Na vsebino
EN

018-403/2012 Mestna občina Slovenj Gradec

Številka: 018-403/2012-3
Datum sprejema: 12. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Nataše Jeršič kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju Mestne občine Slovenj Gradec 2012"2014" v zvezi s predlogom naročnika Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo vlagatelja Gozdarska zadruga Slovenj Gradec, z. o. o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: vlagatelj) dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, 12. 12. 2012

odločila:

Predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, se v delu, ki se nanaša na izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 2, zavrže, v delu, ki se nanaša na izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 1, pa zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 19. 10. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11303/2012) prejel ponudbe šestih ponudnikov, z dokumentom "Odločitev o izločitvi ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila" št. 430-123/2012 z dne 15. 11. 2012 je vlagatelja in še enega izmed sodelujočih ponudnikov obvestil, da je njuni ponudbi izločil, druge sodelujoče ponudnike pa je z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-123/2012 z dne 20. 11. 2012 obvestil, da je v sklopu 1 izbral ponudbo ponudnika Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., Pameče 177a, Slovenj Gradec, v sklopu 2 pa ponudbo ponudnika Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 12. 2012 zoper odločitev o izločitvi svoje ponudbe in predlagal, da naročnik ponudbo upošteva kot primerno in jo oceni, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je naročniku predlagal še, da "zadrži nadaljevanje postopka izbire najugodnejšega ponudnika, do odločitve Državne revizijske komisije".

Naročnik je z vlogo št. 430-123/2012 z dne 5. 12. 2012 Državni revizijski komisiji predlagal, da izda sklep, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila "z najugodnejšima ponudnikoma". Naročnik navaja, da:
" je predmet javnega naročila letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2012"2014, ki zajema tudi pluženje snega in posipavanje gozdnih cest v zimskem času,
" zaradi opustitve oziroma neizvajanja nastajajo škodljive posledice, saj prebivalci Mestne občine Slovenj Gradec, na območju katere je več kot 250 km gozdnih cest, ne morejo varno uporabljati gozdnih cest, ki v številnih primerih predstavljajo edine povezovalne poti do mesta,
" se velika večina teh cest nahaja na hribovitem območju, kjer so tudi snežne padavine izdatnejše,
" na območju gozdnih poti potekajo tudi šolske poti, "ki pa nikakor ne predstavljajo zanemarljivega razloga iz vidika nevarnosti in javne koristi", neizvajanje zimske službe na gozdnih cestah pa pomeni, da lahko te ceste v zelo kratkem času postanejo neprevozne oziroma nevarne za življenje in zdravje ljudi, ki jih uporabljajo,
" glede na specifiko javnega naročila, kjer je pluženje snega opredeljeno kot sklop zimskega vzdrževanja, posipanje s peskom pa del sklopa letnega vzdrževanja, treba oboje obravnavati kot celoto, saj samo pluženje ne odpravi nevarnosti,
" je vlagatelj predložil ponudbo le za sklop zimsko vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema pluženje snega, zato ni ovir za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom za letno vzdrževanje gozdnih cest.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja o naročnikovem predlogu (drugi odstavek 20. člena).

Po preučitvi naročnikovih navedb je Državna revizijska komisija o naročnikovem predlogu odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je javno naročilo razdeljeno na dva sklopa (točka II.1.8 objave v povezavi s prilogama B; 2. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije), in sicer "zimsko vzdrževanje gozdnih cest" predstavlja sklop 1, "letno vzdrževanje gozdnih cest" pa sklop 2. Naročnik je z odgovorom, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil 30. 10. 2012, ob 9.06 (s čimer je postal del razpisne dokumentacije, drugi odstavek 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2)), pojasnil, kako je treba izpolniti ponudbeni predračun v primeru predložitve ponudbe le za en sklop. Kot je razvidno iz vlagateljeve ponudbe, je vlagatelj predložil ponudbo le za sklop 1, z zahtevkom za revizijo pa izpodbija naročnikovo odločitev o izločitvi svoje ponudbe in torej izpodbija le naročnikova ravnanja v sklopu 1.

Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa med drugim skleniti pogodbe, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN. Naročnik lahko pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene ne le v primeru izpolnjenih pogojev iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, temveč tudi v primeru izpolnjenih pogojev iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN. Iz ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), vendar onemogoča sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, razen če so za to izpolnjeni (zakonski) pogoji.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN med drugim določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika (za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila) iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Skladno z 31. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je sklop del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ker je sklope mogoče oddati ločeno (31. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), je mogoče ugotavljati, ali je ponudba, ki se nanaša na vsak sklop, popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), tako ponudbo pa je mogoče tudi ocenjevati (prim. 74. člen ZJN-2). V 74. členu ZJN-2 je med drugim tudi določeno, da po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. Naročnik tako lahko v vsakem sklopu izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se lahko razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva. Omejitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila (prvi odstavek 17. člena ZPVPJN) je zato treba obravnavati v povezavi z lastnostjo "ločenosti" sklopov.

Vlagatelj v obravnavanem primeru javnega naročanja ni vložil zahtevka za revizijo zoper naročnikove odločitve v sklopu 2, zato na naročnikovi strani niso podane omejitve iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 2. Da bi torej naročnik smel skleniti pogodbo o izvedbi javnega naročila v sklopu 2, ne potrebuje ugodilne odločitve Državne revizijske komisije, ki bi jo sprejela na podlagi četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN. Ker naročnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev predloga, da Državna revizijska komisija izda sklep, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 2, je naročnikov predlog v delu, ki se nanaša na izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 2, zavrgla.

V zvezi z naročnikovim predlogom za izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 1 Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi izvajalec v sklopu 1 prevzel pluženje gozdnih cest.

Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest (21. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 s spr.; v nadaljevanju: ZCes-1)).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik predloga ne utemeljuje tako, da je sklep Državne revizijske komisije po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN potreben za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 1 zaradi zagotovitve temeljnega namena gozdnih cest (gl. 21. točka prvega odstavka 2. člena ZCes-1), temveč predlog utemeljuje tako, da mora zagotoviti njihovo prehodnost oziroma prevoznost za potrebe mobilnosti svojih prebivalcev ("prebivalci Mestne občine Slovenj Gradec ["] ne morejo varno koristiti gozdnih cest, ki v velikem številu predstavljajo edine povezovalne poti do mesta" in "na območju gozdnih cest potekajo tudi šolske poti"). Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik teh trditev niti ne konkretizira niti jih ne dokazuje in zato niti ni dokazal, da gozdne ceste na njegovem območju "v velikem številu predstavljajo edine povezovalne poti do mesta" in da "na območju gozdnih cest potekajo tudi šolske poti".

Vendar le argument v zvezi z obstojem javnega interesa ne zadošča za to, da bi lahko Državna revizijska komisija učinkovito tehtala, kot zahteva četrti odstavek 20. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija mora namreč pri tehtanju upoštevati še druge elemente, ki pa jih naročnik ni predstavil. Ker se naročnik sklicuje na to, da mora Državna revizijska komisija ravnati po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN in torej uporabiti izjemo od pravila, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, je na naročniku breme, da dokazano predstavi argumente, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotavljati, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom. Tudi v primeru, če bi naročnik dokazano argumentiral, da je zagotovitev pluženja gozdnih cest potrebna zaradi mobilnosti prebivalcev na naročnikovem območju in bi se zato lahko ugotovilo, da je zagotavljanje prehodnosti oziroma prevoznosti gozdnih cest na naročnikovem območju v zimskih razmerah v javnem interesu, slednja ugotovitev ne bi bila odločilna za izdajo predlaganega sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN, saj bi v nasprotnem primeru pravilo iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, ne imelo nobenega smisla.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik ni ne zatrjeval ne dokazoval, da je izdaja sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN edina možnost, da zagotovi pluženje gozdnih cest tudi v času, ko poteka postopek pravnega varstva. Državna revizijska komisija ocenjuje, da uporaba izjeme po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN ni utemeljena, če obstajajo drugi, manj invazivni in sorazmernejši ukrepi, ki jih lahko doseže že naročnik brez intervencije Državne revizijske komisije. S predlogom za izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN si naročnik v obravnavanem primeru prizadeva, da bi Državna revizijska komisija dovolila sklenitev dvoletne (gl. npr. točka II.3 objave) pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 1, vendar naročnik svojega predloga ne opravičuje s tem, da ne more ravnati niti po prvi alinei prvega odstavka 17. člena ZPVPJN in zagotoviti pluženja gozdnih cest, čeprav poteka postopek pravnega varstva. V prvi alinei prvega odstavka 17. člena ZPVPJN je določena izjema od nedovoljenosti sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po vložitvi zahtevka za revizijo: če zaradi vloženega zahtevka za revizijo naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega in četrtega poglavja ZPVPJN, pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje. Pogoji po ZJN-2, na katere se sklicuje prva alinea prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, so določeni v 5. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2, skladno s slednjo določbo ZJN-2 pa lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za vse vrste javnih naročil (torej blaga, storitev in gradenj) v primeru, če v že začetem postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju, pod pogojem, da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2 in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, v delu, ki se nanaša na izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v sklopu 1, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 12. 12. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
" Gozdarska zadruga Slovenj Gradec, z. o. o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec,
" Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
" Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec,
" v arhiv, tu.

Natisni stran