Na vsebino
EN

018-273/2012 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Številka: 018-273/2012-6
Datum sprejema: 13. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila "Nakup informacijske tehnologije za obdobje štirih let", 2. faza, v sklopu 1: osebni računalniki in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Acord 92, d.o.o., Stegne 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.11.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 27.8.2012 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji 1. sklopa javnega naročila "Nakup informacijske tehnologije za obdobje štirih let", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti " II. faza" št. 430-1/2012-9 z dne 13.8.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 216,24 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

3. Naročnikova zahteva po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 10.8.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Nakup informacijske tehnologije za obdobje štirih let (1.12.2011 do 30.11.2015)". Javno naročilo naročnik oddaja po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, razdelil pa ga je na več sklopov, med katerimi je tudi sklop 1: "osebni računalniki".

Po zaključeni I. fazi postopka oddaje javnega naročila je naročnik dne 13.8.2012 izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti " II. faza" št. 430-1/2012-9. Iz dokumenta med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 1: osebni računalniki odda ponudniku Mlacom, d.o.o., Drenikova ulica 36, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila po merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe ugodnejša od edine preostale, vlagateljeve ponudbe.

Na vlagateljevo zahtevo je naročnik temu dne 23.8.2012 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Dne 27.8.2012 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zato bi jo naročnik moral izločiti. Vlagatelj s tem v zvezi pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval za ponujene računalnike in monitorje dokazila o kompatibilnosti " potrdila o združljivosti (Hardware Compatibility List " HCL) z Windows 7 " izpis iz spletne strani Microsofta. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj ugotovil, da izbrani ponudnik tovrstnih dokazil ni predložil. Vlagatelj zato meni, da izbrani ponudnik ni zadostil pogojem iz razpisne dokumentacije, naročnik pa je ob pregledu njegove ponudbene dokumentacije to dejstvo prezrl. Vlagatelj zato predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se odločitev o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila spremeni, ravno tako pa zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik je dne 4.9.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz njegovega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 5.9.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva. Ob tem je naročnik odločil tudi, da mu mora vlagatelj povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 1.625,52 EUR. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je tekom postopka oddaje javnega naročila prejel tudi vprašanje enega izmed potencialnih kandidatov v zvezi z zahtevo po uvrstitvi na HCL in certifikatom glasnosti. Na zastavljeno vprašanje je naročnik odgovoril: "Če je problem HCL poraba energije ali Matx velikost, potem v tem pogledu ni treba da je skladen, glede glasnosti, kako jo doseči, pa je odgovor zgoraj". Pri tem naročnik ugotavlja, da vlagateljeve navedbe, da naj bi naročnik za ponujene računalnike in monitorje zahteval dokazila o kompatibilnosti, niso točne. Naročnik je namreč pri vseh računalnikih v tehničnem smislu zgolj navedel, da zahteva pri kompatibilnosti, da so potrdila o združljivosti z Windows 7 za celoten ponujen sistem, navedel pa je tudi, na kateri spletni strani je mogoče dobiti potrdilo. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi navedel, da je računalnik Microsoft Windows 7/7 64-bit/Vista/Vista 64 bit/XP/XP-64 bit "compliant". Glede na to, da je naročnik sam navedel, na kateri spletni strani je moč dobiti zahtevani izpis, je tako pri izbranem ponudniku kot pri vlagatelju, ki tudi sam v svoji ponudbi ni predložil vseh izpisov, te pridobil sam. Takšno naročnikovo ravnanje je skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Iz pridobljenega izpisa nesporno izhaja kompatibilnost računalnikov, ki jih ponuja izbrani ponudnik, in sicer tako za monitor, matično ploščo in grafično kartico "za sklop 3". Iz navedenega izhaja, da je naročnik pravilno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, zaradi česar je bilo potrebno vlagateljev revizijski zahtevek zavrniti. Naročnik je posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pravnega varstva, vlagatelju pa je naložil tudi povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer stroškov pravnega svetovanja.

Vlagatelj je dne 10.9.2012 na naročnika in Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku. V vlogi poudarja, da je obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije sam razumel kot zahtevo po predložitvi izpiska s spletne strani HCL. Vlagatelj izpostavlja tudi, da je revizijski zahtevek vložil za 1. sklop in ne za 3. sklop, ki ga omenja naročnik. V 1. sklopu je naročnik zahteval tri različne konfiguracije računalnikov, ki vsebujejo dva različna modela matičnih plošč, dva različna modela monitorjev in en model grafične kartice. Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika vlagatelj ni našel nobenega izpisa iz HCL. Naročnik sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni priložil dokaza, ki ga izrecno navaja, tj. "izpis iz spletne strani http://winqual.microsoft.com za monitor, matično ploščo in grafično kartico za sklop 3". Izpisi za sklop 3 so sicer irelevantni, ker vlagatelj ni vložil revizijskega zahtevka za ta sklop, bi si pa vlagatelj z zanimanjem ogledal takšne izpiske za 1. sklop, saj je bila navedena spletna stran že pred več meseci ukinjena. Še posebej pa vlagatelja zanima HCL izpis za matično ploščo, uporabljeno v prvih dveh računalnikih izbranega ponudnika, ki je vlagatelj ni našel niti na aktualni spletni strani HCL.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 11.9.2012, Državni revizijski komisiji odstopil del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku. Na poziv Državne revizijske komisije je dne 1.10.2012 posredovano dokumentacijo dopolnil.


Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku. Vlagatelj namreč meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi morala biti izločena, naročnik pa temu nasprotuje. Vlagatelj kot razlog za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika navaja neizpolnjevanje določil razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na združljivost ponujene opreme z Windows 7.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo II. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej (razdelek III. SEZNAM OPREME) med drugim določil tehnične specifikacije za 1. sklop javnega naročila: osebni računalniki. Omenjeni sklop obsega "Osebni računalnik 1", "Osebni računalnik 2" ter "Osebni računalnik 3", za vse tri navedene tipe računalnikov pa je naročnik med drugim postavil naslednjo zahtevo: "Kompatibilnost: Potrdilo o združljivosti z Windows 7 za celoten ponujen sistem " izpis iz spletne strani http://winqual.microsoft.com (Hardware Compatibility List " HCL) " pri čemer je potrebno posebno potrdilo za računalnik in posebno za ponujeni monitor".

Iz Državni revizijski komisiji odstopljene dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila je dalje razvidno, da je naročnik s strani enega izmed potencialnih ponudnikov prejel več vprašanj v zvezi s tehničnimi specifikacijami za 1. sklop predmetnega javnega naročila ter predstavljeno zahtevo po kompatibilnosti. Zastavljena vprašanja in odgovore nanje je naročnik poslal tudi vlagatelju, ta pa so tako postala tudi del razpisne dokumentacije postopka. Tako so bila podana naslednja vprašanja in odgovori na ta:

V zvezi z "osebnim računalnikom 1":

Vprašanje:
""Procesor Ivy Bridge K serija"
Ali lahko ponudimo "ne-K" Ivy Bridge procesor" Namreč le v tem primeru lahko zadostimo zahtevam po Win 7 HCL, certifikatu glasnosti""

Naročnikov odgovor:
"K-serija je potrebna. Glasnost uredite s posebnim CPU ventilatorjem (npr. Mugen3, HL-02"), zato je tudi v specifikacijah navedeno tako široko ohišje 19,5 cm (da gredo ti boljši/tišji ventilatorji noter)."

Vprašanje:
""Matična plošča: chipseta 77 (PCI 3.0, USB 3.0, SATA 3.0, eSATA) miniATX formata + pripadajoče čim manjše ohišje iz točke 1.10 (a da je vsaj 190mm široko za morebitno spremembo CPU ventilatorja na tišje dB)"
Ali lahko ponudimo Q77 Express chipset" Namreč le v tem primeru lahko zadostimo zahtevam po Win 7 HCL, certifikatu glasnosti""

Naročnikov odgovor:
"Potrebujemo Z77 za večji manevrski prostor pri nadaljnjih nadgraditvah čez leta."

V zvezi z "osebnim računalnikom 2":

Vprašanje:
""Matična plošča: chipseta 77 (PCIe 3.0, USB 3.0, SATA 3.0, eSATA) miniATX formata + pripadajoče čim manjše ohišje iz točke 1.10 (a da je vsaj 190mm široko za morebitno spremembo CPU ventilatorja na tišje dB)"
Ali lahko ponudimo Q77 Express chipset" Namreč le v tem primeru lahko zadostimo zahtevam po Win 7 HCL, certifikatu glasnosti""

Naročnikov odgovor:
"Potrebujemo Z77."

V zvezi z "osebnim računalnikom 3":

Vprašanje:
"Osebni računalnik 3 v več točkah ni skladen z zahtevo po uvrstitvi na HCL in cerifikatom glasnosti. Ali vztrajate na takšni sestavi, ali ste pripravljeni spremeniti specifikacijo""

Naročnikov odgovor:
"Če je problem HCL poraba energije ali mATX velikost, potem v tem pogledu ni treba da je skladen, glede glasnosti, kako jo doseči, pa je odgovor zgoraj."

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega pritrjuje vlagatelju v njegovi trditvi, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila postavil nedvoumno zahtevo po tem, da morajo vsi osebni računalniki, ki jih naročnik naroča v okviru 1. sklopa predmetnega javnega naročila, izpolnjevati postavljeno zahtevo po združljivosti z Windows 7 "za celoten ponujen sistem". Delna izjema od navedene zahteve (na podlagi podanih odgovorov na zastavljena vprašanja " pojasnil razpisne dokumentacije) velja zgolj za razpisane osebne računalnike tipa "osebni računalnik 3" (vezano na porabo energije in matično ploščo).

Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje tudi v trditvi, da iz razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila izhaja nedvoumna zahteva po tem, da morajo ponudniki kompatibilnost ponujene opreme izkazati s predložitvijo izpisa iz "Hardware Compatibility List " HCL", pri čemer morajo predložiti posebno potrdilo (izpis) za ponujen računalnik in posebno za ponujeni monitor. Predstavljeno besedilo razpisne dokumentacije naročnikove razlage o neobveznosti predložitve zahtevanih izpisov ne podpira.

Naročnik je kot dokazilo o izpolnjevanju obravnavane zahteve predvidel izpis iz spletne strani (http://winqual.microsoft.com). Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da omenjena spletna stran v času izdajanja te odločitve ni več dosegljiva (kot utemeljeno izpostavljata tako vlagatelj, kot izbrani ponudnik). Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da navedeno ne vpliva na dolžnost ponudnikov, da izpolnijo obravnavano zahtevo (tj. da izkažejo kompatibilnost ponujene opreme z Windows 7), kot tudi ne na njihovo zmožnost izpolniti takšno zahtevo, saj so informacije o kompatibilnosti opreme dosegljive npr. prek spletne strani družbe Microsoft (http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win7/CompatCenter/Home), ponudniki pa lahko, ne glede na to, da to v razpisni dokumentaciji ni izrecno predvideno, njeno kompatibilnost (v skladu s 37. členom ZJN-2) izkažejo tudi na druge ustrezne načine (npr. s predložitvijo potrdila proizvajalca omenjenega operacijskega sistema ipd.).

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da ta v njej za nobenega od (alternativno) ponujenih kosov opreme ni predložil zahtevanega izpisa, ki bi potrjeval kompatibilnost te opreme z Windows 7.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika ob njeni predložitvi formalno nepopolna " bila je namreč nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Iz določil prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v primeru, kadar sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

V svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku naročnik zatrjuje, da je manjkajoče izpiske o kompatibilnosti opreme, ki jo je v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik, pridobil sam (pri tem v očitni pomoti sicer navaja, da je potrdilo pridobil za opremo iz sklopa 3), kar bi predstavljalo njegovo ravnanje v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da v odstopljeni ji dokumentaciji o predmetnem postopku oddaje javnega naročila s strani naročnika domnevno pridobljenih izpiskov ni najti. Prav tako v odstopljeni dokumentaciji ni najti nikakršnega uradnega zaznamka ali drugega zapisa, ki bi potrjeval pridobivanje, obstoj ali vsebino takšnih izpiskov oziroma izkazoval izvedbo kakršnegakoli drugega načina preveritve zahtevane kompatibilnosti ponujene opreme. Na podlagi navedene ugotovitve Državna revizijska komisija zaključuje, da je predstavljena formalna nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika za 1. sklop predmetnega javnega naročila ostala neodpravljena, ponudba izbranega ponudnika pa je bila, v trenutku, ko je naročnik izdal izpodbijano odločitev o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku, nepopolna (skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna). Ker sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku s popolno ponudbo (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), je izpodbijana odločitev o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku nezakonita, s tem povezane revizijske navedbe pa so utemeljene.
Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 27.8.2012 ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji 1. sklopa javnega naročila "Nakup informacijske tehnologije za obdobje štirih let", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti " II. faza" št. 430-1/2012-9 z dne 13.8.2012.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. V primeru izdaje nove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila mora naročnik zagotovitvi popolnost ponudbe ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo. Morebitno odpravljanje formalnih nepopolnosti prejetih ponudb mora biti izvedeno na pregleden način ter ustrezno dokumentirano.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 216,24 EUR, kolikor je znašala taksa za postopek pravnega varstva.

Ker je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, je vlagatelj, skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašene stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 216,24 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Povrnitev stroškov je v postopku pravnega varstva zahteval tudi naročnik.

Ker je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, naročnik, skladno z določili četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, do povrnitve stroškov ni upravičen. Državna revizijska komisija je zato že na tej podlagi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13.11.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana,
- Acord 92, d.o.o., Stegne 13, Ljubljana,
- Mlacom, d.o.o., Drenikova ulica 36, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran