Na vsebino
EN

018-277/2012 Zdravstveni dom Dr. Franca Ambrožiča

Številka: 018-277/2012-3
Datum sprejema: 25. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-Šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup nujnega reševalnega vozila", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PROAVTO d.o.o., Ulica 15. maja 10c, Koper, ki ga zastopa odvetnik mag. Bogomir Horvat, Prešernov trg 3a, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, dne 21.8.2012 prejet s strani naročnika, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24.5.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5524/2012, objavil predmetno javno naročilo "Nakup nujnega reševalnega vozila". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku zbiranja ponudb s predhodno objavo.

Dne 6.8.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 2/2012, s katero je javno naročilo oddal ponudniku MEDICOP d.o.o., Obrtna ulica 43, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve še izhaja, da je vlagateljeva ponudba ocenjena kot nepopolna, na podlagi česar je bila tudi izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 21.8.2012 in v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izločitvi njegove ponudbe iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je vse pogoje iz razpisa izpolnil. Tako je bila jasno definirana višina vozila, priložene so bile vse skice vozila (tudi 3D in tloris), priloženi so tudi bili vsi zahtevani certifikati ter priložena je bila izjava proizvajalca, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila. Pri tem vlagatelj poudarja, da ugotovljene pomanjkljivosti niso bile navedene v razpisni dokumentaciji. Po vlagateljevih navedbah nikjer v razpisu ni opredeljeno, da naj bi morala biti predložena 3D skica vozila in tloris vozila, nikjer ni niti omemba EMC certifikata. Navedenih dokumentov pa po vlagateljevih navedbah nista predložila niti izbrani in drugi neizbrani ponudnik, zaradi česar bi se tudi njuna ponudba morala smatrati kot nepopolna. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da iz obvestila o oddaji javnega naročila izhaja, da naj bi izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki naj bi dokazovala, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca in da izdelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila, predstavljala obvezno prilogo k razpisu, pa vendar omenjena izjava ni nikjer v razpisni dokumentaciji opredeljena kot pogoj za popolnost ponudbe. V kolikor je naročnik menil, da je bila vlagateljeva ponudba nepopolna, bi po vlagateljevem mnenju moral dopustiti in omogočiti dopolnitev takšne ponudbe oz. sam preveriti dejstva, česar pa naročnik ni storil in je s tem nepravilno uporabil materialno pravo. Prav tako naročnik ni postopal v skladu z 80. členom ZJN-2, ker je vlagatelja pozval na dostavo vozila, ki je predmet razpisa, saj dopolnjevanje ponudbe, ki vpliva na tehnične specifikacije ni dopustno. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil tri originalne reference in dveh kopij, ki ne ustrezajo tipu vozila, ki je zahtevano. Pri tem v referencah ni navedeno, za kakšne tip vozila sploh gre. Aneksa B in C nista skladna z razpisom, saj sta skladna za tip B, ne pa za tip C. Certifikat EMC ni bil predložen, razen aneksa B in C nobeden od certifikatov ni bil v slovenskem jeziku, prav tako ni bila celotna dokumentacija v zvezi s svetlobno signalizacijo prevedena v slovenski jezik, priloženi certifikati pa so za tip vozila B, za popolnoma drugo vozilo, ki sploh ni predmet javnega naročila. Na tlorisih ni razvidnih zunanjih dimenzij vozila, certifikati za svetlobno signalizacijo niso usklajeni, certifikate je izdalo eno podjetje, izjave pa drugo, celotna spremljevalna tehnična dokumentacija ni skladna s ponujenim vozilom. Na podlagi navedenega bi moral naročnik po vlagateljevih navedbah izbranega ponudnika pozvati na dopolnitev ponudbe, vendar naročnik slednjega ni storil. Vlagatelj prav tako izpodbija popolnost ponudbe neizbranega ponudnika MEDITRA d.o.o., v ponudbi ni navedel podizvajalca, naknadno pa je prijavil partnerja Profile. Poleg tega ena od referenc ni pravilna, saj predstavlja rabljeno vozilo. Dimenzije tlorisa niso razvidne, poleg tega celotno vozilo iz ponudbe ni usklajeno. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, katero vozilo se ponuja. Certifikat za aneks B izvajalca Ambulanz mobile je popravljen ročno. Na aneksu C manjka številka šesije, prevod ni preveden s strani sodnega tolmača, certifikat o vzmetenju je za znamko Volkswagen in ne za njihovo vozilo. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da čeprav je pogoj v razpisni dokumentaciji, da morajo vsi ponudniki na zahtevo naročnika v roku treh dni od poziva dostaviti referenčno vozilo, ki tehnično ustreza ponujenemu vozilu, je po vednosti vlagatelja le sam dostavil referenčno vozilo, kar je kršitev enakega obravnavanja ponudnikov iz 9. člena ZJN-2. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da je v razpisni dokumentaciji navedeno, da v kolikor ponudnik ne dostavi ustreznega referenčnega vozila v zahtevanem roku, se njegova ponudba izloči iz nadaljnjega postopka ter označi kot neustrezna. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi celoten postopek javnega naročanja oz. se razveljavi naročnikova odločitev, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila oz. da se naročniku naloži odpravo kršitev in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 11.9.2012 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je naročnik ponovno preveril vlagateljevo ponudbo in ugotovil, da so vlagateljeve navedbe neresnične. Vlagatelj je predložil dve skici za dve različni osnovni vozili in navedel dve različni višini, in sicer 2740 mm in 2735 mm. Obe navedeni višini ne ustrezata zahtevam iz razpisne dokumentacije, kajti zahtevana višina vozila je smela znašati največ 2725 mm. Vlagatelj prav tako ni predložil podrobnega načrta celotnega reševalnega vozila ter bolniškega prostora v merilu 1:20, naris, tloris, stranski ris in 3D. Predložil je samo dva lista, na katerem je le osnovno vozilo. Naročnik se ne strinja z vlagateljem, da je predložil izjavo proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila. Te izjave po naročnikovih trditvah vlagatelj ni predložil, kar je razvidno iz ponudbene dokumentacije. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljem, da domnevne pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe v razpisni dokumentaciji sploh niso bile navedene. V razpisni dokumentaciji na strani 15, točka 8 je zahtevana predložitev podrobnega načrta celotnega reševalnega vozila ter bolniškega prostora v merilu 1:20, naris, tloris, stranski ris in 3D. Prav tako je na strani 18 razpisne dokumentacije navedeno: "Celoten električen sistem mora imeti uspešno opravljen EMC-test-certifikat". Naročnik priznava, da je EMC certifikat predložil tudi vlagatelj ter da je naročnikova ugotovitev v Obvestilu o oddaji javnega naročila z dne 6.8.2012 zmotna, vendar pa so pravilne vse nadaljnje naročnikove ugotovitve glede pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe, ki so takšnega pomena, da je zaradi njih ponudba nepopolna, saj ne ustreza tehničnim specifikacijam in naročnikovim zahtevam. Pri tem je tudi neresnična vlagateljeva trditev, da 3 D skice vozila in tloris vozila ter EMC certifikata nista predložila niti izbrani in niti neizbrani ponudnik, saj se vsi zahtevani tehnični podatki nahajajo v predloženih ponudbah izbranega in neizbranega ponudnika. Prav tako je neresnična vlagateljeva trditev, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji zahtevana izjava proizvajalca osnovnega vozila opredeljena kot pogoj za popolnost ponudbe. Omenjena izjava je po naročnikovih navedbah zahtevana na 16. strani razpisne dokumentacije, pod "oprema vozila". Prav tako po mnenju naročnika ne drži, da je vlagatelj takšno izjavo predložil, sta pa omenjeno izjavo predložila oba ostala ponudnika. Naročnik se v nadaljevanju prav tako ne strinja z vlagateljem, da je po naročnikovem pozivu edino on dostavil referenčno vozilo, kar pomeni kršitev načela enakega obravnavanja ponudnikov. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi ugovori o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Glede dokazovanja referenc naročnik pojasnjuje, da ni bilo zahtevano, da morajo biti predloženi originali in da ne smejo biti predložene fotokopije. Izbrani ponudnik je v referencah pod rubriko "vrsta vozila in opis" navedel vrsto vozila, ki je popolnoma skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je vlagateljeva navedba neresnična. Neresnična je po naročnikovem mnenju tudi navedba o neskladnosti Aneksa B in C za vozilo tip C. Poleg tega se ponudba izbranega ponudnika nanaša na tip vozila C, ki je bil tudi predmet razpisa, ne pa na tip B, kakor to zatrjuje vlagatelj. Izbrani ponudnik je po naročnikovih navedbah predložil tudi vse zahtevane certifikate, ki so prevedeni iz nemškega jezika v slovenski jezik. Prav tako ne drži vlagateljeva trditev, da so certifikati za sobno signalizacijo neusklajeni. Certifikate je izdalo isto podjetje, ki je podpisalo izjave, kar je razvidno iz predloženih listin izbranega ponudnika. Prav tako je neresnična izjava, da izbrani ponudnik ni navedel zunanjih dimenzij vozila, kajti v razpisni dokumentaciji je bilo zahtevano merilo 1:20, ne pa zunanje dimenzije vozila. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeve ugovore o nepopolnosti ponudbe neizbranega ponudnika Meditra d.o.o. Navedeni ponudnik je po naročnikovih trditvah podpisal izjavo o nastopanju brez podizvajalcev, tako da naročniku ni jasno, kaj ima vlagatelj v mislih s tem, ko navaja, da so prijavili partnerja Profile. Navedeni partner je naveden zgolj med referencami, nikakor pa ne kot podizvajalec. Med referencami je omenjeni ponudnik izmed petih vozil navedel, da je bilo eno izmed njih rabljeno, vendar pa po prepričanju naročnika navedena referenca za vozilo, ki ni bilo novo, ni v ničemer vplivala na pravilno izbiro ponudnika. Ponudnik je po naročnikovih navedbah pravilno predložil tehnične karakteristike vozila v skladu z zahtevanim merilom 1:20, zato je vlagateljeva navedba neutemeljena. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljem, da je ponudnik ponujal vozilo na način, da ni bilo razvidno, kaj ponuja. Ponudnik je ponudil vozilo enakih mer, z enako opremo, enakimi gabariti in z vsemi zahtevami v skladu z razpisno dokumentacijo, le da je dal naročniku možnost izbire med dvema različnima tipoma vozila (VW ali Mercedes), kar pa ni v nasprotju z zahtevami iz razpisa. Iz ponudbe je po naročnikovih navedbah točno razvidno, kaj ponudnik ponuja, zato je napačna vlagateljeva trditev, da to ni razvidno. Naročnik je pri tem ugotovil, da je ponudnik iz neznanih razlogov ročno popravil črko C v črko B v prilogi C, čeprav se vsebina tega dokumenta nanaša na Prilogo C in ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Nadalje naročnik zatrjuje, da ni bilo nikjer zahtevano, da mora dokazilo vsebovati tudi številko šesije vozila, na katerem je bilo izvedeno testiranje. Enako velja za vlagateljevo trditev, da dokument ni preveden, saj je bil podpisan in predložen v slovenskem jeziku. Ponudnik je po naročnikovih navedbah nudil opcijo dobave obeh vozil (VW ali Mercedes) na enak način in v skladu z zahtevami iz razpisa, zato je s strokovnega vidika brezpredmetno, na kateri tip vozila se nanaša zahtevani certifikat o vzmetenju, saj gre za enako predelano vzmetenje. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 14.9.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Državna revizijska komisija je dne 4.10.2012 na podlagi 37. člena ZPVPJN podaljšala rok za sprejem odločitve.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo (brez datuma, dne 21.8.2012 prejetega s strani naročnika), naročnikov sklep z dne 11.9.2012, v naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 6.8.2012, v vlagateljevo ponudbo, ponudbo izbranega ponudnika ter ponudbo ponudnika MEDITRA d.o.o. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz predmetnega postopka javnega naročanja iz razloga, ker ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam. Kakor izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, je naročnik v konkretnem primeru ugotovil, da vlagatelj v svoji ponudbi ni definiral višine vozila, saj ima navedeni dve različni višini vozila, ki pa ne ustrezata iz razpisne dokumentacije zahtevani višini. Po naročnikovih ugotovitvah vlagatelj tudi ni predložil vseh skic in tlorisa vozila, kakor tudi ne EMC certifikat in Izjave proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila. Vlagatelj se s takšnimi naročnikovimi ugotovitvami ne strinja in trdi, da domnevno ugotovljene pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji sploh niso bile zahtevane.

Vlagatelj pri tem pojasnjuje, da nikjer v razpisu ni bilo opredeljeno, da naj bi morala biti predložena 3D skica vozila in tloris vozila. Državna revizijska komisija je z namenom, da bi preverila vlagateljeve navedbe, vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik pod poglavjem 2. razpisne dokumentacije Specifikacije pod točko 8.) določil, katera dokazila morajo ponudniki v ponudbi predložiti, ki dokazujejo skladnost ponujenega vozila s standardom EN 1789 : 2007 + A1:2010 (tip C), in sicer: "8.) Podroben načrt celotnega ponujenega reševalnega vozila ter bolniškega prostora v merilu 1:20 (naris, tloris in stranski ris, 3D )." Navedeno po presoji Državne revizijske komisije dokazuje nasprotno, kar trdi vlagatelj. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da so bile sporne skice oz. načrta 3D vozila zahtevane, medtem ko vlagatelj po presoji Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru ni dokazal, da omenjeno naročnikovo zahtevo tudi izpolnjuje, ampak se je v dokazne namene zgolj skliceval na dejstvo, da zahtevanih skic prav tako nista predložila tudi preostala ponudnika, in sicer drugouvrščeni ponudnik MEDITRA d.o.o. in izbrani ponudnik. Pri tem je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da se sporne 3D skice v vlagateljevi ponudbi ne nahajajo, je pa z vidika načela enakopravne obravnave ponudnikov in vlagateljevega zatrjevanja o istovrstnosti kršitev navedeno dejstvo preverila tudi pri ostalima ponudnikoma. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja isto dejansko stanje kot naročnik, in sicer da se zahtevane 3D skice v ponudbeni dokumentaciji obeh ponudnikov nahajajo, zaradi česar je vlagateljeve očitke v povezavi z neenakopravnim obravnavanjem ponudnikov v nadaljevanju tudi zavrnila.

Enako Državna revizijska komisija ugotavlja tudi glede vlagateljevih očitkov o predložitvi EMC certifikata, glede katerega vlagatelj prav tako zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan. Tudi glede slednjega Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v naročnikovo razpisno dokumentacijo ugotavlja nasprotno, kakor trdi vlagatelj. V poglavju 2. Specifikacije je namreč določeno: "Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test " certifikat!". Vendar pa pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v svoji odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo priznava, da je v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila napačno presodil, da vlagatelj zahtevanega certifikata v svoji ponudbi ni predložil. Toda slednje naročnikovo priznanje tudi po presoji Državne revizijske komisije na končno naročnikovo odločitev o oddaji naročila in posledično na naročnikovo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila nima bistvenega vpliva. Kajti, kljub priznanju, da je naročnik napačno ugotovil, da vlagatelj zahtevanega certifikata ni predložil in da se ta v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji pravzaprav nahaja, naročnik še naprej vztraja pri ostalih ugotovljenih pomanjkljivostih in pri svoji končni odločitvi, da je vlagateljeva ponudba zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev nepopolna, s čimer tudi zavrača utemeljenost vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Zato je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, da izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila, ni bila opredeljena kot pogoj za popolnost ponudbe. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja nasprotno, kar trdi vlagatelj, in sicer da je bila sporna izjava zahtevana v okviru poglavja 2 Specifikacije, pod opisom Opreme osnovnega vozila v 1.3 točki, kjer je naročnik zapisal: "["]zračno vzmetenje, kot na primer VB Industries sitemu zračnega blaženja ali enakovredno z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji (obvezna priloga izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila) ["]". S čimer je sporna izjava proizvajalca postala tudi sestavni del tehničnih specifikacij, s katero ponudnik dokazuje, da ponujena oprema osnovnega vozila naročnikove tehnične zahteve izpolnjuje in zaradi česar je postala tudi sestavni del ponudbene dokumentacije in s tem pogoj za popolnost ponudbe. Poleg tega je v b) točki Pogoji za izkazovanje ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti v okviru II. Poglavja Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov v pogoju pod št. 9 tudi določeno, da mora biti ponujeno reševalno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam in standardom naročnika in zahtevanim standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji. Pri tem je naročnik kot dokazilo za izpolnjevanja omenjenega pogoja zahteval, da mora biti navedeno razvidno iz celotne ponudbe in predložene dokumentacije, zahtevane v obrazcu "PONUDBA", kar pa po presoji Državne revizijske komisije vključuje tudi predložitev sporne izjave. Državna revizijska komisija je zato v nadaljevanju presojala vlagateljeve ugovore in naročnikove ugotovitve, ali vlagateljeva ponudba sporno izjavo vsebuje in ugotovila isto dejansko stanje, kot ga v svoji odločitvi navaja tudi naročnik. Vlagatelj zahtevane sporne izjave v svoji ponudbi ni predložil. Je pa Državna revizijska komisija, zaradi vlagateljevega zatrjevanja o neenakopravnem obravnavanju ponudnikov, preverila, ali ponudba izbranega ponudnika zahtevano izjavo vsebuje in ugotovila, da se zahtevana izjava proizvajalca z dne 23.4.2007 nanaša na v ponudbi s strani izbranega ponudnika ponujen tip oz. model vozila, zaradi česar je vlagateljeve očitke o neenakopravnem obravnavanju ponudnikov v zvezi s tem zavrnila.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagateljeva ponudba v obravnavanem primeru nepopolna. Toda pred presojo vsebine pomanjkljivosti in s tem povezane zakonitosti naročnikovega ravnanja, ki v obravnavanem primeru upoštevaje, določbo 78. člena ZJN-2, vlagatelja ni pozval na dopolnitev ponudbe, je Državna revizijska komisija presojala še naročnikove ugotovitve, o nejasni višini vozila. Pri tem je potrebno izpostaviti, da vlagatelj naročnikovim ugotovitvam, da ima v ponudbeni dokumentaciji navedeni dve višini, sicer nasprotuje, vendar pa pri tem ne navaja nobenih dejstev, ki bi dokazovala nasprotno, kar je ugotovil naročnik. Državna revizijska komisija je v konkretnem primeru z namenom razrešitve spora vpogledala v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj v ponudbi predložil dve skici ponujenega vozila (listovna dokumentacija št. 153 in 154), ki so jih ponudniki morali na podlagi zgoraj omenjene točke 8 v ponudbeni dokumentaciji tudi predložiti. Iz podrobnega načrta celotnega ponujenega reševalnega vozila je razvidna najprej višina 2740 mm, na drugi skici pa višina 2735 mm, pri čemer pa nobena ne ustreza, kakor pravilno ugotavlja tudi naročnik, razpisnim zahtevam. V razpisni dokumentaciji je bila v točki 1.1 Zunanje mere reševalnega vozila zahtevana višina 2705 mm (+/- 20 mm). Pri tem pa je pod točko 8 splošnih zahtev razpisne dokumentacije tudi določeno, da v primeru, da dobavitelj ne predloži ustrezne dokumentacije, se ponudba oceni kot neustrezna. Glede na to, da vlagatelj ni predložil ustreznih skic oz. je predložil skice, vendar iz njih ni razvidno izpolnjevanje razpisnih zahtev, je tudi po presoji Državne revizijske komisije naročnik postopal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo brez pozivanja na dopolnjevanje na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila in da vlagatelja ni pozival na dopolnitev ponudbe. Vlagateljeva ponudba namreč ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev in tudi v primeru, da bi se v konkretnem primeru ugotovila morebitna utemeljenost vlagateljevih očitkov o pomanjkljivosti preostalih dveh ponudb, slednje ugotovitve po presoji Državne revizijske komisije na vlagateljev položaj ne morejo imeti več vpliva, saj se njegov položaj v nobenem primeru ne more več spremeniti. Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov o pomanjkljivosti preostalih ponudb, ob upoštevanju dejstva, da vlagatelj ni uspel dokazati niti istovrstnosti kršitev, zato v nadaljevanju tudi ni več presojala.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru presodila, da vlagatelj ni uspel izkazati protipravnost naročnikovega ravnanja, vsled česar je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 25.10.2012
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik mag. Bogomir Horvat, Prešernov trg 3a, Koper,
- Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, Postojna,
- MEDICOP d.o.o., Obrtna ulica 43, Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran