Na vsebino
EN

018-397/2012 Občina Preddvor

Številka: 018-397/2012-5
Datum sprejema: 17. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova dostopne ceste in parkirišča" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika EKO d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem in TELEG -M d.o.o., Cesta v Pečale 36, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, Preddvor (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.01.2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega "Obnova dostopne ceste in parkirišča".

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v višini 3.988,82 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 28.08.2012, pod št. objave JN 9266//2012.

Dne 26.10.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-0003/2012), s katero je javno naročilo dodelil v izvedbo družbi GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da vse štiri prejete ponudbe vsebujejo vse izjave in obrazce ter garancijo za resnost ponudbe in izjave bank o pridobitvi bančne garancije za dobro izvedbo del ter odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik je zapisal tudi, da je navedeno odločitev sprejel zato, ker mu vlagatelj ni posredoval soglasja za odpravo računske napake.

Naročnik je dne 02.11.2012 sprejel Popravek odločitve o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-0003/2012-2), s katero je javno naročilo ponovno dodelil v izvedbo izbranemu ponudniku. V obrazložitvi je navedel, da mu je vlagatelj soglasje za odpravo računske napake posredoval in da znaša vrednost njegove ponudbe 338.049,55 EUR z DDV.

Vlagatelj je dne 05.11.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 12.11.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper obe odločitvi je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 15.11.2012). Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da iz previdnosti izpodbija obe odločitvi, saj ni jasno, ali je naročnik s popravkom odločitve (tudi) razveljavil prvotno odločitev. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v obvestilu o objavi naročila navedel dva datuma, in sicer začetek del - dne 01.11.2012 in zaključek del - dne 31.05.2013. Naročnik je torej natančno predvidel začetek in konec del ter posledično tudi trajanje razpisanih gradbenih del - izbrani ponudnik bi moral dela opraviti v sedmih mesecih. Vlagatelj še navaja, da je naročnik v 8. točki (Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenih ponudnikov) zapisal, da rok izvedbe ne more biti daljši od razpisanega. Nadalje je naročnik zahteval plan izvrševanja del, v katerem je bilo potrebno opredeliti začetek in trajanje del. Vlagatelj zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da njegova ponudba ni popolna, saj nasprotuje navedenim zahtevam. Iz njegove ponudbe (OBR 3.6 - Plan dinamike izvrševanja del) namreč izhaja, da je izbrani ponudnik z razpisanimi del nameraval začeti dne 22.10.2012, kar je deset dni pred določenim začetkom del. Na ta način je kršil določila razpisne dokumentacije in neupravičeno pridobil 10 dni, kar pomeni, da je naročnik z njegovo izbiro ravnal nezakonito in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj navaja, da je naročnik trajanje javnega naročila določil le v objavi, vendar opozarja, da je tudi objava del razpisne dokumentacije.
Vlagatelj na koncu še navaja, da pri navedeni napaki ne gre za formalno pomanjkljivost ponudbe. Če bi naročnik izbranemu ponudniku v tem delu omogočil popravek terminskega plana, bi mu omogočil vsebinsko spremembo ponudbe, takšna sprememba pa ni dovoljena.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 21.11.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik očitkom nasprotuje in navaja, da so vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo pavšalne, v prvi točki niso navedeni dokazi, nikjer ni navedeno, kaj naj bi naročnik kršil oziroma zakaj je njegovo ravnanje nezakonito. Izbrani ponudnik navaja, da se tudi sicer ne strinja, da je njegova ponudba nepopolna. Po vlagateljevem mnenju je potrebno razlikovati med razpisno dokumentacijo in obvestilom o javnem naročilu. Na podlagi 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), vsebino razpisne dokumentacije določi naročnik, pri čemer mora (upoštevaje predmet javnega naročila) med drugim vsebovati tudi vrsto, tehnične značilnosti in kakovost, količino ter opise blaga, gradenj in storitev, čas in lokacijo ipd. Razpisna dokumentacija mora ponudnikom omogočiti pripravo ponudbe, ki bo ustrezala vsem pričakovanim zahtevam in pogojem naročnika, zahteve iz nje pa vežejo tako ponudnike kot tudi naročnika. Za razliko od razpisne dokumentacije pomenijo javne objave konkretizacijo načela transparentnosti, kot enega izmed temeljnih načel javnega naročanja. Iz navedenega je razvidno, poudarja izbrani ponudnik, da ponudnik pripravi ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, objava na Portalu pa je namenjena zgolj zagotavljanju načela transparentnosti.

Izbrani ponudnik navaja, da iz točke II.2 obvestila javnega naročila na Portalu javnih naročil (Trajanje naročila ali rok za zaključek) izhaja: "Začetek 01.11.2012, Zaključek 31.05.2013". Vlagatelj torej napačno ugotavlja, da je v tej točki določeno, da se dela pričnejo izvajati 01.11.2012 in da se zaključijo 31.05.2012. Nikjer namreč ne piše da je 01.11.2013 začetek del, temveč gre pri tem le za okvirno trajanje naročila, beseda "dela" pa v tej točki sploh ni. Gre torej za trajanje naročila, tega pa ni mogoče enačiti s terminskim planom. Izbrani ponudnik poudarja, da ni mogel kršiti določb razpisne dokumentacije tako kot to navaja vlagatelj, saj terminski plan, na način kot ga interpretira vlagatelj, ni bil zahtevan. Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik v 7. točki zahteval plan dinamike izvrševanja del, ki ga je izbrani ponudnik tudi priložil. Rok dokončanja del v celoti ustreza tudi naročnikovi zahtevi iz 4. vzorca pogodbe, kjer je določeno, da morajo biti dela končana do 31.05.2013.
Izbrani ponudnik zahteva povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja.

Naročnik je s sklepom št. 430-0003/12-168/11, z dne 28.11.2012, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen že iz razloga, ker ne vsebuje dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo. Poleg tega iz točke II.2 obvestila predmetnega javnega naročila ne izhaja, da se dela pričnejo izvajati 01.11.2012, oziroma da se z deli ne sme pričeti pred tem datumom. Navedena objava predstavlja okvirni plan naročnika, kar dokazuje tudi nastala situacija - niti izbrani ponudnik niti vlagatelj namreč z deli ne moreta pričeti dne 22.10.2012 ali 01.11.2012. Naročnik namreč zaradi revizijskega zahtevka pogodbe ne sme skleniti, poleg tega pa se je zavlekla tudi faza pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik pojasnjuje, da je objava namenjena zagotavljanju načela transparentnosti, rubrika II..2 pa določa okvirno trajanje naročila, ki ga ni mogoče enačiti s terminskim planom. V razpisni dokumentaciji pa nikjer ni navedeno, da se morajo dela obvezno začeti dne 01.11.2012 ali da smejo trajati največ 7 mesecev. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval od ponudnikov, da predložijo terminski plan, ki bo izkazoval, da bodo z deli začeli 01.11.2012 in jih končali 31.05.2013 oziroma jih ni omejil z maksimalnim številom mesecev trajanja izvedbe. Iz vzorca pogodbe celo izhaja, da se morajo dela pričeti v letu 2012, tega pa izbrani ponudnik s predloženim terminskim planom ni kršil. Njegova pripravljenost, da z deli prične celo prej (ob dejstvu, da to ni bilo prepovedano), mu tako ne more iti v škodo. Po pravilih interpretacije pa tudi sicer določila pogodbe prevladajo nad določili objave na portalu. Če torej navedena dokumenta nista usklajena, to ne more iti v škodo (izbranega) ponudnika. Nenazadnje je izbrani ponudnik od 22.10.2012 dalje predvidel le manjši del izvedbe, zato naročnik tudi ob upoštevanju načela sorazmernosti ne bi prišel do drugačnega zaključka. Poleg tega se mora naročnik obnašati gospodarno, z izbiro vlagatelja pa bi izbral dražjo ponudbo.

Naročnik je z vlogo št. 430-0003/12-730/15, z dne 03.12.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je dne 03.12.2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj se z naročnikovimi ugotovitvami ne strinja in navaja, da iz 10. alineje točke 8 izrecno izhaja, da rok izvedbe naročila ne more biti daljši od razpisanega. Ker rok izvedbe v razpisni dokumentaciji ni določen, v objavi pa je, so ponudniki na objavo vezani. Če bi bila objava samo okvirna, določba iz razpisne dokumentacije, v skladu s katero so ponudniki dolžni upoštevati rok izvedbe, ne bi imela smisla. Naročnik namreč ne more tolmačiti dokumentacije na način, da sta dve določbi neobvezujoči. Razpisne dokumentacije, katere sestavni del je tudi obvestilo o naročilu, pa po poteku roka za oddajo ponudb ni več dovoljeno spreminjati.
Vlagatelj na koncu še navaja, da naročnik odstopanje sicer priznava, vendar mu skuša zmanjšati težo. Dejstvo je, zaključuje vlagatelj, da izbrani ponudnik ponudbe ni pripravil v skladu z zahtevami naročnika, zaradi česar je nepopolna.

Naročnik je dne 12.12.2012 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo - Opredelitev naročnika do navedb vlagatelja na sklep o zavrnitvi revizijskega zahtevka (dokument št. 430-0003/12-755/15). Naročnik v njej navaja, da se z vlagateljevimi navedbami ne strinja.

Državna revizijska komisija je dne 07.01.2013 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika (prvi odstavek 37. člena ZPVPJN).

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna. (v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna iz razloga, ker ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo, ki se nanaša na rok izvedbe razpisanih del oziroma zato, ker je ponudil 10 dni daljši izvedbeni rok od roka, ki ga je določil naročnik v obvestilu javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Stranki si ne nasprotujeta glede dejanskega stanja, ki ga potrjuje tudi obvestilo o javnem naročilu, in sicer, da je naročnik v obvestilu predmetnega javnega naročila (Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2, št. objave JN 9266, z dne 28.08.2012), v točki II.2 (Trajanje naročila ali rok za zaključek) navedel: "Začetek 01.11.2012, Zaključek: 31.05.2013".

Zahteve v zvezi z izvedbenim rokom izhajajo tudi iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v 10. alineji 8. točke (Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenih ponudnikov) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal: "Rok izvedbe naročila ne more biti daljši od razpisanega."

Naročnik je v isti točki razpisne dokumentacije zahteval od ponudnikov "da morajo izdelati plan dinamike izvrševanja del, plan delovne sile in plan črpanja pogodbenih sredstev".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Plan dinamike izvrševanja del (OBR 3.6), ki so ga morali ponudniki izpolniti z aktivnostmi in z roki trajanja aktivnosti (v dnevih). Naročnik je v razpisno dokumentacijo vključil tudi obrazec (Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisa), s podpisom katerega je ponudnik izjavil "da sprejema vse pogoje te razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da bo izvedel razpisano naročilo najkasneje do 31.05.2013".

Zahteve, ki se nanašajo na rok izvedbe se navedene tudi v Vzorcu gradbene pogodbe. Iz 4. in 5. člena vzorca pogodbe (IV. Rok dokončanja del) izhaja:

"4. člen: Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v letu 2012.

V tem roku mora izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z 10. alinejo 1. odstavka 9. člena te pogodbe.
V kolikor izvajalec ne izpolni gornjih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

Dela se obvezuje končati v skladu s terminskim planom izvajanja del v naslednjih predvidenih rokih do 31.05.2013 in izstaviti obračunsko situacijo najkasneje do 05.06.2013.

5. člen: Izvajalec se s to pogodbo zavezuje dosledno spoštovati naveden rok dokončanja del. V kolikor dela na objektih ne bodo v celoti zaključena do 31.05.2013, je izvajalec dolžan povrniti zamudne penale iz 12. člena te pogodbe."

Med strankama nadalje ni sporno, da je zbrani ponudnik v ponudbo predložil Ponudbeni terminski plan, iz katerega izhaja, da bo z deli pričel dne 22.10.2012 in jih končal dne 31.05.2012. Sporno pa ostaja, ali je izbrani ponudnik z navedenim ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami, ki se nanašajo na rok izvedbe. Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, saj nasprotuje navedenim zahtevam. Kot navaja vlagatelj, je iz ponudbe izbranega ponudnika (OBR 3.6 - Plan dinamike izvrševanja del) razvidno, da je z razpisanimi deli nameraval pričeti dne 22.10.2012, kar je deset dni pred razpisanim začetkom del. Na ta način je izbrani ponudnik po vlagateljevem mnenju kršil določila razpisne dokumentacije in neupravičeno pridobil 10 dni, naročnik pa je z njegovo izbiro ravnal nezakonito in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Nasprotno, naročnik navaja, da je objava javnega naročila namenjena (le) zagotavljanju načela transparentnosti in da rubrika II.2 določa (le) okvirno trajanje naročila, ki ga ni mogoče enačiti s terminskim planom ter da v razpisni dokumentaciji, ki vključuje terminski plan, nikjer ni navedeno, da se morajo dela začeti dne 01.11.2012. Naročnik navaja, da iz vzorca pogodbe izhaja zahteva, da se morajo dela pričeti v letu 2012, to pa je izbrani ponudnik s predloženim terminskim planom tudi izpolnil.

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da so podatki v objavi namenjeni splošnim informacijam o postopku oddaje javnega naročila, v razpisni dokumentaciji pa so zahteve naročnika podrobneje določene. Prav tako je že v več svojih odločitvah zavzela stališče, da objave javnega naročila (tudi iz prej navedenega razloga) ni mogoče obravnavati ločeno od razpisne dokumentacije. Ob navedenem Državna revizijska komisija naročnikovemu stališču, da je objava namenjena le zagotavljanju načela transparentnosti oziroma da ponudnika zavezujejo zgolj (oziroma zlasti) zahteve iz razpisne dokumentacije (in ne tudi iz objave), ni mogla slediti.

Tipska pravila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami; v nadaljevanju: OZ), ki urejajo pravice in obveznosti strank gradbene pogodbe so zelo splošna. Ker je gradbena pogodba posebna vrsta podjemne pogodbe (649. člen OZ), se glede vprašanj, ki v poglavju o gradbeni pogodbi niso urejena s posebnimi pravili, uporabljajo pravila splošne podjemne pogodbe.

Naročnik in izvajalec lahko z gradbeno pogodbo rok za končanje del določita na dva osnovna načina: 1. kot datumsko določen dan, do katerega mora izvajalec končati objekt oziroma opraviti druga gradbena dela, ki so predmet njegove obveznosti ali 2. kot zadnji dan obdobja, ki začne teči od nastopa določenega pravnega dejstva. Če stranki v pogodbi ne določita pravnega dejstva, od katerega teče rok za končanje del, teče ta rok po 37. uzanci PGU od uvedbe izvajalca v posel.

Določilo drugega odstavka 71. člena ZJN-2 med drugim določa, da morajo biti podatki iz razpisne dokumentacije enaki podatkom, objavljenim v obvestilu o oddaji javnega naročila.

V zvezi z določitvijo izvedbenega roka naročnik ni ravnal v skladu z navedeno zakonsko določbo. Iz obvestila o objavi javnega naročila namreč izhaja, da morajo ponudniki z deli začeti 01.11.2012 in jih zaključiti 31.05.2013, iz Razpisne dokumentacije št. 430-0003/2012-4, z dne 27.08.2012 (točneje iz 4. člena vzorca gradbene pogodbe), pa je razvidno, da se mora z deli pričeti (kadarkoli) v letu 2012. Le rok, ki se nanaša na zaključek razpisanih gradbenih del je v obeh dokumentih enak. Naročnik je torej v objavi točno določil (tudi) začetek gradbenih del, v skladu z razpisno dokumentacijo pa so se lahko ponudniki sami odločili, kdaj bodo pričeli z razpisanimi deli, pod pogojem, da bodo z gradnjo pričeli do konca leta 2012. Naročnikove zahteve v spornem segmentu so nekonsistentne in pomanjkljive in posledično onemogočajo oddajo medsebojno primerljivih ponudb.

S stališča priprave ponudbe, še posebej ob dejstvu, da je naročnik v obeh primerih zahteval od ponudnikov, da so dela končana točno določen dan, je za ponudnika informacija o tem, kdaj se bo gradnja začela (oziroma koliko časa lahko traja), ključna za pripravo vseh aktivnosti v zvezi z gradnjo (pravočasna zagotovitev delovnih strojev, materiala in usposobljene delovne sile "), kar vse pa lahko vpliva tudi na ponujeno ceno (v obravnavanem primeru je edino merilo za ocenjevanje ponudb najnižja cena - 10. točka Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb). V konkretnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik z nekonsistentnimi podatki o izvedbenem roku dejansko povzročil, da so prejete ponudbo medsebojno neprimerljive (iz obvestila javnega naročila izhaja da je trajanje razpisane gradnja omejena na sedem mesecev, iz razpisne dokumentacije pa, da lahko znaša od 5 do več kot 7 mesecev). Naročnik pa je z opisanim posegel tudi v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Kot namreč pravilno ugotavlja vlagatelj, je izbrani ponudnik, ki v zvezi s tem ni upošteval navodil iz obvestila o objavi javnega naročila (temveč je v zvezi s tem sledil zahtevam iz razpisne dokumentacije), v desetdnevni prednosti pred njim in vsemi ostalimi ponudniki, ki so ravnali v skladu z izvedbenim rokom iz obvestila o javnem naročilu. V konkretnem primeru vse navedeno velja še toliko bolj, saj sta oba izvedbena roka (torej tako tisti, ki je določen v objavi kot tudi tisti, ki je določen v razpisni dokumentaciji), glede na vsebino predmeta razpisane gradnje, sorazmerno kratka.

Ker je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenila, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ponudb ni mogoče objektivno oceniti, je skladno s pooblastilom iz drugega odstavka 39. člena ZPVPJN, postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavila. Ugotovljene kršitve naročnika namreč posegajo v bistvene dele razpisne dokumentacije - to je v predmet javnega naročila ter vplivajo tudi na oblikovanje ponudbene cene ter posledično na ocenjevanje ponudb. Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročnika, upoštevaje tretji odstavek 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v kolikor se bo (ponovno) odločil za oddajo tega javnega naročila, naj pripravi razpisno dokumentacijo skladno z določili ZJN-2 in pri tem upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse (3.028,82 EUR), odvetniško nagrado v višini 800,00 EUR ter 20 % DDV.

Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala vse priglašene stroške - stroške za takso v višini 3.028,82 EUR, odvetniško nagrado v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado, vse skupaj v znesku 3.988,82 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo pooblaščenca, ki je odvetnik; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov odvetniških storitev (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (četrti in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso potrebni in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 17.01.2013


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije

- OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, Preddvor
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran