Na vsebino
EN

018-310/2012 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Številka: 018-310/2012-7
Datum sprejema: 2. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nabava potrošnega materiala za tiskalnike in servisno vzdrževanje tiskalnikov za obdobje treh let", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.11.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 11.9.2012, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o izidu naročila št. 7331-6/2012 z dne 4.9.2012 in Obvestilo o izidu javnega naročila št. 7331-6/2012 z dne 4.9.2012.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 65,30 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13.7.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave NMV1733/2012, objavil predmetno javno naročilo "Nabava potrošnega materiala za tiskalnike in servisno vzdrževanje tiskalnikov za obdobje treh let". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Dne 4.9.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 7331-6/2012, s katero je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku Topsolutions d.o.o., Tbilisijska 57b, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 11.9.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik že pri izbiri najugodnejšega ponudnika dne 16.8.2012 izdal sklep o razveljavitvi odločitve z dne 2.8.2012, in sicer iz razloga, ker je v fazi preverjanja ponudb ugotovil, da izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogoja, s katerim je naročnik zahteval, da morajo biti vsi tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika izločil kot nepopolno in dne 27.8.2012 izdal obvestilo o izidu naročila št. 7331-6/2012, s katerim je izbral ponudbo ponudnika DZS, založništvo in trgovina, d.d. Ob vpogledu v ponudbo z dne 3.9.2012 je vlagatelj pridobil fotokopije predloženih certifikatov za proizvajalce USB, TRS in Emstar in ugotovil, da ponudba navedenega ponudnika ni bila skladna z naročnikovimi zahtevami, zato je dne 4.9.2012 na naročnika naslovil prošnjo za spremembo odločitve o oddaji naročila. Istega dne je naročnik po vlagateljevih navedbah izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 7331-6/2012 z dne 4.9.2012, s katerim je preklical svojo odločitev z dne 27.8.2012 in ponovno izbral ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je kot utemeljitev navedel, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse zahtevane pogoje, tudi glede izpolnjevanja zahteve, da so tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870, kot je bilo zahtevano. Naročnik je ugotovil, da je za navedena standarda predvideno samocertificiranje in mu je zato tudi oddal predmetno javno naročilo, čeprav ta ni predložil zahtevnih certifikatov. Po vlagateljevih navedbah je izbrani ponudnik predložil potrdilo ministrstva za okolje in prostor, da je vpisan v evidenco zbiralca podatkov ter potrdilo, da je član ETIRE, ni pa predložil kakršnegakoli certifikata o izpolnjevanju ISO standardov. Vlagatelj trdi, da četudi so certifikati ISO samodeklerativni, morajo biti predloženi s strani tistega, ki je proizvajalec oz. lastnik blagovne znamke. Slednje izhaja tudi iz naročnikovega odgovora na vprašanje št. 4, objavljenega na spletu, po katerem mora biti član združenj ali imetnik certifikata proizvajalec blaga, izbrani ponudnik pa po vedenju vlagatelja ta kriterij ne izpolnjuje. Po vlagateljevih navedbah mora ponudnik imeti in predložiti tudi tehnično dokumentacijo, ki dokazuje merjenja, ki jih izvaja, da lahko doseže pogoje za izstavitev samodeklerativnega certifikata, vendar te ponudnik ni predložil. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih dokazil, ki bi mu omogočala samocertificiranje oz. zahtevanih certifikatov, medtem ko na drugi strani ponudnik DZS, založništvo in trgovina, d.d. za proizvajalca USB ni izkazal ustreznosti, kot jo predstavlja standard DIN 33870, s čimer sta obe ponudbi nepopolni in bi ju moral naročnik izločiti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila št. 7331-6/2012 z dne 4.9.2012 ter mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je izrekel zoper vlagateljeve očitke z vlogo z dne 19.9.2012.

Naročnik je dne 26.9.2012 sprejel sklep št. 7331-6/2012, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je bil predmetni postopek oddaje javnega naročila izveden zakonito. Izbrani ponudnik je predložil popolno ponudbo, ki je skladno z razpisanim merilom tudi najugodnejša. Naročnik glede spornih certifikatov pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ponudil svojo lastno znamko tonerjev Clover, samo za izdelek pod postavko št. 16 je ponudil toner Konice Minolte. Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 16.8.2012, ki ga je poslal po naročnikovi zahtevi za dodatno pojasnilo, izkazal, da so tonerji Clover skladni z ISO 19752, ISO 19798 in standardom DIN 33870, saj je poslal lastne izjave, ki so dovoljene in pravočasne. Naročnik zaključuje, da izbrani ponudnik za vse obnovljene tonerje, ki jih ponuja, izkazuje, da je njihov proizvajalec imetnik certifikata po standardu ISO 19752, ISO 19798 in DIN 33870. Naročnik je pri Konici Minolti sam preveril, ali ima toner zahtevana certifikata in ugotovil, da ima tiskalnik PP5650EN zahtevana certifikata. Glede vlagateljevega zatrjevanja, da mora ponudnik imeti in predložiti tudi tehnično dokumentacijo, ki dokazuje merjenja, ki jih izvaja, da lahko doseže pogoje za izstavitev samodeklerativnega certifikata, naročnik pojasnjuje, da takšne tehnične dokumentacije ni zahteval. Glede vlagateljevih očitkov o ponudbi ponudnika DZS, založništvo in trgovina, d.d., pa naročnik pojasnjuje, da se ne bo opredeljeval, ker je ponudba izbranega ponudnika popolna in najugodnejša. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 1.10.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 24.10.2012 pozvala na odstop dodatne dokumentacije in pojasnila v povezavi s predloženo dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2.10.2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11.9.2012, naročnikov sklep z dne 26.9.2012, v Odločitev o izidu naročila št. 7331-6/2012 z dne 2.8.2012, v Sklep o razveljavitvi odločitve z dne 2.8.2012, v Zahtevo za dodatno pojasnilo/dopolnitev ponudbe z dne 14.8.2012, v Dostavo dodatnih pojasnil s strani izbranega ponudnika z dne 16.8.2012, v Odločitev o izidu naročila št. 7331-6/2012 z dne 27.8.2012, v Odločitev o izidu naročila št. 7331-6/2012 z dne 4.9.2012, v naročnikov odgovor na poziv Državne revizijske komisije z dne 29.10.2012, Izjava konice Minolta Slovenija d.o.o. z dne 12.9.2012 in v ponudbo izbranega ponudnika. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ter skladno z določilom tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merila in nato preveril, če je po merilih najugodnejša ponudba tudi popolna, medtem ko popolnost ostalih ponudb v nadaljevanju ni več preverjal. Kakor izhaja iz prvotne naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2.8.2012, je naročnik po pregledu ponudbe izbranega ponudnika ocenil, da ta v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v nadaljevanju dne 14.8.2012 svojo odločitev razveljavil z obrazložitvijo, da je v fazi preverjanja ponudb na podlagi 77. člena ZJN-2 ugotovil, da izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogoja, s katerim je zahteval, da morajo biti tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870. Naročnik je pri tem pojasnil, da navedenih dejstev glede izpolnjevanja standardov preko javno dostopnih podatkov ni mogel preveriti, zato bo v povezavi s tem od izbranega ponudnika zahteval predložitev dodatnih oz. ustreznih pojasnil, nato pa bo izdal novo odločitev o oddaji predmetnega naročila. Naročnik je nato izbranega ponudnika dne 14.8.2012 z vlogo Zahteva za dodatna pojasnila/ dopolnitev ponudbe pozval na predložitev oz. dostavo ustreznih dokazil. Kakor izhaja iz spisovne dokumentacije, se je izbrani ponudnik na naročnikov poziv odzval in dne 16.8.2012 naročniku predložil izjavo za certifikate ISO 19752, ISO 19798 ter DIN 33870. Naročnik je na podlagi prejete dokumentacije dne 27.8.2012 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku DZS, založništvo in trgovina, d.d., ponudbo izbranega ponudnika pa iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila kot nepopolno izloči. V obrazložitvi odločitve je naročnik zapisal, da je preveril posredovana dokazila in ugotovil, da gre za lastne ponudnikove obrazce, datirane na januar 2009 in ocenil, da so posredovana dokazila neustrezna. Kljub temu je naročnik v nadaljevanju dne 4.9.2012 izdal novo odločitev, zoper katero vlagatelj tudi vlaga predmetni revizijski zahtevek, v kateri pojasnjuje, da je glede izpolnjevanja pogojev, da morajo biti tonerji skladni z ISO 19752 in 19798, obnovljeni pa še s standardom DIN 33870, pridobil še določene podatke, katerih prej ni imel, zaradi česar preklicuje predhodno odločitev in izdaja novo, ki je tudi predmet obravnavnega revizijskega postopka in s katero naročnik predmetno javno naročilo oddaja izbranemu ponudniku. Vlagatelj se s takšnim naročnikovim pojasnilom in odločitvijo ne strinja in vztraja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker so predložena dokazila neustrezna.

Da bi Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru lahko presodila utemeljenost vlagateljevih očitkov, je najprej v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede tehnične in kadrovske sposobnosti v 9. in 10. točki Navodil ponudnikom določil: "Ponudnik mora ponuditi točno takšno blago kot je zahtevano v specifikacijah oz. enakovredno (9. točka). ["] V kolikor bo ponudnik ponudil obnovljeno blago, mora biti proizvajalec ponujenega blaga član ETIRE ali ITC ali STMC (10. točka) ["]." Naročnik je nato na vprašanje pod št. 3 enega izmed ponudnikov: "V primeru da nudim obnovljene tonerje, ali je potrebno priložiti ISO 19752 in 19798 in DIN 33870"" odgovoril: "Ne, ponudniki, ki ponujajo obnovljeno blago, morajo izpolnjevati 10. točko Navodil ponudnikom. Dodatna dokazila o kakovosti niso potrebna". V nadaljevanju je naročnik na vprašanje št. 4 enega izmed ponudnikov: "V primeru da nismo člani Etire (točka 10) ali predložitev ISO ne zadostuje" Kdo mora biti član - ponudnik ali ponudnikov dobavitelj"", pojasnil: "Naročniku standard DIN-33870 do sedaj ni bil poznan in smatra, da je ustrezen standard za zagotovitev kakovosti dobavljenega blaga. Temu ustrezno se kot alternativen kriterij v točki 7.1.10 obrazca N-1"Navodila ponudnikom" doda certifikacija po standardu DIN-33870 ali DIN-33870-1. Član združenj ali imetnik certifikata mora biti proizvajalec blaga". Naročnik je z odgovorom na vprašanje št. 6: "Glede na odgovor na vpr.št. 4, ali to pomeni da članstvo ni obvezno in da je obvezen DIN"", odgovoril: "Obvezno je izpolnjevanje enega od naštetih pogojev, torej članstvo v ETIRI, ITC ali STMC ali certifikat iz DIN." Z odgovorom na vprašanje št. 9: "Kakovosti in tehničnih lastnostih enakovredno originalnemu materialu zagotavljajo tudi ISO standardi z oznakami kot pri originalih"DIN standard je bil narejen samo za območje Nemčije (Deuche Industry Standard), medtem ko je ISO mednarodni standard, ki je povzet enako povsod. Istočasno pa članstvo v ETIRI, ITC ali STMC ne pomeni enako kot certifikat iz DIN. Praviloma tisti, ki so člani tudi dosegajo vse potrebne standarde. Ali, da dopolnite razpisno dokumentacijo, da zahtevam zadostujejo tudi navedeni ISO standardi: ISO 19752 in 19798.", pa je naročnik razpisno dokumentacijo dopolnil na način: "Tonerji morajo biti skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870."

Državna revizijska komisija je nato vpogledala še v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, da bi preverila, ali je izbrani ponudnik zahtevana dokazila za ponujene tonerje tudi predložil. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja isto dejansko stanje, kakor ga v svoji odločitvi navaja naročnik, in sicer da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil blago, ki ga razvija pod svojo blagovno znamko Clover ter pod zaporedno št. 16 toner proizvajalca

Konica Minolta. Iz naročnikove Odločitve o izidu javnega naročila z dne 4.9.2012 izhaja, da je pri preverjanju izpolnjevanja pogojev naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane dokumente in dokazila, in sicer da so tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870, kar pa je med strankama v obravnavanem primeru tudi sporno. Zato je Državna revizijska komisija vpogledala še v dodatna pojasnila izbranega ponudnika z dne 16.8.2012, na katera ga je pozval naročnik in ugotovila, da je izbrani ponudnik posredoval izjave, s katerimi se zavezuje, da zagotavlja obnovo kartuš po standardu ISO 19752, ISO 19798 in DIN 33870, ni pa predložil certifikata, izdanega s strani proizvajalca, za ponujeno blago Konica Minolta A0FP022 in to kljub dejstvu, da ga je naročnik izrecno pozval na dopolnitev ponudbe.

Med strankama je v konkretnem primeru nesporno, da so zahtevani certifikati samodeklerativni in da morajo biti izdani s strani tistega, ki je proizvajalec ponujanega blaga, vsled česar se tudi predložena dokazila oz. izjave izbranega ponudnika ne morejo nanašati na blago oz. toner proizvajalca Konica Minolta. Navedenega se v konkretnem primeru zaveda tudi naročnik, ki je v svoji odločitvi o revizijskem zahtevku zapisal, da je pri proizvajalcu Konica Minolta sporno dejstvo sam preveril in ugotovil, da ima tiskalnik PP5650EN zahtevana certifikata. Navedeno po oceni Državne revizijske komisije še ne pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika tudi popolna in da zgoraj navedene razpisne zahteve tudi izpolnjuje. Izbrani ponudnik je namreč ponudil tonerje Konica Minolta A0FP022, ki morajo biti skladni z ISO 19752/19798 in izbrani ponudnik je tisti, ki je dolžan zahtevana dokazila v zvezi s ponujenim blagom v ponudbeni dokumentaciji, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, tudi predložiti. Naročnik je v Sklepu o razveljavitvi odločitve z dne 2.8.2012, z dne 14.8.2012, zapisal, da je v fazi preverjanja ponudb ugotovil, da izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogoja, s katerim je zahteval, da morajo biti tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870. Ker je naročnik menil, da bo lahko navedena dejstva sam preveril, vendar pa do omenjenih podatkov ni uspel priti, je svojo odločitev z dne 2.8.2012, s katero je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, preklical. Izbranega ponudnika pa je na to dne 14.8.2012 na podlagi 78. člena ZJN-2 izrecno pozval na dopolnitev ponudbe, in sicer na predložitev omenjenih dokazil, ki dokazujejo, da so ponujeni tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870. Kakor pa je bilo že pojasnjeno, je izbrani ponudnik predložil dokazila le za obnovljene tonerje, ne pa tudi za ponujene tonerje proizvajalca Konica Minolta. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v svoji odločitvi z dne 4.9.2012 ni nikjer zapisal, da je manjkajoča dejstva o certifikatih ponujenih tonerjev proizvajalca Konica Minolta sam preveril, kakor to zatrjuje sedaj v revizijskem postopku. Prav tako iz odstopljene spisovne dokumentacije ni mogoče razbrati, da bi naročnik manjkajoča dejstva pred sprejemom odločitve o oddaji predmetnega naročila kakorkoli preverjal. Naročnik je v zvezi s tem na zahtevo Državne revizijske komisije zgolj pojasnil, da je omenjene podatke preverjal preko spleta in pri uradnem predstavniku proizvajalca Konica Minolta Slovenija d.o.o. Toda predloženo dokazilo uradnega predstavnika proizvajalca Konica Minolta Slovenija d.o.o. je datirano na dan 12.9.2012, po izdaji odločitve o oddaji javnega naročila in vlagateljevi zahtevi za spremembo odločitve z dne 7.9.2012, v kateri je vlagatelj izpostavil ista dejstva, in sicer da izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih certifikatov, kot v predmetnem revizijskem zahtevku. Poleg tega je naročnik ista dokazila izbranega ponudnika najprej ocenil za nezadostna oz. pomanjkljiva, zaradi česar je ponudbo izbranega ponudnika z odločitvijo o oddaji predmetnega naročila z dne 7.8.2012 sprva iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila tudi izločil in jo šele z novo oz. predmetno odločitvijo o oddaji javnega naročila ponovno upošteval.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ocenjuje, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku upravičeno izpostavlja, da izbrani ponudnik ni pravočasno predložil zahtevane listine in dokazila o certifikatih, saj jih izbrani ponudnik kljub naročnikovem pozivu ni predložil. Dejstvo, da je naročnik manjkajoča dokazila sam preverjal (pred sprejemom predmetne odločitve in preklicom predhodne odločitve, v kateri je ista dokazila izbranega ponudnika ocenil za neustrezna) pa po presoji Državne revizijske komisije iz spisovne dokumentacije ni razvidno in tudi ne more nadomestiti dolžnostnega ravnanja izbranega ponudnika. Določba 78. člena ZJN-2 določa, da naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Glede na to, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na predložitev dokazil, da so tonerji skladni z ISO 19752/19798, obnovljeni tonerji pa še s standardom DIN 33870 in da jih izbrani ponudnik v celoti ni predložil, (saj manjka certifikat proizvajalca konica Minolta), Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da bi moral naročnik takšno ponudbo na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 izločiti. Naročnik se pri tem ne more sklicevati, da je dejstva o manjkajočih dokazilih sam preverjal, če je izbranega ponudnika na predložitev istih dokazil predhodno že pozval. Naročnik pa opustitev dolžnostnega ravnanja izbranega ponudnika s svojim ravnanjem ne more nadomestiti. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov o pomanjkljivosti ponudbe ponudnika DZS, založništvo in trgovina, d.d. v nadaljevanju ni več presojala, saj iz predmetne naročnikove odločitve izhaja, da naročnik na podlagi 41. člena ZJN-2 njene popolnosti vsebinsko ni preverjal. Pregledovanje in ocenjevanje ponudb pa je faza oz. predmet postopka javnega naročanja in ne revizijskega postopka, v katerem se presoja zakonitost naročnikovega ravnanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za takso v višini 60,30 EUR in poštnino in fotokopije v višini 5,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: takso za revizijski zahtevek in stroške poštnine in fotokopij, skupaj v višini 65,30 EUR.

Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 65,30 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 2.11.2012


mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
- Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, Ljubljana ,
- Odvetniki Šelih in partnerji o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran