Na vsebino
EN

018-333/2012 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-333/2012-4
Datum sprejema: 16. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Obnovitvena dela (energetska sanacija) na stavbah B in C OI Ljubljana" - sklop 2, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.11.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.07.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil, dne 16.07.2012, pod št. objave JN 7692/2012.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila št. JN-G-0038/2012-POG, z dne 07.09.2012, ponudnike obvestil, da je javno naročilo v 2. sklopu oddal v izvedbo družbi CMC EKOCON d.o.o., IOC Zapolje I/10, Logatec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.09.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v 2. sklopu, dne 13.09.2012 pa je zahteval še dodatno obrazložitev odločitve za 2. sklop. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 13.09.2012, o čemer je sestavljen zapisnik. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve za 2. sklop izdal dne 17.09.2012.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 28.09.2012 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba popolna in ustreza vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, in sicer:

Objekt C - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 159 do 167) - točke 159, 161, 163, 165,167, 169, 171, 173 in 176: V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da ponujen krmilnik ne nudi podpore protokolom RK512(3964R), LON, EB in M-bus oziroma, da tovrstne razširitve niso produkt proizvajalca ponujenega krmilnika, vlagatelj navaja, da razširitvenih modulov ni navedel niti ponudil iz razloga, ker jih razpis ne predvideva, jih pa podpira, skladno z razpisom in tehničnim poročilom PZI. Vlagatelj še pojasnjuje, da sta protokola RK512 in 3964R Software-ska in jih lahko po potrebi vključi v program oziroma krmilnik.

Naročnik je tudi navedel, ugotavlja vlagatelj, da ponujena oprema ni skladna s tehničnim poročilom in s tehničnimi smernicami. Vlagatelj se s tem ne strinja in zatrjuje, da je ponujena oprema skladna s tehničnimi smernicami za CNKS sisteme Onkološkega inštituta Ljubljana in tehničnim poročilom PZI.

Objekt C - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 183 do 188) - točka 184: V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da je zahteval razširitev obstoječe Genesis 32 aplikacije, vlagatelj pa je ponudil aplikacijo Genesis 64, vlagatelj pojasnjuje, da je v tehničnem poročilu zahtevana 3D grafika, verzija Genesis 32 pa tega ne omogoča oziroma z 32 bitno verzijo to ni izvedljivo, zato je ponudil funkcionalno enakovredno nadgradnjo Genesis 64. Nadgradnja sistemske (Windows XP) platforme pa je vključena in (upoštevana) v vlagateljevi ponudbi. Vlagatelj še navaja, da je (kot podizvajalca) navedel družbo Robotino d.o.o., slednja pa je uradni distributer družbe Iconics INC, ki je proizvajalec aplikacije Genesis 32 in Genesis 64.

Objekt B - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 183 do 188) - točke 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 in 158: Naročnik je tudi navedel, ugotavlja vlagatelj, da ponujeni krmilnik ne nudi podpore protokolom RK512(3964R), LON, EIB in M-Bus oziroma da tovrstne razširitve niso produkt proizvajalca ponujenega krmilnika. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da razširitvenih modulov ni navedel niti ponudil, saj jih razpis ne predvideva, jih pa podpira skladno z razpisom oziroma tehničnim poročilom PZI. Protokola RK512 in 3964R sta Software-ska in se ju lahko po potrebi vključi v program oziroma krmilnik.

V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo, da ponujena oprema ni skladna s tehničnim poročilom in s tehničnimi smernicami, vlagatelj zatrjuje, da je oprema skladna s tehničnimi smernicami za CNKS sisteme Onkološkega inštituta Ljubljana in tehničnim poročilom PZI.

Vlagatelj še navaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji katalogov proizvajalcev ni zahteval, Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) pa v 78. členu prepoveduje spreminjanje tistega dela ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji tudi zapisal, katerih elementov ponudbe ni dovoljeno dopolnjevati, in sicer ponudbe v okviru meril, tehničnih specifikacij oziroma tistih elementov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudb. Vlagatelj meni, da ga naročnik ne bi smel pozvati k predložitvi katalogov in da takšna dopolnitev vpliva na pogoje iz razpisa.

Naročnik je dne 09.10.2012 zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. JN-G-0036/2012-POG). Naročnik navaja, da je v 2. sklopu do roka za oddajo ponudb prejel šest ponudb. Po pregledu ponudb je ugotovil, da odločitve o izbiri ne more sprejeti brez dodatnih pojasnil ponudnikov. Naročnik je zato vse ponudnike pozval k dopolnitvi ponudbi in do roka prejel pojasnila od treh ponudnikov, ostale tri pa je izločil iz obravnave.

Naročnik navaja, da je po ponovnem pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da ponudba ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer zaradi razlogov, ki izhajajo že iz dodatne obrazložitve odločitve:

- Objekt C - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 159 do 167) - točke 159, 161, 163, 165,167, 169, 171, 173 in 176: Krmilnik ne nudi podpore protokolom RK512(3964R), LON, EIB, M-B oziroma tovrstne razširitve niso produkt proizvajalca ponujenega krmilnika. Krmilnik ne ustreza tehničnim smernicam za CNKS sisteme.
- Objekt C - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 183 do 188) - točka 184: Aplikacija Genesis 64 temelji na 64 bitni tehnologiji in zahteva 64 bitni operacijski sistem in 64 bitni procesor, kar ni skladno z CNKS strežnikom, ki temelji na 32 bitni tehnologiji.
- Objekt B - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 183 do 188) - točke 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 in 158: Krmilnik ne nudi podpore protokolom RK512(3964R), LON, EIB in M-Bus oziroma tovrstne razširitve niso produkt proizvajalca ponujenega krmilnika. Krmilnik ne ustreza tehničnim smernicam za CNKS sisteme

Naročnik še navaja, da je med razlogi za zavrnitev ponudbe, poleg že navedenih, navedel tudi naslednje pomanjkljivosti:

- Objekt C - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 159 do 176) - točka 159: Pretvornik iz protokola M-Bus na RS-232 nima priloženega zahtevanega certifikata. Priložen je zgolj proizvajalčev katalog oziroma reklamna brošura.
- Objekt B - M4 CNS (Stolpec A, zaporedna številka od 142 do 159) - točka 144: Pretvornik iz protokola M-Bus na RS-232 nima priloženega zahtevanega certifikata. Priložen je zgolj proizvajalčev katalog oziroma reklamna brošura.

Naročnik še pojasnjuje, da je v tehničnem poročilu PZI za objekt C na strani 27 (točka 4.4.19) in za objekt B na strani 28 (točka 4.4.21) med drugim zapisal, da se obstoječo licenco na strežniku (1500 točk) nadgradi na 5000 točk in da je obstoječa scada aplikacija na strežniku zasnovana na rešitvi Iconics (Genesis 32). Med odgovori pa je še pojasnil, da zamenjava obstoječe scade ni sprejemljiva, poleg tega pa zamenjava katerega koli sklopa obstoječega cns-a ni predmet naročila. Iz navedenega je razvidno, zatrjuje naročnik, da sprejema zgolj nadgradnjo obstoječe scade Genesis 32 na csn strežniku in ne dopušča menjave ali nadgradnje kakršnekoli sistemske Windows XP platforme za potrebe aplikacije Genesis 64. Da je zahtevana nadgradnja obstoječega strežnika, je jasno zapisano tudi v ponudbenem predračunu elektro del za objekt C, in sicer pod točko 184 (stolpec A).

Naročnik pojasnjuje, da je v zahtevi za dopolnitev tudi navedel, da mora ponudnik pri vsaki posamezni točki navesti proizvajalca programske opreme (aplikacije), njeno verzijo ter ime oziroma oznako. Vlagatelj pa ni navedel niti proizvajalca niti verzije programske opreme za sledeče točke iz ponudbenega predračuna elektro del objekta C: razširitev arhiviranja v MDB baze podatkov (Access 2010), razširitev Bluedroid SCADA programa na 3G tablične računalnike in UMTS mobilne telefone (operacijski sistem Android 2.1) ter za razširitev sistema pošiljanja SMS sporočil po GMS omrežju.

Naročnik še pojasnjuje, da je v dopolnitvi vlagateljeve ponudbe v točkah od 159 do 176 ponudbenega predračuna objekta C in v točkah od 142 do 159 ponudbenega predračuna objekta B, naveden tip krmilnika Cybro-2-24-E ter programska oprema CyPro verzije 2.6.8. Naročnik pojasnjuje, da ima v nekaterih sklopih obstoječega cns že vgrajen tovrsten krmilnik proizvajalca Cybrotech in zanj tudi uporablja programsko orodje CyPro verzije 2.6.8, zato ni bilo težko ugotoviti, da vlagateljeve trditve o podpori protokolom RK512 (3964R), LON, EIB in M-Bus ne držijo. Podroben pregled programskega orodja CyPro verzije 2.6.8, pa jasno pokaže, da so vlagateljeve trditve neresnične. Proizvajalec Cybrotech v programskem orodju CyPro 2.6.8 ne nudi podpore za RK512(3964R), LON, EIB in M-Bus niti pod funkcijo "Hardware setup" kot možnost izbora razširitvenih modulov, niti zanje ne ponuja knjižnic v obliki t.i. "Softvare-skega protokola".

Naročnik je z dopisom, z dne 17.10.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 09.11.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 31. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Iz določil 26. in 31. člena ZPVPJN izhaja, da je ena izmed procesnih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da je ponudnik v postopku javnega naročanja upravičen do pravnega varstva, tudi izkazovanje aktivne legitimacije. Naročnik in Državna revizijska komisija sta namreč po prejemu zahtevka za revizijo dolžna (med drugim) preveriti tudi, ali je zahtevek za revizijo vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ter v primeru, če omenjena (procesna) predpostavka ni izpolnjena, zahtevek za revizijo s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN ter tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

V 14. členu ZPVPJN je določeno, da je potrebno aktivno legitimacijo priznati vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda (1. alineja prvega odstavka 14. člena). Iz navedene določbe izhajata dva bistvena elementa za priznanje aktivne legitimacije, in sicer: interes za dodelitev javnega naročila ter možnost nastanka škode, ki bi vlagatelju utegnila nastati zaradi zatrjevane kršitve. Za priznanje aktivne legitimacije morata biti oba elementa izpolnjena kumulativno. Vlagatelj mora za priznanje aktivne legitimacije izkazati, da ima interes za pridobitev naročila kot tudi, da bi mu zaradi kršitev, ki jih navaja v zahtevku za revizijo, lahko nastala škoda. Možnost nastanka škode se v vsakem postopku ugotavlja ob upoštevanju danih okoliščin posameznega primera (na primer predmeta naročila, vrste postopka, faze postopka, konkretnih trditev, ki so predmet zahtevka za revizijo, itd.). Zakon za izkaz aktivne legitimacije ne zahteva konkretiziranja škode, ampak zahteva le izkaz določene stopnje verjetnosti njenega nastanka. Da pa bi bila možnost nastanka škode verjetna, mora biti podana (vsaj hipotetična) vzročna zveza med zatrjevano naročnikovo kršitvijo in zatrjevanim prikrajšanjem na strani vlagatelja, ki je nastalo (ali bi utegnila nastati) zaradi naročnikove kršitve. Če med zatrjevano kršitvijo in možnostjo nastanka škode ni mogoče vzpostaviti vzročne zveze, tudi ni mogoče govoriti o aktivni legitimaciji v smislu 14. člena ZPVPJN.

V konkretnem primeru vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in bi morala biti izbrana kot najugodnejša. Iz odločitve o oddaji javnega naročila je razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba (kot nepravilna, neprimerna in posledično nepopolna v smislu 16., 19. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) izločena iz več razlogov, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne izpodbija vseh naročnikovih ugotovitev, zaradi katerih je bila njegova ponudba izločena. Iz odločitve o oddaji javnega naročila med drugim izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba izločena (kot nepravilna in nepopolna) med drugim tudi iz razloga, ker v delu, ki se nanaša na objekt C (M4 CNS - Stolpec A, točka 159), za pretvornik iz RS232 na M-Bus ni predložil zahtevanega certifikata ter zato, ker v delu, ki se (prav tako) nanaša na objekt C (M4 CNS - Stolpec A, točka 184) ni navedel proizvajalca in verzije programske opreme za razširitev pošiljanja SMS sporočil po GSM omrežju. Prav tako je bila vlagateljeva ponudba izločena tudi zato, ker v delu, ki se nanaša na objekt B (M4 CNS - Stolpec A, točka 144) za pretvornik iz RS232 na M-Bus ni predložil zahtevanega certifikata. Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, je bil vlagatelj k predložitvi navedenih (in manjkajočih) dokumentov pozvan s pozivom naročnika k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe v smislu 78 člena ZJN-2 (dopis naročnika št. JN-G-0038/2012-POG, z dne 13.08.2012 - Dopolnitev ponudbe - Sklop 2 - elektro dela). Vlagatelj navedenim trem pomanjkljivostim njegove ponudbe v zahtevku za revizijo ne nasprotuje.

V obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odreči dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, kar izhaja iz dejstva, da je vlagatelj v postopku oddal pravočasno ponudbo (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija pa hkrati ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal, da bi mu lahko v zvezi s kršitvami, ki jih zatrjuje v revizijskem zahtevku, lahko nastala škoda. Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju (vlagatelj torej trem naročnikovim ugotovitvam o nepopolnosti njegove ponudbe ne nasprotuje), namreč ni verjetne možnosti, da bi bil vlagatelj izbran kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj bi lahko dokazoval svojo trditev, da je njegova ponudba pravilna, primerna in (posledično) popolna le na način, da bi ugovarjal vsem naročnikovim ugotovitvam, zaradi katerih je bila njegova ponudba označena kot nepopolna. Ker je naročnikova ugotovitev o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe zaradi navedenih treh (ugotovljenih in neizpodbijanih) pomanjkljivostih očitno nesporna, vlagatelju v predmetnem postopku javno naročilo ne more biti oddano. Naročnik namreč lahko, skladno z določili 80. člena ZJN-2, javno naročilo odda le tistemu ponudniku, čigar ponudba je popolna, vse ostale ponudbe pa je dolžan izločiti. Tudi v primeru torej, če bi se vlagateljevi očitki iz zahtevka za revizijo (ki se vsi nanašajo na primernost in popolnost njegove ponudbe) izkazali kot utemeljeni, bi bila njegova ponudba še vedno nepravilna in nepopolna ter posledično ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša v 2. sklopu. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija vseh razlogov, zaradi katerih je bila njegova ponudba kot nepopolna izločena iz postopka, ne izkazuje (niti hipotetične) možnosti nastanka škode ter mu zato ni mogoče priznati aktivne legitimacije.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 16.11.2012Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija
- CMC EKOCON d.o.o., IOC Zapolje I/10, Logatec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran