Na vsebino
EN

018-271/2012 Občina Sežana

Številka: 018-271/2012-5
Datum sprejema: 17. 9. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "rekonstrukcijo LC Šepulje"Dobravlje " odsek 3" v zvezi s predlogom naročnika Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo skupnih ponudnikov Godina, d. o. o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Kozina in CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, 17. 9. 2012

odločila:

Naročnikov predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 19. 6. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6608/2012) z dokumentom "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ponudnike obvestil, čigavo ponudbo je izbral. Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 8. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, kar je naročnik zavrnil s sklepom št. 351-153/2011 z dne 3. 9. 2012.

Po odstopu dokumentacije (dopis št. 351-153/2011 z dne 7. 9. 2012) je naročnik z vlogo št. 351-153/2011 z dne 12. 9. 2012 Državni revizijski komisiji predlagal, da skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN izda sklep, da se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila s skupnimi ponudniki Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica. Naročnik opisuje potek izvedbe postopka oddaje javnega naročila in navaja, da je kandidiral za sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 s sprem; v nadaljevanju: ZFO-1), da je šele 14. 8. 2012 podpisal pogodbo o sofinanciranju investicije, da je kljub negotovosti za prejem teh sredstev pričel intenzivno delati na tej investiciji, najtežavnejše pa je bilo pridobivanje soglasij lastnikov parcel, po katerih poteka trasa rekonstruirane ceste. Naročnik navaja, da je predviden pričetek izvedbe gradbenih del konec avgusta oziroma začetek septembra 2012, zaključek pa 26. 10. 2012, skrajni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo sredstev po 21. členu ZFO-1 pa je 2. 11. 2012, kar pomeni, da bi morala biti gradnja do takrat zaključena. Nesklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila bi za naročnika pomenilo izgubo državnih sredstev za sofinanciranje investicije, za prebivalce občine pa bi nesanirani del ceste še naprej predstavljal prometno nevaren odsek.

Državna revizijska komisija je 17. 9. 2012 prejela obrazloženo mnenje vlagatelja z dne 14. 9. 2012, s katerim vlagatelj predlaga zavrnitev naročnikovega predloga.

Po preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija naročnikov predlog zavrnila.

Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa med drugim skleniti pogodbe, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN. Naročnik lahko pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene ne le v primeru izpolnjenih pogojev iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, temveč tudi v primeru izpolnjenih pogojev iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN. Iz ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), pogodbo o izvedbi javnega naročila pa lahko naročnik sklene le, če so za to izpolnjeni pogoji.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN med drugim določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Naročnik izpostavlja, da bi zaradi nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila v najkrajšem možnem roku zanj pomenilo izgubo državnih sredstev sofinanciranja, vendar ne glede na to, da naročnik te trditve ni dokazoval (npr. ni predložil pogodbe o sofinanciranju), Državna revizijska komisija ugotavlja, da ta argument predstavlja uveljavljanje ekonomskega interesa, ki pa ni upošteven po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN. Argument o nadaljnjem obstoju prometno nevarnega odseka pa je preveč splošen in ne zadošča, da bi lahko Državna revizijska komisija učinkovito tehtala, kot to določa četrti odstavek 20. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 17. 9. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
" Godina, d. o. o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, 6240 Kozina,
" CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
" v arhiv, tu.

Natisni stran