Na vsebino
EN

018-358/2012 Javne službe Ptuj, d.o.o.

Številka: 018-358/2012-3
Datum sprejema: 19. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava materiala za rekonstrukcijo javne razsvetljave v Mestnim občini Ptuj", v sklopu 2: "Dobava visokotlačnih natrijevih svetilk in dobava konzol", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Siteco Sistemi, d.o.o., Tržaška cesta 23, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Javne službe Ptuj, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 11. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava materiala za rekonstrukcijo javne razsvetljave v Mestnim občini Ptuj". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 7. 8. 2012, pod št. objave JN8575/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 11. 8. 2012, pod št. objave 2012/S 154-257322. Naročnik je dne 24. 9. 2012, pod št. JN-JR/2012-1, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, v sklopu 2: "Dobava visokotlačnih natrijevih svetilk in dobava konzol" je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 2, saj meni, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. Navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika, iz prospektne dokumentacije, izhaja, da je kot vrsto visokotlačnih natrijevih svetilk ponudil svetilko tipa Z.P., proizvajalca G., pri kateri je zgornji pokrov iz vbrizganega polipropilena namesto zahtevanega tlačno litega aluminija (navedeno naj bi potrjeval tudi opis tehničnih podatkov ponujene svetilke na uradni spletni strani proizvajalca). Vlagatelj dalje opozarja na dvom v izpolnjevanje še nekaterih drugih tehničnih zahtev naročnika in na preuranjenost odločitve naročnika v tem delu, in sicer glede električne opreme (da mora svetilka s predstikalnimi napravami z možnostjo redukcije delovati tako, da sijalka starta v skladu z zahtevami proizvajalcev sijalk vedno pri polni moči in da naj bodo vžigne naprave opremljene s funkcijo odklopa v primeru okvare sijalk) ter ostale zahteve (da mora za ponujene svetilke dobavitelj zagotavljati fotometrične podatke kot "plug in" za program Dialux). Vlagatelj navaja, da je po vpogledu v prospektno dokumentacijo in v uradno spletno stran proizvajalca ugotovil, da izpolnjevanje nobene od navedenih zahtev ni razvidno, to pa pomeni, da naročnik ob vsebini ponudbe izbranega ponudnika ni mogel preveriti, ali so izpolnjene te zahteve, čeprav je to njegova zakonska dolžnost še pred izdajo odločitve o oddaji naročila in bi zato moral predmetno nejasnost primarno razjasniti, šele po pridobitvi dopolnitve oziroma pojasnila izbranega ponudnika pa bi lahko preveril izpolnjevanje zahtevanih tehničnih lastnosti (poleg navedenih zahtev tudi, ali je zagotovljena življenjska doba svetilke najmanj 10 let).

Naročnik je o vloženem zahtevku za revizijo obvestil izbranega ponudnika z dopisom z dne 10. 10. 2012 in ga pozval k izjasnitvi, vendar se izbrani ponudnik o navedbah vlagatelja ni izjasnil.

Naročnik je dne 26. 10. 2012, pod št. JN-JR/2012, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Izpostavlja, da vlagatelj zmotno navaja, da iz ponudbe izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil svetilko tipa Z.P., saj nikjer v ponudbi ni navedbe, da bi bil ponujen ta tip svetilke. Nasprotno, izbrani ponudnik je predložil vso zahtevano dokumentacijo, kateri je dodal spisek zahtev iz tehničnih specifikacij in pri teh z besedo "da" označil izpolnjevanje vseh pogojev, in sicer s svetilko iz serije Z., proizvajalca G. (naročnik pojasni, da ima serija Z. v svoji ponudbi dve vrsti svetilk, Z.P. in Z.Al.). Naročnik poudarja, da drugih zahtev za dokazovanje tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji ni podal. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil kataloge proizvajalca svetilke, česar pa naročnik ni zahteval in ni nikjer navedel, da (nezahtevana) predložitev katalogov prestavlja pojasnila ponudbe. Naročnik dalje izpostavlja, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev preveril na uradni spletni strani proizvajalca, ki je druga, kot jo navaja vlagatelj, poleg tega je izbrani ponudnik naročniku dostavil svetilko, ki je predmet presoje in jo je strokovna komisija pregledala. Glede nadaljnjih navedb vlagatelja o dvomu v izpolnjevanje ostalih tehničnih zahtev naročnik opozarja, da vlagatelj izkazuje zgolj dvom, za navedbe pa ne predlaga nobenega konkretnega dokaza. Ne glede na navedeno naročnik iz previdnosti pojasni, da vlagatelj napačno sklepa, da glede na to, da izpolnjevanje tehničnih zahtev ni mogoče preveriti na uradni spletni strani in predložene prospektne dokumentacije, ni mogoče zaključiti, da ponujena oprema izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročniku je prepuščeno, kako bo preveril tehnične lastnosti ponujenega blaga, v konkretnem primeru se je naročnik o tem prepričal z vpogledom v kataloge proizvajalca (stran 95 in 96), izpolnjevanje tehničnih pogojev pa je tudi znano posameznim članom strokovne komisije, saj gre za svetovno priznanega proizvajalca. Naročnik tako ugotavlja, da je za redukcijo svetlobnega toka uporabljen BIPI rele PRA 400, ki v primeru vklopa svetilke vedno deluje tako, da svetilka starta pri polni moči in ima vgrajeno vžigno napravo inignitor, ki ima funkcijo odklopa v primeru okvare svetilke, kar je praksa zaradi varnega servisiranja naprav, ki so na evropskem trgu. Dalje naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil svetlobno tehnični izračun svetilke Z., kar dokazuje s plug-in datotekami za program Dialux, 10-letna življenjska doba pa izhaja iz seznama referenc izdelkov proizvajalca, med katerimi je dobava blaga tako v Republiki Sloveniji, kot v drugih državah članicah Evropske Unije, reference pa segajo v leto 1999. Naročnik še poudarja, da je za postopek javnega naročanja merodajno, ali ponujena oprema dejansko izpolnjuje tehnične zahteve naročnika, ne pa postopek preverjanja izpolnjevanja zahtev.

Naročnik je z vlogo z dne 30. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 5. 11. 2012 opredelil do navedb naročnika. Strinja se s tem, da proizvajalec G. v okviru linije svetilk Z. proizvaja dva tipa različnih svetilk, Z.P. in Z.Al., pri čemer ima vsak od navedenih tipov lastne karakteristike. Kolikor se navaja zgolj linija Z., to po mnenju vlagatelja pomeni, da naročnik ne more vedeti, katerega od tipov se ponuja. Izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni specificiral, kateri tip svetilke iz linije Z. ponuja, zato je vlagatelj za namen dokazovanja nepopolnosti ponudbe obravnaval oba tipa in ni sprejel zaključka, kateri tip je izbrani ponudnik dejansko ponudil, ampak je v zahtevku za revizijo navajal, da je izbrani ponudnik ponudil svetilko tipa Z., proizvajalca G. Na podlagi prospektne dokumentacije in javno dostopnih podatkov pa je sklepa, da je izbrani ponudnik ponudil svetilko tipa Z.P. (saj se tehnične karakteristike iz prospektne dokumentacije ujemamo s tehničnimi karakteristikami svetilke Z.P., kar izhaja iz uradne spletne strani proizvajalca). S tem ko se naročnik tudi sam, tako v odločitvi o oddaji naročila kot v odločitvi o zahtevku za revizijo, izogiba jasni in nedvoumni opredelitvi, kateri tip svetilke Z. izbrani ponudnik ponuja, to po prepričanju vlagatelj nakazuje, da si tudi naročnik brez dvoma ponujenega tipa ne upa niti potrditi niti zanikati, oziroma zgolj sklepa, kaj mu izbrani ponudnik dejansko ponuja. Naročnik bi moral navedeno nejasnost razjasniti v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe, nikakor pa ni imel podlage za zaključek o popolnosti ponudbe. Vlagatelj še poudarja, da ključna za preverjanje tehničnih elementov ni zgolj izjava ponudnika, ampak da se dejansko preveri, kaj ponudnik ponuja in ali je to ustrezno, saj naročnik v fazi izvajanja pogodbe (ne glede na možnost unovčitve finančnih zavarovanj, odpovedi pogodbe in izbiri novega izvajalca), običajno sprejme argument izvajalca, da je naročnik sprejel njegovo ponudbo, vključno z morebitnim nejasnim delom tehničnih karakteristik (neizbrani ponudniki pa v tej fazi nimajo ustreznega pravnega varstva). Vlagatelj opozarja na kontradiktornost in arbitrarnost naročnikovega ravnanja, ko v odločitvi o zahtevku za revizijo najprej priznava, da iz ponudbe ne izhaja, kateri tip svetilke je ponujen, nato pa poudarja, da je preveril izpolnjevanje tehničnih pogojev z vpogledom v uradno spletno stran proizvajalca, ki se nanaša na tehnične karakteristike svetilke Z.Al. in je torej naročnik samostojno in v nasprotju s ponudbo izbranega ponudnika zaključil, da izbrani ponudnik ponuja navedeni tip svetilke ponujen. Glede navedbe naročnika, da naj bi izbrani ponudnik ponujeno svetilko dostavil naročniku, vlagatelj izpostavlja, da mu navedeno ni znano, saj izbrani ponudnik svetilke ni dostavil ob javnem odpiranju ponudb, to pa tudi ni razvidno iz postopkovne dokumentacije naročnika (v katero je vlagatelj sicer zahteval vpogled), zato gre za netransparentno ravnanje naročnika. Vlagatelj ustreznosti vzorca ni mogel preveriti, saj mu vpogled v vzorec ni bil omogočen. Četudi je izbrani ponudnik dostavil vzorec, pa to po prepričanju vlagatelja predstavlja nedopustno spremembo ponudbe, saj iz ponudbe in javno dostopnih podatkov noben od modelov linije Z. ne izpolnjuje vseh tehničnih karakteristik, naročnik pa tudi ni zahteval predložitve vzorca, na katerem bi preverjal tehnično ustreznost niti v zvezi s tem ni predpisal protokola preverjanja. Vlagatelj se tudi sprašuje, ali je naročnik izbranega ponudnika pozval k izjasnitvi o navedbah vlagatelja in ali se je pri odločanju o zahtevku za revizijo opiral tudi na navedbe izbranega ponudnika, saj to ne izhaja iz odločitve o zahtevku za revizijo, nakazuje pa trend netransparentnega ravnanja. Vlagatelj tudi vztraja pri trditvi, da izpolnjevanje drugih tehničnih lastnosti (ki jih je navedel v zahtevku za revizijo) ne izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika in uradne spletne strani proizvajalca, naročnikova dolžnost pa je, da to preveri pred izdajo odločitve o oddaji naročila. Naročnik se zato v tem delu neutemeljeno sklicuje na trditveno-dokazno breme vlagatelja, saj je naročnik tisti, od katerega zakon terja zadostno skrbnost glede pregleda ponudb. Vlagatelj še poudarja, da naročnik v odločitvi o zahtevku ni specificiral, v katerem katalogu je preveril izpolnjevanje tehničnih specifikacij, glede navedbe naročnika, da je izpolnjevanje tehničnih pogojev bilo znano članom strokovne komisije, brez zagotovil proizvajalca, vlagatelj izpostavlja vprašanje relevantnosti sprejema takšnega dokaza. Glede referenc, ki naj bi potrjevale življenjsko dobo ponujenih svetilk najmanj 10 let, vlagatelj opozarja, da se naročnik ni opredelil, iz katerih referenc to izhaja ter kako.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala v prejeto dokumentacijo, dokazne predloge vlagatelja in naročnika, da se vpogleda v spletne strani proizvajalca G., pa je zavrnila, saj je ocenila, da izvedba teh dokazov ni relevantna za razjasnitev odločilnih dejstev v tem revizijskem postopku.

Iz prejete dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v več sklopih. V sklopu 2 "Dobava visokotlačnih natrijevih svetilk in dobava konzol" je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe (Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 20. 9. 2012), izmed katerih je po opravljeni razvrstitvi ponudb (po merilu najnižja cena) in preveritvi popolnosti ponudbe najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj je prepričan, da je izbrani ponudnik ponudil blago, ki ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, oziroma predložena ponudbena dokumentacija ne dokazuje izpolnjevanja vseh zahtev, in bi zato naročnik moral njegovo ponudbo izločiti iz postopka javnega naročanja.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji, pri čemer je ključnega pomena tudi način dokazovanja tehničnih lastnosti, ki ga naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je tehnične specifikacije za predmet javnega naročila v sklopu 2 (ki jih izpostavlja vlagatelj v zahtevku za revizijo) opisal v prilogi 9 obrazca Ponudba, v dokumentu Tehnične karakteristike VTNa svetilk (ki ga je naročnik objavil v Obvestilu o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, na portalu javnih naročil, dne 24. 8. 2012, št. objave JN9197/2012). Naročnik je v okviru zahtevanih lastnosti za svetilko za glavne mestne ceste zahteval svetilko npr. Telux Zenith ali podobna, ki mora biti primerna za vgradnjo HID sijalk moči 70 W do 250 W in mora upoštevati v nadaljevanju podane tehnične zahteve. V Zahtevah za ohišje, v drugi alineji, je naročnik podal naslednje zahteve za material pokrova: tlačno lit aluminij, zaščiten z zaščitno barvo " aluminij zagotavlja enostavno recikliranje, zahtevana okolju prijazna izvedba pokrova. V okviru Električne opreme je bilo zahtevano, da mora svetilka s predstikalnimi napravami z možnostjo redukcije delovati tako, da sijalka starta v skladu z zahtevami proizvajalcev sijalk vedno pri polni moči in da naj bodo vžigne naprave opremljene s funkcijo odklopa v primeru okvare sijalk, v okviru Ostalih zahtev pa, da mora za ponujene svetilke dobavitelj zagotavljati fotometrične podatke kot "plug in" za program Dialux in da mora biti življenjska doba svetilke najmanj 10 let.

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi navesti podatek o proizvajalcu ter modelu in tipu ponujenih svetilk, ali da morajo predložiti tehnično dokumentacijo (prospekte, kataloge ipd.), iz katere bi bilo razvidno, kakšne tehnične specifikacije imajo ponujene svetilke, oziroma da morajo na kakšen drug način dokazati zahtevane tehnične lastnosti ponujenih svetilk. V Splošnih določilih javnega naročila, v točki 21, v podtočki 5, je naročnik zahteval le predložitev obrazca Predračun/Ponudba (OBR-6), v katerega so ponudniki vnesli ceno na enoto in vrednost ponujenih svetilk ter kateremu so priložili spisek blaga iz tehnične specifikacije naročnika (ki ga je vnaprej pripravil naročnik). V obrazcu Izjava (OBR-3) pa so ponudniki izjavili, da so seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila, da so določila navedenih dokumentov razumeli in soglašajo, da so sestavni del ponudbe in da so ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v navedenih dokumentih.

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v ponudbi priložil podpisan in žigosan obrazec Izjava (OBR-3), izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun/Ponudba (OBR-6), kateremu je priložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba (ki je po vsebini enak OBR-6) ter potrjen (s podpisom in žigom) dokument Tehnične karakteristike VTNa svetilk, v katerem je za vsako posamezno tehnično zahtevo pripisal besedo "DA". Izbrani ponudnik je po oceni Državne revizijske komisije z navedenim izpolnil zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, čemur vlagatelj tudi ne nasprotuje. Vlagatelj pa v zahtevku za revizijo na podlagi listin, ki jih je izbrani ponudnik priložil poleg zahtevane ponudbene dokumentacije, v povezavami z opisi tehničnih podatkov domnevno ponujenega tipa svetilke na spletni strani proizvajalca sklepa, katero svetilko izbrani ponudnik ponuja (tip Z.P., proizvajalca G.) in za ta tip svetilke (in ne za oba tipa svetilke modela Z., kot to poskuša prikazati vlagatelj v vlogi z dne 5. 11. 2012) trdi, da ne izpolnjuje zahteve naročnika, da je zgornji pokrov iz vbrizganega polipropilena namesto zahtevanega tlačno litega aluminija, medtem ko ostale izpostavljene tehnične zahteve iz ponudbene dokumentacije in spletne strani proizvajalca naj ne bi bile razvidne. Državna revizijska komisija je zato pri presoji naročnikovih ravnanj upoštevala le tiste kršitve in dejstva, ki jih je vlagatelj navajal v zahtevku za revizijo (o katerih je naročnik tudi lahko odločal v predrevizijskem postopku) in tudi dokaze izvajala le v tej smeri.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi poleg zahtevane dokumentacije predložil še katalog proizvajalca G., za model svetilk Z (v katalogu se omenja zgolj model Z., ne pa konkretni tip svetilke). Državna revizijska komisija, ne da bi se spuščala v presojo, ali se opisane tehnične lastnosti v katalogu nanašajo na tip svetilke Z.P. (kar trdi vlagatelj) ali tip svetilke Z.Al., poudarja, da je pri presoji ustreznosti ponujene svetilke treba upoštevati pomen in naravo teh listin. Navedene listine ne predstavljajo zavezujoče vsebine ponudbe izbranega ponudnika, saj naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov ni zahteval, da jih predložijo, iz ponudbe izbranega ponudnika pa tudi ne izhaja, da je namen teh listin v tem, da dokazujejo, katero blago izbrani ponudnik ponuja (in ga bo dobavil naročniku), oziroma, kot to izpostavlja tudi naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, da se s predložitvijo teh listin izbrani ponudnik zavezuje dobaviti točno takšen model in tip svetilke, kot naj bi bil opisan v listinah. Vsebina navedenih listin zato pri presoji ustreznosti ponujenega blaga izbranega ponudnika ni merodajna, vlagatelj pa zato, po mnenju Državne revizijskem komisije, s svojo domnevo, katero blago izbrani ponudnik ponuja (in ga bo dobavil naročniku), in ki jo podaja izključno na podlagi vsebine navedenih listin (ki naj bi ustrezala opisu enega tipa svetilk proizvajalca G., modela Z.), ne more nadomestiti pravno veljavne in zavezujoče izjave volje izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila, katero blago ponuja (bo dobavil) naročniku.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da mora ponujeno blago ustrezati vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, vendar pa je naročnik v konkretnem primeru očitno ocenil, da v tej fazi oddaje javnega naročila ne potrebuje podatkov o proizvajalcu, tipu in modelu ponujenih svetilk (tega pa noben ponudnik ni izpodbijal v času, ko je tekel rok za prejem ponudb). Tudi nekateri ostali ponudniki so naročnikove zahteve razumeli na način, da v ponudbi ni potrebno navesti podatkov o tipu, modelu in proizvajalcu ponujene svetilke. Vlagatelj zato ne more šele z obravnavanim zahtevkom za revizijo (vloženim po izdaji odločitve o oddaji naročila) naročniku in izbranemu ponudniku očitati kršitev, ki se nanašajo na navedbo tipa, modela in proizvajalca ponujene svetilke (navedene kršitve tudi sicer uveljavlja prepozno, šele v vlogi z dne 5. 11. 2012), prav tako ne more zgolj na podlagi (nezavezujočih) listin v ponudbi izbranega ponudnika, ki so lahko tudi zgolj informativne narave, podajati zaključkov o tipu, modelu in proizvajalcu ponujene svetilke. Ker je vlagatelj nadaljnje revizijske navedbe in dokaze o domnevno neustrezni ponujeni svetilki izbranega ponudnika podal izhajajoč iz domneve o ponujenem tipu, modelu in proizvajalca ponujene svetilke, Državna revizijska komisija teh navedb ni presojala in tudi ni izvedla s tem povezanih predlaganih dokazov.

Glede očitkov vlagatelja, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ne izhaja, da izpolnjuje določene tehnične zahteve, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije ocenil, da razen potrjenih in vnaprej pripravljenih specifikacij naročnika, ne potrebuje drugih dokazil o tehničnih lastnostih ponujenega blaga. Iz tega razloga ni mogoče upoštevati očitkov vlagatelja, da bi moral naročnik pred izdajo odločitve o oddaji naročila zato, ker določene zahtevane tehnične lastnosti niso razvidne iz ponudbe izbranega ponudnika, to razjasniti in od izbranega ponudnika pridobiti dopolnitve oziroma pojasnila. Naročnik namreč lahko ob upoštevanju prvega odstavka 77. člena ZJN-2 pred sprejemom odločitve iz 79. člena tega zakona, najpozneje pa pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. To pomeni, da se naročnik sam odloči, kdaj bo preverjal vsebino ponudbe in na kakšen način in mu v zvezi s tem ni mogoče očitati kršitev, razen in kolikor bi vlagatelj v revizijskem postopku uspel dokazati, da ponujena oprema ne izpolnjuje pogojev (kar pa v konkretnem primeru ni uspel, saj iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da ponuja tip svetilke, za katero vlagatelj trdi in dokazuje, da ne ustreza vsem zahtevam naročnika). Tudi v tem primeru so nekateri ostali ponudniki razumeli, da tehničnih lastnosti ponujene svetilke v ponudbi ni treba dokazovati in zato, razen zahtevanih obrazcev, niso priložili drugih dokazil. Navedeno pa seveda ne izključuje obveznosti ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o oddaji predmetnega javnega naročila, da dobavi blago, ki izpolnjuje zahtevane (minimalne) tehnične lastnosti, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji in tudi ne izključuje dolžnosti naročnika, da naročeno blago količinsko in kakovostno preveri.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel izkazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika kršil pravila ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Zato je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila, saj je ugotovila, da naročnik, ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ne bi sprejel drugačne odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 19. 11. 2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javne službe Ptuj, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj
- Siteco Sistemi, d.o.o., Tržaška cesta 23, Maribor
- Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran