Na vsebino
EN

018-396/2012 Občina Kočevje

Številka: 018-396/2012-3
Datum sprejema: 13. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek Šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "Enota za stanovalce z demenco doma starejših občanov Kočevje" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), 13.12.2012

odločila:

1. Pritožbi se ugodi tako, da se razveljavi sklep št. JN 2/nd/2011 z dne 19.11.2012, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 10.9.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN9732/2012 objavil javno naročilo "Enota za stanovalce z demenco doma starejših občanov Kočevje". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 29.10.2012 je naročnik sprejel odločitev št. JN 2/nd/2011, s katero je na podlagi 80. člena ZJN-2 vse ponudbe izločil kot nepopolne iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 12.11.2012 vložil revizijski zahtevek, s katerim je zahteval, naj se razveljavi naročnikovo Obvestilo o izločitvi vseh prejetih ponudb in da se mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 19.11.2012 sprejel odločitev, št. JN 2/nd/2011, s katero je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je po preverjanju procesnih predpostavk ugotovil, da je revizijski zahtevek vložen prepozno, saj iz vsebine revizijskega zahtevka izhaja, da je revizijski zahtevek vložen zoper pogoj, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, kar pa po roku za oddajo ponudb ni več mogoče. Naročnik se pri tem sklicuje na določbo 25. člena ZPVPJN in pojasnjuje, da vlagatelj pod nobenim pogojem ne more trditi ali dokazati, da je naročnik storil kakršno koli kršitev lastne razpisne dokumentacije, prav tako vlagatelj ne more dokazati, da ni bil seznanjen s pogojem, določenim v razpisni dokumentaciji, pred rokom za oddajo ponudbe, kot tudi, da vlagatelj nima nikakršnega dokazila, da bi do roka za oddajo ponudb, ko je imel možnost, izrazil kakršen dvom v pogoj. Naročnik prav tako meni, da vlagatelj v obravnavanem primeru ne izpolnjuje niti pogoja aktivne legitimacije, in sicer v delu, ki se nanaša na nastanek škode zaradi naročnikovega ravnanja, saj vlagatelj ni izpolnil pogoja za priznanje sposobnosti, določenega v razpisni dokumentaciji, zaradi česar je bila njegova ponudba tudi izločena. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka z vlogo, z dne 26.11.2012, vložil pritožbo, v kateri zatrjuje, da je bil revizijski zahtevek vložen zoper naročnikovo odločitev o izločitvi vseh ponudb in ne zoper določila razpisne dokumentacije, kar je razvidno že iz same vsebine zahtevka. Vlagatelj v revizijskem zahtevku izpostavlja naročnikovo nepravilno tolmačenje njegove ponudbe in naročnikovo nepravilno presojanje pogoja 15 v zvezi z vlagateljevo ponudbo. Vlagatelj trdi, da nikjer v revizijskem zahtevku ne izpostavlja nepravilnost pogoja kot takega, kar bi pomenilo revizijo zoper razpisno dokumentacijo, temveč se sklicuje na izpolnjevanje tega pogoja s svojo ponudbo, kar je naročnik napačno presodil. Naročnik se je v svojem obvestilu postavil na stališče, da vlagatelj ni izpolnil pogoja v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo iz točke 7 navodil, pogoj 15. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka z dne 19.11.2012 in da se zahtevek za revizijo vsebinsko obravnava, ter da se revizijskemu zahtevku ugodi, skupaj s stroškovnimi posledicami.

Naročnik je dne 3.12.2012 Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 30.11.2012, skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPVPJN, odstopil pritožbo, skupaj z dokumentacijo o postopku javnega naročanja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Naročnik trdi, da se vsebina revizijskega zahtevka nanaša na izpodbijanje razpisne dokumentacije, kar pa je po četrtem odstavka 25. člena ZPVPJN prepozno ravnanje vlagatelja. Omenjena določba namreč določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Na drugi strani vlagatelj v pritožbi oporeka takšnemu naročnikovemu stališču in pojasnjuje, da je revizijski zahtevek vložil zoper naročnikovo odločitev o izločitvi vseh ponudb iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila in ne zoper razpisno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve predmetnega spora vpogledala v spisovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila in ugotovila, da iz Obvestila o izločitvi vseh prejetih ponudb z dne 29.10.2012 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka iz razloga, ker ta ne izpolnjuje pogoja št. 15, ki se nanaša na ugotavljanje finančne in poslovne sposobnosti, določenega v točki 7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Zoper takšno naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil revizijski zahtevek, zato Državna revizijska komisija ne sledi naročnikovemu utemeljevanju, da je vlagatelj v obravnavanem primeru v revizijskem zahtevku izpodbijal vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zgolj kot trditveno podlago za utemeljenost svojih trditev, navedel način, kako si navedeni sporni pogoj razlaga in zakaj meni, da ga izpolnjuje. Vlagatelj v revizijskem zahtevku naročniku ni očital veljavnosti oz. nezakonitosti v razpisni dokumentaciji postavljenega pogoja oz. njegove vsebine, temveč naročnikovo odločitev o vlagateljevem neizpolnjevanju tega pogoja. S tem, ko je vlagatelj navedel način, kako pogoj razume, je to zgolj stvar njegovega razumevanja oz. interpretacije, s katero želi dokazati, da sporni pogoj kljub vsemu izpolnjuje. Ali sporni pogoj vlagatelj razume pravilno ali ne, je stvar meritorne presoje naročnika in ne stvar izpolnjevanja procesnih predpostavk. Kajti procesne predpostavke se vežejo na pravočasnost vložitve vloge v posamezni zaključeni fazi postopka oddaje javnega naročila. Ko je zaključena faza priprave razpisne dokumentacije, je v prvem odstavku 25. člena ZPVPJN naveden rok, v katerem lahko vlagatelj zoper razpisno dokumentacijo vloži revizijski zahtevek. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sprejel odločitev, da se naročilo ne odda, ker je vse ponudbe izločil iz postopka oddaje javnega naročila, zato je na podlagi petega odstavka 25. člena ZPVPJN za vložitev revizijskega zahtevka za vlagatelja pričel teči rok osem delovnih dni od prejema takšne naročnikove odločitve. Vlagatelj je pri tem v obravnavanem primeru pravočasno vložil revizijski zahtevek zoper takšno naročnikovo odločitev, v kateri je zahteval razveljavitev navedene naročnikove odločitve. Zgolj na podlagi vlagateljeve interpretacije naročnikovega pogoja z namenom, da bi dokazal nepravilnost naročnikove odločitve, pa ni mogoče sprejeti naročnikovega stališča, da je vlagateljev zahtevek, iz razloga izpodbijanja razpisne dokumentacije, vložen prepozno, na podlagi česar je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi ugodila.

Enako se Državna revizijska komisija ne strinja z naročnikovim dodatnim razlogom, ki se nanaša na neizpolnjevanje procesnih predpostavk, in sicer pomanjkanja aktivne legitimacije na podlagi 14. člena ZPVPJN, in sicer v delu, v katerem vlagatelj trdi, da bi mu zaradi naročnikovega ravnanja nastala škoda. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj ravno z vložitvijo revizijskega zahtevka, v katerem naročniku očita protipravno ravnanje naročnika pri pregledovanju njegove ponudbe, skušal dokazati, da mu je zaradi naročnikovega protipravnega ravnanja v predmetnem postopku javnega naročanja nastala škoda, kar mora biti predmet meritorne obravnave in ne preizkusa obstoja procesnih predpostavk. Naročnik bo namreč moral presoditi, ali so takšni vlagateljevi očitki o naročnikovih kršitvah utemeljeni z meritorno oz. vsebinsko obravnavo v predrevizijskem postopku.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru upravičeno zatrjuje, da je vloženi revizijski zahtevek vložen pravočasno, zato je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru na podlagi drugega odstavka 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, kakor to tudi izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 13.12.2012

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana,
" Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran