Na vsebino
EN

018-364/2012 Alpetour, Potovalna agencija, d. d.

Številka: 018-364/2012-2
Datum sprejema: 15. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "izgradnjo parkirišča za avtobuse" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Alpetour, Potovalna agencija, d. d., Mirka Vadnova 8, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 15. 11. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 18. 9. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN10056/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. MG/2012-10-1 z dne 11. 10. 2012 sodelujoča ponudnika obvestil, da je v sklopu 1 izbral ponudbo ponudnika G. P. Komgrad, d. o. o., Devova 18, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 10. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil izjav banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi v vsebini, kot ju določa razpisna dokumentacija, saj je njuna izdaja odvisna od poslovne politike banke, zato njegova ponudba ni primerna, pravilna in popolna. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (15. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), saj bi ob enaki obravnavi ponudb moral tudi vlagateljevo ponudbo označiti kot primerno in popolno. Vlagatelj je upoštevajoč možnost predložitve primernega dokazila predložil lastno menično izjavo za izdajo menice, kar bi moral naročnik upoštevati pri ugotavljanju popolnosti ponudb. Vlagatelj še navaja, da naročnik ne razlikuje med pogoji in merili, saj zaradi neizpolnjevanja meril vlagateljeve ponudbe ne more izločiti, izbranega ponudnika pa je favoriziral, saj mu je dodelil točke po merilu garancijska doba, čeprav za ponujeni 18-letni garancijski rok "nima bančnih izjav niti garancij, kot so zahtevane v razpisu".

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu z vlogo z dne 30. 10. 2012 izjavil o zahtevku za revizijo, zahteval pa je tudi povrnitev svojih stroškov. Izbrani ponudnik navaja, da je predložil popolno ponudbo, da izbrani ponudnik ne izkazuje aktivne legitimacije, naročnik pa tudi ni kršil enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik je s sklepom z dne 6. 11. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj nima aktivne legitimacije, saj je njegovo ponudbo upravičeno izločil kot nepopolno, vlagatelj pa ni uspel izkazati škode zaradi naročnikovega ravnanja. Naročnik navaja, da vlagatelj ni sestavil ponudbe skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj je predložil lastno menično izjavo, ne pa bančne izjave, ponudil pa je tudi neustrezno garancijsko dobo, saj je namesto zahtevanih minimalnih osem let ponudil pet let. Naročnik zavrača tudi očitke o kršitvi enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2012-10-11 z dne 6. 11. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o naročilu, razpisno dokumentacijo, vlagateljevo ponudbo, ponudbo izbranega ponudnika, odločitev o oddaji naročila in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJNVETPS pri pregledovanju in izbiri ponudb v sklopu 1.

Iz dokumentacije (npr. točka II.1.3 objave) je razvidno, da je naročnik naročilo razdelil na tri sklope, vlagatelj, ki je predložil ponudbo za sklopa 1 in 2, pa z zahtevkom za revizijo z dne 24. 10. 2012 izpodbija le naročnikovo odločitev v sklopu 1. Naročnik je v ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 označil za popolno in jo izbral, vlagateljevo ponudbo za sklop 1 pa je kot nepopolno izločil, kar je v dokumentih "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. MG/2012-10-1 z dne 11. 10. 2012 in "Dodatna obrazložitev izločitve za sklop 1 in sklop 2" št. MG/2012-10-1-a z dne 11. 10. 2012 utemeljil s tem, da je vlagatelj namesto zahtevanih bančnih izjav za izdajo garancij za dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi predložil lastno izjavo o izdaji menice, vlagatelj pa je tudi ponudil le 5-letno garancijsko dobo, čeprav je naročnik zahteval vsaj 8-letno.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da tako izbrani ponudnik kot naročnik zatrjujeta, da vlagatelj nima aktivne legitimacije (prva alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN), saj ne izkazuje možnosti nastanka škode zaradi naročnikovega ravnanja, vendar se s tema stališčema ne strinja v celoti. Namreč, če bi vlagatelj uspel dokazati, da je naročnik neupravičeno izločil vlagateljevo ponudbo za sklop 1 kot nepopolno, bi se vlagateljeva ponudba za sklop 1 lahko uvrstila v ocenjevanje, zato je glede tega vprašanja treba šteti, da vlagatelj izkazuje vsaj možnost nastanka škode, ki je drugi izmed elementov, ki morata biti podana kumulativno za priznanje aktivne legitimacije po prvi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN. Šele potrditev Državne revizijske komisije, da je naročnik upravičeno izločil vlagateljevo ponudbo za sklop 1 kot nepopolno, bi lahko vplivala na ugotavljanje, ali vlagatelj še naprej izkazuje pravni interes za postopek pravnega varstva. Zato je Državna revizijska komisija v nadaljevanju najprej preizkusila, ali je naročnik upravičeno izločil vlagateljevo ponudbo za sklop 1 po prvem odstavku 84. člena ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, pri čemer je ugotovila, da je naročnik v točki 3.2.1. (str. 10"13) določil, da "ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti spodaj navedena in ustrezno izpolnjena dokazila. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati izjave in obrazce, priložene v ponudbeni dokumentaciji." Kot sedmi pogoj je naročnik določil "zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe", ki ga ponudniki dokazujejo s prilogo 7, kot osmi pogoj "zavarovanje odprave napak v garancijski dobi", ki ga ponudniki dokazujejo s prilogo 8, kot deseti pogoj pa je naročnik določil roke, ki jih ponudniki dokazujejo s prilogo 10. V zvezi z zavarovanji (sedmi in osmi pogoj) je naročnik zahteval predložitev originalne "izjave banke ponudnika ali prvovrstne zavarovalnice", v zvezi z roki pa je določil, da "ponudnik mora za vse sklope ponuditi minimalno garancijsko dobo 8 let, daljša garancijska doba se dodatno točkuje v okviru meril". Naročnik je v prilogah 7 (točka 4.7; str. 25 razpisne dokumentacije) in 8 (točka 4.8; str. 26 razpisne dokumentacije) določil vsebino izjav, ki ju morajo izpolniti in potrditi (podpis in žig) banka ali zavarovalnica, v prilogi 10 (točka 4.10; str. 29 razpisne dokumentacije) pa je določil vsebino izjav, ki jih mora izpolniti in potrditi (podpis in žig) ponudnik. Naročnik je v točki 3.3 (str. 16 razpisne dokumentacije) navedel, da bo po posameznih sklopih oddal naročilo po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer "ponujena cena" omogoča pridobitev največ 90 točk in "ponujena garancijska doba" največ 10 točk. Naročnik je med drugim zapisal, da "minimalna ponujena garancijska doba je 8 let", iz opisa načina uporabe merila "ponujena garancijska doba" pa izhaja, da naročnik nagrajuje ponudbe za garancijsko dobo vsaj 10 let, saj za garancijsko dobo 8 let ponudba ne prejme dodatnih točk. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da so morali ponudniki vpisati ponudbene vrednosti za posamezne sklope in garancijske dobe v obrazec ponudbe " priloga 1 (točka 4.1, str. 18 razpisne dokumentacije).

Iz razpisne dokumentacije je tako razvidno, da je naročnik zahteval, da morajo ponudniki predložiti izjavi o izdaji garancij, ki ju mora podati tretja oseba (banka ali zavarovalnica), ne pa ponudnik sam (prim. drugačen položaj glede zavarovanja resnosti ponudbe, saj je naročnik ponudnikom omogočil, da predložijo lastno dokazilo " tj. bianco menico z menično izjavo; gl. str. 11 razpisne dokumentacije), garancijsko dobo pa je naročnik določil ne le kot merilo, pač pa tudi kot pogoj. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik določil minimalno garancijsko dobo (kar je po vsebini pogoj), morebitni presežek te minimalne garancijske dobe pa naročnik nagrajuje z dodatnimi točkami (kar je po vsebini merilo).

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo za sklop 1, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj tako v prilogi 1 kot v prilogi 10 zapisal, da za sklop 1 nudi garancijsko dobo 5 let, kar je manj od garancijske dobe, ki jo je kot minimalno zahteval naročnik. Vlagatelj torej ni izpolnil naročnikovega pogoja glede ponudbe minimalne dolžine garancijske dobe, zato je bil naročnik upravičen izločiti vlagateljevo ponudbo za sklop 1 na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ne da bi bil vlagatelja dolžan pozvati na dopolnitev ponudbe za sklop 1 po postopku iz 82. člena ZJNVETPS, saj bi v nasprotnem primeru šlo za poseg v ponudbo za sklop 1 v delih, za katere veljajo omejitve iz drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS (prim. št. 018-426/2011). V nasprotju z vlagateljem je izbrani ponudnik v ponudbi za sklop 1 (tako v prilogi 1 kot prilogi 10) ponudil garancijsko dobo 18 let, tj. garancijsko dobo, ki dosega (oziroma tudi presega) minimalno zahtevano garancijsko dobo. Ker vlagatelj tega pogoja tako nedvomno ne izpolnjuje, hkrati pa ni uspel dokazati, da bi naročnik pri ugotavljanju izpolnjevanja navedenega pogoja ponudnike v sklopu 1 obravnaval neenakopravno, Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti zatrjevanih kršitev.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo še zatrjuje, da bi bilo ob enakopravni obravnavi ponudnikov v sklopu 1 treba šteti, da njegova ponudba izpolnjuje zahteve glede finančnih zavarovanj " teh zahtev naj izbrani ponudnik namreč ne bi izpolnjeval, kar naj bi naročnik spregledal. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da tudi v primeru, če bi se s tem povezani očitki izkazali za utemeljene, to ne bi moglo v ničemer vplivati na vlagateljev položaj v tem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je namreč vlagateljevo ponudbo za sklop 1, kot je to Državna revizijska komisija že ugotovila v tem sklepu, upravičeno izločil kot nepopolno zaradi neizpolnjevanja pogoja v zvezi z zahtevano garancijsko dobo, v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja katerega, kot je že bilo navedeno, vlagatelj neenakopravnega obravnavanja ni uspel dokazati. Državna revizijska komisija ob tem poudarja, da vprašanja garancijskih rokov, ki jih morajo ponuditi ponudniki, ni mogoče enačiti z vprašanjem vsebine izjav o finančnih zavarovanjih, ki jih morajo podati tretje osebe. Ker vlagatelju v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ne glede na morebitne druge nepravilnosti, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje naročila, naročilo za sklop 1 ne bi moglo biti dodeljeno, vlagatelj za obravnavo na tem mestu predstavljenih očitkov zato ne izkazuje pravnega interesa.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 30. 10. 2012, s katero se je izjasnil o zahtevku za revizijo, zahteval povračilo stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 11. 2012

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Alpetour, Potovalna agencija, d. d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj,
" Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
" odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran