvaškem jeziku.

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na luči ponujenih digestorijev.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nakup različne opreme za šest naročnikovih laboratorijev ter za pralnico, tehtalnico, digatilizacijo in za pripravljalnico. V razpisano opremo so vključeni laboratorijski aparati ter pohištvena in tehnološka oprema. Naročnik je za tri laboratorije (laboratorij 1, laboratorij 2 in analitski laboratorij) razpisal tudi štiri digestorije (dva digestorija za laboratorij 1 in po enega za laboratorij 2 in za analitski laboratorij). Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Popis opreme po prostorih in opisi za laboratorijsko pohištveno opremo, tehnološko opremo in laboratorijske aparate, v katerega je sam vpisal naziv elementa opreme in (v nadaljnjih alinejah) opis opreme ter potrebno količino (v kosih), ponudniki pa so ga morali izpolniti še s podatki o proizvajalcu in tipu, s kataloško številko, za vsak ponujen element opreme pa so morali vpisati še ceno na enoto brez DDV. Skupna cena razpisane opreme iz navedenega popisa del (brez in z DDV) se je morala ujemati s ceno, ki so jo ponudniki vpisali v Ponudbeni predračun (obrazec št. 22). Pri vseh štirih razpisanih digestorijih je zahtevana tudi luč v ex izvedbi. Navedena zahteva predstavlja eno izmed petnajstih postavk opisa digestorija.

Iz razpisne dokumentacije (Laboratorijska oprema - Splošne zahteve - stran 4/29) izhaja naslednja naročnikova zahteva:

"Ponudbi morajo biti priloženi atesti in certifikati za posamezne elemente tehnološke opreme laboratorijev iz postavk tehnološkega popisa in za ponujen sistem kot celoto."

Med naročnikom in vlagateljem je spor zlasti v tem, ali je bilo potrebno ateste in certifikate predložiti le za element opreme v celoti (v konkretnem primeru za digestorij) ali tudi za vse njegove sestavne dele, ki izhajajo iz popisa (v konkretnem primeru tudi za luč v ex izvedbi). Vlagatelj meni, da je bilo potrebno navedene listine predložiti za vsak posamezen del opreme (torej tudi za luč), kot tudi za opremo kot celoto (za digestorij). Naročnik in izbrani ponudnik pa nasprotno menita, da je v konkretnem primeru naročnikova zahteva izpolnjena že s predložitvijo atesta in certifikata za vsak element opreme kot celote oziroma s predložitvijo certifikata za ponujene digestorije.

Z vlagateljevim stališčem se ni mogoče strinjati. Čeprav je citirano navodilo, ki se nanaša na predložitev atestov in certifikatov, v zvezi s tem nejasno in nekonsistentno, pa je potrebno v konkretnem primeru zlasti upoštevati, da je naročnik v obrazcu, ki se nanaša na popis razpisane opreme (Popis opreme po prostorih in opisi za laboratorijsko pohištveno opremo, tehnološko opremo in laboratorijske aparate), posamezne kose opreme (kot npr. obstenski laboratorijski pult, sredinski laboratorijski pult, laboratorijska omara, digestorij ") opredelil kot "element opreme", njihove sestavne dele in druge tehnične karakteristike pa kot njihov "opis". Da je potrebno zahtevo naročnika interpretirati v prid izbranega ponudnika pa izhaja tudi iz dejstva, da naročnik od ponudnikov ni zahteval, da za posamezne sestavne dele tehnološke opreme vpišejo tudi proizvajalce in cene, pač pa je to (kot že izhaja iz te obrazložitve) zahteval le za posamezen element opreme kot celoto, poleg tega je pri vseh štirih razpisanih digestorijih v njihovih opisih tudi zapisal, "da je standard za tovrstni digestorij DIN EN 14175".

Da je potrebno zahtevo interpretirati na način, kot ga navaja naročnik in izbrani ponudnik, pa je nenazadnje (vsaj posredno) razvidno tudi iz naročnikovih odgovorov, ki jih je dne 03.10.2012 objavil na Portalu javnih naročil. Čeprav se navedena vprašanja (in odgovori nanje) nanašajo na zahtevane kalkulacije, pa iz njih prav tako izhaja, da je potrebno kot celoto obravnavati posamezen element opreme in ne tudi njegovih sestavnih delov.

Naročnik je na vprašanja enega izmed ponudnikov ("Ali zahtevate kalkulacijo za skupno vrednost ponudbe ali za vsak posamezen proizvod"" in "Vsak proizvod sestoji oz ogromnega števila polizdelkov - kot npr. digestorij. Ali torej želite, da moramo priložiti popolno kalkulacijo z vsemi posameznimi polizdelki, torej z vsemi deli digestorija"") odgovoril, da "zahteva kalkulacijo za skupen element, ter da je mišljeno kot sklopi, npr. pult, digestorij "".

Ker je izbrani ponudnik za ponujene digestorije priložil zahtevani certifikat (kar med strankama ni sporno), je s tem ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Poleg tega med strankama v tem postopku ni sporno (vlagatelj je namreč vpogledal v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika), da je izbrani ponudnik v ponudbo priložil tudi obrazec Popis opreme po prostorih in opisi za laboratorijsko pohištveno opremo, tehnološko opremo in laboratorijske aparate, iz katerega izhaja, da je pri vseh štirih digestorijih (vlagatelj je ponudil tri digestorije proizvajalca Grga&Melita tip DIGIM 15 in en digestorij istega proizvajalca tip DIGIM 12) ponudil luči v ex izvedbi oziroma iz katerega je razvidno, da so v cenah za (vse štiri) ponujene digestorije vključene tudi zahtevane luči (v ex izvedbi). Izbrani ponudnik pa je ravnal tudi v skladu z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije (oziroma skladno z naročnikovim odgovorom, ki ga je dne 19.09.2012 objavil na Portalu javnih naročil) in za vsak posamezen kos razpisane opreme priložil informativne slike.

Vlagatelj se v zahtevku za revizijo v zvezi s tem sklicuje tudi na dodatno pojasnilo izbranega ponudnika (oziroma na Zapisnik o ispitivanju broj Z-33996) in zatrjuje, da iz navedenega zapisnika izhaja, "da izbrani ponudnik nudi osvetlitev, ki ustreza 585 luxom z 2 x fluo cevjo in elektroniko tip T5, kar pa ne ustreza naročnikovi izrecni zahtevi po ex izvedbi luči". Iz citirane navedbe pa ni mogoče ugotoviti, kako, s čim in zakaj naj bi bila povezana z naročnikovo zahtevo po zahtevani luči v ex izvedbi (zahteva po osvetlitvi pa tudi sicer ni navedena med postavkami opisa digestorija). Pri tem je bilo potrebno tudi upoštevati, da je bil naveden zapisnik naročniku (naknadno) predložen v fazi pred sprejemom prvotne odločitve (ki je bila, kot še izhaja iz te obrazložitve, nadomeščena z izpodbijano odločitvijo) in da je z njim izbrani ponudnik poskušal odgovoriti na naročnikova vprašanja, ki so se nanašala na količine pretoka zraka ponujenih digestorijev. Poleg tega se zapisnik nanaša na "preizkus digestorija za splošno uporabo", vlagateljeve navedbe v tem delu revizijskega zahtevka pa so tudi sicer nejasne in kontradiktorne. Vlagatelj namreč svetilnost digestorija povezuje z lučjo v ex izvedbi, po drugi strani pa priznava, da je svetilnost digestorijev, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, skladna s standardom EN 14175.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker za enega izmed lastnikov partnerja v skupni ponudbi (to je za partnerja Grga&Melita, Bravarsko stolarski obrt/lastnik G.U.) ni predložil dokazil iz točke D (Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika) III. poglavja razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Iz izpiska iz obrtnega registra, z dne 01.10.2012 (ki je priložen v originalu in v overjenem prevodu), je namreč razvidno (o čemer se je vlagatelj lahko prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika), da je edini ustanovitelj in lastnik navedene obrti oseba G.U, in ne (kot zatrjuje vlagatelj) tudi oseba M.U., zato zanjo dokazil iz točke D ni bilo potrebno priložiti.

Zadnja vlagateljeva očitka se nanašata na referenčna obrazca št. 8 in 8a. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudba nepravilna, ker partner v skupni ponudbi (Grga&Melita, Bravarsko stolarski obrt) ni podpisal obrazca št. 8, ker v obrazca ni vpisal, kdaj so bila referenčna dela izvedena, poleg tega pa sta obrazca št. 8 in 8a izpolnjena v hrvaškem jeziku.

S prvim očitkom se je sicer mogoče strinjati, vendar pa navedena pomanjkljivost v konkretnem primeru lahko predstavlja le nebistveno formalno pomanjkljivost v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki določa, da kadar formalna popolnost ponudbe ni bistvena, ponudba ni formalno nepopolna. V obravnavanem primeru je namreč potrebno upoštevati, da se obrazec št. 8 nanaša na spisek najvažnejših referenc ponudnika v zadnjih petih letih (ki so ga morali ponudniki izpolniti z najmanj dvema izvršenima dobavama in montažama laboratorijske opreme v višini 100.000,00 EUR ali z vsaj eno dobavo in montažo takšne opreme v višini najmanj 150.000,00 ter podpisati in žigosati), poleg navedenega obrazca pa so morali ponudniki za vsako referenco priložiti še razpisni obrazec št. 8a (Potrdilo naročnika izvedenega referenčnega dela), ki ga je morala podpisati in žigosati odgovorna oseba naročnika izvedenih referenčnih del. Ker sta oba obrazca (za obe referenci, ki po vsebini in višini sicer v celoti ustrezata naročnikovim referenčnim zahtevam, kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno) podpisala in žigosala naročnik izvedenih referenčnih del in vodilni partner izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija navedeno pomanjkljivost štela kot nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, takšnih pomanjkljivosti pa ponudniku ni treba odpravljati. Obe letnici izvedenih referenčnih del pa izhajata iz njunih potrdil (obe referenčni dobavi in montaži opreme sta bili izvedeni leta 2012, kar je prav tako skladno z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije), ki sta ju prav tako podpisala in žigosala tako naročnik izvedenih referenčnih del (ki je v obeh primerih isti), kakor tudi vodilni partner izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija pa tudi sicer nima nobenega razloga (takšnih razlogov pa ne navaja niti vlagatelj), da bi dvomila v siceršnjo verodostojnost in/ali resničnost referenčnih obrazcev in potrdil. Poleg tega je izbrani ponudnik ravnal tudi v skladu z navodilom iz 1. točke Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in vsem referenčnim obrazcem in obema potrdiloma, ki so bili predloženi (oziroma izpolnjeni) v hrvaškem jeziku, priložil tudi overjene prevode.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 28.01.2013
predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
- Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana
- KEFO d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran