Na vsebino
EN

018-338/2012 Občina Žirovnica

Številka: 018-338/2012-3
Datum sprejema: 30. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica " del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Godina d.o.o., OIC " Hrpelje 22, Kozina, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper kršitve naročnika Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik), 30. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica " del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)".

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.984,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

4. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica " del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 3. 5. 2012, pod št. objave JN4663/2012. Naročnik je dne 10. 9. 2012, pod št. 430-0004/2011, izdal Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila ponudniku Gorenjska gradbena družba, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 9. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podredno celotno razveljavitev objave javnega naročila in razpisne dokumentacije ter dodatno podredno, da se mu dovoli vpogled v določene dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, saj meni, da bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika moral izločiti iz postopka. Navaja, da je izbrani ponudnik oddal variantno ponudbo v predračunu, v Popisu Žirovnica " Moste, v postavki 29, v kateri je tri parametre (Stikalna omara z regulacijo delovanja črpalk, Veriga NIRO za dviganje črpalk, Tesnila DN 80) ovrednotil s ceno na enoto, skupno vrednostjo in formulo (količina x cena na enoto), čeprav to ni bilo zahtevano. Vlagatelj še navaja, da v okviru postavke 29 izbrani ponudnik za dva kompleta črpalk ni vnesel cen na dve decimalni mesti. Vlagatelj pojasni, da je naročnik izbranega ponudnika v tem delu ponudbe s pozivom z dne 1. 8. 2012 pozval k odpravi računskih napak tako, da se v seštevku strojnih instalacij vrednosti teh parametrov ne upošteva, kar je po mnenju vlagatelja nedopustno, saj se je s tem spremenila cena na enoto, vrednost postavke, skupna vrednost ponudbe in ponudba v okviru meril. Vlagatelj opozarja, da kolikor bi se naročnik postavil na stališče, da navedenih parametrov ponudniki niso bili dolžni predložiti, potem gre za variantno ponudbo, ki je naročnik ni dopustil. Vlagatelj dalje navaja, da sta se zaradi spremembe postavke 29 spremenili tudi postavki 43 in 44, ki pa nista bili predmet odprave računskih napak, vendar je izbrani ponudnik takšno spremembo kljub temu opravil, oziroma jo je naročnik kljub temu upošteval. Enake nepravilnosti vlagatelj izpostavlja v okviru Predračuna " Faza 4 " Popis del, v postavki 28 in v zvezi s tem v postavki 46 in 47. Vlagatelj dalje navaja, da je iz poziva naročnika z dne 1. 8. 2012 razvidno, da je izbrani ponudnik v postavkah 49, 50 in 56 napačno vnesel formulo, saj je namesto 5 % vnesel 3 %, vendar vlagatelj meni, da ne gre za napačno vneseno formulo, ker je izbrani ponudnik v odgovoru z dne 3. 8. 2012 sam potrdil, da je napačno upošteval vrednost 3 % namesto 5 %. Ker navedeni odstotek predstavlja količino, gre v tem delu po mnenju vlagatelja za nedopustno spremembo količine, ne pa za računsko napako, ki je v posledici vplivala na končno ponudbeno ceno. Enako nepravilnost vlagatelj zatrjuje v postavkah 53, 54 in 56 v okviru Predračuna " Faza 4 " Popis del ter v postavki 60 (pri čemer naročnik napake v tej postavki ni odkril). Vlagatelj v nadaljevanju izpostavi še nekaj nepravilnosti, ki jih je ugotovil v ponudbi izbranega ponudnika. Navaja, da izbrani ponudnik v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v postavki 51 ni podal vrednosti, kar, glede na določbe razpisne dokumentacije, pomeni, da ni ponudil predmeta javnega naročila v celoti. Ob tem vlagatelj ponovno opozarja, da je bil za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v Excelovi datoteki v celoti odgovoren ponudnik, naročnik pa njegove napake niti ni odkril. Dalje vlagatelj navaja, da seštevek postavk od 51 do 56 v Popisu Žirovnica " Moste ne ustreza znesku za elektro inštalacije skupaj, naročnik pa tudi v tem delu izbranega ponudnika ni pozval k odpravi računske napake. V tem delu je napaka sicer po mnenju vlagatelja na strani naročnika, saj postavka 56 ne zajema dela postavke 54 in celotne postavke 55. Ker je napačna vrednost postavke 56, pa je napačen tudi izračun rekapitulacije elektro inštalacij. Enako napako je vlagatelj ugotovil v Predračunu " Faza 4 " Popis del, kjer postavka 60 ne zajema dela postavke 58 in celotne postavke 59, zaradi česar je napačen tudi znesek za elektro inštalacije skupaj. Vlagatelj glede na ugotovljene kršitve predlaga, da kolikor Državna revizijska komisija ne bo sledila primarno postavljenemu predlogu, naj se predmetni postopek v celoti razveljavi, saj so kršitve vsaj v določenem delu posledica nepravilno pripravljenega predračuna s strani naročnika, ki jih ni mogoče odpraviti brez razveljavitve celotnega postopka javnega naročanja. Vlagatelj v nadaljevanju izpostavi še kršitve naročnika, storjene pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 28. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja. Povzame navedbe vlagatelja in pojasni pojem variantne ponudbe, popolne ponudbe in računske napake. Meni, da njegova ponudba ni variantna ponudba, naročnik pa ga je skladno z lastnimi navodili pozval, da poda soglasje k odpravi računskih napak. Izbrani ponudnik pojasni, da je do računskih napak prišlo zaradi predhodne odločitve Državne revizijske komisije, v kateri je bilo ugotovljeno, da ponudnik v tehničnem delu ni izpolnil praznih polj, ki so bila predvidena za navedbo artikla, proizvoda in kataloške številke, zaradi česar je bil izločen iz postopka. Izbrani ponudnik se je zato naučil, da je treba v predračunu izpolniti vsa prazna mesta in jih je zato tudi na predmetnem razpisu izpolnil, saj je menil, da je bilo treba pri spornih treh postavkah vnesti ceno na enoto, saj bi v nasprotnem primeru naročnik njegovo ponudbo izločil, ker bi sklepal, da teh postavk ne nudi. Takšno ravnanje zato po prepričanju izbranega ponudnika ne predstavlja variantne ponudbe, ampak računsko napako v seštevku, ki jo je mogoče odpraviti, saj gre le za preveč prištete tri cene, pri čemer se ni spremenila niti cena na enoto niti vrednost postavke niti skupna vrednost ponudbe. Izbrani ponudnik opozarja, da je vlagatelj očitno spregledal, da je že naročnik (in ne izbrani ponudnik) v predračunu navedel vse tri sporne postavke in njihovo količino, izbrani ponudnik pa je navedel le ceno na enoto in vrednost, pri končnem seštevku pa je očitno prišlo do računske napake, ker so sporne tri postavke pomotoma dvakrat prištete. Izbrani ponudnik ob tem predlaga, da Državna revizijska komisija skladno z načelom enakopravne obravnave vpogleda v ponudbo vlagatelja in ugotovi, ali je te postavke izpolnil in ali posledično sploh ponuja vse zahtevano. Izbrani ponudnik dalje glede očitka vlagatelja, da ponujena cena v postavki 29 za dva kompleta črpalk ni navedena na dve decimalni mesti natančno, meni, da to ne vpliva na končno ceno, oziroma gre za formalno nepopolnost, ki jo lahko naročnik sam odpravi. Glede sprememb cen pod postavko 43 in 44 izbrani ponudnik pojasni, da gre zgolj za spremembo, do katere je prišlo zaradi odprave računske napake v postavki 29. Glede navedb vlagatelja o napačnem vnosu formul v postavkah 49, 50 in 56 izbrani ponudnik odgovarja, da ne gre za spremembo količin, sicer pa to ni bila njegova napaka, ampak napaka naročnika, izbrani ponudnik pa je z odpravo računskih napak soglašal. Glede navedbe vlagatelja, da v postavki 51 ni vnesel skupne cene, izbrani ponudnik izpostavlja, da ni bilo zmnožka, ne pa, da cena na enoto ne bi bila podana, pri čemer ponovno predlaga vpogled v ponudbo vlagatelja, pri kateri se bo ugotovilo, da je pripravljena na enak način, kot ponudba izbranega ponudnika, saj je popis pripravljal naročnik. Izbrani ponudnik še izpostavlja, da je zaradi dejstva, ker pod postavko 51 ni bilo zmnožka, v postavki 53 in 54 napačen izračun odstotka, kar predstavlja računsko napako. Glede ostalih navedb vlagatelja izbrani ponudnik poudarja, da je po ponovnem preverjanju ugotovil, da je predračun pravilen. Izbrani ponudnik še izpostavi svoje stališče glede zatrjevanih kršitev pri vpogledu v njegovo ponudbo.

Naročnik je dne 10. 10. 2012, pod št. 430-0004/2011, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, v katerem povzame navedbe vlagatelja in izbranega ponudnika.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 16. 10. 2012 opredelil do navedb naročnika. Opozori, da naročnik o zahtevku za revizijo ni podal ustrezne obrazložitve, saj je le prepisal navedbe izbranega ponudnika. Dalje izpostavlja, da se naročnik ni opredelil, zakaj naj bi navedba dodatnih postavk v popisu del, stroškovna ocena te postavke ter njeno prištetje pri seštevku končne ponudbene cene pomenila računsko napako, saj izbrani ponudnik ni naredil napake pri računski operaciji, temveč je dodal nove postavke, jim določil ceno in jih ob pravilni računski operaciji seštevanja prištel v končni ponudbeni ceni. Ker ne gre za računsko napako in je izločitev teh postavk iz predračuna povzročila spremembo končne ponudbene cene, gre po mnenju vlagatelja za nedopustno spremembo. Vlagatelj poudarja, da niti ne gre za postavke predračuna, temveč za parametre, ki so sestavni del postavke 29, saj so postavke označene z zaporednimi številkami, medtem ko sporni parametri zaporednih številk nimajo. Četudi pa bi te parametre razumeli kot postavke, vlagatelj opozarja, da je razpisna dokumentacija omogočala, da ponudnik v primeru, ko gre za postavko, ki je vključena v drugi postavki, navede "zajeto" in zato tudi v tem primeru izbrani ponudnik ne bi smel postavk prišteti končni ponudbeni ceni, ker so te postavke zajete v postavki 29 za dva kompleta črpalke. Vlagatelj še poudarja, da naročnik ni pojasnil, zakaj je sploh bilo potrebno odpravljati računske napake, kolikor je menil, da je parametre treba ovrednotiti in prišteti končni ponudbeni ceni. Glede postavk 43 in 44 vlagatelj opozarja, da četudi bi bile spremembe v postavki 29 dopustne, to ne bi opravičevalo nedopustne spremembe podatkov v formuli za izračun vrednosti postavk 43 in 44, naročnik pa se tudi ni opredelil do navedbe vlagatelja, da za odpravo napak v teh postavkah izbranega ponudnika sploh ni pozval k soglasju. Glede napak v postavkah 49, 50 in 56 vlagatelj poudarja, da je popis oziroma predračun, ki ga predloži k ponudbi posamezni ponudnik, njegov lastni dokument, zato nobena napaka v dokumentu ne more biti naročnikova. Čeprav je izbrani ponudnik napako naredil, ker je spregledal, da je v elektronski verziji popisa naročnik pri spornih postavkah namesto 5 % vnesel formulo 3 %, bi po mnenju vlagatelja izbrani ponudnik to napako moral zaznati in jo odpraviti, vendar tega ni storil, tega dela ponudbe pa ni mogoče popraviti, saj ne gre za računsko napako, ampak za napako pri vnosu elementov v enačbo.

Naročnik je z vlogo z dne 17. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku, v katero je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala Državna revizijska komisija. Prav tako je Državna revizijska komisija z namenom ugotovitve pravilnega dejanskega stanja vpogledala v obrazec predračuna (Poglavje 4) v elektronski obliki, ki je objavljen na spletni strani naročnika in katerega (v obliki zgoščenke) prilaga tudi vlagatelj kot dokaz zahtevku za revizijo ter izvedla preizkus vnosa cen v navedeni obrazec.

Iz prejete dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku, v katerem je prejel štiri pravočasne ponudbe (Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 5. 6. 2012) ter nato po opravljeni razvrstitvi prejetih ponudb glede na merilo najnižja cena ponudbo najugodnejšega ponudnika izločil ter po odpravi računskih napak izbral naslednjo najugodnejšo ponudbo izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Vlagatelj se z navedeno odločitvijo naročnika ne strinja, saj meni, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ker je izbrani ponudnik podal variantno ponudbo, oziroma mu je naročnik preko instituta odprave računskih napak dopustil nedopustno spremembo ponudbe.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).
Vlagatelj naročniku očita, da ne bi smel priznati popolnosti ponudbe izbranemu ponudniku, ker je v Predračunu (Poglavje 4), v Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, II. Strojne inštalacije, v postavki 29. Črpališče za odpadne, fekalne vode in v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, II. Strojne inštalacije, v postavki 28. Črpališče za odpadne, fekalne vode, vnesel dodatne parametre, in sicer Stikalna omara z regulacijo delovanja črpalk, Veriga NIRO za dviganje črpalk in Tesnila DN 80 oziroma 100 ter za te parametre vnesel ceno na enoto, skupno vrednost in formulo, vse skupaj pa prištel končni ponudbeni ceni, kar po mnenju vlagatelja predstavlja variantno ponudbo, ki je naročnik v konkretnem primeru ni dopustil. Ker je naročnik navedeno ravnanje izbranega ponudnika ocenil kot računsko napako in izbranega ponudnika pozval k soglasju za odpravo računske napake na način, da se vrednosti navedenih parametrov odšteje od seštevka strojnih inštalacij in končne vrednosti ponudbe, je po mnenju vlagatelja kršil tudi 78. člen ZJN-2.

Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo za oddajo predmetnega javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe, v točki 1. Predmet javnega naročila navedel, da so zahteve naročnika razvidne iz te razpisne dokumentacije in predračuna s popisi del. Dalje je navedel, kateri dokumenti sestavljajo razpisno dokumentacijo, med njimi tudi Poglavje 4 (Predračun) ter ponudnike opozoril, da variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. V Poglavju 1: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), v točki 7. Vsebina razpisne dokumentacije, je naročnik ponovno navedel, katera poglavja vsebuje razpisna dokumentacija (točka 7.1) ter pojasnil, da ima ponudnik na voljo skupaj z razpisno dokumentacijo tudi elektronsko verzijo dela razpisne dokumentacije, in sicer Poglavje 4 (Predračun) in Poglavje 5 (Obrazci za sestavo ponudbe), ki omogoča vpisovanje, pri čemer mora biti ponudbeni predračun izpolnjen tudi v elektronski obliki (v Excelovi tabeli) in priložen ponudbi (točka 7.2). Naročnik je ponudnike opozoril, da sami prevzamejo odgovornost, da razpisno dokumentacijo pazljivo proučijo, vključno s projektno dokumentacijo, ki je na vpogled pri naročniku in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb (točka 7.3) in da se ponudba izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik (točka 7.5). V točki 13. Cene je naročnik podal navodila glede izpolnitve predračuna in pri tem navedel, da se javni razpis izvede za celotna dela in da delnih ponudb ne bo upošteval (točka 13.1), da mora ponudnik predložiti izdelan ponudbeni predračun v tiskani in elektronski obliki v eurih, pri čemer se v primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo upošteva pisna verzija (točka 13.2), da morajo biti cene izražene v eurih in da morajo biti formirane s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin (točka 13.3), da se cene na enoto v ponudbenem preračunu in skupna vrednost ponudbe vpisujejo na dve decimalni mesti (točka 13.4), da naj bodo ponudniki pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mere (točka 13.7), da mora ponudnik v obrazcu popisa del oziroma predračunu izpolniti vse postavke, v primeru, da pri posamezni postavki ne bo vpisal cen oziroma opombe (npr. zajeto pri postavki "., ali cena 0), bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del in bo tako ponudbo zavrnil (točka 13.8), za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v Exelovi tabeli pa v celoti odgovarja ponudnik (točka 13.10).

Državna revizijska komisija je z namenom ugotovitve pravilnega dejanskega stanja vpogledala v predračun (v pisni in elektronski obliki), ki ga je priložil izbrani ponudnik v ponudbi in ga primerjala z obrazcem predračuna, ki ga je pripravil naročnik (v pisni in elektronski obliki). Iz predračuna izbranega ponudnika izhaja dejansko stanje, kot ga navaja vlagatelj, in sicer je izbrani ponudnik v Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, II. Strojne inštalacije, pod zaporedno številko 29. Črpališče za odpadne, fekalne vode podal cene na enoto in vrednost za naslednje postavke oziroma parametre v vsebini, kot jo že vnaprej pripravil naročnik: "Stikalna omara z regulacijo delovanja črpalk (EM: kos, količina: 1), Veriga NIRO za dviganje črpalk (EM: m, količina: 6), Tesnila DN 80 (EM: kos, količina: 9), Ustreza črpalka WILO FA 08.22 W T 12.-2/11G ali podobno (EM: kpl, količina: 2)". Enako je izbrani ponudnik storil v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, II. Strojne inštalacije, kjer je pod zaporedno številko 28. Črpališče za odpadne, fekalne vode podal cene na enoto in vrednost za naslednje postavke oziroma parametre: "Stikalna omara z regulacijo delovanja črpalk (EM: kos, količina: 1), Veriga NIRO za dviganje črpalk (EM: m, količina: 5), Tesnila DN 100 (EM: kos, količina: 9), Ustreza črpalka WILO FA 08.22 W T 12.-2/11G ali podobno (EM: kpl, količina: 2)".

Državna revizijska komisija glede navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik kršil določilo iz točke 13.4 navodil, ker cene 2.775 EUR za postavko Ustreza črpalka WILO FA 08.22 W T 12.-2/11G ali podobno, ni navedel na dve decimalni mesti, da gre za nebistveno formalno pomanjkljivost, saj je naročnik iz vrednosti te postavke (5.550,00 EUR) lahko razbral, da gre za znesek 2.775,00 EUR.

Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik postavke Stikalna omara z regulacijo delovanja črpalk, Veriga NIRO za dviganje črpalk in Tesnila DN 80 (oziroma Tesnila DN 100), ki jih je naročnik v obrazcu predračuna navedel z opisom, enoto mero (EM) in količino, ovrednotil le s ceno na enoto (cena/EM) in vrednostjo in zato ne drži trditev vlagatelja, da je izbrani ponudnik sam dodal te postavke v predračun oziroma njihovo količino. Kot to pojasni izbrani ponudnik v vlogi z dne 28. 9. 2012, je glede na vsebino pripravljenega obrazca predračuna menil, da je treba te postavke ovrednotiti s ceno na enoto in vrednostjo, ker bi sicer tvegal, da bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del in bo tako ponudbo zavrnil (točka 13.8 navodil). Državna revizijska komisija se z navedenim strinja, saj ocenjuje, da je bilo pripravljen obrazec predračuna mogoče razumeti tudi na način, kot to navaja izbrani ponudnik, in sicer da gre za postavke, ki jih je treba izpolniti in ovrednotiti, čeprav niso bile oštevilčene z zaporedno številko (na podlagi česar vlagatelj (zgolj) sklepa, da ni šlo za postavke) in čeprav formula v elektronski verziji predračuna vrednosti teh postavk (količina x cena na enoto) ni izračunavala in je izbrani ponudnik v tem delu posegel v formulo. Državna revizijska komisija namreč po vpogledu v obrazec predračuna (v elektronski obliki), ki ga je pripravil naročnik in opravljenem preizkusu vnosa cen pri spornih treh postavkah, ugotavlja, da je naročnik obrazec (formule izračunavanja) pripravil tako, da se je pri spornih treh postavkah cena na enoto lahko vpisala, obrazec (formula) pa ni opravil zmnožka količine in cene na enoto in torej ni izračunaval in vnašal vrednosti teh postavk in jih posledično tudi ni upošteval pri seštevku strojnih inštalacij in končne ponudbene cene. Ker je izbrani ponudnik menil, da gre za postavke, ki jih je treba ovrednotiti, saj so bile postavke opisane in navedene s količino, enako kot postavka za dva kompleta črpalk (katero je po navedbah naročnika in vlagatelja bilo treba ovrednoti s ceno na enoto in vrednostjo) in da so napačno vnesene formule, je formule popravil na način, da so se izračunale tudi vrednosti teh treh postavk in se nato upoštevale pri končni ponudbeni ceni. Državna revizijska komisija zato v navedenem ravnanju izbranega ponudnika ne najde razloga, ki bi potrjeval zaključek, da gre za variantno ponudbo, saj nejasna razpisna dokumentacija, pri kateri se lahko v fazi po poteku roka za oddajo ponudb le še sklepa, kakšna je bila prava volja naročnika, v nobenem primeru ne sme iti v škodo ponudniku, ki si takšno razpisno dokumentacijo razloži na način, za katerega oceni, da je glede na okoliščine konkretnega primera najbolj ustrezen.

Državna revizijska komisija pa se dalje strinja z vlagateljem v tem, da je naročnik s tem, ko je v izpostavljenem delu ocenil, da gre za računsko napako in dopustil njeno odpravo, ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2, ki sicer omogoča naročniku, da ob pisnem soglasju ponudnika popravi očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik je v okviru preverjanja ponudbe izbranega ponudnika ocenil, da je izbrani ponudnik v tem delu napravil računsko napako in ga je zato s pozivom z dne 1. 8. 2012 (št. 430-0004/2011) pozval, da poda pisno soglasje za odpravo napak. Naročnik je v pozivu navedel, da je v postavkah 29 in 28 manjkala formula za zmnožek, ki naj bi jo izbrani ponudnik pravilno vnesel, vendar pa naj bi v seštevku upošteval znesek za posamezne cene na enoto in za dva kompleta, kar je posledica napačno vnesene formule v seštevku, saj se v seštevku upošteva le vrednost za dva kompleta. Naročnik je hkrati že sam pripravil popravljen predračun izbranega ponudnika v izpostavljenih delih, iz katerega izhaja, da je vrednosti spornih treh postavk odštel iz seštevka strojnih inštalacij in končne ponudbene cene, izbranega ponudnika pa pozval zgolj k soglasju. Izbrani ponudnik je k pripravljenemu popravku ponudbenega predračuna podal pisno soglasje z dopisom z dne 3. 8. 2012. Ob tem Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v popravljenem predračunu v seštevku strojnih inštalacij Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, upošteval tudi spremembo vrednosti postavke 43. Manipulativni stroški (3 % od seštevka predhodnih postavk (29 do 42) pod II. Strojne inštalacije) in spremembo vrednosti postavke 44. Pripravljalna in zaključna dela (5 % od seštevka predhodnih postavk (29 do 43) pod II. Strojne inštalacije), kar je bilo posledica narejenega popravka predračuna v postavki 29. Enako je upošteval naročnik spremembe postavke 46. Manipulativni stroški (3 % od seštevka predhodnih postavk (28 do 45) pod II. Strojne inštalacije) in postavke 47. Pripravljalna in zaključna dela (5 % od seštevka predhodnih postavk (28 do 45) pod II. Strojne inštalacije) v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, kar je bilo posledica popravka v postavki 28. Zato navedbe vlagatelja, da navedene postavke niso bile predmet odprave računskih napak v popravku ponudbenega predračuna, ki ga je pripravil naročnik, ne držijo. Res naročnik v pozivu z dne 1. 8. 2012 izbranega ponudnika ni posebej opozoril na spremembo navedenih postavk, vendar je, ob upoštevanju dejstva, da je izbrani ponudnik podal soglasje k popravku ponudbenega predračuna, ki je vseboval tudi spremembe navedenih postavk, mogoče šteti, da je izbrani ponudnik soglašal tudi k popravku oziroma spremembi višine navedenih postavk (tudi izbrani ponudnik v vlogi z dne 28. 9. 2012 pojasni, da je po prejetem pozivu naročnika in glede na spremembe spornih treh postavk pregledal celotni predračun).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik ravnanje izbranega ponudnika napačno ocenil kot očitno računsko napako (oziroma, kot to navajata izbrani ponudnik in naročnik v odgovor na vlagateljeve očitke, da naj bi šlo za pomotoma dvakrat prištete sporne tri postavke). Izbrani ponudnik je, kot že ugotovljeno, naročnikove zahteve v tem delu predračuna razumel na način, da mora sporne tri postavke ponuditi, torej jih ovrednotiti in upoštevati pri končni ceni. Če je naročnik ocenil, da postavk ni bilo treba ovrednotiti in jih upoštevati v končni ponudbeni ceni, to ne predstavlja podlage za ugotovitev, da gre za računsko napako, ampak, kot že navedeno, kvečjemu zaključek o nejasni ali celo zavajajoči razpisni dokumentaciji. Naročnik zato ni imel podlage, da odgovornost za lastne napake v razpisni dokumentaciji prevali na izbranega ponudnika in v tem delu njegovo ravnanje oceni za računsko napako in ga pozove k soglasju za odpravo le te. Izbrani ponudnik je, glede na razumljeno vsebino razpisne dokumentacije, izrazil določeno voljo v ponudbi, ki je naročnik ne more spreminjati preko instituta odprave računskih napak. Izbrani ponudnik je tako podal posebej ceno za sporne tri postavke in posebej ceno za dva kompleta črpalk, kar bi po mnenju Državne revizijske komisije morebiti lahko bilo drugače, če bi iz razpisne dokumentacije oziroma pripravljenega predračuna jasno izhajalo, da naročnik želi le ceno za dva kompleta črpalk in bi potem ceno teh treh postavk vključil v ceno črpalke (ki bi bila višja od ponujene), tako pa je moral po odpravi računskih napak vrednost treh postavk le odšteti.

Državna revizijska komisija sicer nima namena ugotavljati, kakšna je bila prava volja naročnika in ponudnikov, vendar pa je, (zgolj) z namenom, da preveri način razumevanja sporne vsebine predračuna s strani vlagatelja (in ne z namenom ugotavljanja popolnosti ostalih prejetih ponudb), skladno s predlogom izbranega ponudnika vpogledala v ponudbo vlagatelja. Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je naročnikove zahteve v tem delu razumel na drugačen način, in sicer, da spornih postavk ni treba ovrednotiti, saj ni vnesel cene na enoto in vrednosti teh postavk, niti jih ni upošteval v seštevku strojnih inštalacij in končne ponudbene cene. Vendar se iz tako predložene ponudbene vsebine postavlja vprašanje, ali je s tem vlagatelj ponudil vse zahtevano, saj bi glede na pripravljen obrazec predračuna mogoče bilo šteti tudi, da vlagatelj navedenih treh postavk ni ponudil in bi naročnik moral tako ponudbo zavrniti (točka 13.8 navodil).

Državna revizijska komisija glede na ugotovljeno dejansko stanje zaključuje, da so očitki vlagatelja o nedopustni odpravi računskih napak utemeljeni. Vendar pa ob upoštevanju dejstva, da je izbrani ponudnik obrazec predračuna v izpostavljenem delu razumel drugače, kot je to želel naročnik in drugače, kot je to razumel vlagatelj, kar se posledično kaže tako v drugačni ponudbeni vsebini vlagatelja kot v pozivu naročnika k odpravljanju domnevnih računskih napak izbranega ponudnika, to po oceni Državne revizijske komisije le še potrjuje zaključek, da razpisna dokumentacija v tem delu ni bila pripravljena jasno in nedvoumno (njene nedvoumne vsebine oziroma volje naročnika pa ni bilo mogoče ugotoviti niti v revizijskem postopku), zaradi česar sta najmanj ponudba izbranega ponudnika in ponudba vlagatelja v ponujenem predmetu javnega naročila in njegovem ovrednotenju neprimerljivi, hkrati pa noben od ponudnikov ne sme trpeti škodljivih posledic naročnikovega ravnanja oziroma opustitev.

Da je razpisna dokumentacija v konkretnem primeru pripravljena nejasno oziroma zavajajoče in da je to vplivalo na ravnanja izbranega ponudnika, izhaja tudi iz presoje nadaljnjih revizijskih očitkov vlagatelja, saj je Državna revizijska komisija tudi v tem primeru ugotovila, da so napake izbranega ponudnika posledica nejasnega oziroma nepravilno pripravljenega predračuna, na kar opozarjata tako vlagatelj kot izbrani ponudnik (in tudi naročnik, ki je povzel navedbe izbranega ponudnika).

Vlagatelj tako v zahtevku za revizijo utemeljeno izpostavlja, da je naročnik izbranemu ponudniku s pozivom z dne 1. 8. 2012 posredoval v soglasje odpravo domnevne računske napake v Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, III. Elektro inštalacije, v postavki 49. Nepredvidena dela (5 %), v postavki 50. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %) in v postavki 56. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %) ter v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, III. Elektro inštalacije, v postavki 53. Nepredvidena dela (5 %) in v postavki 54. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %). Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je izbrani ponudnik v navedenih postavkah napačno izračunal delež 3 % namesto 5 %, naročnik pa je v pozivu navedel, da je bila v predračunu napačno vnesena formula, in sicer namesto 5 % je bilo vnesenih 3 %. Ne držijo pa očitki vlagatelja, da je izbrani ponudnik enako napako storil v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, III. Elektro inštalacije, v postavki 56. Priključitev na NN drog vključno s prenapetnostnimi odvodniki in izolatorji (pri kateri se ni izračunal delež, ampak vnesla cena na enoto in vrednost) ter v postavki 60. Manipulativni stroški in stroški transporta, drobni in vezni material (5 %), saj je v tem delu pravilno izračunan 5 % delež.

Državna revizijska komisija po vpogledu v obrazec predračuna (v elektronski obliki), ki ga je pripravil naročnik in opravljenem preizkusu vnosa cen pri spornih postavkah ugotavlja, da je napako pri vnosu formul naredil naročnik (na kar opozarja tudi izbrani ponudnik v vlogi z dne 28. 9. 2012), saj kljub zapisu 5 % deleža formula izračunava 3 % delež in takšen znesek vpiše pod vrednost postavke, ki se nato upošteva v seštevku elektro inštalacij. Državna revizijska komisija zato, ne da bi se spuščala v presojo, ali gre v tem primeru za dopustno odpravo računske napake, ali pa za nedopustno spremembo količine, tudi v tem primeru ocenjuje, da je naročnik razpisno dokumentacijo pripravil nejasno oziroma zavajajoče, saj ponudniki niso mogli ugotoviti, ali je napačna formula ali je napačen zapis deleža. Poleg tega je naročnik ponudnike v razpisni dokumentaciji opozoril, da se ponudba izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik (točka 7.5 navodil), po drugi strani pa nanje prenesel odgovornost za pravilnost vnesenih formul ponudbenega predračuna v Excelovi tabeli (točka 13.10 navodil).

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo vlagatelja ugotavlja, da je vlagatelj predračun izpolnil povsem na enak način kot izbrani ponudnik, saj je v Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, III. Elektro inštalacije, v postavki 49. Nepredvidena dela (5 %), v postavki 50. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %) in v postavki 56. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %) ter v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, III. Elektro inštalacije, v postavki 53. Nepredvidena dela (5 %) in v postavki 54. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %), napačno izračunal 3 % delež namesto 5 % in tako napačno navedel vrednost postavk, ki so se upoštevale tudi v seštevku in končni ponudbeni ceni. Vlagatelj je pri tem, za razliko od izbranega ponudnika, napačno izračunal tudi delež postavke 60. Manipulativni stroški in stroški transporta, drobni in vezni material (5 %), saj izračunani delež ne ustreza niti 3 % niti 5 % (kot bo to pojasnjeno v nadaljevanju, je tudi to posledica napačno oziroma zavajajoče pripravljenega obrazca predračuna).

Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba pritrditi vlagatelju v tem, da izbrani ponudnik v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, III. Elektro inštalacije, v postavki 51. PE-HD rebrasta cev ni navedel vrednosti, ampak le ceno na enoto, posledično temu vrednosti te postavke ni upošteval pri postavkah 53. Nepredvidena dela (5 %) in 54. Manipulativni stroški in stroški transporta (5 %) (ki sta bili določeni tudi ob upoštevanju vrednosti postavke 51), pri seštevku elektro inštalacij in pri končni ponudbeni ceni. To bi, glede na navodila naročnika iz razpisne dokumentacije, da mora ponudnik v obrazcu popisa del oziroma predračunu izpolniti vse postavke, v primeru, da pri posamezni postavki ne bo vpisal cen oziroma opombe (npr. zajeto pri postavki "., ali cena 0), pa bo naročnik štel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del in bo tako ponudbo zavrnil (točka 13.8 navodil), pomenilo, da izbrani ponudnik te postavke v ponudbi sploh ni ponudil. Tudi v tem primeru Državna revizijska komisija po vpogledu v obrazec predračuna (v elektronski obliki), ki ga je pripravil naročnik in opravljenem preizkusu vnosa cen pri sporni postavki ugotavlja, da je napako pri vnosu formul naredil naročnik, saj formula kljub vnosu cene na enoto ne izračuna in ne navede vrednosti postavke, posledično pa je ne upošteva pri seštevku in končni ponudbeni ceni. Na enak način je predračun izpolnil vlagatelj, ki v tem delu prav tako ni izračunal in vnesel vrednosti postavke 51.

Niso pa utemeljeni očitki vlagatelja, da izbrani ponudnik v Popisu Žirovnica - Moste, v točki 20. Kanal MT26, III. Elektro inštalacije, točka b) Elektro del, ni pravilno seštel vrednosti postavk od 51 do 56, oziroma, da v Predračunu " Faza 4 " Popis del, v točki D. Tlačni vod, III. Elektro inštalacije postavka 60 ne zajema postavke 58 in celotne postavke 59. Državna revizijska komisija namreč po pregledu tega dela ponudbe ne najde zatrjevanih nepravilnosti. Kot izhaja iz ponudbe vlagatelja, pa je na takšen način, z zatrjevanimi nepravilnostmi, predračun izpolnil vlagatelj, kar pa je, kot to poudarja tudi vlagatelj in kar ugotavlja tudi Državna revizijska komisija z vpogledom in preizkusom vnosa cen v naročnikov elektronski obrazec predračuna, ponovno posledica s strani naročnika nejasne oziroma zavajajoče priprave predračuna v elektronski obliki, ki dejansko ne upošteva vseh postavk v seštevku.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel dokazati naročnikove kršitve pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, te pa so takšne narave, da terjajo razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti, ne da bi bila potrebna presoja nadaljnjih revizijskih očitkov, povezanih z vpogledom v določene dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Naročnik je namreč pripravil razpisno dokumentacijo, ki ponudnikom ni omogočila, da pripravijo popolne in medsebojno primerljive ponudbe v delu, ki se nanaša na ponujeni predmet naročila in s tem povezane ponujene cene. Naročnikova dolžnost je, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki bo jasna in nedvoumna in ne dopušča različnih razlag, ki lahko vodijo v predložitev ponudb z različno ponudbeno vsebino in možnost arbitrarnega odločanja naročnika ter s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudb. Še zlasti je to pomembno v delu, ki se nanaša na opis predmeta javnega naročila (v konkretnem primeru popis potrebnih del), saj je jasna in konkretna določitev predmeta javnega naročila bistven predpogoj za izvedbo postopka javnega naročila in spoštovanje temeljnih načel javnega naročila. Naročnik prav tako ne sme pripraviti takšne razpisne dokumentacije in obrazcev, ki bi ponudnike kakorkoli zavedli in jim oteževali pripravo popolne ponudbe, odgovornost za morebitne lastne napake pa celo prevaliti na ponudnike.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila tako, da je v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj je sicer v primarno postavljenem zahtevku (pravovarstvenem predlogu) predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, čemur bi, glede na ugotovljene kršitve naročnika, bilo treba ugoditi. Ker pa je vlagatelj navedeni zahtevek vključil v podrejeno postavljeni zahtevek (razveljavitev objave javnega naročila in razpisne dokumentacije, torej razveljavitev postopka oddaje naročila v celoti), s katerim zahteva več, kot s primarno postavljenim zahtevkom, je Državna revizijska komisija odločila, da zahtevku za revizijo ugodi tako, da v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija naročnika, upoštevaje tretji odstavek 39. člena ZPVPJN, napotuje, da, v kolikor se bo odločil za ponovno izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, tega izvede, ob upoštevanju določb ZJN-2 in upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 10.000,00 EUR, odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 EUR (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na odvetniško nagrado in izdatke v višini 164,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v višini 10.984,00 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni, rok za povračilo stroškov vlagatelju pa je določila v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (in ne od odločitve o zahtevku za revizijo) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od poteka navedenega roka.

Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 10.984,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka navedenega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 28. 9. 2012 (s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) zahteval, da se vlagatelju naloži povračilo, ki jih je imel v zvezi s sestavo te vloge.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, ni podlage, da se mu naloži povračilo stroškov izbranemu ponudniku, zato je Državna revizijska komisija zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške priprave odločitve.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, ni podlage, da se mu naloži povračilo stroškov naročniku, zato je Državna revizijska komisija zahtevo naročnika za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 30. 10. 2012

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran