Na vsebino
EN

018-346/2012 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Številka: 018-346/2012-2
Datum sprejema: 29. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "sukcesivno dobavo pralnih, pomivalnih, čistilnih sredstev ter potrebnega blaga v domu dr. Jožeta Potrča Poljčane" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Kimi, d. o. o., Planjava 1, Trzin, ki ga zastopa Samoel Peterlin, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, Poljčane (v nadaljevanju: naročnik), 29 10. 2012

odločila:

Vlogi z dne 18. 10. 2012, poimenovani "Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka", ki jo je treba šteti za pritožbo o stroških v predrevizijskem postopku po 50. členu ZPVPJN, se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti še stroške v višini 160 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. V preostalem delu se pritožba zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila, razdeljenega na šest sklopov (objava 17. 7. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7723), z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 1/7-430/3/46-2012 z dne 10. 9. 2012 sodelujoče gospodarske subjekte obvestil o izbiri "najugodnejš[ega] ponudnik[a]" za posamezen sklop in sklenitvi okvirnega sporazuma po posameznih sklopih. Naročnik je med drugim odločil, da se "kot najugodnejši ponudnik za sklop 5 izbere" vlagatelj, z vlagateljem (in po še dvema gospodarskima subjektoma) pa bo sklenil okvirni sporazum za sklope 3, 4 in 5. Naročnik je odločil, da bo v sklopu 4 okvirni sporazum sklenil z vlagateljem ter še s ponudnikoma Karan & Delfin, d. o. o., Topniška ulica 35e, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Karan & Delfin, d. o. o., Ljubljana) in Pan Goslar, d. o. o., Brest 4, Ig (v nadaljevanju: ponudnik Pan Goslar, d. o. o., Brest).

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 9. 2012 zahteval vpogled v ponudbe za sklope 3, 4 in 5, pri čemer je navedel, da je zanj sprejemljiv datum 17. 9. 2012. Naročnik je z elektronskim sporočilom z dne 17. 9. 2012 vlagatelja obvestil, da bo vpogled 20. 9. 2012, ob 9. uri.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 9. 2012 in predlagal, da se izloči ponudbe konkurenčnih gospodarskih subjektov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum v sklopih 3, 4 in 5, da se vlagateljeva ponudba izbere kot najugodnejša ponudba v sklopih 3, 4 in 5, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov po stroškovniku.

Naročnik je s sklepom št. 1/7-430/3/74-2012 z dne 28. 9. 2012 zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 5, zavrgel. Iz dokumentacije ni razvidno, da je vlagatelj vložil pritožbo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 10. 2012, vloženo pred naročnikom, umaknil zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 3, navedel pa je tudi, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 4. Naročnik je s sklepom št. 1/7-430/3/91-2012 z dne 15. 10. 2012 ustavil predrevizijski postopek za sklop 3.

Naročnik je s sklepom št. 1/7-430/3/92-2012 z dne 15. 10. 2012 odločil o zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 4, pri čemer je odločil, da se zahtevku za revizijo "delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 1/7-430/3/46-2012 z dne 10.09.2012 v delu, ki se nanaša na SKLOP 4 Čistilna sredstva" (1. točka), da "ponudba ponudnika Karan & Delfin za SKLOP 4, Čistilna sredstva se oceni kot nepravilna in neprimerna in se izloči iz nadaljnjega postopka javnega naročanja" (2. točka), da "kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 4, Čistilna sredstva, se izbere" vlagatelj, okvirni sporazum pa sklene z vlagateljem, ponudnikom Pan Goslar, d. o. o., Brest in ponudnikom Vafra Commerce, d. o. o., Griže 125, Griže (3. točka) in da se vlagatelju priznajo le stroški vplačane takse za sklop 4, višja stroškovna zahteva pa se zavrne (4. točka).

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 10. 2012, poimenovano "Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka", sporočil, da "zoper sklep naročnika 1/7-430/3/92-2012 z dne 15.10.2012 vlagatelj podaja obvestilo oz. zahtevo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar izključno glede 4. točke Sklepa, to je v delu, ki se nanaša na odločitev o povrnitvi stroškov postopka". Vlagatelj se ne strinja z zavrnitvijo stroškov za odvetniško zastopanje in navaja, da naročnik ni upošteval 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C) in 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT). Vlagatelj navaja, da "je v konkretnem primeru potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je naročnik omogočil vlagatelju vpogled v razpisno dokumentacijo šele dva delovna dni pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo, čeprav je vlagatelj podal vlogo za vpogled v dokumentacijo že davno pred tem. Zaradi tega je moral pooblaščenec obravnavati zadevo prednostno in le v dveh delovnih dneh se seznaniti z zadevo, jo preučiti in vložiti zahtevo za revizijo, pri čemer je moral delati izven običajnega delovnega časa oz. po tem, ko je opravil ostale obveznosti, ki so bile prav tako vezane na rok. Prav tako je potrebno upoštevati specialna znanja v konkretnem primeru, to je poznavanje znanj s področja kemije in zelenega naročanja." Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija "revizijskemu zahtevku" ugodi in odloči, da se razveljavi 4. točka sklepa št. 1/7-430/3/92-2012 z dne 15. 10. 2012, povrnitvi stroškov pa "delno ugodi", in sicer v višini vplačane takse za sklop 4 in nagrade za zastopanje v višini 400 eurov, povečanih za 20 % DDV.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 1/7-430/3/103-2012 z dne 23. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo, v njem pa navaja, da se zahtevek za revizijo ne nanaša na ugotovitve pravno formalne nepravilnosti ali na nepravilnosti v zvezi z vodenjem postopka javnega naročanja, ampak se nanaša izključno na vsebinske ugotovitve, ki se nanašajo na strokovne ugotovitve s področja čistil in kemične sestave določenih čistil. Naročnik nadaljuje, da bi vlagatelj lahko sam uspešno zagovarjal svoje pravice brez pooblaščenca, kot izhaja iz pravnega pouka dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 1/7-430/3/46-2012 z dne 10. 9. 2012, saj se je zahtevek za revizijo nanašal "zgolj na vsebino predmeta javnega naročanja, katero je vlagatelj pripravil sam brez znanja odvetnika". Naročnik še navaja, da je vpogled v ponudbe omogočil pravočasno v skladu s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2, pooblaščenec pa ni predložil obračuna stroškov, ki bi ga bil dolžan izdati stranki v skladu z 18. členom ZOdv. Naročnik se sklicuje na 13. člen ZOdvT in 19. člen ZOdv-C ter "na podlagi navedenega smatra, da v postopku ne gre težavno odvetniško storitev, uporabo tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika na podlagi katerega bi vlagatelj bil upravičen do povrnitve priglašenih stroškov iz naslova nagrade za zastopanje. Naročnik celo smatra, da bi lahko vlagatelj uspešno zastopal svoje pravice brez pooblaščenega odvetnika na podlagi pouka o pravnem sredstvu." Naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija "revizijskemu zahtevku delno ugodi in odloči", da se razveljavi 4. točka sklepa št. 1/7-430/3/92-2012 z dne 15. 10. 2012, povrnitvi stroškov pa "delno ugodi", in sicer v višini vplačane takse za sklop 4 in nagrade za zastopanje v višini 50 eurov.

Po pregledu dokumentacije iz postopka oddaje javnega naročila in postopka pravnega varstva ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o vlogi z dne 18. 10. 2012, poimenovani "Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka", ki jo je treba šteti za pritožbo o stroških v predrevizijskem postopku po 50. členu ZPVPJN, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo z dne 24. 9. 2012 izpodbijal posamezne naročnikove odločitve v sklopih 3, 4 in 5. Naročnik je v predrevizijskem postopku izdal tri sklepe, z njimi pa je vsakič odločil o delu zahtevka za revizijo (tj. po posameznih sklopih). Naročnik je meritorno (vsebinsko) odločil o zahtevku za revizijo le glede sklopa 4 (sklep št. 1/7-430/3/92-2012 z dne 15. 10. 2012). V zadevi ni sporno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na sklop 4, saj je razveljavil odločitev, da ponudnika Karan & Delfin, d. o. o., Ljubljana izbere za stranko okvirnega sporazuma, ni pa razveljavil odločitve v sklopu 4, da ponudnika Pan Goslar, d. o. o., Brest izbere za stranko okvirnega sporazuma.

Vlagatelj je vložil vlogo z dne 18. 10. 2012, poimenovano "Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka", iz njene vsebine pa izhaja, da se vlagatelj ne strinja le z naročnikovo odločitvijo o stroških predrevizijskega postopka, saj z naročnikovo odločitvijo, da ponudnik Pan Goslar, d. o. o., Brest ostaja stranka okvirnega sporazuma, soglaša. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da vloga z dne 18. 10. 2012 po vsebini ni predlog za začetek revizijskega postopka po drugem odstavku 29. člena ZPVPJN, ampak je pritožba o stroških v predrevizijskem postopku po 50. členu ZPVPJN. Zato se z odstopom dokumentacije (v njej sta tako zahtevek za revizijo kot vloga z dne 18. 10. 2012) in njenim prejemom pred Državno revizijsko komisijo ni začel revizijski postopek (prim. 30. člen ZPVPJN), temveč pritožbeni postopek (gl. šesto poglavje ZPVPJN).

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Med slednje stroške sodijo tudi odvetniški stroški v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).

Upoštevajoč 19. člen ZOdv-C znaša nagrada odvetnika za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, od 200 do 1.400 eurov in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih.

Pri nagradah v razponu se nagrada v posameznem primeru skladno s 13. ZOdvT določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.

Vlagatelj je glede na peti odstavek 70. člena ZPVPJN pravočasno priglasil stroške, in sicer v zahtevku za revizijo: takso za vse tri izpodbijane sklope, 1.400 eurov za odvetniško nagrado, 20 eurov kot "pavšalni znesek PTT (tar. št. 6002)" in 20 % DDV na priglašene stroške.

Naročnik v sklepu št. 1/7-430/3/92-2012 z dne 15. 10. 2012 vlagatelju ni priznal povrnitve stroškov v višini, ki jo je vlagatelj navedel v zahtevku za revizijo. Naročnik je v celoti zavrnil povrnitev nagrade za zastopanje in "pavšalni znesek PTT (tar. št. 6002)", povečano za DDV.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v vlogi z dne 18. 10. 2012 zahteva povrnitev stroškov v drugačnem (nižjem) znesku kot v zahtevku za revizijo, saj sedaj zahteva le še povrnitev takse za sklop 4 in nagrade za zastopanje v višini 400 eurov, povečanih za 20 % DDV.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o povrnitvi stroškov upoštevala znižani znesek (dispozitivnost vlagateljevega ravnanja).

Kot je Državna revizijska komisija navedla že v zadevi št. 018-323/2012, ZPVPJN za nobeno fazo postopka pravnega varstva ne določa omejitve ali prepovedi zastopanja vlagatelja po odvetniku. Nasprotno. Vsaj iz drugega odstavka 70. člena ZPVPJN izhaja, da vlagatelja v vsaki fazi postopka pravnega varstva lahko zastopa odvetnik. Vendar je treba upoštevati, da iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN izhaja, da je vlagatelj upravičen le do povrnitve potrebnih (odvetniških) stroškov, ne pa vsakršnih (odvetniških) stroškov.

Ker je vlagatelj že delno uspel v stroškovnem delu (glede povrnitve takse za sklop 4), Državna revizijska komisija ocenjuje, da s pritožbo (vloga z dne 18. 10. 2012) izkazuje le še pravni interes doseči višje priznanje stroškov. Državna revizijska komisija zato ni odločala o povrnitvi takse za sklop 4 in o tem, da "razveljavi se 4. točka izpodbijanega Sklepa" (tj. odločitev o povrnitvi takse za sklop 4), ampak je ugotavljala, ali bi moral naročnik v konkretnem primeru vlagatelju priznati še povrnitev 400 eurov, povečanih za DDV, ki jih je vlagatelj navedel v vlogi z dne 18. 10. 2012 (in so vsebovani v znesku 1.400 eurov, ki ga je vlagatelj priglasil v zahtevku za revizijo) in se nanašajo na odvetniško zastopanje.

Glede na to, da je v obravnavanem primeru vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel delno v delu, ki se nanaša na sklop 4, mu je treba pritrditi, da mu glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pripada povrnitev potrebnih stroškov. Ta namreč med drugim določa, da če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je vlagatelja v obravnavanem primeru zastopal odvetnik, mu poleg povrnitve takse pripadajo tudi potrebni stroški, ki jih je imel za odvetniške storitve (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).

V povprečni primeru glede na pravila iz 13. člena ZOdvT znaša nagrada iz razpona, ki je določen v 19. členu ZOdv-C, 800 eurov. Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal več naročnikovih odločitev (odločitve v treh sklopih), uspel pa je le polovično v enem izmed izpodbijanih sklopov (tj. v sklopu 4). Zato je v obravnavanem primeru pri odmeri nagrade za zastopanje Državna revizijska komisija upoštevala izpostavljeno razmerje od zneska za povprečni primer, saj je ne glede na vlagateljeve argumente treba obravnavani primer šteti največ za povprečen v smislu 13. člena ZOdvT. Ne glede na odgovor, ali bi bili pri odmeri nagrade za zastopanje lahko relevantni vlagateljevi argumenti, da je moral pooblaščenec zadevo obravnavati prednostno in da je delal "izven običajnega delovnega časa", je treba vsaj navesti, da nič od tega vlagatelj ni konkretiziral pa niti dokazal. Tudi vlagateljeva trditev, da je ta opravila pooblaščenec izvajal "po tem, ko je opravil ostale obveznosti, ki so bile prav tako vezane na rok", ne pripomore k drugačni odločitvi, sicer pa ne omogoča niti potrditve, da je pooblaščenec delal "izven običajnega delovnega časa", ki sicer tudi ni konkretiziran. Vlagatelj še navaja, da je treba upoštevati specialna znanja "s področja kemije in zelenega naročanja", vendar je treba že vsaj ugotoviti, da vlagatelj niti ne navaja, da ta specialna znanja pooblaščenec ima.

Ker je vlagatelj uspel delno z zahtevkom za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 4, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom ZOdv-C in s 13. členom ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, priznava stroške za nagrado za predrevizijski postopek v višini 133,33 eurov, povečane za 20 % DDV (tj. 26,67 eurov; tarifna številka 6007 po ZOdvT), kar znaša 160 eurov (šestina od 800 eurov, povečanih za 20 % DDV). Državna revizijska komisija je vlagatelju priznala DDV, saj je konkretni odvetnik davčni zavezanec (gl. http://www.gov.si/aplikacije/durs/DURS_zavezanci_DEJ.txt).

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti še stroške v višini 160 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (drugi in tretji odstavek 313. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

Naročnik v dopisu št. 1/7-430/3/103-2012 z dne 23. 10. 2012 opozarja na 18. člen ZOdv, ki določa, da ima odvetnik pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je prejel za svojo stranko, obdrži znesek dogovorjenega plačila in stroškov za svoje delo; odvetnik je dolžan stranki izstaviti obračun. Vendar v obravnavanem primeru ne gre za to, da je odvetnik prejel denarne zneske za svojo stranko (tj. vlagatelja). Naročnikov argument bi bilo mogoče razumeti v smislu ravnanja po 11. členu ZOdvT (izstavitev računa), vendar je treba upoštevati, da gre pri odločanju o povrnitvi stroškov odvetniškega zastopanja za vprašanje, koliko mora naročnik povrniti stroškov vlagatelju (prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), ne pa, koliko mora vlagatelj plačati odvetniku po njunem pogodbenem (mandatnem) razmerju. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena ZOdvT sodišča in drugi organi, ki v okviru svojih pristojnosti odločajo o odvetniških nagradah, pri odmeri odvetniških nagrad ne smejo upoštevati dogovorov iz prvega in tretjega odstavka 4. člena ZOdvT (o višji oziroma nižji nagradi, kot je določena v zakonu), razen v sporu med odvetnikom in njegovo stranko, ki izvira iz tega dogovora. Nagrade se odmerijo po Tarifi, ki je sestavni del ZOdvT (drugi odstavek 3. člena ZOdvT), za odmero nagrade za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja pa je treba upoštevati 19. člen ZOdv-C.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 29. 10. 2012

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane,
" odvetnik Samoel Peterlin, Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran