Na vsebino
EN

018-322/2012 Občina Komen

Številka: 018-322/2012-3
Datum sprejema: 6. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Prevozi šolskih otrok" začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AVRIGO d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Komen, Komen 86, Komen (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.11.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 14.9.2012, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2.8.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8405/2012, objavil predmetno javno naročilo "Prevozi šolskih otrok", s popravkom pod objavo št. JN9417/2012, z dne 31.8.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb izhaja, da je opiranje ponudb potekalo dne 10.9.2012 ob 11. uri v prostorih naročnika. Iz Zapisnika še izhaja, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi in da nepravočasnih ali nepravilno označenih ponudb ni bilo.

Vlagatelj je dne 14.9.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita nezakonito ravnanje in ravnanje v nasprotju z določbami iz lastnega razpisa ter pojasnjuje, da je do roka za oddajo ponudb, kot je določen v razpisni dokumentaciji, le vlagatelj oddal pravočasno ponudbo, medtem ko ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. na naročnikov naslov ni prispela pravočasno. Vlagatelj navaja, da je njegov predstavnik S.B. prišel na naslov naročnika ob 9.35 uri, ko je bila na njegovem mobitelu ura že 9.46, prejemnica ponudbe pa je v potrdilo o oddaji napisala uro oddaje ponudbe 9.45. Na občinski registrirni uri pred sprejemnico pa je ura kazala 9.50. S.B. je gospo v sprejemni pisarni ustno opozoril, da se ure ne ujemajo in ona je odvrnila, da to ve. O popravku ure ni vztrajal, saj je bila njegova ponudba oddana pravočasno. Ko je bila ura na mobitelu S.B. 10.02 se je S.B. umaknil od sprejemnega okenca, cerkveni zvon pa je odbil ravno zadnji udarec za 10.00 uro, ko je vstopila predstavnica ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. in šla k okencu za oddajo ponudbe. Ko je S.B. videl, da želi oddati ponudbo, je jasno povedal, da je rok za oddajo žal zamudila, saj je bila takrat ura na njegovem mobitelu 10.03, na registrirni uri pa je kazala 10.07 in tudi cerkveni zvon je odbil 10.00 uro. Ko je vlagateljeva ura kazala 11.00, je strokovna komisija naročnika pričela z javnim odpiranjem ponudb. Naročnikova komisija je v Zapisnik zapisala vlagateljevo pripombo o nepravočasni ponudbi, vendar se je kljub opozorilu odločila, da bo ponudbo odprla, saj je bila mnenja, da ima vpisano, da je ponudba prispela ob 10.00 uri. Iz Zapisnika izhaja, da je bila ponudba Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. oddana v vložišče, ko je ura ravno odbila 10.00. Vlagatelj je zaprosil župnika, da pojasni, kdaj bije oz. odbije cerkveni zvon. Župnik je po vlagateljevih navedbah pojasnil, da je čas bitja velikega zvona odvisen od ure od 30 do 40 sekund, k čemer je potrebno prišteti še bitje malih zvonov vsaj 10 sekund oz. skupaj 40 do 50 sekund. Vlagatelj meni, da je dokazal, da je tako po njegovi uri, kot po cerkveni sporna ponudba prepozna. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da je naročnik s tem, ko je odprl omenjeno ponudbo, ravnal nezakonito in kršil temeljna načela javnega naročanja ter lastna pravila razpisa. Takšna ponudba je prepozna in bi jo moral naročnik neodprto vrniti pošiljatelju, saj na naslov naročnika ni prispela pravočasno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se iz postopka ocenjevanja in vrednotenja ponudb izloči ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. oz. podrejeno, da se razveljavi celoten razpis in razpisno dokumentacijo ter da se mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je dne 19.9.2012 revizijski zahtevek dopolnil z dokazilom, da je bila ura na mobitelu S.B. sinhronizirana z internetno uro.

Naročnik je dne 27.9.2012 sprejel sklep, št. 430-04/2012-15, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ne more slediti, saj je do izteka roka za oddajo ponudb prejel dve pravočasni ponudbi, in sicer vlagateljevo ponudbo, ki jo je prejel 10.9.2012 ob 9.45 uri in ponudbo ponudnika Branko Ogrinc s.p., ki jo je prejel istega dne ob 10.00 uri, kar je tudi razvidno iz opisa na ovojnicah obeh prejetih ponudb in Seznama prejetih ponudb ter iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb št. 430-4/2012 z dne 10.9.2012. Naročnik trdi, da ni prejel nobene nepravočasne ponudbe, kot to v revizijskem zahtevku zatrjuje vlagatelj, zato ga tudi v celoti zavrača. Naročnik pojasnjuje, da je bila vlagateljeva ponudba uradno glede na uro, ki jo je pri oddaji ponudb upoštevala uslužbenka naročnika, oddana ob 9.45 uri, medtem ko je bila sporna ponudba uradno oddana ob 10.00 uri. Naročnik meni, da noben ponudnik, niti vlagatelj, ne more dajati njegovim uslužbencem navodil, katere ure ali uro naj oz. mora upoštevati pri prejemu ponudb, saj je to v izključni pristojnosti naročnika. Naročnik pa je tudi uslužbenki, ki je sprejemala ponudbe, dal točna navodila v zvezi s prejemom ponudb, ki jih je uslužbenka tudi v celoti upoštevala in prejem ponudb pravilno in točno dokumentirala, čas prejema pa preverjala po svoji uri. Nadrejena oseba uslužbenke v vložišču je po naročnikovih navedbah na predlog S.B. zapisala uradni zaznamek: "Predstavnik podjetja Avrigo d.o.o. opozarja, da je vloga drugega prispelega predstavnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. prepozna, ker je ura odbila ravno 10.00, ko je bila vloga oddana na vložišče." Pri tem naročnik zavrača vlagateljevo navedbo, da je omenjena uslužbenka izjavila, da je sporna ponudba prepozna, saj je le-ta vlagatelju pojasnila, da bo o tem, ali je ponudba prispela pravočasno odločala, komisija naročnika, glede na to da sama ni bila pristojna za odločanje. Strokovna komisija naročnika je potem, ko je bila seznanjena s pripombami predstavnika vlagatelja, predstavnice ponudnika Branko Ogrinc s.p. in pojasnilom uslužbenke naročnika na vložišču, ugotovila, da je omenjena ponudba prejeta pravočasno, o čemer je bil tudi voden Zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Uslužbenka naročnika je pri prejemu ponudb upoštevala svojo uro in ne ure, ki je na hodniku v objektu Komen, za katero je znano, da ne kaže točnega časa, niti ne ure predstavnika vlagatelja ali katerekoli druge ure, npr. ure na cerkvenem zvonu. Naročniku ni jasno v čem naj bi bila s tem, ko je njegova uslužbenka pri prejemu ponudb upoštevala svojo uro, kršena temeljna načela javnega naročanja. Naročnik je mnenja, da bi bilo v primeru, če bi njegova uslužbenka pri prejemu ponudb ravnala drugače in pri prejemu ponudbe vlagatelja upoštevala svojo uro, pri prejemu ponudbe omenjenega ponudnika pa upoštevala drugo uro, kršeno načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, saj pri obeh ponudnikih ne bi bila upoštevana ista ura. Naročnik meni, da vlagatelj ni uspel dokazati, da ura, ki jo je uslužbenka upoštevala pri prejemu obeh ponudb ne bi kazala točnega časa in da je naročnik kakorkoli kršil lastno razpisno dokumentacijo in temeljna načela javnega naročanja in določbe ZJN-2. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 8.10.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 8.10.2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri odpiranju ponudb.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v Seznam prejtih ponudb z dne 10.9.2012, v Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 10.9.2012, v vlagateljev zahtevek z revizijo z vsemi prilogami z dne 14.9.2012, v dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 19.9.2012, naročnikov sklep z dne 27.9.2012, v prejemno štampiljko odtisnjeno na vlagateljevo ponudbo in ponudbo ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do roka, določenega za prejem ponudb. Naročnik mora določiti datum in uro roka za predložitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji (drugi odstavek73. člena ZJN-2). Če ni bila ponudba predložena v roku, določenim za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku, z navedbo, da je prepozna (tretji odstavek 73. člena ZJN-2). Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno, po pošti, po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način, skladno z zahtevami naročnika (četrti odstavek 73. člena ZJN-2). Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu (peti odstavek 73. člena ZJN-2). Odpiranje ponudb izvede naročnik. Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema (prvi odstavek 76. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik rok za prejem ponudb določil na dan 10.9.2012 ob 10.00 uri in čas odpiranja na dan 10.9.2012 ob 11.00 uri. Pri tem iz Zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da sta bili pravočasno, to je do 10.9.2012, predložni dve ponudbi, in sicer vlagateljeva in ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. Ker se vlagatelj z naročnikovim ugotovljenim dejanskim stanom iz Zapisnika v konkretnem primeru ni strinjal, je podal pripombe na Zapisnik, v katerih je pojasnil, da je bil prisoten v vložišču in da je bila ponudba ponudnika Branko Ogrinc s.p. predložena prepozno, saj ni bila oddana do 10.00 ure, kajti ura na hodniku je kazala čas 10.07, vlagateljeva ura pa je kazala 10.03, cerkveni zvon pa je že odbil 10.00 uro. Pri tem je predstavnica naročnika, ki je sprejela ponudbo, potrdila, da se ura o prejemu ponudbe ne sklada z uro na hodniku. Iz Zapisnika še izhaja, da je predstavnica ponudnika Branko Ogrinc s.p. pojasnila, da je bila ponudba oddana pravočasno ob 10.00 uri, kakor je razvidno iz potrdila o prejemu ponudbe, ura na hodniku pa ni kazala 10.07, saj ji je predstavnik naročnika zatrdil, da je bila ura 10.00, ko je bila ponudba oddana in da ura na hodniku kaže narobe. V obravnavanem primeru je med strankama tako sporno, ali je bila ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. naročniku predložena pravočasno, in sicer dne 10.9.2012 do 10.00 ure.

Na podlagi 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami: v nadaljevanju ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil, je na vlagatelju dolžnost, da v revizijskem zahtevku navede vsa dejstva o protipravnem naročnikovem ravnanju in predloži vse dokaze, s katerimi se dejstva, na katera opira svoj revizijski zahtevek, tudi dokazujejo. V primeru, če se na podlagi izvedenih dokazov, kakega dejstva ne more zanesljivo ugotoviti, se upoštevaje določbo 215. člena ZPP, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je med strankama nesporno, da bi morali ponudniki svoje ponudbe predložiti do 10.9.2012 do 10.00 ure, prav tako je nesporno, da ura na hodniku naročnika ni kazala točnega časa. Še več, kakor je razvidno iz fotografije ure, predložene kot dokaz s strani vlagatelja, je ura namenjena beleženju prihoda in odhoda naročnikovih zaposlenih iz delovnega mesta in ni namenjena beleženju poslovnega časa in uradnih ur organa naročnika. Zato je tudi Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru povsem sledila naročnikovi argumentaciji, da je njegova uslužbenka v vložišču ravnala po njegovih navodilih in je na vsako prejeto ponudbo, na ovojnico odtisnila prejemno štampiljko, v katero je odtisnila datum in uro prejema, pri tem pa je čas prejema preverjala po svoji uri. V konkretnem primeru je tudi nesporno, da je uslužbenka naročnika pri obeh ponudbah ponudnikov postopala enako, in sicer je na ovojnico vlagateljeve ponudbe odtisnila datum prejema "10.9.2012" in uro prejema "9.45" in se podpisala, pri ponudbi ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. pa datum prejema "10.9.2012" in uro prejema "10.00" in se prav tako podpisala. V obeh primerih je uslužbenka čas predložitve ponudbe preverjala po svoji uri, čemur vlagatelj v obravnavanem primeru tudi ne nasprotuje. Vlagatelj nasprotuje točnosti ure uslužbenke naročnika in pojasnjuje z dejstvom, da je v spornem trenutku vlagatelju kazala ura 10.01, uslužbenka pa je zatrdila, da po njeni uri do 10.00 ure manjka slaba minuta, pri tem pa je v času, ko je drugi ponudnik predložil ponudbo, odbijal cerkveni zvon oz. ura. Navedeno izhaja tudi iz uradnega zaznamka v Seznamu prejetih ponudb, z dne 10.9.2012, kamor je uslužbenka naročnika na podlagi vlagateljeve zahteve zapisala, da je ponudba drugega ponudnika prepozna, ker je ura ravno odbila 10.00, ko je bila vloga dana na vložišče. Vendar pa Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ne more slediti vlagateljevim trditvam in dokazom, da cerkveni zvon dokazuje, da ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. ni bila predložena do 10.00 ure, kakor je na ponudbo zapisala uslužbenka naročnika, ampak pozneje. Po ugotovitvah Državne revizijske komisije iz elektronskega sporočila župnišča iz Komna sicer izhaja, da imajo v Komnu tri zvonove, ki vsi trije naznanjajo bitje ure in da bitje ure traja največ od 30 do 40 sekund, vendar pa v nadaljevanju iz sporočila tudi izhaja, da točnost in čas bitja zvonov nastavljajo sami ročno, pri čemer lahko prihaja tudi do 10 sekundnega zamika, kar pa morajo vsakokrat popraviti ročno. Navedeno po presoji Državne revizijske komisije v konkretnem primeru ne dokazuje, da župnišče meri čas bolj točno od uslužbenke naročnika, oziroma da ura uslužbenke v času prejema ponudbe drugega ponudnika ni kazala časa 10.00 ure. Slednjega dejstva prav tako ne izpodbija s strani vlagatelja predloženi dokaz, in sicer elektronsko sporočilo, poslano s strani družbe Mobitel d.d., ki pojasnjuje, da se točna ura sinhronizira iz interneta, informacije o času pa prihajajo po GRPS. Omenjeno sporočilo po presoji Državne revizijske komisije ne pojasnjuje niti ne dokazuje, s kakšnim mobilnim aparatom je predstavnik vlagatelja v spornem trenutku predložitve ponudbe konkurenčnega ponudnika razpolagal in tudi v primeru, če je vlagatelj takšen mobilni aparat, katerega čas se posodablja z informacijami o času po GRSP, pri sebi imel, slednje dejstvo še ne dokazuje, da ura uslužbenke v spornem trenutku ni bila točna in da ni kazala časa 10.00. Pri tem je potrebno prav tako izpostaviti, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni ne zatrjeval, ne dokazoval, da je uslužbenka v spornem trenutku čas napačno odčitala in da je konkurenčno ponudbo obravnavala drugače kot pa vlagateljevo ponudbo. Vlagatelj ne zatrjuje, da je slednje dejstvo pri uslužbenki preverjal in da mu ta odčitavanje časa ni dovolila. Da bi uslužbenka napačno odčitala čas na zapestni uri, pa po oceni Državne revizijske komisije prav tako ne dokazuje vlagateljeva slika naročnikove ure iz hodnika, ki kaže čas 10.07, saj jo je lahko vlagatelj fotografiral po spornem trenutku. Nadalje Državna revizijska komisija vlagateljevega dokaza z zaslišanjem priče vlagatelja ni izvedla, saj je ocenila, da je vlagatelj vsa dejstva v revizijskem zahtevku že predstavil. Prav tako ni izvedla zaslišanje mežnarja M.A., saj je župnišče vsa odločilna dejstva, pomembna za predmetno odločitev, v elektronskem sporočilu že predstavilo. Upoštevaje navedeno, Državna revizijska komisija na podlagi vseh izvedenih dokazov v obravnavanem primeru ne more z gotovostjo zaključiti, da ponudba ponudnika Prevozi in gozdarske storitve Branko Ogrinc s.p. ni bila predložena v roku, oz. da je nepravočasna, zato je Državna revizijska komisija na podlagi pravila o trditvenem dokaznem bremenu vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo v revizijskem postopku ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Pri tem Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je bila višina takse preplačana, vlagatelj je namreč plačal takso v višini 10.002,05 EUR, medtem ko je bilo potrebno vplačati 10.000,00 EUR. Državna revizijska komisija bo na podlagi druge alineje tretjega odstavka 72. člena ZJN-2 ministrstvu, pristojnemu za finance, naložilo vračilo preveč plačane takse.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 6.11.2012
Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Komen, Komen 86, Komen,
- odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran