Na vsebino
EN

018-387/2012 Klinika Golnik

Številka: 018-387/2012-3
Datum sprejema: 21. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba svetovanja in vodenja projekta, strokovnega nadzora, vodenja gradnje in koordinacija varstva pri delu pri gradnji poliklinike za Kliniko Golnik" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik LOKAINŽENIRING, podjetje za svetovalni inženiring d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ki ga zastopa odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika KLINIKA GOLNIK, Golnik 36, Golnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.12.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 29.08.2012, pod št. objave JN 93447/2012.

Dne 15.10.2012 je naročnik z Obvestilom o oddaji javnega naročila (dokument št. JN5/2012- NADZOR) oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je javno naročilo oddal ponudniku Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je prejel dve popolni ponudbi, ki ju je razvrstil po merilih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 29.10.2012). Vlagatelj predlaga, da se odločitev o izbiri razveljavi oziroma podredno, da se razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila, v obeh primerih pa zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku.
Vlagatelj navaja, da se je na vpogledu dne 25.10.2012 prepričal, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna. Iz ponudbe izhaja, da je izbrani ponudnik navedel eno referenco naročnika RP investicije d.o.o., Šenčur in osem referenc naročnika Hofer trgovina d.o.o., Lukovica. Vlagatelj zatrjuje, da referenčna potrdila naročnika Hofer trgovina d.o.o., Lukovica niso predložena na ustreznih obrazcih oziroma so obrazci drugačni od obrazca, ki ga je vsebovala razpisna dokumentacija. Izbrani ponudnik je namreč v vseh potrdilih prečrtal besedilo, da podaja izjavo "pod kazensko in materialno odgovornostjo". Takšna sprememba obrazca, katerega namen je verodostojno potrjevanje navedb v referenčni listi ponudnika je nedopustna. Ker je naročnik v točki 2.5 izrecno zapisal, da referenc, ki ne bodo potrjene na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, ne bo upošteval, je ponudba nepopolna. Referenčna potrdila pa so pravno neveljavna tudi zato, ker niso podpisana s strani zastopnika družbe, pač pa s strani osebe T.Z., ki opravlja funkcijo prokurista referenčnega naročnika, pri čemer je v sodnem registru navedeno, da slednji lahko zastopa družbo le skupaj s še enim direktorjem ali prokuristom. Vlagatelj navaja, da je družba RP investicije d.o.o., Šenčur sestrska družba izbranega ponudnika, saj so lastniki obeh družb identične fizične in pravne osebe. Vlagatelj navaja, da reference, ki jih potrjujejo s ponudnikom povezane osebe, ne morejo predstavljati verodostojnih referenc, navedeno pa je v svojih odločitvah večkrat poudarila tudi Državna revizijska komisija.
Vlagatelj prav tako navaja, da izbrani ponudnik tudi ni izpolnil kadrovskih pogojev. Kot pojasnjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik za odgovornega koordinatorja določil osebo Z.S. in zanj predložil potrdila referenčnih naročnikov RP investicije d.o.o., Šenčur ter Pošte Slovenije. Ker je reference navedenega kadra potrdila sestrska družba izbranega ponudnika, ponudba izbranega ponudnika ni popolna.
Vlagatelj še zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi v delih, ki se nanaša na naslednje ponujene kadre: namestnika odgovornega koordinatorja - vodjo izjeme (osebo V.B.), odgovornega nadzornika - vodjo nadzora (osebo M.B.), odgovornega nadzornika za gradbena dela (osebo M.B.), odgovornega nadzornika elektroinstalacij (osebo M.P.), odgovornega nadzornika strojnih instalacij (osebo B.M.) in koordinatorja varstva pri delu (osebo M.T.). Kot zatrjuje vlagatelj, je ponudba v teh delih nepravilna zato, ker za navedene kadre predložena potrdila referenčnega naročnika Hofer trgovina d.o.o., Lukovica niso predložena na ustreznih obrazcih oziroma so obrazci drugačni od obrazca, ki ga je vsebovala razpisna dokumentacija. Izbrani ponudnik je tudi na teh referenčnih potrdilih prečrtal besedilo, da podaja izjavo "pod kazensko in materialno odgovornostjo". Referenčna potrdila pa so pravno neveljavna tudi zato, ker niso podpisana s strani zakonitega zastopnika družbe, pač pa s strani osebe T.Z., ki opravlja funkcijo prokurista referenčnega naročnika, pri čemer je iz sodnega registra razvidno, da slednji lahko zastopa družbo le skupaj s še enim direktorjem ali prokuristom.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 12.11.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik očitkom nasprotuje in navaja, da vsa sporna referenčna potrdila vsebujejo vse zahtevane podatke. Naročnik namreč referenčna potrdila potrebuje zato, da bo lahko preveril, ali ponudnik izpolnjuje vse elemente podanega pogoja, pri čemer dostavek "pod kazensko in materialno odgovornostjo ne more predstavljati podatka, ki je ključen za presojo izpolnjevanja pogoja. Prepoved in zagrožena sankcija v primeru lažnih izjav sta namreč relevantni ne glede na to, ali sta pri vsakokratni izjavi dodatno izpostavljeni/zapisani, saj je predmet njune aplikacije v primeru kršitve že zakonska norma.
Izbrani ponudnik še pojasnjuje, da je institut preveritve ponudb v okviru 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) ločen od postopka pregledovanja ponudb. Ker je tako izvedba kot tudi čas izvedbe preveritve ponudbe v domeni naročnika, določilo prvega odstavka 77. člena ZJN-2 ne predstavlja pravne podlage, na podlagi katere bi lahko vlagatelj uveljavljal njegovo izločitev. Izbrani ponudnik še navaja, da tudi sicer navedena pomanjkljivost lahko predstavlja kvečjemu nebistveno pomanjkljivost, saj pri tem ne gre niti za nejasnost niti za nepopolnost ali odsotnost dokumentov.
Izbrani ponudnik tudi navaja, da naročnik ni zahteval, da dokumente in izjave v ponudbi podpišejo izključno zakoniti zastopniki, kar pomeni, da so ponudbene dokumente lahko podpisale tudi s strani zakonitega zastopnika pooblaščene osebe. Izbrani ponudnik ob tem poudarja, da v razpisni dokumentaciji takšna pooblastila niso zahtevana in zato njegova ponudba ni nepopolna. Poleg tega ima naročnik še vedno možnost, da njegovo ponudbo preveri, izbrani ponudnik pa prilaga tudi pooblastilo zakonitega zastopnika referenčnega naročnika, iz katerega izhaja, da lahko oseba (T.Z.) samostojno potrjuje reference.
Izbrani ponudnik v nadaljevanju citira točko 2.5.1 razpisne dokumentacije in zatrjuje, da naročnik ni prepovedal potrditve referenc s strani ponudnika samega, v kolikor je bil slednji v poslu, ki ga v referenčnem potrdilu potrjuje, investitor. Verodostojnost referenc izhaja primarno iz potrditve referenčnega potrdila, v okviru katerega je potrjevalec zavezan k podaji resničnih podatkov, saj ga v nasprotnem primeru bremenijo posledice kazenske in javno-naročniške zakonodaje. Prav tako pa je mogoče verodostojnost referenc preveriti pri potrjevalcu reference najkasneje pred podpisom pogodbe, naročnik pa lahko v zvezi s tem terja predložitev dodatnih dokazil, kar je prav tako predvideno v razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik zahteva tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 20.11.2012, zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik citira točko 2.5.1 razpisne dokumentacije in poudarja, da je ponudnikom dopustil tudi možnost, da potrdila referenc predložijo na lastnih potrdilih, pri čemer mora tudi takšno potrdilo po vsebini vsebovati vse podatke iz predpisanega obrazca. Naročnik nadaljuje, da si je pridržal tudi pravico, da bo verodostojnost referenčnih potrdil preveril pri investitorjih in da lahko od ponudnika v zvezi z izvedeno referenco zahteva kopijo sklenjene pogodbe, končni obračun del, primopredajni zapisnik, končno situacijo ali podobno. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil osem izpolnjenih, podpisanih in žigosanih obrazcev (Priloga D/12), na katerih je kot potrjevalec naveden referenčni naročnik Hofer trgovina d.o.o., Lukovica, na njih pa je prečrtano besedilo "pod kazensko in materialno odgovornostjo". Naročnik navaja, da je to pomanjkljivost štel kot nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, saj prečrtano besedilo ne vpliva na resničnost, pravilnost in verodostojnost podatkov iz obrazca. Poleg tega je naročnik pri kontaktni osebi referenčnega naročnika zaprosil za potrditev verodostojnosti predloženih referenčnih potrdil, pri čemer je prejel odgovor, da so vsa sporna referenčna potrdila verodostojna.
Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na podpis referenčnih potrdil. Navaja, da je potrebno pri tem uporabiti splošna pravila obligacijskega prava o zastopanju in da lahko ponudbeno dokumentacijo podpiše bodisi zakoniti zastopnik ali pa oseba, ki jo zakoniti zastopnik pooblasti za podpis. Ker naročnik ni zahteval, da dokumente in izjave v ponudbi podpišejo izključno zakoniti zastopniki, to pomeni da so ponudbene dokumente lahko podpisale tudi s strani zakonitega zastopnika pooblaščene osebe. Naročnik ob tem poudarja, da v razpisni dokumentaciji takšnih pooblastil ni zahteval, zato ponudba izbranega ponudnika ni nepopolna. Poleg tega je izbrani ponudnik k svoji vlogi, s katero se je izjasnil o vlagateljevih očitkih, predložil tudi pooblastilo, iz katerega izhaja, da je podpisnik spornih referenc (oseba T.Z.) pooblaščena za podpisovanje referenčnih potrdil.
Naročnik se tudi ne strinja z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na podpis referenčnih potrdil s strani družbe RP investicije d.o.o., Šenčur. Navaja, da je v točki 2.5.1 (med drugim) zapisal, da mora referenčno potrdilo potrditi referenčni naročnik, oziroma v primeru lastnih investicij referenčno potrdilo potrdi investitor, to je ponudnik.

