Na vsebino
EN

018-316/2012 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-316/2012-5
Datum sprejema: 23. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Plenice, rokavice, igle in ostali medicinski pripomočki", v sklopu 9: "Rokavice pregledne, lateks, nesterilne", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p., Vosek 3E, Pernica, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Plenice, rokavice, igle in ostali medicinski pripomočki". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 15. 2. 2012, pod št. objave JN1721/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 18. 2. 2012, pod št. objave 2012/S 34-054750. Naročnik je dne 3. 9. 2012, pod št. JN-07-06-"Št"/2012, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila v posameznih sklopih.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 9. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 9: "Rokavice pregledne, lateks, nesterilne". Navaja, da je bil v navedenem sklopu po merilu najnižja cena na četrtem mestu, naročnik pa je sklenil okvirni sporazum s tremi najugodnejšimi ponudniki, za katere meni, da bi jih naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja. Glede ponudb ponudnikov Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, Zgornje Jezersko in Dentacon, d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje vlagatelj zatrjuje, da ne izpolnjujejo zahteve naročnika v 10. členu Okvirnega sporazuma in v 6. členu pogodbe, da mora kakovost blaga ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga, saj ponudnika nista dokazala, da ponujene rokavice ustrezajo standardu EN455, ki dokazuje, da so rokavice v skladu z direktivo 93/42/EEC. Vlagatelj navaja, da je ponudnik Proloco Medico, d.o.o. v ponudbi in v njeni dopolnitvi podal izjavo, da ima ponujeno blago standard EN455, vendar pa iz originalne tehnične dokumentacije proizvajalca izhaja, da temu ni tako, saj ponujeno blago ni certificirano po standardu EN455, ampak samo po ameriškem standardu, ki v Evropi ni veljaven standard. Vlagatelj zato navedenemu ponudniku očita, da se tehnična dokumentacija v angleškem in slovenskem jeziku ne ujema, da v dopolnitvi ponudbe ni predložil dokumenta, ki bi dokazoval, da ima ponujeno blago standard EN455 (čeprav je to navajal, naročnik pa je to od njega očitno zahteval) in da je podal zavajajoče podatke, saj je vedel, da bo standard EN455 problematičen, zaradi česar se je odločil, da tehnične specifikacije prevede tako, da vključi ta standard, čeprav ga osnovna tehnična dokumentacija ne vključuje. Vlagatelj enake nepravilnosti očita tudi ponudniku Dentacon, d.o.o. in trdi, da je ponudil iste rokavice istega proizvajalca, za katere je navedel, da izpolnjujejo standard EN455, čeprav to iz tehnične specifikacije proizvajalca ne izhaja. Glede ponudnika Sanolabor, d.d. Leskoškova 4, Ljubljana vlagatelj zatrjuje, da v sklopu 9 ponujenega blaga po ponujeni ceni ne more ponujati celo leto, kar vlagatelj dokazuje z izkušnjami navedenega ponudnika v drugem postopku javnega naročanja.

Ponudnik Proloco Medico, d.o.o. se je z vlogo z dne 21. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Navaja, da je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da je ponudbi treba priložiti ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo 93/42/EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka, kar je ponudnik dokazal s priloženo izjavo o skladnosti z dne 27. 7. 2011 (ta izjava pa zajema tudi standard EN455). Ponudnik še izpostavlja, da je bil v zahtevku za dopolnitev ponudbe zahtevan dokaz o obstoju standarda ISO 13485, zato je naročniku posredoval certifikat, ki dokazuje ta standard, poleg tega pa še dokument v angleškem jeziku "Product specification", ki v tabeli na prvi strani pod točko 2.1 "Dimensions" in 2.3 "Freedom from holes" navaja standard EN455. Ponudnik zavrača očitke vlagatelja o prirejanju dokumentov in pojasni, da prevodi res niso dobesedni, vendar pa vsebujejo vse bistvene tehnične značilnosti blaga.

Ponudnik Sanolabor, d.d. se je z vlogo z dne 21. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Meni, da vlagatelj neutemeljeno in vnaprej napoveduje, kaj bo sledilo sklenjeni pogodbi o oddaji naročila, primer, ki ga navaja vlagatelj in ki naj bi se zgodil pri drugem naročniku, pa je za konkretno javno naročilo brezpredmeten, saj naročnik nima podlage za ocenjevanje ponudb na podlagi primerov pri drugih naročnikih, razen posredno, preko referenc. Ponudnik še pojasni, da se v primeru, ki ga navaja vlagatelj, ni skliceval na nezmožnost dobave, prav tako ni šlo za bistveno spremembo pogodbe, sicer pa gre za pogodbeni odnos med ponudnikom in drugim naročnikom, ki je povsem zadovoljen s poslovanjem ponudnika. Ponudnik kot dokaz prilaga izjavo proizvajalca ponujenega blaga o njegovi zmožnosti proizvodnje in dobave za čas trajanja javnega naročila in tudi po tem. Ponudnik še izpostavi, da so po njegovem mnenju izpolnjeni elementi zlorabe pravice do pravnega varstva po drugem odstavku 21. člena ZPVPJN in predlaga Državni revizijski komisiji, da vlagatelja kaznuje.

Naročnik je dne 28. 9. 2012, pod št. JN-07-19-26/2012, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni podrobneje določil, kateri obstoječi standard bo štel kot ustreznega. Zaprosil je za mnenje pristojno agencijo, ki je pojasnila, da mora izjava ES o skladnosti vsebovati tudi navedbo uporabljenih harmoniziranih standardov, harmoniziran standard za sistem kakovosti na področju medicinskih pripomočkov pa je standard ISO 13485, ki bi moral kot tak biti naveden poleg ostalih uporabljenih standardov, kolikor obstajajo za specifični medicinski pripomoček, s katerimi proizvajalec dokazuje bistvene zahteve v skladu s Prilogo I direktive. Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da je EN455 standard za rokavice, ki dokazuje, da so rokavice v skladu z direktivo 93/42/EEC. Naročnik je ugotovil, da iz priložene tehnične dokumentacije ponudnika Proloco Medico, d.o.o. izhaja, da je blago certificirano po standardu ASTM D3578 in EN455. Naročnik pojasni, da je ponudnika zaprosil za dopolnitev ponudbe z ustrezno izjavo o skladnosti in navedbo podatkov na embalaži, kar je ponudnik tudi storil. Naročnik je prejete ponudbe pregledal, prav tako je preveril spletno stran proizvajalca in ugotovil, da ponudnik ni zavajal naročnika. V zvezi s ponudbo ponudnika Dentacon, d.o.o. naročnik pojasni, da ga je prav tako pozval na dopolnitev ponudbe, pri tem pa je že iz prejete dopolnitve vsaj enega ponudnika lahko preveril dejstva. Naročnik glede ponudbe ponudnika Sanolabor, d.d. izpostavlja, da ni zahteval referenčnih potrdil za pretekle dobave, zato ni preverjal napovedi vlagatelja, da navedeni ponudnik ne bo mogel izpolniti zahtev glede fiksnosti cen in dobavljivosti blaga. Od ponudnika je zahteval vzorec blaga, ki ga je ocenil kot ustreznega, kolikor bi v času dobave prišlo do težav, pa bo naročnik reševal reklamacije skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom in pogodbo.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 5. 10. 2012 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Izpostavlja, da med strankama ni sporno, da je standard EN455 standard, ki za rokavice dokazuje, da so v skladu z direktivo 93/42/EEC, kar potrjuje tudi mnenje pristojne agencije, sporno pa je vprašanje, ali ponujeno blago ponudnikov Proloco Medico, d.o.o. in Dentacon, d.o.o. sploh ima pridobljen certifikat za standard EN455, saj vlagatelj zatrjuje, da ga nima, naročnik pa v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni uspel dokazati nasprotnega. Edina navedba, da navedeni standard za ponujene rokavice obstaja, je navedba v slovenskem prevodu, ki pa ni uradna, saj je prevod opravil ponudnik sam. Vlagatelj poudarja, da naročniku ne očita, da bi bilo narobe, ker je upošteval slovenski prevod katalogov, temveč to, da slovenski prevod ne ustreza dejanskemu stanju, ki izhaja iz originala in da je ponudnik predrugačil slovenski prevod tako, da je oddal nekaj, kar original nima. Naročnik bi moral po mnenju vlagatelja v okviru dokaznega postopka v revizijskem postopku navedbe vlagatelja preveriti ter po možnosti pridobiti dodatna pojasnila ali izjave dobavitelja, ki bi ovrgle trditve vlagatelja, pa tega ni storil. Vlagatelj še izpostavlja, da je naročnik pozabil na njegovo trditev, da ponudnik Proloco Medico, d.o.o. niti v dopolnitvi ponudbe ni predložil dokumentacije, iz katere bi od dobavitelja oziroma izdelovalca rokavic izhajalo, da imajo ponujene rokavice izpolnjen standard EN455, temveč je priložil le splošni standard za medicinske pripomočke. Vlagatelj ob tem poudarja, da navedeni standard ni naveden niti na embalaži, pa bi v primeru, da bi ga blago imelo, zanesljivo bil, saj je proizvajalcem v velikem interesu, da vse standarde postavijo na vidno mesto na embalaži. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku Proloco Medico, d.o.o. dopustil dopolnitev ponudbe, kar ni dovoljeno (vlagatelj se je o tem seznanil šele s prejemom sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo). V zvezi s ponudnikom Sanolabor, d.d. vlagatelj kot dokaz prilaga še dokument takratnega naročnika, iz katerega izhaja, da je navedeni ponudnik resnično zamenjal ponujeno blago, pod pretvezo, da ponujenih rokavic ne more več dobavljati.

Vlagatelj je, po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo z dne 10. 10. 2012 predložil potrdilo o doplačilu takse v znesku 1.610,40 EUR.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene pri odločanju o zahtevku za revizijo vpogledala v prejeto spisovno dokumentacijo, ostale dokazne predloge je kot nepotrebne zavrnila. V zvezi s predlogom ponudnika Sanolabor, d.d., da se vlagatelja kaznuje na podlagi drugega odstavka 21. člena ZPVPJN, ker naj bi zlorabil pravico do pravnega varstva, Državna revizijska komisija ocenjuje, da razlogov, ki bi izrek denarne kazni utemeljevali, v konkretnem primeru ni najti.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v več sklopih, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti. Med strankama je nastal spor v tem, ali je naročnik pri odločitvi o tem, da v sklopu 9: "Rokavice pregledne, lateks, nesterilne" (v katerem je prejel 16 ponudb) sklene okvirni sporazum s ponudniki Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, Zgornje Jezersko, Dentacon, d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje in Sanolabor, d.d. Leskoškova 4, Ljubljana (in posledično temu javno naročilo za prvo pogodbeno obdobje odda najugodnejšemu ponudniku Proloco Medico, d.o.o.) ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj meni, da bi naročnik moral navedene ponudnike izločiti iz postopka javnega naročanja, s čimer bi vlagatelj dobil možnost, da naročnik (tudi) z njim sklene okvirni sporazum in da pridobi posamezno naročilo v prvem pogodbenem obdobju in v nadaljnjih obdobjih ponovnega odpiranja konkurence.

Vprašanje popolnosti ponudb in naročnikovega ravnanja z nepopolnimi ponudbami je treba v odprtem postopku, katerega namen je skleniti okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti, presojati ob upoštevanju 32. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Za namen sklenitve okvirnega sporazuma naročnik upošteva postopkovna pravila ZJN-2 za vse faze do oddaje naročil na podlagi tega sporazuma. Stranke okvirnega sporazuma so izbrane ob uporabi meril za izbor v skladu z 48. členom ZJN-2, naročnik pa mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril. Okvirni sporazum se lahko sklene tudi na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka. Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki, če je gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. Skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb, v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona, izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Naročnik je v obravnavanem primeru pravila za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor najugodnejšega ponudnika v posameznih obdobjih odpiranja konkurence določil v Navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodilo), v poglavju VI. Sklenitev okvirnega sporazuma in kupoprodajne pogodbe. Navedel je, da bo največ s tremi ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe popolne in ki bodo glede na merilo iz razpisne dokumentacije (najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop) najugodnejši, sklenil okvirni sporazum, za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2016. Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v štirih obdobjih, pri čemer bo v posameznem obdobju med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral najugodnejšega ponudnika za posamezne vrste blaga iz predmetnega naročila na podlagi merila najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop. Iz navedenega izhaja, da so morali ponudnik za to, da bi naročnik z njimi sklenil okvirni sporazum, predložiti ponudbe, katere naročnik oceni kot popolne in najugodnejše po merilu najnižja cena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je napačno ugotovil popolnost ponudb ponudnikov Proloco Medico, d.o.o. in Dentacon, d.o.o., ker ponudnika po mnenju vlagatelja s predloženo ponudbo nista dokazala, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve standarda EN455. Vlagatelj pri tem izhaja iz zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, da mora kakovost blaga ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga (10. člen vzorca okvirnega sporazuma " OBR-5 in 6. člen vzorca kupoprodajne pogodbe " OBR-5.1) in zatrjuje, da je ponudnik Proloco Medico, d.o.o. prevedel tehnične specifikacije za ponujeno blago tako, da je vanje vključil navedeni standard, čeprav ga osnovna tehnična dokumentacija (v angleškem jeziku) ne vključuje (vlagatelj ob tem opozarja na zavajajoče podatke) in da ponudnik niti v dopolnitvi ponudbe naročniku ni predložil dokumenta, ki bi dokazoval, da ima ponujeno blago navedeni standard. Glede ponudnika Dentacon, d.o.o. vlagatelj zatrjuje, da je prav tako za ponujeno blago navedel, da izpolnjuje standard EN455, čeprav to po prepričanju vlagatelja iz tehnične dokumentacije proizvajalca ne izhaja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da mora ponujeno blago v sklopu 9 (rokavice) poleg zahtevam (splošnega) standarda za sistem kakovosti na področju medicinskih pripomočkov ISO 13485 ustrezati tudi zahtevam standarda EN455, ki je poseben standard za rokavice in dokazuje, da so rokavice v skladu z Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih (spremenjena z Direktivo 2007/47/ES) oziroma v skladu z zahtevami iz Priloge I navedene direktive. Vendar pa je v zvezi s tem treba hkrati ugotoviti, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer izrecno navedel, da mora ponujeno blago v sklopu 9 ustrezati zahtevam standarda EN455 (kar med strankama prav tako ni sporno), oziroma da morajo ponudniki predložiti dokazilo (npr. tehnična dokumentacija, izjava proizvajalca, certifikat ipd.), ki bi to dokazovalo.

Pregled razpisne dokumentacije tako pokaže, da je naročnik v navodilu, v točki 2.13 Izločitev ponudb navedel, da bo izločil (tudi) ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 navodila. V točki 2.2 Popolnost ponudbe je naročnik navedel obvezne sestavne dele ponudbe, med njimi tudi izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodila (OBR-6) in deklaracijo o skladnosti, CE oznako za posamezne izdelke in certifikate, ki so natančno definirani v Specifikaciji zahtev naročnika s cenami. V točki 2.12 je naročnik v okviru Tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika, pod točko 15, zahteval, da imajo vse ponujene vrste blaga CE oznako, deklaracijo o skladnosti in veljavne certifikate, kot so opredeljeni v Specifikaciji zahtev naročnika s cenami. V dokumentu Specifikacija zahtev naročnika s cenami je naročnik uvodoma zapisal, da mora ponudnik pri oddaji razpisne dokumentacije (op. Državne revizijske komisije: verjetno je mišljena oddaja ponudbe) priložiti ES Izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42/EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka. V primeru, da gre za medicinski pripomoček, ki je razreda I in ima merilno funkcijo ali razreda I, ki mora biti sterilen ali razreda IIa ali IIb ali razreda III, mora biti ES izjavi o skladnosti medicinskega pripomočka priložen še Certifikat o skladnosti, ki ga je izdal ustrezen priglašeni organ, ponudnik pa mora navesti tudi štirimestno številko, ki je navedena na medicinskem pripomočku, skupaj z oznako CE in ki enoumno določa priglašeni organ.

Navedena vsebina razpisne dokumentacija potrjuje, da naročnik od ponudnikov ni zahteval, da morajo s predloženo ponudbo, z opisom s tehničnih specifikacij ponujenega blaga ali s kakšnim drugim dokazilom, dokazati, da ponujeno blago ustreza zahtevam standarda EN455, ampak je za vse medicinske pripomočke, ne glede na razred, zahteval predložitev ES izjave o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42/EEC, za določeno vrsto blago (glede na razvrstitev v razred) pa še predložitev certifikata o skladnosti in navedbo štirimestne številke in oznako CE. Vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da ponudnika Proloco Medico, d.o.o. in Dentacon, d.o.o nista priložila navedenih dokumentov (zahtevanih v Specifikaciji zahtev naročnika s cenami), ampak da s predloženimi tehničnimi specifikacijami ponujenega blaga nista dokazala, da ponujeno blago ustreza zahtevam standarda EN455, česar pa naročnik sploh ni zahteval.

Ne glede na navedeno Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo ponudnika Proloco Medico, d.o.o. (z dne 5. 4. 2012) ugotavlja, da je v ponudbi, v okviru dokumentov, ki so navajali tehnične specifikacije ponujenega blaga (predloženih v slovenskem jeziku), "Top Glove latex rokavice ne-pudrane" in "Top Glove Latex rokavice pudrane", pod rubriko "Standardi kvalitete", navajal: "V skladu s standardi ASTM D3578 in EN455, Izdelano v skladu z QSR (GMP) in ISO 9001:2008". Na podlagi navedenega bi veljalo zaključiti, da predložena dokumentacija potrjuje, da ponujene rokavice ustrezajo zahtevam standarda EN455. Vlagatelj tega tudi ne izpodbija, ampak se sklicuje na angleško verzijo tehničnih specifikacij proizvajalca, ki tega naj ne bi potrjevale.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim ugotavlja, da se vlagatelj sklicuje na dokumentacijo, predloženo v pojasnilu ponudnika Proloco Medico, d.o.o. z dne 18. 9. 2012, ki je bilo predloženo naročniku po sprejemu odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma, na podlagi poziva naročnika z dne 17. 9. 2012, ki je bilo očitno podano zaradi preverjanja navedb vlagatelja v njegovi zahtevi za spremembo odločitve o izbiri ponudnika z dne 13. 9. 2012. Navedena dokumentacija torej ne predstavlja dopolnitve ponudbe v smislu 78. člena ZJN-2, zaradi česar kot takšna ne sme biti merodajna za presojo popolnosti ponudbe. Ne glede na to gre ugotoviti, da dokumentacija, ki je bila predložena v okviru pojasnila z dne 18. 9. 2012, ne predstavlja izvirnika dokumentacije, predložene v ponudbi ponudnika Proloco Medico, d.o.o., ampak gre za dokument proizvajalca "Top Glove SDN. BHD., Product Specification, Powderfree On-Line Chlorinated Examination Glove (Smooth)", ki pa se, kot to poudarja tudi izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 21. 9. 2012, v točkah 2.1 "Dimensions" in 2.3 "Freedom from holes" sklicuje na standard EN455. Vlagateljevi očitki o tem, da iz te dokumentacije izhaja, da ponujeno blago ni certificirano po standardu EN455, zato ne držijo. Ob tem tudi ne gre prezreti vsebine dokumenta (izvleček iz spletne strani proizvajalca ponujenih rokavic), ki ga naročnik prilaga sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, saj tudi navedeni dokument z naslovom "Quality Assurance", ki navaja: "At Top Glove, we emphasize on stringent quality control procedures in line with ISO 9001 and strict compliance with ASTM and EN455 Standards.", potrjuje vsebino predložene dokumentacije v ponudbi ponudnika Proloco Medico, d.o.o. v delu, ki se nanaša na standard EN455.

Podobno dejansko stanje Državna revizijska komisija ugotavlja po vpogledu v ponudbo ponudnika Dentacon, d.o.o. z dne 4. 4. 2012, v kateri je ponudnik predložil tehnične specifikacije (v slovenske jeziku), "Latex medicinske rokavice brez pudra", v katerih je pod rubriko "Zagotavljanje kvalitete" navajal: "Pridobljeni standardi ASTM D3578 (05) in EN455 (part 1, part 2 in part 3), Proizvedeno po sledečih standardih: "QSR (GMP) in ISO 9001:2008 Quality Managament System." Ponudnik je v ponudbi priložil tudi dokumentacijo proizvajalca (v angleškem jeziku) "Top Glove, Latex Glove, Powdered & Powder-free", ki v okviru rubrike "Quality Standars" navaja: "Conforms to ASTM D3578 and EN455 Standards, Manufactured under QSR (GMP) and ISO 9001:2008 Quality Management System, Using FDA approved abrobable corn stratch, USP grade". Tudi v tem primeru ne držijo očitki vlagatelja, da iz dokumentacije proizvajalca v angleškem jeziku ne izhaja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve standarda EN455. Ponudnik Dentacon, d.o.o. je po sprejemu odločitve pozivu naročnika z dne 17. 9. 2012 sicer prav tako podal pojasnilo z dne 20. 9. 2012, v kateri pa je dodatno predložil le certifikate in pojasnil, da je v ponudbi priložil vse dokumente, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da iz ponudb ponudnikov Proloco Medico, d.o.o. in Dentacon, d.o.o. (predloženih tehničnih specifikacij v slovenskem in angleškem jeziku) ne izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam standarda EN455, zato je s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju kot neutemeljene zavrnila tudi revizijske očitke vlagatelja, v okviru katerih naročniku očita nezakonitost odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma s ponudnikom Sanolabor, d.d., ker meni, da ponudnik ponujenega blaga v sklopu 9 ne more ponujati po ponujeni ceni celo leto in zato ne izpolnjuje zahteve naročnika po fiksnosti cen in dobavljivosti blaga za celotno pogodbeno obdobje ter celoten čas trajanja okvirnega sporazuma. Vlagatelj kot dokaz navaja izkušnje, ki naj bi jih imel z navedenim ponudnikom drug naročnik v drugem postopku javnega naročanja, v katerem naj bi ponudnik ponujal iste rokavice istega proizvajalca v okviru istega cenovnega razreda, pri dobavi teh v prvem pogodbenem obdobju trajanja okvirnega sporazuma pa naj bi se skliceval na to, da ponujenega blaga na trgu ni več mogoče zagotoviti, zaradi česar je ponudil drugo blago, kar po mnenju vlagatelja predstavlja bistveno spremembo pogodbe. V zvezi z navedenim vlagatelj v vlogi z dne 5. 10. 2012 kot dokaz prilaga tudi pojasnilo takratnega naročnika z dne 28. 9. 2012.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi očitki vlagatelja izpostavlja, da ravnanja ponudnikov v drugih postopkih javnega naročanja ter izkušnje (istih ali drugih) naročnikov pri poslovanju s ponudniki v preteklih javnih naročilih ne morejo biti relevantne za presojo popolnosti ponudb v nadaljnjih (drugih) postopkih javnih naročil, razen kolikor naročnik v konkretnem postopku oddaje javnega naročila zahteva pozitivne izkušnje (reference) v preteklih istovrstnih poslih, pri čemer je usposobljenost ponudnikov treba preverjati le v vsebini in obsegu, kot ga naročnik določi vnaprej v razpisni dokumentaciji.

Kot to pojasni naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, se v konkretnem primeru ni odločil, da bo preverjal pretekle izkušnje (dobave blaga) ponudnikov, zato te ne morejo biti merodajne pri presoji popolnosti ponudbe ponudnika Sanolabor, d.d. in je treba iz tega razloga revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrniti, s tem povezane predlagane dokaze pa kot nepotrebne zavrniti. Se pa Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem v tem, da je treba naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji upoštevati, zato bo tudi v konkretnem primeru ponudnik, ki bo naročniku dobavljal blago, moral upoštevati zahteve naročnika glede fiksnosti in dovoljenih sprememb ponujene cene, ves čas trajanja pogodbe o oddaji naročila oziroma ves čas trajanja okvirnega sporazuma, vsa morebitna odstopanja pa bosta pogodbeni stranki reševali skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom in pogodbo o oddaji naročila ter pravili, ki veljajo za to fazo postopka javnega naročanja. Vlagateljeve očitke v tem delu je zato mogoče šteti tudi kot opozorilo naročniku pred morebitnimi nedopustnimi spremembami (posegi) v sklenjene pogodbe, kar pa, kot že navedeno, ne more biti predmet presoje popolnosti predložene ponudbe ponudnika Sanolabor, d.d.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati naročnikovih kršitev pri ugotavljanju popolnosti ponudb ponudnikov Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, Zgornje Jezersko, Dentacon, d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje in Sanolabor, d.d. Leskoškova 4, Ljubljana, in pri sprejemu odločitve, da sklene okvirni sporazum z navedenimi ponudniki. Zato je bilo treba zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrniti, saj je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku ugotovila, da naročnik, ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ne bi sprejel drugačne odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 23. 10. 2012


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, Zgornje Jezersko
- Dentacon, d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu
- v vednost: finančna služba, tu

Natisni stran