Na vsebino
EN

018-261/2012 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-261/2012-3
Datum sprejema: 16. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava delovne obleke, bolniškega in posteljnega perila" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Timo, d.o.o., Vipavska cesta 4/i, Ajdovščina, ki ga zastopa odvetnica Vida Mali " Lemut, Tovarniška cesta 2A, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.10.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 8.8.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Dobava delovne obleke, bolniškega in posteljnega perila", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. JN-B-0028/2012-POG z dne 26.7.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.184,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6.6.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava delovne obleke, bolniškega in posteljnega perila". Naročnik namerava v zvezi z navedenim javnim naročilom skleniti okvirni sporazum, in sicer na podlagi izvedenega odprtega postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN6187/2012 z dne 8.6.2012.

Dne 26.7.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. JN-B-0028/2012-POG, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se okvirni sporazum sklene s ponudniki Rednak, d.o.o., Primorska cesta 6/c, 3325 Šoštanj, Žagar Commerce, d.o.o., Masarykova 25, 1230 Domžale (v nadaljevanju: Žagar Commerce, d.o.o., Domžale), Mika Plus, d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota 73, 2201 Zgornja Kungota (v nadaljevanju: BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota), Mega, d.o.o., Industrijska cesta 6, 6630 Izola (v nadaljevanju: Mega, d.o.o., Izola), Svilanit Svila, d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik ter Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana. Iz dokumenta izhaja tudi naročnikova odločitev, da se vlagateljeva ponudba zavrne (tj., da naročnik z vlagateljem okvirnega sporazuma ne sklene), in sicer iz razloga, ker je imel vlagatelj glede na ostale ponudnike najnižjo vrednost referenc.

Vlagatelj je z vlogo z dne 8.8.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej zatrjuje kršitev 9., prvega odstavka 80. ter 16. in 20. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj s tem v zvezi izpostavlja, da so v ponudbi ponudnika Mega, d.o.o., Izola, navedene dobave v letih 2011, 2012 ter 2014, zaradi česar bi se, skladno z razpisno dokumentacijo, morala upoštevati le dobava v letu 2011. Naročnik bi moral ponudbo omenjenega ponudnika po vlagateljevem mnenju izločiti, ker ta ni predložil pravilno izpolnjenega obrazca št. 11 (reference ponudnika, potrdilo referenc). Vlagatelj dalje zatrjuje kršitev 78. ter prej navedenih členov ZJN-2 v zvezi z obravnavo ponudbe ponudnika BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota. Vlagatelj s tem v zvezi izpostavlja, da je pri omenjenem ponudniku navedena dobava v letu 2012, ki je zaključena dne 30.4.2012. Vlagatelj je mnenja, da je tak podatek neprimeren, saj bi moral omenjeni ponudnik v primeru, da je pogodba o dobavi delovnih oblačil in zimskih službenih oblek večletna, prikazati dobavo oblek po posameznih letih, česar pa ni storil. Kot naslednje vlagatelj izpostavlja, da je bil ponudnik BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota, pozvan na dopolnitev referenc. Vlagatelj meni, da je naročnikov poziv k dopolnitvi referenc poziv na vsebinsko dopolnitev ponudbe in kot tak nedopusten. Po vlagateljevem prepričanju bi moral naročnik ponudbo omenjenega ponudnika izločiti, ker ta ni predložil pravilno izpolnjenega obrazca št. 11. Vlagatelj dalje zatrjuje kršitev 77. člena ZJN-2, in sicer v zvezi z obravnavo ponudbe "Rednak, d.o.o.", Šoštanj. Vlagatelj izpostavlja, da ima omenjeni ponudnik od 28.5.2012 dalje blokirane transakcijske račune pri dveh bankah, kar je v neskladju z njegovo izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Vlagatelj ob tem izpostavlja še, da je v zapisniku o odpiranju ponudb naveden le skrajšan naziv firme omenjenega ponudnika (Rednak, d.o.o.), brez navedbe sedeža, v točki 6 zapisnika pa je kot ponudnik naveden Rednak, d.o.o., Florjan 37, Šoštanj. Ob tem je navedeno, da je omenjeni ponudnik oddal ponudbo za predmetno javno naročilo ter za "Dobavo zaščitne zelene delovne obleke". V odločitvi o oddaji javnega naročila pa je v 1. točki kot ponudnik naveden Rednak, d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj, v drugi točki pa Rednak, d.o.o., Florjan 37, Šoštanj. Vlagatelj ob tem opozarja, da ima družba Rednak, d.o.o., poslovni naslov Florjan 37, Šoštanj, zato je poslovni naslov, naveden v izpodbijani odločitvi, napačen. Kot naslednje vlagatelj zatrjuje kršitev 9. in 77. člena ZJN-2, in sicer v zvezi z obravnavo ponudbe ponudnika Žagar Commerce, d.o.o., Domžale. Vlagatelj pojasnjuje, da je omenjeni ponudnik pravni naslednik podjetnice Marjete Žagar, s.p., Domžale, zaradi česar se upoštevajo tudi dobave, ki jih je ta imela v letih 2009, 2010 ter 2011. Vlagatelj pa ob tem izpostavlja, da je imela omenjena podjetnica v obdobju od 27.1.2012 do 23.2.2012, tj. 28 dni, blokiran račun, kar bi moral naročnik upoštevati tudi pri ponudniku Žagar Commerce, d.o.o., Domžale. Vlagatelj v zvezi z omenjenim ponudnikom kot sporno izpostavlja tudi dejstvo, da mu je reference potrjeval naročnik sam (tj., da je referenčni naročnik tudi naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila). Kot slednje vlagatelj izpostavlja, da iz predloženih ponudb izhaja zelo široko pojmovanje delovno zaščitnih oblačil, pri čemer so ponudniki ponujali delovna oblačila, ki so specifična glede na dejavnosti, ki jih opravljajo. Te dejavnosti pa niso sorodne z dejavnostjo, ki jo opravlja naročnik, in njegovimi specifičnimi zahtevami. Po pregledu vseh prispelih ponudb vlagatelj zato opozarja, da so te neprimerne, naročnik pa bi jih moral izločiti. Vlagatelj zato predlaga, da se izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila (sklenitvi okvirnega sporazuma) razveljavi in se ugotovi, da vrednost vlagateljevih referenc ni najnižja izmed vseh ponudnikov, ter se z njim sklene okvirni sporazum. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Družba Rednak trgovina, d.o.o., Primorska cesta 6c, Šoštanj, je dne 17.8.2012 na naročnika naslovila vlogo, s katero se je izjasnila o navedbah vlagatelja iz revizijskega zahtevka. V vlogi pojasnjuje, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudbo oddala družba Rednak trgovina, d.o.o.. Šoštanj, in ne družba Rednak, d.o.o., Šoštanj, ki jo omenja vlagatelj. Napačen zapis ponudnika v zapisniku o odpiranju ponudb in odločitvi oddaji naročila po mnenju omenjene družbe na odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma nima nobenega vpliva.

Vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz revizijskega zahtevka, je na naročnika dne 17.8.2012 naslovil tudi ponudnik BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota. V vlogi navaja, da reference Pošte Slovenija, d.o.o., veljajo tako, kot so določeni razpisni pogoji, in ne za celoten posel, kot trdi vlagatelj. Omenjeni ponudnik pojasnjuje tudi, da ni dopolnjeval ponudbe, ker je bila že predložena referenca potrjena, vendar na napačnem mestu. Dopolnitev tako ni bila vsebinska.

Ponudnik Mega, d.o.o., Izola, je vlogo, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja iz revizijskega zahtevka, na naročnika naslovil dne 20.8.2012. Omenjeni ponudnik pojasnjuje, da so v njegovi ponudbi reference navedene za leta 2009, 2010 ter 2011 skupaj, kar je skladno z zahtevami iz naročnikovega obrazca. Ponudnik prilaga tudi izpiske "Pregled prodaje po mesecih", in sicer za skupno štiri referenčne naročnike ter za obdobje 2009, 2010 ter 2011.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 30.8.2012, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj v okviru ponudbe predložil reference, katerih seštevek je bil najnižji glede na ostale ponudnike. Naročnik je zato sprejel odločitev o tem, da bo, skladno z določili razpisne dokumentacije, okvirni sporazum sklenil le s prvimi sedmimi ponudniki. Naročnik revizijske navedbe, ki se nanašajo na družbo Mega, d.o.o., Izola, pripisuje vlagateljevi napačni interpretaciji podatkov, prejetih ob vpogledu v ponudbo omenjenega ponudnika. Odgovor ponudnika Mega, d.o.o., Izola, na vlagateljeve navedbe, potrjuje pravilnost naročnikove odločitve. Ponudba omenjenega ponudnika zadostuje vseh pogojem, ki jih je od ponudnikov zahteval naročnik, in sicer vrednost referenc zadostuje kriteriju. Omenjeni ponudnik je to utemeljil v odgovoru na vlagateljev revizijski zahtevek, kateremu je predložil tudi dokazila, na podlagi katerih se je naročnik prepričal, da je vrednost referenc, vnesenih v obrazce, višja od minimalne zahtevane v merilih. Naročnik dalje zavrača tudi navedbe, ki se nanašajo na ponudnika BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota. Naročnik s tem v zvezi navaja, da je ob prejemu ponudbe omenjenega ponudnika ugotovil, da ta ni priložil obeh strani obrazca "reference " obrazec št. 11", zato ga je pozval k dopolnitvi. Naročnik je navedeno pomanjkljivost obravnaval kot formalno nepopolnost, saj je bila predložena prva stran obrazca potrjena in žigosana s strani referenčnega naročnika, naročnik pa v njeno verodostojnost ni dvomil. Naročnik pojasnjuje še, da je zahteval izkaz skupne vrednosti referenčnih dobav najmanj 250.000,00 EUR, ponudnik BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota, kar je omenjeni ponudnik tudi izpolnil. Navedbe, ki se nanašajo na ponudnika "Rednak, d.o.o.", so po naročnikovem mnenju posledica površne izvedbe vpogleda v ponudbe, ki ga je opravil vlagatelj. Naročnik priznava, da je v zapisniku res prišlo do napačno zapisanega naslova omenjenega ponudnika, pri čemer pa v zvezi s tem ponudnikom naročnik ni ugotovil nobenih nepravilnosti, in sicer tudi ne blokiranih računov. Tudi navedbe, ki se nanašajo na ponudnika Žagar Commerce, d.o.o., Domžale, so po naročnikovem mnenju posledica vlagateljeve napačne interpretacije ZJN-2. Naročnik je v zvezi z referencami omenjeno družbo upravičeno štel za pravnega naslednika podjetnice Marjete Žagar, s.p. Ravno tako naročnik ne ocenjuje za sporno, da je tudi sam potrdil poslovno sodelovanje z omenjenim ponudnikom, saj tega z razpisno dokumentacijo ni prepovedal. Ponudnik Žagar Commerce, d.o.o., Domžale, pa poleg tega izpolnjuje tudi vse ostale zahteve razpisne dokumentacije " med drugim tako v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Ob upoštevanju navedenega naročnik meni, da je v postopku ravnal pravilno in zakonito, zato svoje odločitve o izbiri ponudnikov, s katerimi namerava skleniti okvirni sporazum, ne bo spreminjal.

Vlagatelj je na naročnika dne 3.9.2012 naslovil vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku. Ob tem je v postopek priglasil nadaljnje stroške postopka pravnega varstva.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 5.9.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (sklenitvi okvirnega sporazuma). Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku izpodbija popolnost ponudb štirih izmed ponudnikov, s katerimi namerava naročnik (sledeč izpodbijani odločitvi) skleniti okvirni sporazum.

Vlagatelj najprej kot sporne izpostavlja reference, na katere se v svoji ponudbi sklicuje ponudnik Mega, d.o.o., Izola.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej med drugim določil (razdelek 1.16 razpisne dokumentacije):

"V zadnjih treh (3) letih (2009, 2010 in 2011) mora biti skupna vrednost nabav minimalno v višini 250.000,00 EUR (brez DDV). Reference morajo biti potrjene s strani naročnika in morajo vsebovati predmet javnega naročila.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum, z največ sedmimi (7) ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe.

V primeru, da bo ponudnikov več, bom naročnik upošteval merilo: SKUPNA VREDNOST REFERENC, ki jih mora ponudnik priložiti. Naročnik bo v tem primeru izbral tistih sedem ponudnikov, ki imajo najvišje vrednosti referenc."

V okviru razpisne dokumentacije je naročnik predvidel tudi obrazec št. 11 "Reference ponudnika", v katerega so morali ponudniki vpisati naslednje podatke o referenčnem poslu: naročnik, opis posla (predmet, izvedene aktivnosti), vrednost dobave, datum zaključka posla.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik reference tako najprej določil kot pogoj za priznanje sposobnosti (zahteva po izkazu referenc minimalno v višini 250.000,00 EUR), hkrati pa tudi kot merilo (v primeru več kot sedmih ponudnikov, bo naročnik okvirni sporazum sklenil s tistimi sedmimi ponudniki, ki imajo najvišje vrednosti referenc).

Z vpogledom v ponudbo ponudnika Mega, d.o.o., Izola, gre ugotoviti, da je ta na obrazcu št. 11 navedel skupno devet referenčnih poslov. Pri štirih izmed teh referenčnih poslov je kot datum zaključka posla naveden datum 31.12.2012, pri enem datum 30.6.2012, pri enem pa datum 31.12.2014. Datum zaključka preostalih treh referenčnih poslov je 31.12.2011.

Ob upoštevanju dejstva, da je naročnik v okviru razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila določil, da bo upošteval zgolj reference iz let 2009, 2010 ter 2011, Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje v njegovi navedbi, da iz ponudbe ponudnika Mega, d.o.o., Izola, v ničemer ne izhaja, da so bili referenčni posli, pri katerih je zaključek predviden šele v letih 2012 in kasneje, dejansko izvedeni v obdobju od 2009 do 2011 oz. da se vrednosti teh poslov, kot jih omenjeni ponudnik navaja v svoji ponudbi, nanašajo zgolj na navedeno obdobje. Državna revizijska komisija s tem v zvezi dodatno ugotavlja, da je ponudnik Mega, d.o.o., Izola, v svoji izjasnitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku predložil več izpiskov "Pregled prodaje po mesecih", in sicer za skupno štiri referenčne naročnike, ki jih navaja v svoji ponudbi, ter za obdobje 2009, 2010 ter 2011. Pregled predloženih izpiskov pokaže, da seštevki vrednosti prodaje po posameznih naročnikih niti v enem primeru niso enaki vrednostim, ki jih za referenčne posle istih (referenčnih) naročnikov omenjeni ponudnik navaja v svoji ponudbi. V enem primeru je seštevek vrednosti prodaje posameznemu naročniku po predloženih izpiskih tako višji od vrednosti, ki jo za istega (referenčnega) naročnika v svoji ponudbi navaja omenjeni ponudnik, v treh preostalih primerih pa nižji. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da iz odstopljene ji dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik navedena dejstva sam kakorkoli dodatno preverjal ali razjasnjeval.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročnik vsebine in obsega referenčnih poslov, na katere se v svoji ponudbi sklicuje ponudnik Mega, d.o.o., Izola, ni razjasnil do te mere, da bi lahko argumentirano presodil, ali omenjeni ponudnik izpolnjuje postavljen referenčni pogoj, ter da bi zagotovil objektivno vrednotenje ponudbe omenjenega ponudnika po merilu skupna vrednost referenc (in tako enakopravno obravnavo vseh ponudnikov). S tem je naročnik ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 ter v neskladju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, kot ga določa 9. člen ZJN-2.


V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj kot sporno izpostavlja referenco, na katero se v svoji ponudbi sklicuje ponudnik BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota.

Z vpogledom v ponudbo omenjenega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej med drugim predložil obrazec "Reference ponudnika", na katerem navaja en referenčni posel, pri katerem je kot datum zaključka naveden 30.4.2012. Za omenjeni referenčni posel ponudnik ni predložil ločenega referenčnega potrdila, je pa na obrazcu "Reference ponudnika" pri navedeni referenci podan zapis potrditev reference: A.M., kraj in datum, žig referenčnega naročnika ter podpis.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi najprej pritrjuje naročniku v njegovem stališču, da gre dejstvo nepredložitve referenčnega potrdila za predstavljen referenčni posel, tudi ob upoštevanju, da je bila potrditev izvedbe referenčnega posla s strani referenčnega naročnika podana že na obrazcu "Reference ponudnika", označiti za formalno nepopolnost ponudbe ponudnika BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota. Naročnik je bil, skladno z določili 78. člena ZJN-2, omenjenega ponudnika tako upravičen pozvati k odpravi te pomanjkljivosti, omenjeni ponudnik pa je bil to, v nasprotju z drugačnim prepričanjem vlagatelja, to upravičen odpraviti (kar je dne 25.7.2012 tudi storil).

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v njegovi navedbi, da iz ponudbe ponudnika BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota, v ničemer ne izhaja, da je bil obravnavan referenčni posel, pri katerem je zaključek predviden šele v letu 2012, dejansko izveden v obdobju od 2009 do 2011 oz. da se vrednost tega posla, kot jo omenjeni ponudnik navaja v svoji ponudbi, nanaša zgolj na navedeno obdobje. Ker iz Državni revizijski komisiji odstopljene dokumentacije obenem ne izhaja, da bi naročnik navedena dejstva sam kakorkoli dodatno preverjal ali razjasnjeval, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik vsebine in obsega referenčnega posla, na katerega se v svoji ponudbi sklicuje ponudnik BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota, ni razjasnil do te mere, da bi lahko argumentirano presodil, ali omenjeni ponudnik izpolnjuje postavljen referenčni pogoj, ter da bi zagotovil objektivno vrednotenje ponudbe omenjenega ponudnika po merilu skupna vrednost referenc (in tako enakopravno obravnavo vseh ponudnikov). S tem je naročnik ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 ter v neskladju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, kot ga določa 9. člen ZJN-2.


Kot naslednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je imel "REDNAK, d.o.o. Šoštanj, Florjan 37, 3325 Šoštanj" v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe blokirane transakcijske račune, kar naj bilo v neskladju z drugačno navedbo omenjenega ponudnika v izjavi, predloženi v okviru ponudbene dokumentacije.

Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da ponudbe v tem postopku ni oddal ponudnik REDNAK, d.o.o., Florjan 37, Šoštanj (matična številka 5324505000, v sodni register vpisan dne 14.03.1990, skrajšana firma REDNAK, d.o.o., Šoštanj), temveč ponudnik REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj (matična številka 6041019000, v sodni register vpisan dne 13.10.2011, skrajšana firma REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj). Ker se vlagateljeve revizijske navedbe o blokiranih računih tako ne nanašajo na subjekt, ki je dejansko predložil ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, gre te označiti za brezpredmetne.

Državna revizijska komisija pa utemeljenost priznava revizijskim navedbam, ki se nanašajo na neskladje pri opredelitvi omenjenega ponudnika v izpodbijani odločitvi o oddaji naročila. Vpogled v dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. JN-B-0028/2012-POG z dne 26.7.2012 namreč pokaže, da naročnik kot ponudnika, s katerim namerava skleniti okvirni sporazum, navaja "REDNAK, d.o.o., Primorska cesta 6/C, 3325 Šoštanj", kot ponudnika, kateremu ne bo oddal javnega naročila za prvo obdobje okvirnega sporazuma, pa "REDNAK, d.o.o., Florjan 37, 3325 Šoštanj". Iz izpodbijane odločitve torej izhajata naročnikovi odločitvi o sklenitvi okvirnega sporazuma in neoddaji posameznega naročila subjektu, ki v predmetnem postopku oddaje javnega naročila sploh ni sodeloval. Ne glede na razloge, ki so do navedenega privedli (nenatančnost pri oblikovanju izpodbijane odločitve, "), je potrebno ugotoviti, da oddaja javnega naročila subjektu, ki v postopku oddaje javnega naročila ni sodeloval, pomeni oddajo javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka oddaje javnega naročila in s tem ravnanje v neskladju z določili 24. člena ZJN-2, ob takšnih predpostavkah morebiti sklenjena pogodba pa je, skladno z določili 2. točke prvega odstavka 44. člena ZPVPJN, nična. Naročnik je poleg tega s tem, ko ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ni seznanil s tem, da je ponudbo dejansko oddala družba REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj, prekršil tudi načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), s tem, ko ponudnikov ni seznanil z odločitvijo, ali bo sklenil okvirni sporazum tudi z omenjeno družbo, pa tudi prvi in drugi odstavek 79. člena ZJN-2. Vse navedeno utemeljuje razveljavitev izpodbijane naročnikove odločitve.

Državna revizijska komisija ob zapisanem pripominja še, da iz temu organu odstopljene dokumentacije ni jasno, ali je naročnik dejstvo, da je ponudbo v predmetnem postopku oddal ponudnik REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj in ne REDNAK, d.o.o., Šoštanj, upošteval tudi pri preverjanju popolnosti ponudb in vrednotenju teh po merilu skupna vrednost referenc. Ugotoviti gre namreč, da naročnik tudi v zapisniku o odpiranju ponudb na več mestih navaja, da je to oddal ponudnik REDNAK, d.o.o. (Florjan 37, Šoštanj), kot tudi, da se dejanski ponudnik (REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj), ki je bil v sodni register vpisan dne 13.10.2011, v svoji ponudbi sklicuje tudi referenčne posle, zaključene pred navedenim datumom, česar pa naročnik, sledeč odstopljeni dokumentaciji in kljub temu, da so bile reference v predmetnem postopku določene kot pogoj in kot merilo, ponovno ni preverjal.

Državna revizijska komisija ravno tako pripominja, da je naročnik v konkretni zadevi odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma združil z odločitvijo o oddaji posameznega naročila za prvo obdobje okvirnega sporazuma, za kar v ZJN-2 ni podlage. Omenjeni predpis v 79.a členu namreč določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila (tako pa tudi odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma) upoštevati obdobje mirovanja, kot je opredeljeno v 13.a točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Pred iztekom tega obdobja naročnik ne sme skleniti okvirnega sporazuma, na podlagi (še) neobstoječega okvirnega sporazuma pa naročnik tudi ne sme (ne more) oddati posameznega naročila.

Upoštevajoč vse do sedaj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila vsebuje naročnikovo odločitev o tem, da se okvirni sporazum sklene s ponudnikoma Mega, d.o.o., Izola ter BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota, čeprav v postopku ni bila nedvoumno izkazana popolnost ponudb omenjenih ponudnikov (z vidika izpolnjevanja referenčnega pogoja) in objektivnost njunega vrednotenja po merilu skupna vrednost referenc. Hkrati izpodbijana odločitev ne vsebuje naročnikove opredelitve do v postopku oddaje javnega naročila prejete ponudbe REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj, nasprotno pa vsebuje odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma in neoddaji posameznega naročila subjektu REDNAK, d.o.o., Šoštanj, ki svoje ponudbe v postopku sploh ni oddal.

Ker se v dokumentu "Odločitev o oddaji naročila" št. JN-B-0028/2012-POG z dne 26.7.2012, tako prepletajo različne (med njimi napačne) odločitve, nekatere odločitve pa v njem hkrati niso vsebovane (odločitev v zvezi s ponudbo REDNAK TRGOVINA, d.o.o., Šoštanj), je Državna revizijska komisija, da bi sanirala nastali položaj, skladno z 2. alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 8.8.2012 ugodila in je naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v celoti razveljavila. Na tak način bo naročniku omogočeno, da v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila z izbiro strank okvirnega sporazuma izda nov dokument, s katerim obvešča ponudnike o tej izbiri, ki bo zadostno jasen (kot to zahteva 8. člen ZJN-2) ter ki bo odpravljal nepravilnosti in neskladnosti, na katere je opozorila Državna revizijska komisija v tem sklepu.

Ker je Državna revizijska komisija izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila že na podlagi obravnavanih revizijskih navedb, v okviru revizijskega postopka ni obravnavala revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj nezakonitost izpodbijane odločitve uveljavlja še iz drugih razlogov. Obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila se postopek oddaje tega pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točko prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija napotuje naročnika, da predmetni postopek oddaje javnega naročila zaključi na enega izmed načinov, ki jih predvideva ZJN-2. V primeru izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila (sklenitvi okvirnega sporazuma), mora naročnik dokumentirano preveriti v tem sklepu predstavljene nejasnosti glede vsebine in obsega referenc, na katere se v svojih ponudbah sklicujejo ponudniki, izvesti na določilih razpisne dokumentacije temelječo preveritev izpolnjevanja referenčnega pogoja ter zagotoviti objektivno uporabo merila skupna vrednost referenc. Naročnik mora v okviru postopka ravno tako nedvoumno opredeliti, kateri ponudniki so dejansko oddali svoje ponudbe v postopku, zgolj na te pa sme nanašati tudi odločitev o oddaji javnega naročila (ne/sklenitvi okvirnega sporazuma). Državna revizijska komisija naročnika opozarja tudi, da je izvajanje okvirnega sporazuma (oddaja posameznega naročila) mogoče šele po njegovi sklenitvi, do slednje pa ne sme priti pred iztekom obdobja mirovanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v 852,50 EUR, povečano za 20 % DDV, za zahtevo za revizijo, v višini 852,50 EUR, povečano za 20 % DDV, za pripombe na naročnikov sklep z dne 30.8.2012, v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške, ter v višini 200,00 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za revizijski postopek.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN, določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za postopek pravnega varstva v višini 200,00 EUR,
- nagrado za postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado odvetniku za postopek, saj pravne podlage za priznanje nagrade odvetniku v presežku nad 1.400,00 EUR v veljavnih predpisih ni najti, v okvirih zakonsko predvidene nagrade za revizijske postopke (19. člen ZOdv-C) pa priznano nagrado ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.184,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 16.10.2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Odvetnica Vida Mali " Lemut, Tovarniška cesta 2A, Ajdovščina,
- Rednak trgovina, d.o.o., Primorska cesta 6/c, Šoštanj,
- Žagar Commerce, d.o.o., Masarykova 25, Domžale,
- Mika Plus, d.o.o., Savska Loka 21, Kranj,
- BTT tekstil, d.o.o., Zgornja Kungota 73, Zgornja Kungota,
- Mega, d.o.o., Industrijska cesta 6, Izola,
- Svilanit Svila, d.o.o., Kovinarska cesta 4, Kamnik,
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran