Na vsebino
EN

018-329/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-329/2012-5
Datum sprejema: 22. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje, ki so izven garancijskega roka" - sklop 2, in na podlagi zahtevka za revizijo SOCOMEC SICON UPS d.o.o., Savlje 89, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.11.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11.04.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil, dne 11.05.2012, pod št. objave JN 5023/2012 in dne 16.05.2012 v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, pod št. objave 2012/S 93-153963.

Naročnik je z odločitvijo o oddaji naročila, z dne 04.09.2012, ponudnike obvestil, da je javno naročilo v 2. sklopu oddal v izvedbo družbi TOS Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.09.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v 2. sklopu, dne 12.09.2012 pa je zahteval še izdajo dodatne obrazložitev o oddaji naročila za 2. sklop. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve izdal dne 18.09.2012. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 25.09.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.
Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 18.09.2012 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki 4.5 zahteval, da mora ponudnik zagotoviti zadostno število (najmanj 5 oseb) usposobljenega strokovnega kadra oziroma vzdrževalcev. Ker je iz javno dostopnih podatkov razvidno, da ima izbrani ponudnik povprečno zaposlenih le 2,5 oseb, naročnikove zahteve ni izpolnil.

Vlagatelj navaja, da je v točki 4.7 razpisne dokumentacije zahtevano, da mora ponudnik vgrajevati le originalne nadomestne dele in da mora imeti za zagotavljanje nemotenega dela stalno zalogo nadomestnih delov in baterij. Vlagatelj pojasnjuje, da je hčerinsko podjetje proizvajalca družbe Socomec in zatrjuje, da izbrani ponudnik pri njej ni nikoli kupoval rezervnih delov. Vlagatelju tako ni jasno, kako se je naročnik lahko prepričal, da bo izbrani ponudnik vgrajeval originalne rezervne dele ter da ima zalogo rezervnih delov.

Vlagatelj še navaja, da so morali ponudniki, skladno s točko 4.8 razpisne dokumentacije, zagotoviti odzivni čas, ki je krajši od enega dneva, prav tako pa so morali zagotoviti tudi čas popravila, ki je krajši od enega dneva. Iz razloga, ker izbrani ponudnik nima zaposlenih serviserjev, ki so usposobljeni za servisiranje naprav iz razpisa in nima zaloge originalnih rezervnih delov, vlagatelj sklepa, da zahteve iz točke 4.8 ni izpolnil.

Vlagatelj navaja, da je z dopisom, z dne 11.09.2012, zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, dne 12.09.2012 pa je zahteval še dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj zatrjuje, da od naročnika v zvezi s tem ni prejel odgovora.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 27.09.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba popolna. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da naročnik v točki 4.5 ni zahteval, da mora imeti ponudnik v delovnem razmerju 5 delavcev, pač pa je postavil pogoj, da mora ponudnik v ta namen zagotoviti 5 oseb. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da servisiranje UPS opreme opravljajo njegovi zaposleni delavci, zunanji sodelavci in lastniki družbe, ki so usposobljeni za vzdrževanje UPS naprav.

Izbrani ponudnik zatrjuje, da je našel dobavitelje originalnih rezervnih delov za UPS naprave blagovne znamke Socomec, pa tudi dobavitelje in proizvajalce rezervnih delov, ki jih Socomec tovarniško vgrajuje v svoje UPS naprave. Izbrani ponudnik v dokaz prilaga račun za ventilator, ki ga je dobavil alternativni dobavitelj, ventilator pa ima isto oznako kot okvarjeni ventilator na Socomecovi 160 kVA UPS napravi, ki jo pogodbeno vzdržuje.

Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na zagotavljanje odzivnih časov, izbrani ponudnik pojasnjuje, da ima organizirano servisno službo, ki deluje skozi vse leto, 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Vlagatelj zatrjuje, da ima z različnimi strankami sklenjene servisne pogodbe, v katerih znaša odzivni čas od 2 do 8 ur. Vlagatelj zatrjuje, da bo za zagotovitev popravila v zahtevanem roku preko navedenih poslovnih povezav dobavil vse potrebne rezervne dele.

Vlagatelj je dne 02.10.2012 zahtevek za revizijo dopolnil. Vlagatelj zatrjuje, da lahko opremo (ključe) za servisiranje pridobi le gospodarski subjekt (hčerinska družba, podružnica, distributer), kar pomeni, da je potrebno vsakega, ki bo izbranemu ponudniku servisne storitve ponudil, obravnavati kot podizvajalca. Na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika pa je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudnik ne nastopa s podizvajalci. Navedene ugotovitve pomenijo, da osebe, ki jih je izbrani ponudnik navedel v prilogi II/4, niso usposobljene za izvedbo storitev ali pa je izbrani ponudnik podal lažno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci.

Vlagatelj pojasnjuje, da je v zvezi z dokazovanjem dejstev o tem, komu in pod kakšnimi pogoji se dodelijo ključi ter da izbrani ponudnik s takšnimi ključi ne razpolaga, zaprosil za ustrezno izjavo proizvajalca, ki jo bo priložil takoj, ko jo prejme. Glede izpolnjevanja pogoja o usposobljenosti za nominirane osebe iz obrazca II/4 pa vlagatelj predlaga naročniku ali Državni revizijski komisiji, naj preveri(ta), ali so navedene osebe usposobljene za opravljanje teh storitev oziroma ali so pridobile ustrezno licenco za opravljanje storitev.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni distributer za nadomestne dele in potrošni material, zato bo moral te dele nabavljati pri drugih poslovnih partnerjih, ki pa so nedvomno gospodarski subjekti, saj distribucijo lahko vršijo le kot gospodarsko dejavnost. Ob dejstvu, da izbrani ponudnik ni navedel nobenega podizvajalca, njegovi izjavi ni mogoče verjeti in je lažna.

Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik tudi zahtevanih odzivnih časov ne more izpolniti sam, brez podizvajalcev. Iz navedenega razloga je ugotovitev naročnika, da posebnih dokazil ni zahteval, neutemeljena.

Vlagatelj je dne 08.10.2012 naročniku posredoval še izjavo in dopis proizvajalca Socomec UPS Sicon Srl, Italija.

Izbrani ponudnik se je dne 08.10.2012 izjasnil o dodatnih navedbah vlagatelja. Navaja, da je programska oprema, ki je potrebna za uporabo UPS naprave, za prikaz napak in zgodovine dogajanj na UPS napravi, last kupca naprave. Pogojevanje dostopa do uporabe te programske opreme z raznimi zapornimi kodami ali skrivanje te kode pred lastnikom, je poseg v lastnino kupca, čeprav bi ga prodajalci gotovo radi zagovarjali z avtorskimi pravicami ali omejitvami. Po nekaterih tolmačenjih bi tovrstne omejitve lahko razumeli kot motenje posesti lastnika. Navedba vlagatelja, da ključe s strani proizvajalca lahko pridobijo le podružnica, hčerinsko podjetje ali uradni distributer, uporabljajo pa ga lahko le pri njih izšolane osebe, kaže na njihov poizkus monopoliziranja trga za njihovo opremo in posledično tudi določanje višjih cen rezervnih delov in cene vzdrževanja naprav.

Izbrani ponudnik navaja, da imajo njegovi vzdrževalci ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe in večletne izkušnje pri vzdrževanju UPS naprav različnih proizvajalcev. Vlagatelj pojasnjuje, da razvija lastne standarde vzdrževanja, ki ne temeljijo na izobraževanju za vsako blagovno znamko posebej, temveč na enakih standardih vzdrževanja različnih UPS naprav. Izbrani ponudnik še navaja, da sodeluje na javnih razpisih za dobavo in vzdrževanje UPS naprav že skoraj 10 let ter da vzdrževalna dela, poleg njegovih delavcev, opravljajo tudi zunanji sodelavci. Obveznosti, odgovornosti in dela zunanjih sodelavcev po podjemni pogodbi pa ne gre enačiti s podizvajalci.

Naročnik je dne 09.10.2012 zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. 430-480/2012/59 -15131-17). Naročnik navaja, da je v zvezi s kadri od ponudnikov zahteval le, da razpolagajo z zadostnim številom usposobljenega kadra, pri čemer pa ni specificiral, kakšne pogoje mora ponujen kader izpolnjevati. Naročnik pojasnjuje, da je tehnično in kadrovsko sposobnost izbranega ponudnika preveril s priloženima obrazcema - Izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi sposobnostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila ter z obrazcem Podatki o kadrih. V obrazec Podatki o kadrih je izbrani ponudnik vpisal sedem oseb (in njihove osebne podatke), ki bodo izvajale razpisane storitve. S tem je izpolnil zahtevo iz točke 4.5, kjer je navedeno, da mora ponudnik zagotoviti zadostno število usposobljenega strokovnega kadra, in sicer da mora za vsak sklop javnega naročila, za katerega se prijavlja, zagotoviti najmanj 5 oseb - delavce oziroma vzdrževalce, ki bodo izvajali razpisane storitve, pri čemer naročnik ni zahteval, da morajo biti te osebe zaposlene pri ponudniku.

Naročnik navaja, da je tako v zvezi z vlagateljevo zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika kot tudi z vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve, ravnal v skladu z zakonom in vlagatelju dne 25.09.2012 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, dodatno obrazložitev pa je vlagatelju posredoval dne 18.09.2012.

Naročnik pojasnjuje, da tudi v predhodnih postopkih ponudnikov ni omejeval z zahtevo, da morajo biti pooblaščeni izvajalci proizvajalca naprav in da morajo imeti licenco proizvajalca oziroma (kot navaja vlagatelj) na voljo ustrezne ključe za servisiranje. Naročnik pojasnjuje, da je na ta način sledil načeloma sorazmernosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki. Naročnik pojasnjuje, da mu ni znano, da bi moral imeti ponudnik (izvajalec) tako imenovane ključe za uspešno in učinkovito izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in tega tudi ni zahteval v razpisni dokumentaciji. Naročnik ugotavlja, da so kljub temu izbrani ponudniki v vseh predhodnih postopkih uspešno izvajali pogodbene obveznosti, kvaliteta izvedenih del in njihova pravočasnost pa sta bili skladni z zahtevami iz pogodbe.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da izbrani ponudnik ne more sam (torej brez podizvajalcev) izpolniti pogojev, naročnik citira določilo 15. a točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) in navaja, da četudi bi držale, vlagatelj pri tem ne dopušča možnosti, da je izbrani ponudnik, že v poslovnem odnosu z drugim subjektom in v tak poslovni odnos ne vstopa ali je vstopil zaradi predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.10.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 12.10.2012.

Vlagatelj se je dne 12.10.2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik dolžan pregledati ponudbe in preveriti, ali ponudniki pogoje izpolnjujejo. Zanašanje zgolj na izjave bi v praksi pomenilo, da naročniku ni potrebno preverjati pogojev, saj bi bil pogoj izpolnjen že s tem, ko bi nekdo podal izjavo, četudi bi bila lažna. Iz navedenega razloga ni pomembno, ali je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo predložiti dokazila o tem, da razpolagajo s potrebnimi ključi za izvedbo naročila. Naročnik je zahteval, da podajo izjavo, da so sposobni izvesti javno naročilo, to pa vključuje tako kader kot tudi sposobnosti in ostala potrebna sredstva.

Neutemeljene so tudi navedbe o tem, da bi imel lahko izbrani ponudnik sklenjeno dolgotrajno razmerje s takšnim partnerjem, ki bi mu zagotavljal ključe in kadre, ki jih potrebuje za izvedbo storitev. Iz teh navedb izhaja, da izbrani ponudnik ne more izvesti vseh storitev sam in da naročnik teh dejstev ni preveril. Vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik pri izbranem ponudniku preveriti, na kakšen način bo izvajal pogodbo in zakaj ni navedel podizvajalcev. Zgolj naročnikove domneve pa kažejo na to, da je bila odločitev o izbiri vsaj preuranjena.

Državna revizijska komisija je dne 07.11.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika (prvi odstavek 37. člena ZPVPJN).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker ne razpolaga z zadostnim številom lastnega strokovnega kadra. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik pri družbi Socomec ni kupoval nadomestnih delov, zato mu ni jasno, kako je naročnik lahko preveril, da bo izbrani ponudnik v naprave, ki so predmet vzdrževanja, vgrajeval le originalne nadomestne dele ter da ima zalogo nadomestnih delov. Iz razloga, ker izbrani ponudnik nima zaposlenih serviserjev in (očitno) tudi nima zaloge originalnim rezervnih delov, zaključuje vlagatelj, tudi ne more zagotoviti odzivnega časa, v katerem se je dolžan odzvati na poziv naročnika niti odzivnega časa, v katerem mora biti popravilo izvedeno.

Kot izhaja iz zahtevka za revizijo, vlagatelj v njem tudi opozarja, da kljub temu, da je zahteval tako vpogled v ponudbo izbranega ponudnika kot tudi izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, od naročnika v zvezi s tem ni prejel nobenega odgovora. Z vlagateljevim očitkoma se ni mogoče strinjati. Naročnik je vlagatelju omogočil tako vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, posredoval pa mu je tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. V obeh primerih je naročnik ravnal v skladu z ZJN-2, saj je vlagatelju, v skladu z določilom sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika "najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja", prav tako pa je tudi dodatno obrazložitev odločitve vlagatelju "poslal v treh delovnih po prejemu zahteve za dodatno obrazložitev" in s tem ravnal v skladu tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2. Pač pa je Državna revizijska komisija pri tem ugotovila, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil pravočasno oziroma znotraj osem dnevnega roka od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (v smislu določil tretjega odstavka 79. a člena ZJN-2 in petega odstavka 25. člena ZPVPJN). Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je bila vlagatelju dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila vročena dne 10.09.2012, revizijski zahtevek pa je dopolnil šele dne 02.10.2012 in dne 08.10.2012. Iz navedenega razloga Državna revizijska komisija dopolnitve zahtevka za revizijo, z dne 02.10.2012 in dopolnitve, z dne 08.10.2012, pri svoji odločitvi ni upoštevala.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je predmet obravnavanega javnega naročila dvoletno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje različnih proizvajalcev. Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na tri sklope - prvi sklop se nanaša na vzdrževanje 92 naprav proizvajalca General Eletric, drugi sklop na vzdrževanje 56 naprav proizvajalca Socomec Sicon in tretji sklop na vzdrževanje 58 naprav "drugih proizvajalcev". Iz razpisne dokumentacije in iz pojasnil naročnika (obrazložitev sklepa št 430-480/2012/59 (15131-17), z dne 09.10.2012) je razvidno, da gre za naprave za neprekinjeno napajanje, ki niso več v garancijski dobi, za naročnika pa je zlasti pomembno, da izvajanje razpisanih storitev vzdrževanja poveri izvajalcu, ki zna vzdrževati naprave različnih blagovnih znamk. Čeprav je naročilo razdeljeno na tri sklope (pri čemer se prva dva sklopa nanašata na vzdrževanje naprav dveh točno določenih proizvajalcev), naročnik v zvezi s tem ni postavil nobenih posebnih zahtev oziroma tozadevno od ponudnikov ni zahteval nobenih specifičnih dokazil (licenc, pooblastil), ki bi se nanašala na vzdrževanje naprav točno določenih proizvajalcev.

Vlagatelj v obravnavanem primeru zlasti zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na 2. sklop (torej na vzdrževanje 56 naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca Socomec Sicon) nepopolna iz razloga, ker izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovske zahteve iz točke 4.5 razpisne dokumentacije, v skladu s katero so morali ponudniki zagotoviti zadostno število (najmanj 5 oseb) usposobljenega strokovnega kadra oziroma vzdrževalcev. Vlagatelj namreč zatrjuje, da ima izbrani ponudnik povprečno zaposlenih le 2,5 oseb, iz česar sklepa, da naročnikove zahteve ni izpolnil.

Naročnik je v točki 4.5 (Kadri) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel naslednjo zahtevo:

"Ponudnik mora zagotavljati zadostno število usposobljenega strokovnega kadra, in sicer mora za vsak sklop javnega naročila, za katerega se prijavlja, zagotavljati najmanj 5 oseb - delavce oziroma vzdrževalce, ki bodo izvajali predmetne storitve, pri čemer lahko posamezen strokovnjak pokriva več sklopov.

Ponudnik mora v obrazcu iz priloge št. II/4 - Podatki o kadrih navesti osebe, s katerimi pokriva izvedbo javnega naročila, oziroma katere bodo izvajale predmetne storitve."

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi Prilogo št. II/2 (Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila), s podpisom katere so ponudniki (med drugim) potrdili ( II. točka - Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti za izvedbo javnega naročila), "da razpolagajo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila ter da bodo naročniku na njegovo zahtevo na vpogled dostavili originalno dokumentacijo, ki bo potrjevala, da imajo na voljo tehnične in kadrovske kapacitete za izvedbo predmetnega javnega naročila".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi Prilogo št. II/4 (Podatki o kadrih), v katero so morali ponudniki vpisati "najmanj 5 oseb (usposobljeni strokovni kader - delavce oziroma vzdrževalce, ki bodo izvajale predmetne storitve"). Naročnik je zahteval od ponudnikov, da za ponujeni kader vpišejo naslednje podatke: 1. ime in priimek, 2. EMŠO in 3. sklop javnega naročila, ki ga oseba pokriva.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (kar med strankama v tem postopku ni sporno), da je v ponudbo priložil oba dokumenta (prilogo št. II/2 in Prilogo št. II/4), ki ju je v zvezi s kadri zahteval naročnik. Obe prilogi je izpolnil, podpisal in žigosal, v Prilogo št. II/4 pa je vpisal devet oseb (tudi njihove enotne matične številke), ki bodo opravljale razpisano storitev vzdrževanja naprav v 2. sklopu.

Ker torej naročnik ni zahteval, da mora biti ponujeni kader lasten kader posameznega ponudnika oziroma iz razloga, ker razpisni pogoji v ničemer ne določajo razmerja med ponudnikom in nominiranim kadrom (naročnik v zvezi s kadrom, razen njihovega števila, tudi sicer ni postavil nikakršnih zahtev), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik pri družbi Socomec ni nikoli kupoval nadomestnih delov, zato mu ni jasno, kako je naročnik preveril, da bo izbrani ponudnik v naprave, ki so predmet vzdrževanja, vgrajeval le originalne nadomestne dele ter da ima zalogo nadomestnih delov.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na nadomestne dele in na njihovo zalogo določil v točki 4.7 (Zagotovitev originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala, garancijska doba in reklamacije) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je navedel:

"Ponudnik - izvajalec mora pri vzdrževanju naprav, ki so predmet naročila, vgrajevati oziroma uporabljati le originalne nadomestne dele. Za zagotovitev nemotenega delovanja naprav mora ponudnik - izvajalec imeti stalno zalogo nadomestnih delov in baterij, katere potrebuje za redno in izredno vzdrževanje naprav.

Garancijska doba vgrajenih originalnih nadomestnih delov mora biti najmanj enaka garancijski dobi, katero zagotavljajo proizvajalci teh delov. Izvajalec mora k računu priložiti garancijski list za zamenjani nadomestni del.

Morebitne reklamacije oziroma pripombe na opravljeno storitev se upoštevajo, če jih naročnik reklamira takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od odkritja napake (velja tako za očitne kot tudi za skrite napake), izvajalec pa jih je dolžan rešiti oziroma odpraviti najkasneje v roku 1 (enega) dne od prejema obvestila o reklamaciji."

Naročnik je od ponudnikov zahteval, da morajo podpisati izjavo št. IV.2 iz Obrazca ponudbe:

"Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem naročilu, vgrajevali oziroma uporabljali le originalne nadomestne dele in potrošni material, za katere jamči proizvajalec predmetne naprave."

V zvezi z nadomestnimi deli je naročnik v točki 7.8 (Drugo) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe še zapisal:

"Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži veljaven cenik nadomestnih delov naprav za sklope za katere se prijavlja.

Nadomestne dele, ki so predmet javnega naročila in niso zajeti v ponudbeni specifikaciji, bo izvajalec zaračunaval po tekočem veljavnem ceniku nadomestnih delov za sklope naprav, za katere bo oddal ponudbo, upoštevajoč morebitni podani popust.

Morebitni podani popust mora biti fiksen za čas trajanja pogodbe oziroma za čas 24 mesecev. Ob vsakokratni spremembi cenika nadomestnih delov mora ponudnik obvestiti naročnika in mu hkrati pisno predložiti nov veljavni cenik."

Kot izhaja iz citiranih delov razpisne dokumentacije, naročnik v zvezi z nadomestnimi deli in njihovo zalogo od ponudnikov ni zahteval nobenih konkretnih dokazil (naročnik bi lahko od ponudnikov v ta namen na primer zahteval zagotovilo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega prodajalca o zagotovljeni dobavi originalnih nadomestnih delov in navedel, kolikšno količino posameznih nadomestnih delov mora imeti ponudnik na zalogi). Naročnik je v zvezi s tem od ponudnikov zahteval le vpis cen za nekatere izmed (očitno najpomembnejših) rezervnih delov, podpisano in žigosano (lastno) izjavo o zagotavljanju originalnih nadomestnih delov, ponudniki pa so lahko predložili tudi veljaven cenik nadomestnih delov naprav za sklope, za katere se prijavljajo. Poleg tega je iz citiranih določil mogoče tudi razumeti, da se nanašajo (šele) na izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila oziroma, da se nanašajo (le) na tistega ponudnika (izvajalca), ki bo izbran kot najugodnejši in ga bo naročnik pozval k podpisu pogodbe. Ker je izbrani ponudnik v ponudbeni predračun vpisal vse cene za (s strani naročnika) navedene nadomestne dele, predložil pa je tudi izjavo in veljavni cenik nadomestnih delov za 2. sklop, Državna revizijska komisija navedenemu očitku vlagatelja ni mogla slediti.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da predmet konkretnega spora ni ugotavljanje zakonitosti (ustreznosti) posameznih zahtev/navodil razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, temveč ugotavljanje, ali ponudba izbranega ponudnika te zahteve izpolnjuje. Zgolj takšno ponudbo je namreč mogoče označiti za popolno v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 12. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe - Dodatna obvestila in pojasnila) ali (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve v spornih segmentih razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja oziroma v kolikor je menil, da so naročnikove zahteve v zvezi s kadri in nadomestnimi deli pomanjkljive) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija iz podobnih razlogov tudi ni mogla slediti vlagateljevemu (zadnjemu) očitku o tem, da izbrani ponudnik ne bo mogel zagotoviti zahtevanega odzivnega časa, roka, v katerem mora biti popravilo opravljeno in roka, v katerem mora biti odpravljena reklamacija. Naročnik je namreč tudi v zvezi s tem od ponudnikov zahteval zgolj podpisano in žigosano izjavo, "da bodo svoje pogodbene obveznosti izvajali v rokih, ki so določeni v pogodbi" (točka IV.4 Obrazca ponudbe), takšno (podpisano in žigosano) izjavo pa je izbrani ponudnik predložil v ponudbo.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 22.11.2012predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, Ljubljana
- SOCOMEC SICON UPS d.o.o., Savlje 89, Ljubljana
- TOS Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran