Na vsebino
EN

018-368/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-368/2012-4
Datum sprejema: 17. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Strežniška oprema", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj FMC d.o.o., Letališka 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 19.10.2012 se ugodi tako, da se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-181/2012-25, z dne 8.10.2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 222,05 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6.8.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8511/2012, objavil javno naročilo "Strežniška oprema", s popravki pod objavo št. JN9607/2012 z dne 6.9.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 8.10.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-181/2012-25, s katero je odločil, da se predmetno naročilo za sklop 5 odda ponudniku Anni računalniška oprema, d.o.o., Motnica 7a, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 19.10.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izbiri. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnikova odločitev v sklopu 5 nezakonita, saj je izbrani ponudnik oddal nepopolno ponudbo, naročnik pa bi jo moral skladno z določilom prvega odstavka 80. člena ZJN-2, izločiti. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik "v 5. sklopu " Intel strežnik, str. 21, pri minimalnih tehničnih zahtevah, 4. alineja zahteval 3 x PCI- express x 16, 2 x PCI-X".Vlagatelj je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ta ne izpolnjuje zahtevanega 2 x PCI-X priklopa. Po vlagateljevih navedbah je izbrani ponudnik namesto zahtevanega ponudil 3 x PCI-E priklop, kar je jasno razvidno iz predložene ponudbe, priloga 15, kjer je navedena konfiguracija ponujenega modela. Poleg tega je bila v ponudbeni dokumentaciji priložena tudi celotna kataloška dokumentacija ponujenega modela, v kateri po vlagateljevih navedbah tudi s strani proizvajalca ni vključen PCI-X priklop. Ne glede na navedeno pa vlagatelj tudi opozarja, da je 3 x PCI-E priklop popolnoma nekompatibilen in neprimeren za priklop PCI-X vtičnikov in zato ne predstavlja boljše opcije priklopa. PCI-E priklop je strojno in aplikacijsko popolnoma nekompatibilen z zahtevanim. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila in da se mu naj povrnejo stroški postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 30.10.2012 izrekel o vlagateljevih navedbah

Naročnik je dne 8.11.2012 sprejel odločitev, št. 430-259/2012-6, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil novejši 3 x PCI-E priklop namesto zahtevanega, starejšega 2 x PCI-X priklopa. Ker pa so bile v razpisni dokumentaciji podane minimalne tehnične zahteve, je naročnik ponudbo izbranega ponudnika sprejel, saj je ponudil novejši, torej boljši in hitrejši priklop. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da so bile v razpisni dokumentaciji podane minimalne tehnične zahteve, izbrani ponudnik pa je "ponudil novejši, torej boljši in hitrejši priklop." Po navedbah naročnika je ponujena oprema novejša in zmogljivejše vodilo 3 x PCI-E zadnje generacije je nadomestilo starejšega PCI-X zahtevanega vodila. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 13.11.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.
Vlagatelj se je z vlogo z dne 13.11.2012 izjasnil o naročnikovih navedbah.
Državna revizijska komisija je dne 4.12.2012, na podlagi 37. člena ZPVPJN, podaljšala rok za sprejem odločitve.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v spisovno dokumentacijo. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da vlagatelj naročniku očita, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije iz 5. sklopa " Intel strežniki, in sicer da ne izpolnjuje zahteve po 2 x PCI-X priklopu. Vlagatelj trdi, da je izbrani ponudnik namesto zahtevnega priklopa ponudil 3 x PCI-E priklop, ki pa je nekompatibilen in neprimeren v primerjavi z zahtevanim. Naročnik se s takšnim vlagateljevim stališčem ne strinja in priznava, da je izbrani ponudnik sicer ponudil novejši 3 x PCI-E priklop namesto starejšega, vendar je takšna ponudba izbranega ponudnika kljub temu popolna, saj slednja po naročnikovem stališču izpolnjuje minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, ponujena oprema je namreč boljša od zahtevane.

Državna revizijska komisija je v povezavi z obravnavanim sporom v dokazne namene najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v poglavju V. Tehnične specifikacije določil:

"SKLOP 5 INTEL STREŽNIKI 3

SPLOŠNE ZAHTEVE
KONFIGURACIJA - minimalne zahteve
Strežnik form faktor največ 2U:
["]
- 3 x PCI-express x8 slot, 1 x PCI-express x16, 2 x PCI-X,
["]"

V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da izbrani ponudnik ponuja 3 x PCI-express x 8 slot, 1 x PCI-express x16, 3 x PCI-E, kakor to izhaja iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Med strankama pa ostaja sporno, ali je takšna ponujena oprema tudi ustrezna, oz. ali izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. V zvezi s tem Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da so v razpisni dokumentaciji določene minimalne tehnične zahteve, ki jih mora predmet javnega naročila izpolnjevati. Na drugi strani lahko predmet javnega naročila vsebuje tudi boljše kvalitete oz. lastnosti od v razpisni dokumentaciji minimalno zahtevanih, vendar mora prav tako izpolnjevati tudi minimalne osnovne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Kljub temu, da je lahko ponujeni priklop 3 x PCI-E boljši in naprednejši, mora biti tudi kompatibilen z postavljenimi zahtevami razpisne dokumentacije. Vlagatelj je v zvezi s tem prepričljivo pojasnil, da ponujeni priklop izbranega ponudnika ni boljša rešitev, temveč povsem drugačna od naročnikovih zahtev. Državna revizijska komisija je v celoti sledila vlagateljevim navedbam, da je PCI-X priklop drugačen in ni kompatibilen s ponujenim PCI-E, kar bi imelo za posledico tudi spremembo celotne strojne opreme naročnika, kar pa v razpisni dokumentaciji ni bilo predvideno. Slednjemu pritrjuje tudi dejstvo, da se je naročnik v svoji odločitvi zgolj izrekel o tem, da je ponujena oprema boljša, ne pa tudi o vlagateljevih preostalih trditvah, da ponujeni priklop ni kompatibilen za priklop PCI-X vtičnikov, ki so bili v razpisni dokumentaciji zahtevani. Vlagatelj je prepričljivo pojasnil, da je PCI-E priklop izbranega ponudnika fizično neustrezen in da ima povsem drugačen priklop, v katerega kartice z PCI-X vtičniki ni možno vstaviti. Navedeno po ugotovitvah Državne revizijske komisije izhaja tudi iz spletne strani http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express, na katero se v izjasnitvi do navedb vlagatelja sklicuje tudi izbrani ponudnik, in http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X, kjer je navedeno, da gre pri PCI-E za vodilo, ki je nadomestilo starejše PCI-X, vendar se od slednjega razlikuje po priključku oz. priklopu.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru zaključuje, da četudi je ponujena oprema izbranega ponudnika naprednejša, se ta bistveno razlikuje od osnovne zahtevane opreme, tako da ne izpolnjuje naročnikovih osnovnih zahtev. Naročnik je tako v obravnavanem primeru kršil določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija napotek naročniku za pravilno izvedbo predmetnega postopka javnega naročanja. Glede na zapisano Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v ponovljenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, v fazi ponovnega pregledovanja in ocenjevanja ponudb, upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer takso v višini 222,05 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, 3. odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 222,05 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 17.12.2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- FMC d.o.o., Letališka 32, Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Anni računalniška oprema, d.o.o., Motnica 7a, Trzin,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran