Na vsebino
EN

018-347/2012 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-347/2012-38
Datum sprejema: 14. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala" (v sklopu številka 10) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 1. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2012 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 14. 6. 2012 (pod številko objave JN6415/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 19. 6. 2012 (pod številko dokumenta 190540) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 115 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 21. 9. 2012 sprejel "DELNO OBVESTILO o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 671095 (v nadaljevanju: delno obvestilo o oddaji javnega naročila), dne 3. 10. 2012 pa je sprejel "SPREMEMBO DELNEGA OBVESTILA o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 674340 (v nadaljevanju: sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila). S spremembo delnega obvestila o oddaji javnega naročila je naročnik spremenil svojo prvotno odločitev za sklop številka 10 "NN izolirane stikalne letve in varovalna ločilna stikala" (v nadaljevanju: sklop številka 10) in sicer v točki A izreka delnega obvestila o oddaji javnega naročila, pri čemer je odločil, da bo okvirni sporazum za obdobje štirih let sklenil le s ponudnikoma J " RUPERT, d. o. o., Ljubljana, in ELEKTRONABAVA, d. o. o., Ljubljana " Črnuče (v nadaljevanju: ponudnik Elektronabava, d. o. o.), ne pa tudi z vlagateljem. V obrazložitvi spremembe delnega obvestila o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da je na pobudo ponudnika Elektronabava, d. o. o., ponovno pregledal podatke v predloženi specifikaciji vlagateljeve ponudbe in ugotovil, da iz vlagateljeve ponudbe ni mogoče ugotoviti, da ponujene NN stikalne letve s kategorijo uporabe AC-21B " 690 V izpolnjujejo tehnične zahteve, ter da je zato ponudba neprimerna in jo je treba izločiti.

Vlagatelj je delno obvestilo o oddaji javnega naročila prejel dne 24. 9. 2012, spremembo delnega obvestila o oddaji javnega naročila pa dne 5. 10. 2012.

Vlagatelj je dne 17. 10. 2012 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2012, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje kršitev 82., 12., 13. in 15. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), obenem pa zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija
" odloči, da se razveljavi sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila (za sklop številka 10),
" da se izda nov sklep o oddaji javnega naročila za sklop številka 10, v katerem bo navedeno, da bo naročnik (pod točko A) z vlagateljem (ob ostalih že izbranih dobaviteljih) sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih let, pa tudi, da se (pod točko B) zadevno javno naročilo za prvo 6-mesečno obdobje dobave elektromateriala za sklop številka 10 odda vlagatelju.
Vlagatelj zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija prav tako odloči, da mu je naročnik dolžan povrniti "prijavljene stroške, nastale z revizijo".

Vlagatelj se v zahtevku za revizijo strinja z vsemi tehničnimi navedbami v obrazložitvi spremembe delnega obvestila o oddaji javnega naročila, razen v delu, kjer naročnik navaja, da je za kategorijo uporabe zahteval vrednost AC 22B/160A za napetost 690V, saj je v razpisni dokumentaciji naveden drug podatek (AC 22B/100A " 690V). Vlagatelj se strinja z navedbami naročnika o standardih in preklopih tokovnih, uporovnih, mešanih uporovnih in induktivnih bremenih, vendar je prepričan, da bi ga moral naročnik glede na to, da sam iz priloženih podatkov ni mogel ugotoviti, ali ponujene NN stikalne letve izpolnjujejo vse zahteve, pozvati k dopolnitvi ponudbe in mu omogočiti odpravo ugotovljene pomanjkljivosti. Kategorija uporabe je samo eden od množice tehničnih podatkov, ki so bili zahtevani s strani naročnika, vlagatelj pa z dopolnitvijo ponudbe ne bi posegal oziroma spreminjal tehničnih lastnosti ponujene NN stikalne letve, ampak bi zgolj dokazal, da ponujena letev upošteva določene tehnične lastnosti in s tem izkazal tehnično usposobljenost za dobavo predmeta naročila. Vlagatelj ocenjuje, da tudi praksa Državne revizijske komisije (na primer sklep, sprejet v zadevi številka 018-249/2011) govori v prid njegovim navedbam, ter opozarja, da je naročnik v istem postopku oddaje javnega naročila za sklop številka 2 zahteval dopolnitev ponudbe od "ponudnika Telma Trade d.o.o.", kar je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave iz 15. člena ZJNVETPS. S tem, ko je izločil vlagateljevo ponudbo, ki je po edinem merilu cenovno daleč najugodnejša, je naročnik (po zatrjevanju vlagatelja) kršil tudi "načelo gospodarnosti in učinkovitosti" iz 15. člena ZJNVETPS. Vlagatelj ob doslej navedenem še dodaja, da je naročniku na podlagi preteklega razpisa dobavljal enako blago, kot je predmet tega razpisa, od naročnika pa doslej ni prejel nobene informacije, reklamacije ali drugega dokazila, da elementi, ki jih dobavlja, ne bi bili ustrezni.

Naročnik je dne 7. 11. 2012 sprejel sklep številka JN-7/2012 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je v celoti zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je v specifikacijah razpisne dokumentacije za NN stikalno letev velikosti 00, In = 160A, zbiralčni sistem 185 mm, med drugim zahtevana kategorija uporabe AC-22B/100 A " 690A, pri navedbi v izpodbijani spremembi delnega obvestila o oddaji javnega naročila pa gre v izpostavljenem podatku le za tipkarsko napako. Naročnik nadalje ugotavlja, da je vlagatelj pri napetosti 690 A ponudil kategorijo uporabe AC-21B, pri čemer (tudi) iz predloženega tipskega testa izhaja, da je bil izveden za NN stikalne letve napetostnega nivoja 690 V, za kategorijo uporabe 160 A " AC-21B. Po zatrjevanju naročnika vlagatelj v specifikaciji sicer ni navedel A (zahtevanih je bilo 100 A), ampak iz tipskega testa izhaja, da gre za 160 A. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da je ponujeni material v nasprotju z njegovimi tehničnimi zahtevami, kar pomeni, da je ponudba vlagatelja neprimerna in nepopolna. V konkretnem primeru je po zatrjevanju naročnika jasno, kaj je vlagatelj ponudil, priložil je tudi tipski test, in jasno je, da je to neustrezno. Upoštevaje navedeno se naročnik sklicuje tudi na stališče Državne revizijske komisije, po katerem gre za formalno pomanjkljivost ponudbe v primeru, ko nepopolnost ponudbe ni vsebinska, temveč se nanaša na obliko oziroma samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil, iz ponudbe pa je vsaj delno razvidno, da ponudnik zahtevo izpolnjuje, česar iz v ponudbi predloženih formalnih dokazil ni mogoče nedvoumno ugotoviti.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 9. 11. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 677081, z dne 23. 10. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 682137, z dne 8. 11. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, pa tudi v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 685383, z dne 19. 11. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 21. 11. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in ponudnika, v navezavi na katera je naročnik odločil, da bo z njima v sklopu številka 10 sklenil okvirni sporazum, z dopisom številka 018-347/2012-24, z dne 11. 12. 2012, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper ravnanja naročnika pri oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 10. Omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom v konkretnem primeru ni sporno.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper spremembo delnega obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklop številka 10. Iz slednjega dokumenta izhaja, da je naročnik v njem zaključil, da je vlagateljeva ponudba neprimerna (v posledici pa nepopolna) in kot takšna izločena iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 10, saj iz vlagateljeve ponudbe za NN stikalne letve s kategorijo uporabe AC-21B " 690 V, ponujene v omenjenem sklopu, ni mogoče ugotoviti, da izpolnjujejo (njegove) tehnične zahteve (NN stikalne letve s kategorijo uporabe AC-21B " 690 V omogočajo, kot navaja naročnik, le preklop uporovnih bremen, vključno z zmernimi preobremenitvami, ne omogočajo pa preklopa mešanih bremen " uporovnih in induktivnih).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom spor v tem, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo upravičeno izločil kot neprimerno in nepopolno. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba le formalno nepopolna, naročnik pa je s tem, ko ga ni pozval k dopolnitvi ponudbe, kršil 82., 12., 13. in 15. člena ZJNVETPS, naročnik zatrjuje, da bi bil dolžan vlagatelja (skladno z 82. členom ZJNVETPS) pozvati na dopustno dopolnitev ponudbe samo v primeru, ko bi šlo za formalno pomanjkljivost njegove ponudbe, v konkretnem primeru pa "je jasno, kaj je vlagatelj ponudil, priložil je tudi ustrezni tipski test, in je jasno, da je to neustrezno" (druga stran odločitve o zahtevku za revizijo).

Vlagateljev zahtevek za revizijo je potrebno presojati s stališča prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), nepravilna je med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz ZJNVETPS (20. točka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS). Glede na navedeno mora naročnik nepravilno oziroma neprimerno ponudbo označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in ki tudi nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepravilno oziroma neprimerno (in v posledici nepopolno), pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v 1. točki Navodil ponudnikom), upoštevaje odgovor na vprašanje številka 2 (objavljen "dne 22.06.2012 ob 12:22"), ki na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije, določil, da bo (v kolikor bo prejel vsaj tri popolne ponudbe v sklopu) okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo za posamezen sklop. V 6., 8., 12. oziroma 13. alinei 4. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse "naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente", med drugim tudi izpolnjen in podpisan obrazec "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja), listine iz točke 7.2 Navodil ponudnikom ter listine oziroma dokazila iz obrazcev "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja). Ponudniki so morali v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja in vsebine, ki so bile predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

V 7. točki Navodil ponudnikom je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo v Navodilih ponudnikom navedene pogoje, med drugim tudi pogoj, ki se glasi: "Ponujeni proizvodi morajo biti skladni z veljavnimi standardi in predpisi v EU, navedenimi v tehničnih specifikacijah materiala (obrazci P-5)" (v nadaljevanju: pogoj 7.1.9.). Vsebinsko enak pogoj izhaja tudi iz 9. alinee točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje omenjenega pogoja 7.1.9., je naročnik v 7.1.9. točki Navodil ponudnikom določil podpis izjave v obrazcu P-2 "Prijava" ter predložitev "fotokopij certifikatov o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, ali izjav proizvajalca oz. dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 " 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehničnih specifikacijah". Naročnik je ob tem zahteval, da mora ponudnik predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah, ponudbi pa priložiti prve strani tipskih preizkusov v tiskani obliki (predložitev vseh ostalih strani in vseh ostalih dokumentov je naročnik zahteval v elektronski obliki "na CD ali DVD mediju ali USB ključku"). Vsebinsko enako dokazilo je za izkazovanje izpolnjevanja pogoja 7.1.9. določeno tudi v 9. alinei točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Ker se omenjeno dokazilo zahteva v 7.1.9. točki Navodil ponudnikom (obrazca N-1), ponudnikom "teh listin, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu", v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bilo potrebno ponovno predložiti (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13"). Vsebinsko enako je veljalo glede "listin, ki so zahtevane v specifikacijah". V primeru pogoja 7. 1. 9. Navodil ponudnikom (obrazca N-1) ponudniki niso rabili predložiti "dokazil v elektronski obliki, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu" (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 14, objavljen "dne 13.07.2012 ob 13:52").

Ob vpogledu v točko 1 specifikacij predmeta zadevnega javnega naročila (v obrazec P-5) za sklop številka 10 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej predvidel stolpca "ZAHTEVANO" in "PONUJENO". V prvo navedenem stolpcu je naročnik za NN stikalno letev velikosti 00, in = 160 a, zbiralčni sistem 185 mm, med drugim zahteval naslednjo kategorijo uporabe:
"AC-22B/160 A " 400 V
AC-22B/160 A " 500 V
AC-22B/100 A " 690 V".
Omenjeno dejstvo med vlagateljem in naročnikom ni sporno. Naročnik je v obrazložitvi spremembe delnega obvestila o oddaji javnega naročila (zadnji odstavek na prvi strani) sicer zapisal, da je "za kategorijo uporabe zahteval vrednosti AC 22B/160 A za napetost 690 V", vendar pa na vlagateljevo opozorilo v zahtevku za revizijo (šesti odstavek na strani 3), da "[n]avedeno ne drži, saj je naročnik v obrazcu specifikacije v ponudbeni dokumentaciji za predmetno stikalno letev navedel podatek: AC 22B/100A " 690V", v odločitvi o zahtevku za revizijo (četrti odstavek na drugi strani) pojasnjuje, da je navedba vlagatelja "sicer resnična, vendar gre za tipkarsko napako naročnika pri pisanju spremembe odločitve", obenem pa dodaja, da so njegove zahteve "jasno razvidne iz specifikacij, navedenih v razpisni dokumentaciji". Državna revizijska komisija ocenjuje naročnikovo pojasnilo za prepričljivo, ugotavlja pa tudi, da omenjeno dejstvo v ničemer ni vplivalo na vlagateljev položaj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, saj je, kot je to razbrati iz navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, vsebino spremembe delnega obvestila o oddaji javnega naročila vseeno razumel na pravilen oziroma ustrezen način.

V navezavi na doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je (bila) njegova ponudba v trenutku njene predložitve oziroma v trenutku poteka roka za prejem ponudb popolna. Vlagatelj namreč
" zatrjuje, da je njegova ponudba formalno nepopolna, naročnik pa bi ga moral (glede na to, da iz predloženih podatkov ni mogel ugotoviti, ali ponujene NN stikalne letve izpolnjujejo njegove zahteve) pozvati na dopustno dopolnitev njegove ponudbe,
" v zahtevku za revizijo (peti odstavek na strani 3) navaja, da se "strinja z vsemi tehničnimi navedbami in pojasnili, ki jih je naročnik navedel v obrazložitvi spremembe delnega obvestila" (razen v delu, ki je bil izpostavljen že v predhodnem odstavku obrazložitve tega sklepa),
" v zahtevku za revizijo (sedmi odstavek na strani 3) navaja, da mu "je prav tako jasno in se strinja z navedbami naročnika o standardih in preklopih tokovnih uporovnih in mešanih uporovnih in induktivnih bremenih, saj je to njegovo področje poslovanja".

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v njej v točki 1 specifikacij predmeta zadevnega javnega naročila (v obrazcu P-5) za sklop številka 10 (stolpec "PONUJENO") v navezavi na tip ponujene NN izolirane stikalne letve FD00-33D/FC namesto zahtevane kategorije uporabe "AC-22B/100 A " 690 V" ponudil zahtevano kategorijo uporabe "AC-21B " 690V a.c.". Omenjeni zaključek dodatno potrjujejo tudi podatki, kot izhajajo iz drugih relevantnih dokumentov (dokazil) v vlagateljevi ponudbi številka KE: 12/0004, zlasti tistih, ki se nahajajo za listom "POTRDILA O ZASTOPANJU, IZJAVE O SKLADNOSTI, CERTIFIKATI, POROČILA O PREIZKUSIH" oziroma za listom "TIPSKI TEST NN izolirane stikalne letve in varovalna ločilna stikala". Nasprotnega zaključka vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje, pač pa iz vlagateljeve ponudbe izhaja sklicevanje vlagatelja na dejstvo, da je te listine priložil že "v ponudbi št. KE: 12/0004 z dne 23.04.2012 k povabilu za oddajo ponudbe št. objave JN 2746/2012 z dne 13.03.2012" (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13"). Glede na navedeno je torej pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek na drugi strani) ugotavlja, da je vlagatelj "pri napetosti 690 V ponudil kategorijo uporabe AC-21B". Naročniku je ob tem smiselno pritrditi tudi v njegovi ugotovitvi (šesti odstavek na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo), da vlagatelj "v specifikaciji sicer ni navedel A (zahtevanih je bilo 100 A), ampak iz tipskega testa, ki je priložen in ustreza ponujenemu izdelku, izhaja, da gre za 160 A".

V posledici ugotovitve, da je v točki 1 specifikacij predmeta zadevnega javnega naročila (v obrazcu P-5) za sklop številka 10 naročnik v navezavi na NN stikalno letev velikosti 00, In = 160 A, zbiralčni sistem 185 mm, zahteval kategorijo uporabe "AC-22B/100 A " 690 V", vlagatelj pa je v stolpcu "PONUJENO" navedel (ponudil) zahtevano kategorijo uporabe "AC-21B " 690V a.c.", Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, ki
" v spremembi delnega obvestila o oddaji javnega naročila (drugi odstavek na drugi strani) ugotavlja, da je "ponudnik Kosič d.o.o. v točki 1 sklopa 10" ["] "ponudil tip FD00-33D/FC, s kategorijo uporabe AC-21B " 690 V a.c.",
" v odločitvi o zahtevku za revizijo (sedmi odstavek na drugi strani) ugotavlja, da je "ponujeni material" ["] "v nasprotju z naročnikovimi tehničnimi zahtevami".
Ker vlagateljeva ponudba torej v konkretnem primeru ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (21. točka 2. člena ZJNVETPS). V navezavi na NN stikalno letev, ponujeno v vlagateljevi ponudbi, namreč ne izhaja zahtevana kategorija uporabe ("AC-22B/100 A " 690 V").

Upoštevaje doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva ponudba v izpostavljenem delu tudi ni zgolj formalno nepopolna (18. točka 2. člena ZJNVETPS), saj je nepopolnost vlagateljeve ponudbe vsebinska (in ne zgolj formalna). Glede dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe je Državna revizijska komisija že večkrat odločila, da so lahko upoštevane le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma prisotnost ponudbenih dokumentov. O formalni nepopolnosti lahko govorimo le v primeru, kadar ponudnik določeno zahtevo razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo, ki se ne veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, sicer v trenutku predložitve ponudbe (v trenutku poteka roka za predložitev ponudb) vsebinsko izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti oziroma to ni jasno razvidno. Če je nasprotno iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določene zahteve ali pogoja v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe ni dopustno.

V konkretnem primeru iz vlagateljeve ponudbe vsebinsko izpolnjevanje kategorije uporabe "AC-22B/100 A " 690 V" ponujene NN stikalne letve, zahtevane v točki 1 specifikacij sklopa številka 10 predmeta zadevnega javnega naročila (v obrazcu P-5), ni (vsaj deloma) razvidno, pač pa je iz podatkov dokumentov (dokazil) v vlagateljevi ponudbi jasno razvidno, da vlagatelj omenjene zahteve glede kategorije uporabe ponujene NN stikalne letve v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval. Vlagatelj je namreč v stolpcu "PONUJENO" navedel (ponudil) zahtevano kategorijo uporabe NN stikalne letve "AC-21B " 690V a.c.", ne pa zahtevane kategorije uporabe "AC-22B/100 A " 690 V". Zaključka, da ponujena NN stikalna letev morebiti vsebinsko izpolnjuje zahtevo naročnika po kategoriji uporabe "AC-22B/100 A " 690 V", ni mogoče napraviti niti na podlagi podatkov drugih dokumentov (dokazil) v vlagateljevi ponudbi (upoštevaje pri tem tudi vlagateljevo ponudbo številka KE: 12/0004). Vlagatelj tega v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje. Upoštevaje navedeno gre pritrditi tudi naročnikovemu zatrjevanju v tem, da "je jasno, kaj je vlagatelj ponudil, priložil je tudi" ["] "tipski test, in je jasno, da je to neustrezno" (deveti odstavek na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo). V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov bi naročnik ravnal v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 82. člena ZJNVETPS prav v primeru, če bi vlagatelju dopustil in omogočil dopolnitev njegove ponudbe "z manjkajočim podatkom" oziroma s predložitvijo "ustreznega dokumenta, s katerim bi lahko vlagatelj dokazal kategorijo uporabe AC22B za ponujeno NN stikalno letev" (drugi odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo), saj iz vlagateljeve ponudbe (upoštevaje pri tem tudi dokumente oziroma dokazila, kot so bila predložena v ponudbi številka KE: 12/0004) ne izhaja, da bi ta v njej NN stikalne letve z zahtevano kategorijo uporabe "AC-22B/100 A " 690 V" sploh ponudil. Ob upoštevanju dosedanje obrazložitve tega sklepa v konkretnem primeru tudi ni mogoče slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da omenjeno dejstvo predstavlja "vprašanje izkazovanja tehnične sposobnosti ponudnika v smislu 48. člena ZJNVETPS" (v sklepu Državne revizijske komisije številka 018-249/2011-5, z dne 12. 9. 2011, iz katerega je domnevno povzet izpostavljeni zaključek vlagatelja, je bilo dejansko stanje namreč drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi in s tokratnim dejanskim stanjem ni primerljivo).

Dosedanjih zaključkov ne spreminja "Test report št. 12/79", ki ga vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, saj ta ni (bil) sestavni del vlagateljeve ponudbe (upoštevaje pri tem vlagateljevo ponudbo številka KE: 12/0004).

Dosedanjih zaključkov ne spreminja niti sklicevanje vlagatelja na sklep Državne revizijske komisije številka 018-249/2011-5, z dne 12. 9. 2011 (v nadaljevanju: sklep številka 018-249/2011-5), saj je bilo v omenjenem sklepu dejansko stanje bistveno drugačno od tokratnega. V omenjenem sklepu Državne revizijske komisije je namreč navedeno: "Kot to navaja drugi vlagatelj, iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je slednji v ponudbi predložil dokument Type Test Report, ki ne ustreza naročnikovi zahtevi, saj iz dokumenta izhajajo testiranja za drugačen vodnik, kot je bil zahtevan v konkretnem razpisu in kot je bil ponujen s strani izbranega ponudnika in ki je bil testiran po drugačnih standardih kot jih je zahteval naročnik. Navedenemu dejstvu naročnik v odločitvi o zahtevkih za revizijo ne nasprotuje" (bistveni del sklepa podčrtala Državna revizijska komisija). V postopku oddaje zadevnega javnega naročila (za razliko od navedenega) iz relevantnih dokumentov (dokazil) v vlagateljevi ponudbi številka KE: 12/0004, zlasti tistih, ki se nahajajo za listom "POTRDILA O ZASTOPANJU, IZJAVE O SKLADNOSTI, CERTIFIKATI, POROČILA O PREIZKUSIH" oziroma za listom "TIPSKI TEST NN izolirane stikalne letve in varovalna ločilna stikala", prav nasprotno od podčrtanega v sklepu številka 018-249/2011-5 izhajajo podatki (tudi testiranja) za isto (ne pa drugačno!) kategorijo uporabe v sklopu številka 10 ponujene NN stikalne letve, torej za kategorijo uporabe "AC-21B " 690V a.c.", ne pa za zahtevano kategorijo uporabe "AC-22B/100 A " 690 V".

Na dosedanje zaključke v ničemer ne vpliva sklicevanje vlagatelja, da je naročniku na podlagi preteklega razpisa dobavljal enako blago, kot je predmet tega razpisa, od naročnika pa doslej ni prejel nobene informacije, reklamacije ali drugega dokazila, da elementi, ki jih dobavlja, ne bi bili ustrezni. Vlagatelj se namreč sklicuje na drug postopek oddaje javnega naročila, ki je povsem neodvisen od tokratnega postopka oddaje javnega naročila in nanj nima nobenega (pravno relevantnega) vpliva.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal niti, da je naročnik s tem, ko je od "ponudnika Telma Trade d.o.o." v sklopu številka 2 v istem postopku oddaje javnega naročila zahteval dopolnitev ponudbe, v razmerju do vlagatelja ravnal v nasprotju s 15. členom ZJNVETPS (peti odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo). Kot izhaja iz dokumenta "DELNO OBVESTILO II. o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 674339, z dne 3. 10. 2012, je namreč bistvena razlika glede dejanskega stanja v navezavi na ponudbo "ponudnika Telma Trade d.o.o." v sklopu številka 2 v tem, da ta v svoji ponudbi (za razliko od vlagatelja) ni predložil v razpisni dokumentaciji zahtevanih tipskih preizkusov blaga (transformatorjev), kot ga v sklopu številka 2 ponuja. Vlagatelj je za razliko od navedenega tipski preizkus za NN stikalne letve s kategorijo uporabe "AC-21B " 690V a.c.", kot jih v svoji ponudbi ponuja, (upoštevaje pri tem njegovo ponudbo številka KE: 12/0004) predložil.

V navezavi na vlagateljevo zatrjevanje, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo, katera je bila glede na edino merilo (najnižja cena) daleč najugodnejša, izločil, kršil tudi "temeljno načelo gospodarnosti in učinkovitosti", pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da konkretni vlagatelj ni nosilec varstva javnega interesa, saj ni subjekt iz drugega odstavka 6. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja tudi, da mora naročnik na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. ZJNVETPS) izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne, ne glede na njihovo morebitno ugodnost, ugotovljeno na podlagi ocenjevanja po merilih za izbiro (v zvezi z merili za izbiro pogledati zlasti 49. člen ZJNVETPS).

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati kršitev naročnika, ki naj bi jih ta v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 10 storil s tem, ko je njegovo ponudbo v omenjenem sklopu označil za neprimerno, v posledici pa nepopolno, in jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 10 (naročnik naj bi po zatrjevanju vlagatelja kršil 82., 12., 13. in 15. člen ZJNVETPS). Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik v konkretnem primeru ne bi sprejel drugačne odločitve.

V navezavi na "ZAKLJUČNI PREDLOG" vlagatelja, v katerem ta predlaga, da se izda nov sklep o oddaji javnega naročila za sklop številka 10, v katerem bo navedeno, da bo naročnik (pod točko A) z vlagateljem (ob ostalih že izbranih dobaviteljih) sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih let, pa tudi, da se (pod točko B) zadevno javno naročilo za prvo 6-mesečno obdobje dobave elektromateriala za sklop številka 10 odda vlagatelju, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (po vsebini) postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji, saj Državna revizijska komisija ne more odločiti, da se izda nov sklep o oddaji javnega naročila za sklop številka 10 (v vsebini, kot jo predlaga vlagatelj). V posledici navedenega Državna revizijska komisija vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz izpostavljenega dela "ZAKLJUČNEGA PREDLOGA", ni obravnavala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo, da mu naročnik povrne "prijavljene stroške, nastale z revizijo".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 14. 1. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
" DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, 2231 Pernica
" J " RUPERT, d. o. o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana
" ELEKTRONABAVA, d. o. o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana " Črnuče
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran