Na vsebino
EN

018-014/2013 Občina Rogašovci

Številka: Številka:018-014/2013-3
Datum sprejema: 16. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev trga svetega Jurija«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika TINAG d.o.o., Mariborska ulica 35, Zgornja Polskava (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Rogašovci, Rogašovci 14B, Rogašovci (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 16. 1. 2013

odločila:

Predlog vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Ureditev trga svetega Jurija", se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Ureditev trga svetega Jurija". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 10. 10. 2012, pod št. objave JN10861/2012. Naročnik je dne 4. 12. 2012, pod št. 430-9/2012-49, izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila z vlogo z dne 17. 12. 2012 vložil zahtevek za revizijo. Z vlogo z dne 3. 1. 2013 je pri Državni revizijski komisiji podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka, katerega je Državna revizijska komisija skladno z 19. členom ZPVPJN dne 7. 1. 2013 odstopila naročniku.

Naročnik je predlog za zadržanje z vlogo z dne 11. 1. 2013 odstopil Državni revizijski komisiji, pri čemer je pojasnil, da je zahtevek za revizijo prejel šele dne 8. 1. 2013 (odstopljen s strani Državne revizijske komisije), zaradi česar ga je zavrgel kot prepoznega. Iz navedenega razloga je naročnik tudi predlog za zadržanje postopka zavrnil oziroma zavrgel, saj je obvestilo o izbiri postalo pravnomočno dne 20. 12. 2012, enako pa predlaga tudi Državni revizijski komisiji. Predlog za zadržanje po mnenju naročnika ni utemeljen niti po vsebini, saj zoper obvestilo o izbiri ni bil vložen noben zahtevek za revizijo in je obvestilo postalo pravnomočno, naročnik pa je z izbranim ponudnikom dne 31. 12. 2012 sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila. Ker je bil postopek javnega naročila zaključen, pogodba pa sklenjena, niso podani zakonski pogoji, da bi se predlogu za zadržanje ugodilo.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da je treba predlog vlagatelja zavreči.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnika praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V obravnavanem primeru je treba pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, upoštevati, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila, oziroma da je bil zahtevek za revizijo vložen po prejemu obvestila o oddaji naročila. Navedeno pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN), vlagatelj pa bi s predlogom za zadržanje postopka lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe. Ker je v konkretnem primeru naročnik z izbranim ponudnikom že sklenil pogodbo dne 31. 12. 2012, vlagatelj za zadržanje postopka oddaje javnega naročila nima več pravnega interesa. Vlagatelj z ugoditvijo predlogu ne bi mogel več doseči zadržanja sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, ZPVPJN pa v 19. členu ne daje podlage, da bi Državna revizijska komisija s sklepom zadržala tudi izvajanje pogodbe, zaradi česar je treba ugotoviti, da vlagatelj za vložitev predloga za zadržanje ne izkazuje pravne koristi, ki je potrebna zato, da bi se predlog sploh lahko vsebinsko obravnaval.

Državna revizijska komisija je na podlagi ugotovljenega predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi 19. člena ZPVPJN in ob upoštevanju prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

V Ljubljani, dne 16. 1. 2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Rogašovci, Rogašovci 14B, Rogašovci
- TINAG d.o.o., Mariborska ulica 35, Zgornja Polskava
- arhiv, tu

Natisni stran