Naročnik je z vlogo št. JN5/2012 - NADZOR-REVIZIJA, z dne 22.11.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 23.11.2012.

Državna revizijska komisija je dne 14.12.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika (prvi odstavek 37. člena ZPVPJN).

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika vsebuje takšne pomanjkljivosti, da je ni mogoče obravnavati kot popolne ponudbe (v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in bi jo moral naročnik izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Iz zahtevka za revizijo je mogoče razbrati, da vlagatelj ne oporeka samemu številu in vsebini ponujenih referenc (in predloženih referenčnih potrdil) niti v delu, ki se nanaša na reference ponudnika niti v delu, ki se nanaša na reference nominiranega kadra. Pač pa vlagatelj zatrjuje, da naročnik potrdil o opravljenih referenčnih projektih, ki jih je izbranemu ponudniku potrdila družba Hofer trgovina d.o.o., Lukovica ne bi smel upoštevati iz razloga, ker je v potrdilih prečrtano besedilo, da so dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Poleg tega vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker referenčnih potrdil družbe Hofer trgovina d.o.o., Lukovica ni podpisal zakoniti zastopnik te družbe in zato, ker je reference, ki jih je potrdila družba RP investicije d.o.o., Šenčur niso verodostojne, ker je navedeno podjetje povezana družba izbranega ponudnika.

Naročnik je referenčne zahteve zapisal v točki 2.5 (Pogoji za dokazovanje tehnične sposobnosti in obvezna dokazila) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, in sicer:

"Ponudnik mora predložiti najmanj 5 referenc, ki izkazujejo, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe opravljal strokovni nadzor pri gradnjah zahtevnih objektov v javni rabi.

Vrednost GOI del, nad katerimi je ponudnik izvajal omenjena dela mora presegati:
- za posamezni projekt najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV.

Referenčni pogoj je izpolnjen, če je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe dejansko zaključil izvedbo zgoraj navedenih del, kar pomeni, da mora biti nadzor gradnje zaključen (končni obračun del ali primopredajni zapisnik in pridobljeno uporabno dovoljenje).

Referenčno potrdilo mora potrditi referenčni naročnik, to je dejanski investitor referenčnega posla. V primeru lastnih investicij referenčno potrdilo potrdi investitor, torej ponudnik.

Dokazilo: Spisek referenc ponudnika za dela, ki so predmet javnega naročila (priloga D/11) ter Referenčno potrdilo (priloga D/12) za vsako posamezno referenco, ki ga mora potrditi investitor.

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani investitorjev na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale in bo tak ponudnik izločen iz nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik ne bo priznal referenčnih potrdil, če jih ne potrdi investitor.

Naročnik si pridržuje pravico:
- da pri investitorju preveri verodostojnost referenčnega potrdila
- da v primeru dvoma v referenco zahtevo potrdilo o izvedeni referenci (kopijo sklenjene pogodbe, končni obračun del, primopredajni zapisnik, posamezne in/ali končno situacijo ali podobno)."

Referenčne zahteve, ki se nanašajo na kadre izhajajo iz točke 2.6 (Kadrovske zmogljivosti) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb. Naročnik je v tej točki zahteval odgovornega koordinatorja - vodjo izvedbe, namestnika odgovornega koordinatorja, odgovornega nadzornika - vodjo nadzora, odgovornega nadzornika za gradbena dela, odgovornega nadzornika elektroinštalacij, odgovornega nadzornika strojnih inštalacij in koordinatorja varstva pri delu. Za prvih šest kadrov je zahteval, da "morajo imeti reference s področja opravljanja storitev strokovnega nadzora gradnje zahtevnih objektov v javni rabi za najmanj tri (3) uspešno zaključene projekte v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe za javno naročilo, katerih investicijska vrednost znaša najmanj 1.500.000,00 EUR" za koordinatorja varstva pri delu pa je zahteval "najmanj tri reference opravljenih storitev koordinacije varstva pri delu ter izdelave varnostnih načrtov pri gradnji zahtevnih objektov v javni rabi, investicijske vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe za javno naročilo".

Kot dokazilo o opravljenih referenčnih delih je naročnik prav tako zahteval referenčna potrdila (Priloga D/12).

Iz vnaprej pripravljenih obrazcev referenčnih potrdil je (med drugim) razvidno, da so referenčni naročniki s podpisom le-teh potrdili tudi, da so jih podali pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Pregled ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pokaže, da se v njej nahaja trinajst referenčnih potrdil, ki se nanašajo na izvedene reference izbranega ponudnika in osem referenčnih potrdil, ki se nanašajo na reference njegovega kadra. Vsa navedena referenčna potrdila so podpisana s strani referenčnega naročnika - to je družbe Hofer trgovina d.o.o., Lukovica. Kot že izhaja iz te obrazložitve, med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da sicer vse reference, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, tako po vsebini kot tudi po količini ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije (iz navedenega razloga jih Državna revizijska komisija tozadevno ni presojala). Vsa referenčna potrdila so izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki ter žigosana in podpisana, vendar pa je referenčni naročnik na vseh obrazcih črtal tekst, da je izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik je očitno prav zaradi navedene pomanjkljivosti ravnal v skladu z vnaprej predvideno možnostjo iz razpisne dokumentacije in vse sporne reference (in referenčna potrdila) preveril pri referenčnemu naročniku, s čimer pa je ugotovljeno napako tudi saniral. Iz odstopljene dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik dne 12.10.2012 (torej pred sprejemom izpodbijane odločitve) pri družbi Hofer trgovina d.o.o., Lukovica zaprosil za potrditev vseh navedenih referenčnih potrdil in (dne 15.10.2012) prejel odgovor, da so vsa priložena referenčna potrdila verodostojna.

Ob navedenem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno. Državna revizijska komisija namreč nima nobenega razloga (takšnih razlogov pa ne navaja niti vlagatelj), da bi dvomila v siceršnjo verodostojnost in/ali resničnost predloženih referenčnih potrdil.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga ker so vsa zgoraj navedena referenčna potrdila podpisana s strani prokurista referenčnega naročnika.

Tudi z navedenim vlagateljevim očitkom se ni mogoče strinjati. Naročnik namreč ni podal posebnih formalnih navodil o tem, kdo lahko potrdi (podpiše) izvedene reference, prav tako pa je naročnik, kot že izhaja iz te obrazložitve, vsa sporna referenčna potrdila še pred sprejemom izpodbijane odločitve, preveril pri referenčnemu naročniku. Poleg tega je izbrani ponudnik, tekom predrevizijskega postopka, predložil tudi pooblastilo zakonitega zastopnika družbe Hofer trgovina d.o.o., Lukovica (pooblastilo, z dne 19.06.2012), iz katerega izhaja, da je podpisnik spornih referenčnih potrdil (ki je sicer prokurist navedene družbe, kar med strankama ni sporno) pooblaščen za podpis izvedenih referenčnih del v postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker je nekatere referenčne projekte izvedla (in potrdila) njegova sestrska družba. Kot navaja vlagatelj, je družba RP investicije d.o.o., Šenčur sestrska družba izbranega ponudnika, saj so lastniki obeh družb identične fizične in pravne osebe.

Kot izhaja iz zgoraj citiranih referenčnih navodil, je naročnik v točki 2.5. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb dovolil ponudnikom, da ponudijo bodisi referenčne projekte, ki so jih izvedli in financirali sami bodisi referenčne posle, ki so jih izvedli za katerekoli druge investitorje ob pogoju, da reference izpolnjujejo vse njegove vsebinske zahteve ter da referenčno potrdilo podpiše dejanski investitor referenčnega posla. Ker vlagatelj sicer spornim referencam ne očita nobenih vsebinskih pomanjkljivosti, prav tako pa ne zatrjuje niti tega, da jih ni potrdil dejanski investitor izvedenih del, Državna revizijska komisija tudi njegovemu zadnjemu očitku ni mogla slediti.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj naročniku in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo pooblaščenca, ki je odvetnik; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov odvetniških storitev (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (četrti in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso potrebni in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 21.12.2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije- Klinika Golnik, Golnik 36, Golnik
- odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva 3, Kranj
- Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, Šenčur
- odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran