Na vsebino
EN

018-018/2013 Občina Ig

Številka: 018-018/2013-6
Datum sprejema: 23. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila »Izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig«, v zvezi s pritožbo ponudnika STARK projektiranje-inženiring in izobraževanje d.o.o., Trnovski pristan 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 1. 2013

odločila:

Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 29. 10. 2012, pod št. objave JN11672/2012.

Naročnik je dne 10. 12. 2012, pod št. 43004/008/2012-251, izdal Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, zoper katero je vlagatelj z vlogo, prejeto pri naročniku dne 27. 12. 2012, vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je s sklepom, izdanim dne 2. 1. 2013, pod št. 43004/008/2012-001, zahtevek za revizijo zavrgel, ker je ugotovil, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse.

Vlagatelj je z vlogo, prejeto pri naročniku dne 15. 1. 2013, vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Zahteva, da Državna revizijska komisija razveljavi odločitev naročnika o zavrnitvi vseh ponudb z dne 10. 12. 2012 ter posledično vse druge pripisujoče sklepe ter izbere najugodnejšo ponudbo in sklene ustrezno pogodbo. Vlagatelj pojasni vsebinske razloge za vložitev zahtevka za revizijo in izpostavlja, da je pri naročniku pravočasno zahteval obrazložitev razloga zavrnitve ponudb, vendar naročnik ni podal vsebinskega odgovora, ker ga po prepričanju vlagatelja nima in ga ne pozna. Vlagatelj je nato vložil zahtevek za revizijo, ker ga je na to napotil naročnik. Vlagatelj poudarja, da s pritožbo poziva Državno revizijsko komisijo in druge naslovljene državne inštitucije zaradi principov in dostojanstva stroke, ne pa le zaradi izgubljenega posla. Navaja, da je naročnik pravno formalno zavrnil njegovo pritožbo samo zaradi dejstva, da ni bilo plačane 500,00 EUR predpisane takse. Ta sklep po mnenju vlagatelja razkriva naročnikov problem, da sploh nima odgovora na vlagateljeve pritožbe in se slepo drži pogojno veljavnega predpisa. Vlagatelj na vprašanje, zakaj ni plačal takse, odgovarja, da zaradi dejstva, ker je naročnik v dosedanjem postopku priprave in vodenja predmetne investicije večkrat kršil zakone in predpise in ne čuti nobene odgovornosti, enako pa se državni organi in Državna revizijska komisija ne ukvarjajo z omenjenim primerom. Vlagatelj v nadaljevanju pojasni svoje stališče glede domnevnih kršitev naročnika.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb vlagatelja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse.

V 15. členu ZPVPJN (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN (Skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku), je določeno, katere sestavine mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (druga alineja prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, kljub temu da je naročnik v Obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb z dne 10. 12. 2012, v okviru pouka o pravnem sredstvu to izrecno navedel, v dodatni obrazložitvi odločitve o zavrnitvi vseh ponudb z dne 17. 12. 2012, ki jo je naročnik podal vlagatelju na njegovo zahtevo, pa tudi navedel konkretno višino takse 500,00 EUR. Iz pritožbenih navedb vlagatelja celo izhaja, da vlagatelj takse ob vložitvi zahtevka za revizijo ni plačal, saj v pritožbi obširno pojasni razloge za takšno ravnanje. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pritožbeni očitki dejansko nanašajo na domnevno sporna ravnanja naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in so zato lahko kvečjemu predmet presoje zahtevka za revizijo, ne morejo pa biti relevantni pri presoji obravnavane pritožbe, ki je bila vložena zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Predpostavka, da naročnik (in Državna revizijska komisija) zahtevek za revizijo obravnava po vsebini in se torej opredeli do domnevnih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, pa je plačilo takse in predložitev potrdila o njenem plačilu k zahtevku za revizijo, kot to določa ZPVPJN in kot je to v obravnavanem primeru navedel tudi naročnik v odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb in v dodatni obrazložitvi te odločitve.

Ker vlagatelj ni ravnal skladno s pravnim poukom naročnika in skladno z določbo drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, saj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, takse pa tudi ni plačal, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ker je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Državna revizijska komisija je zato pritožbo vlagatelja na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 23. 1. 2013

mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig
- STARK projektiranje-inženiring in izobraževanje d.o.o., Trnovski pristan 8, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran