Na vsebino
EN

018-392/2012 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-392/2012-2
Datum sprejema: 20. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Nabava pisarniškega materiala, papirja, tiskovin, listin in obrazcev 2012 " 2015, sklop 1: "Pisarniški material"" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 12. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 6. 8. 2012, pod številko objave JN8536/2012.

Naročnik je 19. 10. 2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je v Sklopu 1 (Pisarniški material) kot najugodnejšega izbral ponudnika BIROPRODAJA, d.o.o., Lendavska ulica 1, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 7. 11. 2012 zoper naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila v Sklopu 1 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, saj je ta oddal neprimerno ponudbo. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil vzorcev artiklov, ki bi ustrezali zahtevanim tehničnim specifikacijam v razpisni dokumentaciji, zato mu naročnik ne bi smel priznati sposobnosti. Naročnik je nezakonito izbranemu ponudniku priznal sposobnost in mu naročil, da naj vzorce za artikle pod zaporednimi številkami 186, 214 in 95 nadomesti z novimi. Vlagatelj navaja, da v tem primeru, ko izbrani ponudnik ni predložil vzorcev artiklov, ki bi ustrezali zahtevanim tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije, ne gre za formalno nepopolno ponudbo, ampak za neprimerno ponudbo. Vlagatelj še navaja, da je na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da ta za kemični svinčnik pod zaporedno številko 121 ni ponudil ustreznega nadomestnega artikla, saj za ponujen kemični svinčnik ni predložil potrdila (certifikata), kot ga ima v razpisni dokumentaciji naveden kemični svinčnik PILOT SUPER GRIP, iz česar izhaja, da ponujeni kemični svinčnik ne ustreza zahtevani tehnični specifikaciji. Vlagatelj predlaga razveljavitev Odločitve o oddaji javnega naročila v Sklopu 1 in njeno spremembo. Vlagatelj zahteva tudi povračilo priglašenih stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je 14. 11. 2012 (elektronska pošta) izjasnil do navedb vlagatelja.

Naročnik je 27. 11. 2012 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila ni zahteval, da morajo ponudniki predložiti vzorce artiklov kot sestavni del ponudbe, temveč si je pridržal pravico, da od ponudnikov zahteva predložitev vseh ali nekaterih vzorcev. Naročnik zavrača očitke vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ni predložil vzorce artiklov, ki bi ustrezali tehničnim specifikacijam. Naročnik navaja, da je izbranega ponudnika pozval k posredovanju vseh vzorcev za Sklop 1, ki jih je naročnik pregledal in pri tem ugotovil, da vzorci artiklov pod zap. št. 186, 214 in 86 v celoti ne izpolnjujejo naročnikovih zahtev. Zato je naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da navedene neustrezne vzorce nadomesti z novimi, kar je izbrani ponudnik tudi storil. Naročnik poudarja, da v razpisni dokumentaciji podpisa pogodbe z najugodnejšim ponudnikom ni pogojeval z dokončno ustreznostjo vseh vzorcev, saj se morebitno odstopanje od zahtevane kvalitete lahko pokaže šele pri uporabi artiklov v daljšem časovnem obdobju. Naročnik si je pridržal pravico preverjati ustreznost artiklov izbranega ponudnika bodisi pred podpisom pogodbe ali potem, ko je z izbranim ponudnikom že sklenjena pogodba ter ima kadarkoli možnost zahtevati zamenjavo artiklov, za katere bi se ob uporabi izkazalo, da niso ustrezni. Naročnik kot neutemeljene zavrača tudi očitke vlagatelja glede nadomestnega artikla pod zap. št. 121, saj je ugotovil, da je posredovani vzorec navedenega artikla primerne kvalitete, primerljive referenčnemu artiklu PILOT SUPER GRIP, ob tem pa dodaja, da za nobenega od razpisanih artiklov ni zahteval certifikata.

Naročnik je 29. 11. 2012 Državni revizijski komisiji v odločanje odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju, ugotovila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med naročnikom in vlagateljem je spor, ali bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

ZJN-2 kot neprimerno ponudbo določa tisto, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Nepravilna ponudba ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), pri čemer ZJN-2 v drugem odstavku 78. člen določa, da naročnik ne sme dopustiti dopolnitve ponudbe, če bi ta pomenila spremembo tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (2. alineja drugega odstavka 78. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je tehnične specifikacije za artikle v sklopu 1, ki so vlagatelju sporni, v razpisni dokumentaciji zapisal v obrazcu Predračun (Obrazec 3). Pod zaporedno številko 95 je naročnik zahteval: "Obr.0,82 " seznam štampiljk, pečatov in žigov, A4 ["] 1 kos (= vezava 15 pol)", pod zaporedno številko 186 je določil: "Lepilni trak, ozek " 33 x 19 enakovred. kv. Scotch", pri artiklu pod zaporedno št. 214 pa: "CD-R 800 MB (52xhitrost) z ovitkom". Pri zadnjem je dodal že dodatno zahtevo, da mora biti CD medij: "["] enakovredne kvalitete proizvajalca VERBATEAM". Pod zaporedno številko 121 je naročnik zahteval naslednji artikel: "Kem. svinčnik, klasični, enakovredna kv. PILOT SUPER GRIP F".

Naročnik si je v razpisni dokumentaciji (Priloga 1, stran 53 od 55) pridržal pravico, da pred odločitvijo o oddaji javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev vzorcev vseh ali posameznih razpisanih artiklov iz njegove ponudbe. Če ponudnik zahtevanih vzorcev iz posameznega sklopa ne dostavi, ali jih ne dostavi v zahtevanem roku ali če naročnik na podlagi predloženih vzorcev ugotovi, da ponujeni artikli ne ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam, mu naročnik za sklope, za katere ni (pravočasno) dostavil vzorcev, ali v primeru, da vzorci ne ustrezajo zahtevam naročnika, ne bo priznal sposobnosti. Prav tako si je naročnik pridržal pravico v času veljavnosti pogodbe od ponudnika zahtevati predložitev vzorcev vseh ali posameznih artiklov, ki jih dobavlja naročniku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora, da je naročnik izbranega ponudnika pozval k posredovanju vzorcev za artikle v Sklopu 1, med drugim tudi za artikle pod zaporednimi št. 95, 186 in 214, ki mu jih je izbrani ponudnik dostavil. Med strankama tudi ni spora, da je naročnik potem od izbranega ponudnika zahteval, da vzorce za izrecno navedene artikle nadomesti z novimi, pri čemer je v pozivu celo navedel, na kakšen način je potrebno nadomestiti predložene vzorce. Navedeno je razvidno tudi iz elektronskega sporočila z dne 29. 10. 2012, ki ga je naročnik poslal izbranemu ponudniku, v katerem je naročnik zapisal: "Še pred podpisom pogodbe pričakujemo, da boste posredovane vzorce artiklov Sklopa 1 nadomestili z novimi, kot je navedeno v nadaljevanju:
- art. pod zap. št. 186: lepilni trak 33 x 19 prozoren se nadomesti z lepilnim trakom 33x19 BELI
- art. pod zap. št. 214: CD-R 800MB " ULTRA se nadomesti z enakim z oznako VERBATIM,
- art. pod zap. št. 95: obr. 0,82 (seznam štampiljk, pečatov in žigov, 1 list) se nadomesti z obr. 0,82 (KNJIGA)."

Med strankama spora pa glede artiklov pod zaporednimi št. 95, 186 in 214 ostaja sporno, ali je bil naročnik upravičen izbranega ponudnika pozivati k zamenjavi vzorcev ali bi moral njegovo ponudbo zaradi neustreznih predloženih vzorcev izločiti kot neprimerno.

Državna revizijska komisija je že večkrat v svojih odločitvah (npr. v zadevi št. 018-378/2011, 018-8/2012) zapisala, da lahko naročnik primernost ponudbe preverja le na podlagi tistih tehničnih lastnosti predmeta javnega naročanja, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji. V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika k zamenjavi vzorca pod zaporedno št. 186 pozval zato, ker je ta namesto belega predložil prozoren lepilni trak, pri čemer gre ugotoviti, da naročnik tehnične zahteve, ki bi se nanašala na barvo lepilnega traku, v razpisni dokumentaciji sploh ni določil, na kar upravičeno opozarja tudi izbrani ponudnik. Zato izbranemu ponudniku zaradi tega, ker ni ponudil lepilnega traku bele barve, ni mogoče očitati, da je oddal neprimerno ponudbo, poziv naročnika za predložitev novega vzorca pa je za presojo primernosti njegove ponudbe brez pomena. Naročnik namreč od ponudnikov ne more zahtevati več ali kaj drugega, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Enako velja tudi za poziv glede artikla pod zaporedno št. 214. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da mora CD medij vsebovati oznako VERBATIM, zato izbranemu ponudniku ni mogoče šteti v breme, ker je predložil vzorec za ta artikel z drugačno oznako. Tak artikel je treba kljub temu šteti za primeren, naročnikov poziv na zamenjavo artikla z drugim, ki ima lastnosti, ki v razpisni dokumentaciji niso bile določene, pa kot brezpredmeten za oceno o primernosti ponudbe izbranega ponudnika. Ker vlagatelj drugih nepravilnosti pri prvotno predloženih vzorcih za omenjena artikla ne izpostavlja kot sporne, zato Državna revizijska komisija v tem delu ni mogla ugotoviti, da je izbrani ponudnik oddal neprimerno ponudbo.

Vlagatelj kot neustreznega izpostavlja tudi vzorec za artikel pod zaporedno št. 95, saj naj bi izbrani ponudnik namesto knjige z vezavo 15 pol, ki je bila zahtevana, priložil le en list obrazca 0,82 " Seznam štampiljk, pečatov in žigov, A4, kar vlagatelj šteje za popolnoma nov artikel.

Da je pri predložitvi vzorca prišlo do napake in je izbrani ponudnik namesto 15 pol priložil le en list obrazca 0,82, priznava tudi izbrani ponudnik, vendar po oceni Državne revizijske komisije zaradi tega ni mogoče šteti, da je izbrani ponudnik ponudil drug artikel, kot je bil zahtevan. Ker je izbrani ponudnik priložil vzorec obrazca 0,82 " seznam štampiljk, pečatov in žigov, A4, torej isti obrazec, ki ga je zahteval naročnik, bi dejstvo, da je predložil zgolj en list tega obrazca, ne pa knjige 15 pol, lahko kvečjemu šteli za formalno pomanjkljivost ponudbe, katere dopolnitev je dopustna (prvi odstavek 78. člena ZJN-2), ne pa za pomanjkljivost, zaradi katere bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno neposredno izločiti. Kljub temu, da je priložil le en list Obr. 0,82, vlagatelj nikjer ne zatrjuje, da izbrani ponudnik s tem naročnika ni seznanil z vsebino tega obrazca, niti tega ni mogoče ugotoviti iz poziva naročnika izbranemu ponudniku, naj predloženi vzorec nadomesti z novim. Iz poziva naročnika izbranemu ponudniku z dne 29. 10. 2012 je razvidno le, da je naročnik izbranega ponudnika k predložitvi novega vzorca pozval zgolj iz razloga, ker mu je ta namesto "knjige" predložil "1 list", kar Državno revizijsko komisijo še dodatno prepriča o tem, da je šlo le za pomanjkljivost v obliki in ne vsebini ponujenega artikla. Dopolnitev take pomanjkljivosti pa je dopustna, zato naročniku zaradi tega, ker je odpravo te pomanjkljivosti v okviru dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe dopustil, ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z določbami ZJN-2.

Vlagatelj naročniku očita tudi, da ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot neprimerno, čeprav izbrani ponudnik za artikel pod zaporedno številko 121: "Kem. svinčnik, klasični, enakovredna kv. PILOT SUPER GRIP F" ni ponudil ustreznega enakovrednega artikla. Vlagatelj navaja, da ima zahtevani kemični svinčnik certifikat, iz katerega izhaja dolžina pisanja, najmanj v dolžini 900 m, izbrani ponudnik pa je ponudil kemični svinčnik Q CONNECT 0,7, za katerega pa ni predložil nikakršnega potrdila, da le-ta izpolnjuje zahtevano dolžino pisanja.

Sporno med strankama je torej vprašanje, ali je kemični svinčnik Q CONNECT 0,7, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, kljub temu, da izbrani ponudnik ni predložil certifikata, iz katerega izhaja dolžina pisanja, po kvaliteti enakovreden referenčnemu kemičnemu svinčniku iz razpisne dokumentacije PILOT SUPER GRIP F glede dolžine pisanja.

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede kemičnega svinčnika pod zaporedno št. 121 zahteval, da je "enakovredne" kvalitete PILOT SUPER GRIP F. Drugih zahtev glede lastnosti tega artikla naročnik ni določil.

Kot je razvidno iz odgovora na zahtevek za revizijo, naročnik ne nasprotuje vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo zatrjuje (in za svoje navedbe predloži tudi dokazilo), da je dolžina pisanja pri referenčnem svinčniku PILOT SUPER GRIP F najmanj 900 m, vendar pa naročnik nasprotuje temu, da bi morali ponudniki za ponujen nadomestni artikel priložiti certifikat. Naročnik zatrjuje, da za nobenega od razpisanih artiklov ni zahteval certifikata, s čimer se strinja tudi Državna revizijska komisija. Ugotoviti gre, da v razpisni dokumentaciji naročnik nikjer ni zapisal, da morajo ponudniki za ponujen artikel pod zaporedno št. 121 predložiti certifikat, iz katerega bo razvidno, da je ponujen artikel enakovredne kvalitete referenčnemu PILOT SUPER GRIP F, ampak je določil, da bo skladnost ponujenih artiklov s tehničnimi specifikacijami (torej, da so enakovredne kvalitete kemičnemu svinčniku PILOT SUPER GRIP F) ugotavljal s testiranjem vzorcev ponujenih artiklov, kar je za sporni artikel tudi storil. Naročnik je torej kvaliteto ponujenega artikla preverjal tako, da ga je testiral in na ta način ugotovil, ali ustreza razpisnim zahtevam. Da ponujeni kemični svinčnik Q CONNECT 0,7 pri uporabi ne zadosti kvaliteti glede dolžine pisanja, primerljivi tisti za referenčni kemični svinčnik PILOT SUPER GRIP F, vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne navaja niti tega ni mogoče ugotoviti iz odstopljene dokumentacije. Naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo celo izrecno zapiše, da je na testiranju ugotovil, da kemični svinčnik Q CONNECT 0,7 ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji in je primerne kvalitete, primerljive referenčnemu artiklu PILOT SUPER GRIP F. Zato na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je izbrani ponudnik v tem delu oddal neprimerno ponudbo in je naročnik ravnal v neskladju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in jo izbral kot najugodnejšo.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovega ravnanja v nasprotju z ZJN-2, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 20. 12. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
- BIROPRODAJA, d.o.o., Lendavska ulica 1, Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv - tu

Natisni stran