Na vsebino
EN

018-350/2012 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

Številka: 018-350/2012-3
Datum sprejema: 10. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Konvencionalna in ekološka živila", v sklopu 1: Mleko in mlečni izdelki, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Slorest, d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, Dravograd (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 12. 2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 25.9.2012 se ugodi in se razveljavita odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma za obdobje štirih let ter odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika za obdobje dvanajstih mesecev za "Konvencionalna in ekološka živila", v sklopu 1: Mleko in mlečni izdelki, kot izhajata iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN 1/2012-ob1 z dne 18.9.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 200,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila "Konvencionalna in ekološka živila", v sklopu 1: Mleko in mlečni izdelki, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9.7.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Konvencionalna in ekološka živila". Naročnik vodi odprti postopek oddaje javnega naročila z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 48 mesecev. Javno naročilo je naročnik razdelil na več sklopov, med katerimi je tudi sklop 1: Mleko in mlečni izdelki. Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN7835/2012 z dne 18.7.2012, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2012/S 139-232464 z dne 21.7.2012.

Dne 18.9.2012 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN 1/2012-ob1, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se okvirni sporazum za obdobje štirih let sklene s ponudnikoma Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče ter Ljubljanske Mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, ter odločitev, da se kot najugodnejši ponudnik za obdobje dvanajstih mesecev izbere ponudnik Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče. Iz omenjenega dokumenta izhaja še, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno in nepopolno, ker je ugotovil, da vlagatelj na dan poteka roka za oddajo ponudb ni imel plačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov. Podatke o neizpolnjevanju zahtevanih pogojev je naročnik pridobil na podlagi uradnega dokumenta Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) z dne 30.8.2012.

Vlagatelj je z vlogo z dne 25.9.2012 (poimenovano "Zahtevek za predrevizijo") na naročnika naslovil revizijski zahtevek. V njem potrjuje, da je DURS z dokumentom z dne 30.8.2012 naročnika dejansko obvestil o neplačanih obveznosti. Ob tem pa vlagatelj izpostavlja, da je na podlagi prejete naročnikove odločitve takoj kontaktiral DURS z zahtevo po obrazložitvi njihovega dokumenta, saj vlagatelj po svojih podatkih ni izkazoval nobenega dolga. Po pregledu so na DURS ugotovili, da ima vlagatelj vse plačano, informacijo o tem pa so, na vlagateljevo zahtevo, po elektronski in priporočeni pošti posredovali tudi naročniku. Vlagatelj k revizijskemu zahtevku prilaga elektronsko poštno sporočilo ge. M., zaposlene na DURS, v katerem ta pojasnjuje, da je bilo naročniku sporočeno, da vlagatelj na dan 23.8.2012 ne izkazuje dolga. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se njegovo ponudbo upošteva kot popolno, podredno pa, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklope, za katere se je prijavil tudi sam. Vlagatelj zahteva še povračilo stroškov pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 15.10.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je na podlagi vlagateljevega pooblastila na DURS poslal zahtevek za izdajo potrdila o plačanih obveznostih, ki jih določa zakonodaja. S strani DURS je dne 30.8.2012 prejel uradni dokument, iz katerega je jasno razvidno, da vlagatelj na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb (23.8.2012), ni imel poravnanih vseh zapadlih obveznosti v zvezi s plačilom davkov. Na podlagi navedenega dokumenta je naročnik tudi izdal izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila. Iz dokumenta, ki ga je naknadno in na lastno iniciativo dne 24.9.2012 pridobil vlagatelj, res izhaja, da ima vlagatelj na datum preverjanja (23.8.2012) plačane vse davke in prispevke. Vendar pa naročnik s tem v zvezi pojasnjuje, da naknadno pridobljeni dokument ni bil izdan na podlagi naročnikovega zahtevka in vlagateljevega pooblastila, da je bil izdan 24.9.2012 (s strani naročnika pridobljen dokument pa dne 30.8.2012) ter da ga je pripravila druga oseba. V skladu z zapisanim je naročnik kot verodostojen dokument štel dokument z dne 30.8.2012, in sicer iz razloga, ker je bil ta pripravljen na podlagi njegovega zahtevka ter v skladu s predmetno zakonodajo in navodili iz razpisne dokumentacije. Naročnik ob tem izpostavlja še, da iz dokumenta z dne 24.9.2012 ni razvidno, da DURS z novo izdanim dokumentom preklicuje prvo izdani dokument z dne 30.8.2012 oziroma da dokument nadomešča prvo izdani dokument. Iz dokumenta izhaja le, da je ta izdan na podlagi telefonske urgence davčnega zavezanca ter da po ponovnem pregledu knjigovodske kartice organ ugotavlja pravilno stanje zavezanca. Naročniku tako ni znano, kako lahko dokument z dne 24.9.2012 vsebuje drugačen podatek kot dokument z dne 30.8.2012. V skladu z zapisanim naročnik predlaga, da se preveri verodostojnost dokumenta z dne 24.9.2012. Dodaja pa tudi, da v primeru, če je prišlo do napake na strani DURS, naročnik zanjo ne more prevzeti odgovornosti. Kot slednje naročnik pripominja, da vlagatelj v svoji ponudbi tudi ni izpolnil ponudbenega predračuna v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, zato v nobenem primeru ne bi mogel biti izbran.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 25.10.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma ter oddaji posameznega naročila za prvo obdobje izvajanja okvirnega sporazuma, in sicer vezano na vprašanje popolnosti vlagateljeve ponudbe. Naročnik je vlagateljevo ponudbo (sledeč dokumentu "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN 1/2012-ob1 z dne 18.9.2012) izločil iz postopka kot nepravilno in nepopolno, in sicer zaradi neizpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti iz 4. alineje četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki ga je naročnik vnesel tudi v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila (naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, če ima ""na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb /ima/ neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika"). V sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, naročnik sicer navaja še dodaten razlog v prid zatrjevane nepopolnosti vlagateljeve ponudbe (neustrezna izpolnitev ponudbenega predračuna), ki pa ga v izpodbijani odločitvi ni navajal. S tem povezane argumente gre v okviru predmetnega postopka posledično označiti za neupoštevne.

V zadevi je nesporno (to pa potrjuje tudi vpogled v spisovno dokumentacijo), da je naročnik v okviru pregledovanja vlagateljeve ponudbe s strani DURS dne 30.8.2012 pridobil dokument, iz katerega izhaja, da je imel vlagatelj na dan poteka roka za oddajo ponudb (23.8.2012) neporavnane davčne obveznosti. Prav tako pa je v zadevi nesporno, da je DURS na podlagi vlagateljeve urgence naročniku dne 24.9.2012 posredoval dokument, iz katerega izhaja, da je po ponovnem pregledu knjigovodske kartice ugotovil pravilno stanje zavezanca, v posledici česar temu posreduje popravek razkritja z dne 30.8.2012. Iz novo izdanega dokumenta izhaja, da vlagatelj na dan poteka roka za oddajo ponudb (23.8.2012) ni imel neporavnanih davčnih obveznosti. Med vlagateljem in naročnikom pa je spor glede naročnikove dolžnosti upoštevanja dokumenta DURS z dne 24.9.2012.

Državna revizijska komisija uvodoma, ob odsotnosti prepričljivih argumentov naročnika, ki bi utemeljevali drugačno stališče, dokument DURS z dne 24.9.2012 označuje za enako verodostojen kot dokument DURS z dne 30.8.2012 (glede verodostojnosti katerega naročnik nima pomislekov). Oba navedena dokumenta sta bila naročniku namreč predložena v originalu, oba vsebujeta uradni pečat DURS, na obeh se nahajata na izgled enaka podpisa pooblaščene osebe, oba dokumenta pa sta bila naročniku tudi posredovana neposredno s strani DURS (in ne npr. s strani vlagatelja). Državna revizijska komisija ob tem dodaja še, da bi moral morebitne dvome v verodostojnost dokumenta DURS z dne 24.9.2012 razjasniti že naročnik sam, in sicer še preden je, tedaj v položaju organa pravnega varstva, odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Državna revizijska komisija dalje pritrjuje naročniku v njegovem argumentu, da se je v trenutku izdaje izpodbijane odločitve o oddaji javnega naročila (sklenitvi okvirnega sporazuma in oddaji posameznega naročila) v zvezi s preverjanjem, ali ima vlagatelj poravnane davčne obveznosti, upravičeno zanesel na s strani DURS izdan dokument z dne 30.8.2012, iz katerega je izhajalo, da vlagatelj teh obveznosti v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ni imel poravnanih. Ob zapisanem pa je potrebno ugotoviti tudi, da navedeno dejstvo v ničemer ne vpliva na vlagateljevo pravico izpodbijanja zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, s tem v zvezi pa tudi pravilnosti dokumenta DURS, ki je predstavljal podlago takšne odločitve (in s katerim se vlagatelj pred izdajo izpodbijane odločitve ni imel možnosti seznaniti). Prav v okviru izvrševanja te svoje pravice je vlagatelj opravil tudi poizvedbe ("urgenco") na DURS in povzročil izdajo dokumenta DURS z dne 24.9.2012. Državna revizijska komisija z vpogledom v slednji dokument ugotavlja, da iz njegove vsebine jasno izhaja, da je bil ta izdan kot popravek dokumenta (razkritja) z dne 30.8.2012, pri izdaji katerega je očitno prišlo do napake. S tem v zvezi tako ni mogoče slediti naročniku, ki zatrjuje, da ni jasno, zakaj se dokument z dne 24.9.2012 razlikuje od dokumenta z dne 30.8.2012. Kot zavajajoče gre dalje označiti argumente naročnika, ki kot za zadevo bistveno okoliščino izpostavlja, da sta obravnavana dokumenta pripravili različni osebi; naročnik ob navedenem namreč ne omeni, da je podpisnik obeh navedenih dokumentov ista pooblaščena oseba (vodja oddelka). Kot neutemeljeno pa gre kot slednje označiti tudi naročnikovo stališče, da naj bi imel prvotno izdani dokument večjo težo, ker je bil, za razliko od dokumenta z dne 24.9.2012, izdan na njegovo zahtevo in na podlagi vlagateljevega pooblastila, predloženega v okviru ponudbe " naročnik objektivno utemeljenih argumentov za upoštevanje takšnega stališča namreč ne navaja.

V povzetku zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dokumenta DURS z dne 24.9.2012 jasno izhaja, da vlagatelj v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ni imel neporavnanih davčnih obveznosti. Drugačen zapis v dokumentu DURS z dne 30.8.2012 je po prepričanju Državne revizijske komisije (in ob odsotnosti drugačnih argumentov na strani naročnika) posledica napake, ki je tudi narekovala izdajo dokumenta (popravka razkritja) z dne 24.9.2012. V posledici navedenega gre ugotoviti tudi, da vlagateljeve ponudbe iz razloga domnevnega neizpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se nanaša na vprašanje poravnanih davčnih obveznosti, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče označiti za nepopolno. Drugačna naročnikova ugotovitev je napačna, na njej temelječa odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe (in s tem izpodbijana odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma in oddaji posameznega naročila) pa neskladna z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 25.9.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma za obdobje štirih let ter odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika za obdobje dvanajstih mesecev za "Konvencionalna in ekološka živila", v sklopu 1: Mleko in mlečni izdelki, kot izhajata iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN 1/2012-ob1 z dne 18.9.2012.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. V primeru izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila mora naročnik zagotoviti popolnost ponudbe ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 200,00 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva.

Ker je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, je vlagatelj, skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašene stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 200,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija, kadar sprejme odločitev iz druge alineje prvega odstavka 39. člena tega zakona in se ta nanaša na postopek oddaje javnega naročila, v katerem je treba obvestila, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, objaviti v Uradnem listu Evropske unije, od naročnika zahtevati, da ji predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Naročnik bo moral Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila "Konvencionalna in ekološka živila", v sklopu 1: Mleko in mlečni izdelki, ki je bil (delno) razveljavljen s 1. točko izreka tega sklepa. Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti (tretji odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo morala Državna revizijska komisija zoper naročnika začeti postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10. 12. 2012


predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, Dravograd,
- Slorest, d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
- Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče,
- Ljubljanske Mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran