Na vsebino
EN

018-348/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-348/2012-4
Datum sprejema: 27. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Reševanje izrednih zahtevkov na področju statističnih in analitičnih obdelav z izdelavo programov - izdelava programov", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik INFDATA SVETOVANJE d.o.o., Rožna dolina cesta XVII/34, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2012

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25.05.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil, dne 09.08.2012, pod št. objave NMV 1975/2012.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila male vrednosti, z dne 19.09.2012, vse tri sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi INTERES d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 27.09.2012 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je bilo javno naročilo dodeljeno izbranemu ponudniku, ki naj bi izpolnil vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. Kljub temu, da je bila referenca izbranega ponudnika (iz Priloge št. 8) preverjena, vlagatelj predpostavlja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, zahtevanega v prvi alineji Priloge 7, in sicer zahteve po poznavanju SAS orodja na IBM z/OS sistemu. Glede na to, da je "poznavanje" beseda širokega pomena, vlagatelj na podlagi ostalih segmentov razpisne dokumentacije predpostavlja, da so znanje in izkušnje na področju uporabe SAS orodja na IBM z/OS ključnega pomena za izvedbo razpisanega predmeta naročila in osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je naročilo lahko oddano. Vlagatelj še navaja, da na spletnih straneh izbranega ponudnika ni nikjer zasledil niti ene omembe znanja in izkušenj s področja SAS na z/OS (vlagatelj prilaga izpis spletne strani izbranega ponudnika).

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 12.10.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je referenčni pogoj izpolnil. Izbrani ponudnik navaja, da sodeluje pri projektu Statistika o zavarovalniških policah (avtomobilsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje itd.), in sicer v tržaški zavarovalnici LLOYD Adriatico, ki je del grupacije Allianz. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da pri navedenem projektu uporablja različico SAS 9.1, pri čemer znaša velikost podatkovnega skladišča, na katerem se izvaja statistika s pomočjo statističnih modulov SAS, cca. 30 G. Izbrani ponudnik v zvezi s tem še pojasnjuje, da se SAS uporablja večinoma indirektno, v manjši meri interaktivno (vnos vhodnih parametrov ipd.) in da se pri projektu uporabljajo tudi makro procedure. Izhodi obdelav oziroma ETL procedure so datoteke in tabele podatkovne baze.
Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je bilo šolanje za SAS opravljeno "in-house", kot je v večjih organizacijah (kot je Allianz) tudi v navadi. Izbrani ponudnik še navaja, da poznavanje SAS-a ne objavlja na spletni strani iz razloga, ker (vse do predmetnega javnega naročila) zainteresiranih strank ni zasledil.

Naročnik je dne 19.10.2012 zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. 430-1025/2012/13 -15131-05). Naročnik pojasnjuje, da je referenco izbranega ponudnika preveril pri podjetju Allianz S.p.a., Trieste. Referenčni naročnik je referenco v celoti potrdil. Iz njegovega odgovora pa tudi izhaja, da je izbrani ponudnik referenco izvedel skupaj s podizvajalcem - to je s samostojnim podjetnikom NC - Projekt, Gulič Peter s.p., Koper, z navedenim podizvajalcem pa izbrani ponudnik sodeluje tudi pri predmetnem razpisu.
Naročnik navaja, da je kadrovsko sposobnost ponudnika ugotavljal tako, da je preveril, ali ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, in sicer, da zagotavlja najmanj dva strokovnjaka za implementacijo programskih rešitev, ki bosta izvajala reševanje izrednih zahtevkov na področju statističnih in analitičnih obdelav z izdelavo programov. V prilogi št. 7 pa je izbrani ponudnik podal izjavo, da razpolaga z najmanj dvema strokovnjakoma za implementacijo programskih rešitev s poznavanjem SAS orodja na IBM z/OS sistemu in s poznavanjem IBM DB2 podatkovne baze na IBM z/OS sistemu, z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, z znanjem slovenskega jezika in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na tem področju.
Naročnik v nadaljevanju ponavlja navedbe izbranega ponudnika in zatrjuje, da je izbrani ponudnik k svoji ponudbi predložil vsa zahtevana potrdila.

Naročnik je dne 24.10.2012 in dne 02.11.2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 22.11.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika (prvi odstavek 37. člena ZPVPJN).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in (posledično) popolna v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, oziroma ali je vlagatelj izpolnil referenčno zahtevo, v skladu s katero so morali ponudniki izkazati vsaj eno delujočo aplikacijo za izdelavo SAS programov za IBM z/OS.

Vlagateljev revizijski očitek je potrebno presojati z upoštevanjem prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ter jo mora naročnik izločiti iz postopka. Ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Pogoje za udeležbo na javnem razpisu je naročnik naštel v 5. točki Povabila k oddaji ponudbe, pri čemer je vsebinske zahteve za vsakega izmed njih navedel v ustrezni prilogi. Zahteve, ki se nanašajo na referenčni projekt so razvidne iz Priloge št. 8 (Obrazec reference). Naročnik je zahteval od ponudnikov "vsaj eno, uspešno delujočo aplikacijo za izdelavo SAS programov za IBM z/OS". Referenčni obrazec so morali ponudniki izpolniti s podatki o referenčnem naročniku in izvajalcu, s podatki o kontaktni osebi referenčnega naročnika (njegovim imenom in priimkom, telefonsko številko in elektronskim naslovom) ter z imenom in priimkom odgovorne osebe referenčnega naročnika. Referenco je morala potrditi odgovorna oseba referenčnega naročnika.

Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil referenčni obrazec (Priloga št. 8), iz katerega je razvidno, da je za referenčnega naročnika - to je za družbo Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri 1, Trst izvedel (eno) uspešno delujočo aplikacijo za izdelavo SAS programov za IBM z/OS in da so bila navedena dela opravljena strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe. Pregled referenčnega obrazca prav tako pokaže, da je izpolnjen tudi z vsemi drugimi zahtevanimi podatki ter podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe referenčnega naročnika.

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik, pred sprejemom izpodbijane odločitve, sporno referenco izbranega ponudnika preveril pri odgovorni osebi referenčnega naročnika. Odgovorna oseba referenčnega naročnika mu je referenco potrdila (odgovor, z dne 04.09.2012), iz odgovora referenčnega naročnika pa tudi izhaja, da je izbrani ponudnik sporni referenčni projekt izvedel skupaj s samostojnim podjetnikom NC - Projekt, Gulič Peter s.p. Koper. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da v konkretnem primeru sodeluje z navedenim podjetnikom, ki ga je nominiral kot svojega podizvajalca, pri čemer naj bi vsak izmed njiju izvedel polovico razpisanih storitev. Naročnik pa je v zvezi s tem, na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov ("Ali referenca podizvajalca šteje""), izrecno dopustil tudi reference podizvajalcev, in sicer "pod pogojem, da bo ponudnik pri izvajanju pogodbenih del nastopal z istim podizvajalcem" (naveden odgovor naročnika je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 09.08.2012).

Čeprav vlagatelj očitno ne loči med referenčnimi zahtevami, ki se nanašajo na ponudnike (in so navedene v Prilogi št. 8) in med zahtevami, ki jih je naročnik zapisal v zvezi s kadri (v Prilogi št. 7), pa je iz zahtevka za revizijo vendarle razvidno, da se nanaša (le) na referenco izbranega ponudnika. Ne glede na navedeno, pa je izbrani ponudnik v ponudbo priložil (kot pravilno ugotavlja naročnik) tudi Prilogo št. 7, iz katere je razvidno, da razpolaga z (najmanj) dvema strokovnjakoma za implementacijo programskih rešitev, ki izpolnjujeta vse zahteve, ki jih je naročnik predvidel v tej prilogi (Izjava o izpolnjevanju kadrovskih zahtev).

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 27.11.2012


Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, Ljubljana
- INFDATA SVETOVANJE d.o.o., Rožna dolina cesta XVII /34, Ljubljana
- INTERES d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran