Na vsebino
EN

018-309/2012 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-309/2012-5
Datum sprejema: 20. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko, kot članov senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "SN kabli", ki ga je vložil vlagatelj Eltima d.o.o., Šlandrova ulica 8 c, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa Odvetniška pisarna LMR d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.11.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 12-MM/N-386/2012, z dne 06.08.2012.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v višini 4.180,32 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.06.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 21.06.2012, pod št. objave JN 6676/2012.

Naročnik je dne 06.08.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi DAR d.o.o., Nova vas pri Ptuju 53, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 23.08.2012 in istega dne zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 27.08.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 29.08.2012 predlagal naročniku, naj iz razloga, ker ponudba izbranega ponudnika ni popolna, spremeni odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 03.09.2012 vlagatelja obvestil, da odločitve o oddaji javnega naročila ne bo spremenil.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila dne 04.09.2012 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter se izpodbijana odločitev razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev priglašenih stroškov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Vlagatelj navaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo imeti poravnane davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imajo svoj sedež. V ta namen so morali ponudniki podati izjavo ter priložiti tudi potrdilo davčnega organa. Vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik podal neresnično izjavo, saj na dan oddaje ponudb ni imel poravnanih vseh obveznih dajatev v državi, kjer ima svoj sedež. Izbrani ponudnik se ni registriral kot zavezanec in plačnik za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, kljub temu, da bi moral to storiti že leta 2009.
Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS št. 32/06 s spremembami), ki je pričela veljati 01.04.2006, je za blago, ki je prvič dano v promet v Republiko Slovenijo, potrebno plačevati obvezno dajatev, in sicer okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, da prvič v promet v Republiki Sloveniji RS najmanj 15.000 kilogramov embalaže na leto. Vlagatelj poudarja, da je zavezanec tudi izbrani ponudnik, saj svoje blago pridobi iz EU oziroma iz tretjih držav, v letih 2009 in 2010 pa je v Republiki Sloveniji dal v promet najmanj 15.000 kilogramov odpadne embalaže.
Vlagatelj pojasnjuje, da iz referenčnega obrazca, ki ga je predložil izbrani ponudnik izhaja, da je v letih 2009 in 2010 dobavil za 493.990,57 EUR SN enožilnih kablov, iz odgovora naročnika pa je razvidno, da mu je izbrani ponudnik v obdobju 01.04.2006 do 09.08.2012 dobavil 145.237 metrov SN enožilnih kablov. Na spletni strani proizvajalca SKW iz Avstrije se lahko preveri, da se SN enožilni kabli praviloma dobavljajo na kabelskih bobnih z oznako 18 s težo 320 kg. Prav tako je razvidno, da so navedeni kabli pakirani po 500 ali 1000 metrov. Vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik naročniku v letih 2009 in 2010 dobavil najmanj 120 lesenih kabelskih bobnov v teži najmanj 320 kg/kos, kar pomeni, da je v obeh letih presegel težo 15.000 kg odpadne embalaže.
Vlagatelj se sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-097/04 in št. 018-428/2011 ter zatrjuje, da morajo biti pogoji izpolnjeni do skrajnega roka za oddajo ponudb. Vlagatelj pojasnjuje, da je dne 03.09.2012 od naročnika prejel odgovor, da ima izbrani ponudnik sporno terjatev poravnano, kar izhaja iz potrdila Carinske uprave Republike Slovenije, Carinski urad Jesenice, z dne 03.09.2012. Iz potrdila je razvidno, da ima izbrani ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za leti 2009 in 2010, pri čemer pa iz potrdila ni razvidno, kdaj se je izbrani ponudnik priglasil kot plačnik navedene dajatve in kdaj je dajatev plačal. Ker izbrani ponudnik v trenutku poteka roka za oddajo ponudb na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije, ni naveden kot zavezanec, je jasno, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni imel plačanih vseh obveznih dajatev v Republiki Sloveniji.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 14.09.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in popolna. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je v ponudbo predložil izjavo ponudnika (Priloga A/3), potrdilo davčnega organa in ustrezni potrdili o poravnanih obveznostih, ki sta ju izdali SKB d.d. Ljubljana in Abanka Vipa d.d., Ljubljana. Na podlagi poziva pa je naročniku posredoval tudi potrdilo Carinske uprave Republike Slovenije št. 42310-281/2012-3, z dne 03.09.2012, iz katerega izhaja, da ima poravnane vse obveznosti iz naslova okoljske dajatve odpadne embalaže. Izbrani ponudnik še navaja, da navedena pomanjkljivost njegove ponudbe predstavlja zgolj formalno nepopolnost ponudbe, ki jo je (bilo) dovoljeno sanirati.

Naročnik je dne 26.09.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik pojasnjuje, da potrdilo davčnega urada zajema davke, prispevke in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, potrdilo carinskega urada pa zajema trošarine, carine, DDV v zvezi s carinami in okoljske dajatve.
Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbo priložil podpisano in žigosana izjavo na Prilogi A/3 razpisne dokumentacije, da je poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izbrani ponudnik je navedeno dokazal tudi s priloženim potrdilom št. DT 4290-74882/2012-1 14-120a-04, z dne 04.07.2012, ki ga je izdala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ptuj. Iz potrdila izhaja, da je imel na dan 03.07.2012 pri Davčni upravi Slovenije plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Izbrani ponudnik je potrdilo predložil v originalu, s čimer je izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije.
Naročnik tudi navaja, da je v razpisni dokumentaciji, kot dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih obveznih dajatvah zahteval le potrdilo davčnega organa, zahtevano potrdilo pa je izbrani ponudnik tudi predložil.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.09.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka (Državna revizijska komisija jo je prejela dne 28.09.2012).

Državna revizijska komisija je dne 17.10.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je dne 13.11.2012 zaprosila Carinski urad Jesenice, naj ji odgovori na vprašanje, ali je imel izbrani ponudnik na dan 06.07.2012 plačano okoljsko dajatev. Državna revizijska komisija je dne 15.11.2012 prejela odgovor, da izbrani ponudnik na dan 06.07.2012 okoljske dajatve ni imel plačane, da pa jo je poravnal dne 30.08.2012.

Po pregledu dokumentacije ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba pravilna in (posledično) popolna v smislu 17. in 20. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) oziroma ali je vlagatelj izpolnil naročnikovo zahtevo, v skladu s katero je moral imeti poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, nepravilna ponudba pa je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz tega zakona (20. točka 2. člena ZJNVETPS).

Naročnik je v 14. točki (Ekonomska in finančna sposobnost) II. poglavja razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb - splošni del) in v 4. točki (Ekonomsko - finančni status - pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila) III. poglavja razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb - posebni del) zapisal:

"1. Ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in je imel v zadnjih 6 mesecih dospele neporavnane denarne obveznosti 0 dni oziroma transakcijski račun(i) ponudnika v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i).

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudb.

Dokazila:
- Izjava ponudnika (Priloga A/3),
- potrdilo davčnega organa (potrdilo se doda k Prilogi A/3),
- pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo se doda k Prilogi A/3),
- samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo se doda k Prilogi A/3)."

Med strankama ni spora o tem, da je izbrani ponudnik predložil (izpolnjeno, datirano žigosano in podpisano) Prilogo A/3, s čimer je (med drugim) potrdil tudi s strani naročnika vnaprej pripravljeno izjavo iz 8. točke, "da je poravnal vse svoje davke in prispevke ter druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež". Naročnik in vlagatelj sta si edina tudi v tem, da je izbrani ponudnik predložil potrdilo davčnega organa (in sicer potrdilo Davčnega urada Ptuj št. DT 4290-74882/2012-1 14-120a-04, z dne 04.07.2012) o tem, da ima na dan 03.07.2012 pri Davčni upravi Republike Slovenije plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Navedeno potrdilo je predloženo v originalu in je skladno tudi z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero ne sme biti starejše od 30 dni od dneva, ki je bil določen za oddajo ponudb. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik pogoja (kljub temu) ni izpolnil, saj na dan oddaje ponudb ni imel poravnane okoljske dajatve in se ni registriral kot njen zavezanec in plačnik, čeprav bi moral to storiti že leta 2009.

Posamezne okoljske dajatve se plačujejo na osnovi uredb, ki so izdane za določeno področje. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in zavezance za plačilo okoljske dajatve, Za nadzor nad izvajanjem uredbe je pristojen carinski organ - konkretno Carinski urad Jesenice, ki tudi vodi (in ažurira) posebno evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ter (posledično) izdaja tudi potrdila o poravnanih obveznostih za okoljsko dajatev odpadne embalaže.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov ni zahteval tudi potrdila carinskega urada o tem, da imajo poravnane obveznosti iz naslova okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže. Prav tako je potrebno pritrditi naročniku tudi v tem, da potrdilo davčnega urada zajema davke, prispevke in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, potrdilo carinskega urada pa zajema trošarine, carine, DDV v zvezi s carinami in okoljske dajatve. Ker sodi okoljska dajatev med davčne obveznosti (takšno stališče je zavzelo tudi Višje sodišče v Ljubljani v sklepu št. III Cpg 659/2010), te pa so morali imeti ponudniki, skladno z izrecno zahtevo naročnika, poravnane, Državna revizijska komisija naročnikovim navedbam, da v spornem segmentu zadostuje že predložitev potrdila davčnega urada, ni mogla slediti. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik v obravnavanem primeru zahteval od ponudnikov, da morajo imeti poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imajo svoj sedež. V ta namen so mu morali ponudniki predložiti tud izjavo, da so vse navedene obveznosti (to je davke, prispevke in druge obvezne dajatve) poravnali, kar je storil tudi izbrani ponudnik. Ker pa je izbrani ponudnik na podlagi predmetne uredbe zavezanec za plačilo okoljske dajatve (o čemer se strinjajo naročnik, vlagatelj in izbrani ponudnik), je moral imeti do poteka roka za oddajo ponudb poravnane tudi vse obveznosti iz tega naslova.

V skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije (takšno stališče je Državna revizijska komisija zavzela tudi v obeh odločitvah, na kateri se sklicuje vlagatelj) se izpolnjevanje pogojev presoja v trenutku poteka roka za oddajo ponudb. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko (kot zatrjuje vlagatelj) ob siceršnjih omejitvah, ki jih ZJNVETPS določa v 18. točki prvega odstavka 2. člena ter v 82. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske) nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko že izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi te zahteve dokazovali (in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik), to ni jasno razvidno. Namen dopolnitve formalno nepopolne ponudbe je torej zgolj v naknadni predložitvi določenega dokazila, ki izkazuje, da je ponudnik do poteka roka za oddajo ponudb zahtevo, ki jo je naročnik postavil v razpisni dokumentaciji, že izpolnil. Ob upoštevanju navedenega tudi ni mogoče pritrditi izbranemu ponudniku, da je v konkretnem primeru (s potrdilom Carinskega urada Jesenice, z dne 03.09.2012) zgolj dopolnil svojo formalno nepopolno ponudbo. Iz navedenega potrdila je sicer razvidno, da ima izbrani ponudnik v celoti poravnane vse obveznosti iz naslova okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže oziroma, da ima plačano okoljsko dajatev za leta 2009, 2010, 2011 in 2012. Ker pa je izbrani ponudnik okoljsko dajatev plačal šele po poteku roka za oddajo ponudb (dne 30.08.2012 oziroma po skoraj dveh mesecih od poteka roka za oddajo ponudb), je morala Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN revizijskemu zahtevku ugoditi.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev skladno z določili ZJNVETPS (npr. odločitev o oddaji naročila, zavrnitev vseh ponudb idr.), pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov vplačane revizijske takse (v višini 3.220,32 EUR), 1.400,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo ter pripadajoč DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 3.220,32 EUR, odvetniško nagrado za zastopanje v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV, vse skupaj v znesku 4.180,32 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 20.11.2012


predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetniška pisarna LMR d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana
- DAR d.o.o., Nova vas pri Ptuju 53, Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran