Na vsebino
EN

018-325/2012 Splošna bolnišnica Izola

Številka: 018-325/2012-3
Datum sprejema: 26. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Operacijska luč z integrirano kamero za projekt IntergrAid, program čezmejnega sodelovanja Slovenija -Italija 2007-2013", ki ga je vložil vlagatelj Mollier d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.10.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 01.05.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 16.05.2012, pod št. objave JN 5141/2012.

Naročnik je dne 10.08.2012 sprejel Odločitev o izbiri in oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi Apollonia d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 20.08.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 24.08.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo, z dne 27.08.2012, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, nepravilna in nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 05.09.2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam vlagatelja nasprotuje in zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna, primerna in popolna. Izbrani ponudnik zato meni, da bi bilo potrebno revizijski zahtevek zavrniti.

Naročnik je s sklepom, z dne 28.09.2012, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se naročnik opredeljuje do posameznih vlagateljevih navedb in pojasnjuje svojo odločitev o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 04.10.2012, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj se z naročnikovimi navedbami ne strinja in ponovno navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, nepravilna in nepopolna.

Naročnik je z vlogo, z dne 10.10.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu z 31. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je dolžna preveriti, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN).
Če v zvezi z zahtevkom za revizijo obstajajo procesne pomanjkljivosti, je ravnanje Državne revizijske komisije odvisno od vrste pomanjkljivosti oziroma od vprašanja, ali gre za pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže, če ugotovi, da zahtevek ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže tudi v primeru, če iz zahtevka niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN oz. če ne vsebuje vseh teh obveznih sestavin, čeprav je naročnik vlagatelja že pozval k ustrezni dopolnitvi (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine iz njega niso razvidne, naročnik pa vlagatelja ni pozval k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen.

Iz citiranih določil ZPVPJN je razvidno, da mora Državna revizijska komisija (če tega ne stori naročnik) vlagatelja pozvati le k dopolnitvi s tistimi sestavinami zahtevka za revizijo, ki so določene v prvem odstavku 15. člena ZPVPJN. To pomeni, da vlagatelja ne poziva k dopolnitvi v primeru, če k zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN oziroma ta ni plačana v ustrezni višini. Če vlagatelj zahtevku za revizijo ne priloži potrdila o plačilu takse ali če kljub pravilnemu pravnemu pouku predloži neustrezno potrdilo o plačilu takse, mora zahtevek za revizijo zavreči že naročnik v predrevizijskem postopku (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Če tega ne stori naročnik, mora to storiti Državna revizijska komisija v revizijskem postopku.

Vlagatelj je v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, zato se za določitev zneska takse uporabi pravilo iz tretje alineje prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki določa takso v višini en odstotek od vrednosti (z DDV) izbrane ponudbe, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Ker je vrednost ponudbe izbranega ponudnika (z DDV) 39.169,20 EUR, znaša vrednost takse 391,69 EUR.

Čeprav je naročnik ponudnike v pravnem pouku izpodbijane odločitve opozoril, da morajo v primeru vložitve zahtevka za revizijo plačati takso v višini 391,69 EUR, pa iz potrdila o plačilu takse, ki ga je k revizijskemu zahtevku predložil vlagatelj, izhaja, da taksa ni bila plačana v ustrezni višini, tj. v znesku 391,69 EUR, temveč v znesku 361,69 EUR.

V skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora naročnik v primeru, če taksa ni plačana v ustrezni višini, zahtevek za revizijo zavreči. Ker naročnik zahtevka za revizijo ni zavrgel, ga je na podlagi tretjega odstavka 31. člena zavrgla Državna revizijska komisija.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer za plačilo takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, je glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 26.10.2012predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola
- Mollier d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Apollonia d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran