Na vsebino
EN

018-360/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-360/2012-5
Datum sprejema: 17. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik AVTOVAL, Trgovina in servis, d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje, ki ga zastopa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj, o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27.08.2012 na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV 2107/2012 objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za servis in popravilo osebnih vozil in motornih koles blagovne znamke BMW do sklenite pogodbe na podlagi javnega razpisa oziroma najdlje za obdobje 6 mesecev.

Dne 21.9.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-1020/20121-12), s katerim je odločil, da se naročilo dodeli v izvedbo ponudniku A-COSMOS, Trgovina in proizvodnja, d.d., Celovška cesta 182, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 05.10.2012). Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi ter naročilo odda v izvedbo vlagatelju, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil izjave in potrdila, da je usposobljen za servisiranje blindiranih vozil za modele E 32, E 38, E 67 in E 53, temveč je to storil šele po pozivu naročnika, o čemer pa vlagatelj ni bil obveščen. Vlagatelj do poteka roka za vložitev zahtevka za revizijo ni imel možnost vpogledati v ponudbo izbranega ponudnika, zato iz previdnosti navaja doslej znane kršitve in si pridržuje možnost dodatnih navajanj po opravljenem vpogledu. Vlagatelj prereka obstoj oziroma verodostojnost potrdil o usposobljenosti za servisiranje in zmožnosti 24-urne pomoči s strani usposobljenih serviserjev. Vsi modeli vozil, ki so predmet razpisa so starejše izdelave (pred letom 2007), medtem ko je izbrani ponudnik z dejavnostjo servisiranja teh vozil pričel šele v letu 2009, zato ni verjetno, da je uspel zagotoviti certificiranje zaposlenih serviserjev. Vlagatelj izbranemu ponudniku očita tudi ekonomsko nevzdržno ceno za dobavo rezervnih delov, kar predstavlja t.im. dumpinško ceno v smislu 13. člena Zakona o varstvu konkurence (Ur.l. RS, št. 18/93 s spremembami - v nadaljevanju ZVK). Izbrani ponudnik je namreč ponudil popust na cenik originalnih delov, ki je višji od popusta, ki ga BMW daje članom svoje servisne mreže, kar ni komercialno vzdržno. Prav tako po vlagateljevem mnenju ni mogoče nuditi cene servisne delovne ure v višini, ki jo ponuja izbrani ponudnik, zato je sum v njegovo dumpinško politiko še toliko bolj utemeljen, podan pa je tudi dvom v njegovo zmožnost za dolgoročno izvedbo storitve in izpolnjevanje garancijskih obveznosti. V dopolnitvi zahtevka za revizijo po opravljenem vpogledu (vloga z dne 12.10.2012) vlagatelj dodaja še, da je izbrani ponudnik k ponudbi naknadno priložil dokazilo o usposobljenosti za servisiranje blindiranega vozila F03, kar pa ni bilo predmet razpisa in da izjava A.L. ne predstavlja ustreznega dokazila, saj ne dokazuje osebne usposobljenosti serviserja. Proizvajalec namreč za serviserja izda certifikat, kakršen je priložen za vozilo model F03 in kakršne je vlagatelj predložil za vsa vozila. Na koncu vlagatelj opozarja še na pomen ustreznega certifikata in na spremljajoča tveganja.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 15.10.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je institut revizije v konkretnem primeru namenjen presoji pravilnosti odločitve o izbiri , zato je vlagateljeva ugotovitev o tem, da je izpolnil vse pogoje naročnika, irelevantna. Kljub temu izbrani ponudnik zatrjuje, da vlagatelj ne razpolaga z vsemi potrebnimi kapacitetami za izvajanje razpisanih storitev, saj ličarske storitve oddaja v izvajanje tretji osebi, ki na javnem razpisu ne sodeluje niti ni navedena kot podizvajalec. Tudi sicer vlagatelj ne izpolnjuje (ti)istih pogojev, katerih neizpolnjevanje očita vlagatelju. Izbrani ponudnik še opozarja, da postopek oddaje javnega naročila dovoljuje dodatno dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Izbrani ponudnik v zvezi s tem pojasnjuje, da je že v ponudbo priložil izjavo, da je kot pooblaščeni salon in servis opremljen po vseh standardih principala za servisiranje blindiranih vozil te znamke, da je edini v Sloveniji, pooblaščen za prodajo tovrstnih vozil ter da je njegovo tehnično osebje usposobljeno po najnovejših standardih za servisiranje blindiranih vozil. V ponudbo je priložil tudi certifikat, da je eden izmed njegovih delavcev pridobil naziv "BMW High Security Car Service Expert". Njegova usposobljenost tako izhaja že iz ponudbe, naknadno predloženo potrdilo pa to dejstvo le dodatno potrjuje. Pri tem izbrani ponudnik še pojasnjuje, da o njegovi usposobljenosti za razpisano storitev lahko sodi le BMW Group, ki na slovenskem trgu zastopa interese principala. Izbrani ponudnik še navaja, da njegova ponudba ni ekonomsko nevzdržna, saj je vlagatelj očitno spregledal, da so rezervni deli rangirani v različne rabatne skupine z različnimi maržami, ob koncu leta pa pooblaščeni serviserji skoraj vedno prejmejo še dodatni bonus glede na količino nakupljenih nadomestnih delov. Izbrani ponudnik zahteva povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja v višini 1.400,00 EUR in 20,00 EUR za ostale stroške.

Naročnik je z odločitvijo št. 430-1020/2012/20 (15131-12), z dne 26.10.2012, zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik citira zahtevo iz 8. alineje 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter našteva relevantne dokumente, ki jih je v zvezi s tem predložil izbrani ponudnik. Ker iz certifikata o šolanju delavca ni bilo izrecno razvidno, da je usposobljen za servisiranje vozil modelov E 32, E 38, E 67 in E 53, je naročnik na podlagi prvega odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spr. v nadaljevanju: ZJN-2) zahteval dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, ki jo je tudi pravočasno prejel. Naročnik je mnenja, da tako predložena izjava BMW Group Slovenija, kateri oporeka vlagatelj, predstavlja ustrezno potrdilo o usposobljenosti, saj potrjuje, da je izbrani ponudnik pooblaščeni prodajalec in serviser blindiranih vozil ter usposobljen za servisiranje zahtevanih modelov blindiranih vozil. V zvezi z očitkom, da je izbrani ponudnik naknadno predložil certifikat za servisiranje modela F03, kar ni predmet razpisa, in da izjava A.L. ne predstavlja ustreznega dokazila, se naročnik sklicuje na besedilo 8. alineje 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter zaključuje, da v razpisni dokumentaciji ni predpisal oblike zahtevanega dokazila. Naročnik je tudi sicer že pred pričetkom razpisnega postopka v okviru analize trga pridobil mnenje BMW Group Slovenija o ustreznih servisnih delavnicah na področju Republike Slovenije, pri čemer je prejel pisno informacijo, da imajo ustrezno kvalifikacijo in certifikate za popravila blindiranih vozil sodelavci vlagatelja in izbranega ponudnika. Glede na vlagateljeve očitke je naročnik želel preveriti verodostojnost izjav BMW Group Slovenija še pri proizvajalcu vozil v Nemčiji, od katerega pa doslej (še) ni prejel odgovora. Kljub temu je naročnik ocenil, da sta izjavi (ki sta bili podani pred in med postopkom oddaje javnega naročila) verodostojni. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na domnevno kršitev pravice do vpogleda v konkurenčno ponudbo, naročnik navaja, da je postopal v skladu z 22. členom ZJN-2 in vpogled organiziral v najkrajšem možnem času glede na datum prejema zahteve za vpogled. Glede očitkov o domnevno ekonomsko nevzdržnih cenah rezervnih delov in delovne ure v ponudbi izbranega ponudnika naročnik navaja, da jih ocenjuje kot sprejemljive in primerljive z njemu znanimi cenami oziroma popusti na tovrstne storitve. Naročnik je mnenja, da gre pri tem za poslovno politiko posameznega ponudnika, v interesu naročnika pa je, da pridobi čim ugodnejšo ponudbo. Naročnik je ponudbe ocenjeval na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji in v ponujene cene ni podvomil v smislu neobičajno nizke cene, zato jih tudi ni preverjal. Izbrani ponudnik je pooblaščeni prodajalec in serviser vozil, ki so predmet razpisa, ter je zavezan spoštovati standarde in priporočila proizvajalca, kar je dodaten razlog, da naročnik ponujenih cen ni obravnaval kot neobičajno nizkih. Tudi izbrani ponudnik je poudaril, da njegova ponudba ni ekonomsko nevzdržna, saj je vlagatelj očitno spregledal, da so rezervni deli rangirani v različne rabatne skupine z različnimi maržami, ob koncu leta pa pooblaščeni serviserji prejmejo še dodatni bonus glede na količino kupljenih nadomestnih delov.

Naročnik je z vlogo št. 430-1020/2012/21 (15131-12), z dne 02.11.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Na podlagi vloge izbranega ponudnika, z dne 05.11.2012 (Predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških izbranega ponudnika), je naročnik dne 14.11.2012 sprejel dopolnilno odločitev št. 430-1020/2012/23 (15131-12), s katero je odločil, da mora vlagatelj izbranemu ponudniki povrniti (vse) preglašene stroške predrevizijskega postopka (v znesku 1.420,00 EUR).


Naročnik je dne 16.11.2012 in 27.11.2012 Državni revizijski komisiji odstopil še dodatno dokumentacijo.

Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji dne 12.12.2012 posredoval Predlog za prednostno obravnavo.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da do poteka roka za vložitev revizijskega zahtevka ni imel možnosti vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Zlasti pa vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter da je izbrani ponudnik za dobavo rezervnih delov in za servisiranje vozil ponudil ekonomsko nevzdržno ceno ter s tem ravnal tudi v nasprotju s 13. členom ZVK.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni več spora glede domnevno nezakonitega ravnanja naročnika v zvezi z onemogočanjem vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Iz odstopljene dokumentacije in iz navedb obeh strank je namreč razvidno, da je naročnik vlagatelju (dne 09.10.2012) omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, vlagatelj pa je po opravljenem vpogledu zahtevek za revizijo tudi že dopolnil (vloga, z dne 12.10.2012).

Državna revizijska je najprej preverila vlagateljev očitek o tem, da izbrani ni usposobljen za servisiranje blindiranih vozil za modele E 32, E 38, E 67 in E 53.

Naročnik je v 8. alineji 4. točke Povabila k oddaji ponudbe (Navodila za izdelavo ponudbe) zapisal, da mora ponudba vsebovati zlasti tudi:

"Izjavo in potrdilo, da je servis pooblaščen za servisiranje vozil in motornih koles blagovne znamke BMW ter dokazilo o usposobljenosti za servisiranje in popravila vozil in motornih koles BMW. Ponudnik mora poleg ostalih dokazil predložiti tudi izjavo in potrdila, da je usposobljen za servisiranje blindiranih vozil za modele E 32, E 38, E 67 in E 53. Ponudnik mora zagotoviti 24 urno tehnično pomoč uporabnikom vozil in ločen prostor za servisiranje in popravilo blindiranih vozil."

Pregled ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pokaže, da se v njej nahaja Izjava o usposobljenosti za servisiranje vozil in motornih koles znamke BMW, z dne 07.09.2012, s katero je izbrani ponudnik potrdil "da so v njegovem podjetju opremljeni po vseh standardih, ki jih določa principal BMW in skladno s tem pooblaščeni za servisiranje vozil in motornih koles znamke BMW". Prav tako se v ponudbi nahaja tudi Izjava o usposobljenosti za servisiranje blindiranih vozil znamke BMW, z dne 07.09.2012, s katero je izbrani ponudnik potrdil "da so v njegovem podjetju opremljeni po vseh standardih, ki jih določa principal BMW za servisiranje blindiranih/varnostnih vozil in da skladno s tem izjavlja, da so pooblaščeni tako za servisiranje kot tudi za prodajo blindiranih/varnostnih vozil ter da je njegovo tehnično osebje usposobljeno po najnovejših standardih za servisiranje blindiranih/varnostnih vozil". V ponudbo pa je predložen tudi certifikat o usposobljenosti (izdan dne 18.09.2009) enega izmed delavcev izbranega ponudnika, ki je pridobil naziv BMW Security Vehicles Service Expert ter Izjava o zagotavljanju 24 urne tehnične pomoči in ločenega prostora za servisiranje blindiranih/varnostnih vozil BMW, z dne 07.09.2012.

Izbrani ponudnik je dne 20.09.2012 po pozivu naročnika ponudbo dopolnil še s potrdilom BMW Group Slovenija, Podružnica Ljubljana. Iz potrdila je razvidno, da je izbrani ponudnik "pooblaščen prodajalec in serviser blindiranih vozil BMW" in "usposobljen za servisiranje in vzdrževanje blindiranih modelov BMW E 32, E 38, E 67, E 53 in F 03".

Državna revizijska komisija na podlagi proučitve izbrane ponudbe, oddane dne 07.09.2012 in dodatno priloženega potrdila, z dne 20.09.2012, ugotavlja, da izbrani ponudnik z navedenim dodatnim dokumentom ni spreminjal svoje ponudbe izven dopustnih meja, ki jih določa drugi odstavek 78. člena ZJN-2 (o čemer se očitno strinja tudi vlagatelj), pač pa je pojasnil zgolj tisto, kar je razvidno že iz oddane ponudbe. Iz predložene ponudbe je namreč razvidno, da je izbrani ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje blindiranih vozil, iz dodatnega potrdila pa je dodatno razvidno še, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje (in vzdrževanje) vseh štirih modelov vozil iz citirane 8. alineje 4. točke Povabila k oddaji ponudbe - to je za modele BMW E 32, E 38, E 67 in E 53.

Državna revizijska komisija še ugotavlja (na kar pravilno opozarja tudi naročnik), da v razpisni dokumentaciji ni bilo nikjer zahtevano, da morajo ponudniki predložiti tudi cerifikate za svoje zaposlene serviserje pač pa je v zvezi s tem zahteval le izjavo in potrdilo o tem, da je ponudnik usposobljen za servisiranje blindiranih vozil za modele E 32, E 38, E 67 in E 53 (kar pa je izbrani ponudnik, kot že izhaja iz te obrazložitve, tudi storil). Dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbo na lastno pobudo priložil tudi certifikat za model BMW F 03 (kar mu prav tako očita vlagatelj) in da iz naknadno predloženega dokumenta tudi izhaja, da je usposobljen za servisiranje in vzdrževanje (poleg zahtevanih modelov E 32, E 38, E 67 in E 53) tudi za model F 03, je zato irelevantno in ne more vplivati na presojo popolnosti njegove ponudbe.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju vlagatelju ni mogoče pritrditi v tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 8. alineje 4. točke Povabila k oddaji ponudbe.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti zato, ker je tako dobavo rezervnih delov kot tudi za servisiranje vozil ponudil ekonomsko nevzdržni ceni (obe ponujeni ceni v konkretnem primeru predstavljata tudi merili za ocenitev ponudb - 6. točka Povabila k oddaji ponudbe - Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika) ter s tem ravnal tudi v nasprotju s 13. členom ZVK.

Navedene revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 49. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v primeru, če meni, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, zaradi česar namerava takšno ponudbo zavrniti, od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na ekonomičnost načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve, izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev, izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik, skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga ali možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč. Naročnik mora preveriti te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, tako ponudbo izloči.

V zvezi z institutom neobičajno nizke ponudbe je, kot ugotavlja tudi naročnik, Državna revizijska komisija že večkrat poudarila (prim. 018-233/2011, 018-318/2011, 018-032/2012, 018-254/2012), da se določilo 49. člena ZJN-2 nanaša na tiste primere, ko želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Varstvo takšnih ponudnikov je zagotovljeno s pravico, da imajo možnost dokazati, da njihova ponudba kljub nizki ceni zagotavlja uspešno izvedbo javnega naročila. Določba 49. člena ZJN-2 je torej namenjena varstvu ponudnika, ki je predložil ponudbo z nizko ceno in za katero je naročnik ocenil, da je "neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve" ter jo zato želi zavrniti. V skladu z ZJN-2 ima naročnik sicer možnost, da takšno ponudbo zavrne, vendar šele potem, ko se je v postopku, določenem v 49. členu ZJN-2, na podlagi pridobljenih pojasnil in utemeljitev ponudnika (podrobnih podatkov o elementih ponudbe) prepričal, da je njegov sum o neobičajno nizki ponudbi utemeljen.

Odločitev o tem, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajne nizke ponudbe, je predmet naročnikove avtonomne presoje. Prav tako je kot naročnikovo avtonomno odločitev šteti tudi presojo, ali je ponudnik, v zvezi s ponudbo katerega se je pri naročniku sicer pojavil dvom glede neobičajno nizke ponudbe, tekom postopka pojasnjevanja ponudbe ta dvom ovrgel ali ne in tako tudi s tem povezano končno presojo naročnika, ali bo takšno ponudbo zavrnil kot neobičajno nizko ali ne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru iz nobenega dela spisovne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ne izhaja naročnikova odločitev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka in da jo želi kot takšno izločiti. Nasprotno, iz spisovne dokumentacije (odločitve o oddaji javnega naročila) je nedvomno razvidno, da želi naročnik ponudbo izbranega ponudnika sprejeti kot najugodnejšo ponudbo. Ocena o tem, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, je naročnikova poslovna odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in takšne odločitve Državna revizijska komisija s svojo presojo ne more nadomestiti.

Kot je Državna revizijska komisija v svojih odločitvah že večkrat poudarila, lahko v reviziji postopkov oddaje javnih naročil na podlagi ZPVPJN ugotavlja skladnost ravnanja naročnika s pravili javnega naročanja, medtem ko presoja skladnosti ravnanja ponudnikov s predpisi, za nadzor katerih je v skladu z zakonom pristojen drug organ, ni v njeni pristojnosti (prim. 018-301/2010, 018-270/2010,). Državna revizijska komisija na podlagi 1. in 2. člena ZPVPJN zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, medtem ko je varstvo pred nelojalno konkurenco zagotovljeno v postopkih in pred organi, ki jih opredeljujeta ZVK oziroma Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 s spremembami). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni presojala naročnikovih očitkov o domnevni kršitvi 13. člena ZVK, saj na podlagi prej navedenih pravnih podlag ni pristojna za ugotavljanje morebitnih naročnikovih kršitev omenjenih zakonov.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj naročniku in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo pooblaščenca, ki je odvetnik; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov odvetniških storitev (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (četrti in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da stroški izbranega ponudnika, ki jih je naročnik naložil vlagatelju, niso potrebni.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 17.12.2012


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj, o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 4, Ljubljana
- odvetnik Peter Rotar, Savska cesta 5, Ljubljana
- A-COSMOS, Trgovina in proizvodnja, d.d., Celovška cesta 182, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran