Na vsebino
EN

018-417/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-417/2012-3
Datum sprejema: 10. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Postavitev jeklenih varnostnih ograj (JVO)", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika LOS Cestna oprema, trgovina in storitve, d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje, ki ga zastopa odvetnik mag. Boštjan Pavec, Prešernova 23, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 10. 1. 2013

odločila:

1. Vlagateljev predlog za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 628,00 EUR. Naročnik je dolžan stroške iz te točke izreka in stroške, o katerih je odločil s sklepom z dne 30. 11. 2012, vlagatelju povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila za postavitev jeklenih varnostnih ograj (objavljenem na Portalu javnih naročil 29. 5. 2012, pod št. objave JN5693/2012) 18. 10. 2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 402-25/12-RPP/IP-401, iz katere je razvidno, da je javno naročilo oddal skupini ponudnikov LIKO d.d. Liboje, Liboje 26a, Petrovče in Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 12. 11. 2012, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila in morebitnih kasnejših odločitev naročnika ter da naročnik javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov pravnega varstva. Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika zaradi neustreznega terminskega in finančnega plana izločiti kot nepopolno, zatrjuje pa tudi, da je naročnik v zvezi z njegovo ponudbo napačno ugotovil, da je nepravilna, saj ni pravilno ugotovil stanja glede prihodkov od prodaje ter ni upošteval statusnega preoblikovanja vlagatelja in pravnih posledic predmetne oddelitve s prevzemom. Vlagatelj navaja, da naročnik ni upošteval, da vlagatelj kot univerzalni pravni naslednik družbe LOS OPREMA d.o.o. razpolaga z vsakoletnim čistim prihodkom od prodaje za leta 2007, 2008, 2009 in 2010, ki bistveno presega zahtevani vsakoletni čisti prihodek od prodaje v višini 300.000,00 EUR, zato njegova odločitev o neizpolnjevanju zahtevanega pogoja ni zakonita. Vlagatelj izpostavlja tudi druge kršitve, ki naj bi jih naročnik storil pri pregledovanju njegove ponudbe, in se nanašajo na domnevno nerealen terminski plan in neveljavna certifikata, ter mu očita kršitev načela sorazmernosti in omejevanja poštene konkurence ter diskriminatorno postavljanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 21. 11. 2012 opredelil do navedb vlagatelja, ki jih je v celoti zavrnil kot neutemeljene.

Naročnik je 30. 11. 2012 sprejel sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil tako, da je razveljavil Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 18. 10. 2012, v preostalem delu je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Vlagatelju je delno ugodil v zahtevi za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik je v obrazložitvi sklepa navedel, da se strinja z vlagateljevimi navedbami glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ter da je bila njegova ocena o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika preuranjena, kot neutemeljene pa je zavrrnil vlagateljeve očitke glede kršitev pri odločanju o nepopolnosti njegove ponudbe.

Vlagatelj je 11. 12. 2012 pri naročniku vložil predlog za začetek revizijskega postopka. Vlagatelj obširno pojasnjuje, zakaj je odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe kot nepopolne nezakonita in nepravilna.

Naročnik je 17. 12. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 12. 11. 2012 in naročnikov sklep, izdan 30. 11. 2012, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ugotovila, da je naročnik vlagateljevemu predlogu iz zahtevka za revizijo v celoti ugodil. Naročnik je razveljavil Odločitev o oddaji naročila št. 402-25/12-RPP/IP-401 z dne 18. 10. 2012, kot je to v okviru pravovarstvenega predloga zahteval vlagatelj, s čimer je razveljavil tako odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku kot tudi odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepopolne. Slednja, kot je Državna revizijska komisija že pojasnila v svojih odločitvah (npr. št. 018-246/2011, 018-422/2011, 018-282/2012), je namreč združena z odločitvijo o oddaji naročila in predstavlja njen sestavni del, zato se razveljavitev odločitve o oddaji naročila razteza tudi nanjo. Navedeno pomeni, da vsi vlagateljevi očitki (vključno s tistimi, ki se nanašajo na kršitve, ki naj bi jih domnevno storil naročnik pri pregledu njegove ponudbe), tudi, če bi se vsi izkazali za utemeljene, v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo ne bi pripeljali do drugačne odločitve, kot jo je vlagatelj dosegel že v predrevizijskem postopku pred naročnikom, torej razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila je tudi zahteva vlagatelja po razveljavitvi dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (zaradi njene vezanosti na obstoj same odločitve o oddaji naročila) postala nepotrebna, drugih morebitnih kasnejših odločitev, katerih razveljavitev zahteva vlagatelj, pa (glede na Državni revizijski komisiji odstopljeno dokumentacijo) naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni sprejel. Vlagatelj je zahteval tudi oddajo naročila njemu kot najugodnejšemu ponudniku, vendar Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima naročnik v predrevizijskem postopku (tako kot Državna revizijska komisija) zgolj kasatorična in ne reformatorična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko naročnik na podlagi 28. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrne bodisi zahtevku za revizijo ugodi in postopek javnega naročanja delno ali v celoti razveljavi ali odpravi kršitev. Ne more pa naročnik v predrevizijskem postopku sprejeti nove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, saj za to ravnanje nima podlage v ZPVPJN. Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sodi v postopek oddaje javnega naročila (in ne v predrevizijski postopek) in jo naročnik sprejme na podlagi ZJN-2. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, v kateri bo naročnik ponovno pregledal vse prejete ponudbe in, v kolikor bo ocenil, da je postopek javnega naročanja mogoče zaključiti z izbiro najugodnejše ponudbe, sprejel novo odločitev o oddaji naročila, v kateri bo pojasnil in obrazložil razloge zanjo (prvi odstavek 79. člena ZJN-2). Zoper to odločitev pa bodo imeli vsi ponudniki znova možnost vložiti zahtevek za revizijo v skladu z določbami ZPVPJN.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju, upoštevajoč določila 274. in 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabljajo tudi v revizijskem postopku (prvi odstavek 13. člena ZPVPJN), ni mogoče priznati pravnega interesa za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Navedeni določbi ZPP se nanašata na situacijo, ko tožba (pritožba) ni dovoljena in jo je potrebno zavreči, ker tožnik (pritožnik) nima pravne koristi za tožbo, oziroma pravnega interesa za pritožbo. Vsakdo, ki namreč zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi v postopku revizije oddaje javnih naročil, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo, kar pomeni, da mora kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči oziroma, da bi si v primeru ugoditve izboljšal svoj pravni položaj.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, kot je bilo že navedeno, v celoti ugodil. Ker vlagatelj glede na opredeljene meje njegovega zahtevka za revizijo pri odločanju pred Državno revizijsko komisijo ne bi mogel doseči kaj več ali kaj drugega, kot mu je priznal že naročnik, hkrati pa Državna revizijska komisija ne more presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je s svojimi akti naročnik že razveljavil, vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo (za to dejanje ni podana vlagateljeva pravna korist), njegov predlog za začetek revizijskega postopka pred tem organom pa je potrebno zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Kot je razvidno iz vlagateljevega predloga za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelj vlaga predlog tudi zoper naročnikovo odločitev o stroških predrevizijskega postopka.

Skladno s četrtim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, je ocenila, da je vlagatelj upravičen do potrebnih stroškov, ki so nastali v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev naslednjih stroškov: 1.400,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo, 20 EUR za stroške po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT), 20 % DDV ter 3.582,79 EUR za revizijsko takso.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 3.582,79 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, in 20 % DDV na odvetniško nagrado, pavšalni znesek v višini 20,00 EUR za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT in 20 % DDV, vse skupaj v znesku 4.566,79 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu z dne 30. 11. 2012 vlagatelju že priznal povrnitev sorazmernega dela stroškov, nastalih z revizijo, pri čemer je vlagatelju priznal stroške v višini 3.938,79 EUR, zato je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala še nadaljnjih 628,00 EUR potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik mora tako skupaj vlagatelju povrniti stroške v višini 4.566,79 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 9. 1. 2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Odvetnik mag. Boštjan Pavec, Prešernova 23, Celje
" Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
" LIKO d.d. Liboje, Liboje 26a, Petrovče
" Petrič d.o.o., Goriška cesta 57, Ajdovščina
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv, tu

Natisni stran