Na vsebino
EN

018-267/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

Številka: 018-267/2012-4
Datum sprejema: 19. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "IDZ, PGD in PZI rehabilitacije inundacije (MS0091) v km 4,230 in mejnega mostu čez Muro (MS0090) na G2-109/357 v km 4,450 pri Murskem Središču", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, Maribor in Gradis BP Maribor d.o.o., Lavričeva ulica 3, Maribor, ki ju zastopa odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj d.o.o., Linhartova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška Cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.10.2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 17.8.2012, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, ki je vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-26/2012/14, z dne 1.8.2012.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.555,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8.6.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6163/2012, objavil predmetno javno naročilo "IDZ, PGD in PZI rehabilitacije inundacije (MS0091) v km 4,230 in mejnega mostu čez Muro (MS0090) na G2-109/357 v km 4,450 pri Murskem Središču". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 1.8.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-26/2012/14, s katero je odločil, da bo javno naročilo oddal ponudniku ISB, Inženirsko statični biro d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.8.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj navaja, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika iz obrazca "Podatki o kadrovski zmogljivosti" za osebo P. G., ki bo kot odgovori projektant izvedel dela podizvajalca PRO-BIRO, Peter Gajšek, s.p. izhaja, da ima strokovno izobrazbo diplomiran inženir elektrotehnike. Glede na to, da je P. G. kot dipl. inž. el. usposobljen le za izvedbo projekta cestne razsvetljave z NN priključkom, ne more oz. ne sme izdelati načrt PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov, saj ni strokovno usposobljen. Na obrazcu "Podatki o kadrovski zmogljivosti" za osebo P.G. sicer ni navedeno, da bo kot odgovorni projektant prevzel tudi izdelavo PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov, kar pa po vlagateljevih navedbah pomeni, da PRO-BIRO, Peter Gajšek, s.p., ki je kot gospodarski subjekt prevzel tudi izdelavo PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov, za to strokovno področje ni zagotovil odgovorne osebe, ki bi izpolnjevala zahteve iz razpisne dokumentacije. Nadalje vlagatelj zatrjuje, da je za osebo P.G. izkazana samo referenca za izdelavo projekta cestne razsvetljave z NN priključkom na dolžini objekta 55,75 m- most čez reko Krko v Žužemberku, ni pa iz opisa navedenega referenčnega dela razvidno, da je P.G. izvedel istovrstni in po obsegu primerljiv posel za dela iz specifikacije naročila: izdelava PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov. Po vlagateljevih navedbah omenjeno podjetje PRO-BIRO, Peter Gajšek, s.p. prav tako ni izkazalo ustreznega referenčnega dela, iz katerega bi izhajalo, da je izvedlo istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot je izdelava PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov. Iz predloženih referenc je razvidno, da je izdelal projekt cestne razsvetljave z NN Priključkom na objektu dolžine 55,75 m most čez reko Krko v Žužemberku ter prestavitev in zaščito NN kablovoda - dolžina med oporniki 55,75 m na istem objektu, ni pa izdelal PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da so na obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivosti" za osebo M.K. navedena tri referenčna dela. Pri tem vlagatelj zatrjuje, da pri referenčnih delih pod št. 2 in 3 ne gre za istovrstni posel, kot je posel, ki ga ta subjekt prevzema po ponudbi, saj ne gre za izdelavo projekta za isti rang ceste. Projekti pri obeh navedenih referenčnih delih so bili izdelani za občinske ceste in ne za državno cesto, kot je primer predmetnega javnega naročila. Nadalje vlagatelj opozarja, da je obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivosti" za osebo B.M. pomanjkljivo izpolnjen in da naročnik izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi ponudbe v smislu odprave formalnih napak ter izpolnitve navedenega obrazca. V obrazcu niso navedene vrednosti referenčnih poslov za odgovornega projektanta, niti opis del s podatkom o dolžini objekta. Navedena referenca pa po vlagateljevih navedbah ne izkazuje niti istovrstnosti niti vrednosti opravljenih del, zaradi česar oseba B.M. ne izpolnjuje zahtev glede odgovorne osebe, ki jih določa razpisna dokumentacija. Glede referenčnega dela pod št. 1 (Krožno križišče Gaj v Mozirju, na reg. Cesti R1225) vlagatelj pojasnjuje, da je dne 17.8.2012 dobil po telefonu podatek, da je bila za to delo dne 22.3.2012 izdelana recenzija projekta na nivoju IDZ, ni pa bila izdelana, oz. uspešno zaključena projektna dokumentacija na nivoju PZI. Glede referenčnih del pod št. 2 (povezovalna cesta Ranca v Pesnici, v dolžini 2000 m) in 3 (Most čez Krko v Žužemberku) pa vlagatelj navaja, da je kljub pomanjkljivo izpolnjenem obrazcu, iz tega razvidno, da so bili projekti pri obeh navedenih referenčnih delih izdelani za drug rang ceste, in sicer za občinske, ne pa državne ceste. V nadaljevanju vlagatelj izpostavlja, da obrazec "Podatki o referenčnem delu" za gospodarski subjekt BM BIRO, Bojan Mavri, s.p. ni v celoti izpolnjen, saj v njem ni navedena vrednost posla, naročnik pa ni opravil poizvedbe glede omenjenega podatka, niti ni izbranega ponudnika pozval na dopolnitev. V zvezi z navedenim referenčnim delom je vlagatelj opravil poizvedbe in ugotovil, da projektna dokumentacija ni bila izdelana na nivoju PZI, kar bi se edino štelo kot istovrstni posel, ampak je bila 22.3.2012 uspešno recenzirana le projektna dokumentacija na nivoju IDZ. Prav tako sta po vlagateljevih navedbah pomanjkljivo izpolnjena oba obrazca "Podatki o referenčnem delu" za gospodarski subjekt Planum d.o.o., ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika. V njiju ni navedena vrednost celotnega referenčnega dela št. 1 Rekonstrukcija mostu čez Dravo v naselju Vuhred ter referenčnega dela št. 2 Izgradnja križišča "Prevent", na G1/4/Odsek 1285 Otiški vrh- Slovenj Gradec, kakor tudi ne vrednost deležev navedenega gospodarskega subjekta pri omenjenih referenčnih delih. Prav tako izbrani ponudnik ni izkazal, da je podizvajalec Planum d.o.o. v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno izvedel vsaj 70 % toliko vreden posel, kot je posel, ki ga prevzema po ponudbi. Poleg tega iz predloženih obrazcev za ta gospodarski subjekt ni razvidno, na kakšnem nivoju je bila z njegove strani izdelana projektna dokumentacija in ali referenčno delo zajema istovrstna dela, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Pri tem prav tako iz opisa referenčnega dela ni razvidno, da je podizvajalec Planum d.o.o. v okviru navedenih referenčnih del izdelal projekt cestne zapore, kar prav tako predstavlja delo, kot ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Enako vlagatelj zatrjuje glede družbe PRO-BIRO, Peter Gajšek, s.p., ki ne izkazuje referenc za prevzeta dela v ponudbi: PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu). Po vlagateljevih navedbah izkazuje referenco le za javno razsvetljavo in elektro vod, za meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo in vodovod, ki se nahajajo na obravnavanem območju, pa nima ustrezne reference. Iz navedenega po vlagateljevih navedbah izhaja, da omenjeni gospodarski subjekt v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila ni uspešno izvedel najmanj en istovrstni posel, kot je posel, ki ga prevzema v ponudbi.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-26/2012/14 904 z dne 1.8.2012 in mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je izrekel zoper vlagateljeve očitke z vlogo z dne 24.8.2012.

Naročnik je dne 31.8.2012 sprejel sklep, št. 43001-26/2012/23, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih navedb, da P.G. ne more in ne sme izdelati načrta PGD in PZI komunalnih vodov, ker ne izpolnjuje predpisane usposobljenosti, pojasnjuje, da predmetno javno naročilo predvideva izdelavo PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov le za en komunalni vod, ki je električni vod. Iz navedenega po naročnikovih navedbah sledi, da ima P.G. za izdelavo načrta PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov za predmetno javno naročilo ustrezno strokovno usposobljenost, ustrezen naziv tega področja in je za izdelavo take vrste projektov pooblaščen in pristojen. Poleg tega se je oseba P.G. izkazala z referenco za izdelavo projektne cestne razsvetljave z NN priključkom na dolžini objekta 55,75m " most čez reko Krko v Žužemberku, ki izkazuje istovrsten in po obsegu primerljiv posel izvedbe elektro voda za potrebe cestne razsvetljave. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi trditvami, da so reference, predložene za M.K. neustrezne, ker navedeni referenci ne predstavljata istovrstni posel, kot je posel, ki ga subjekt prevzema v ponudbi, saj ne gre za izdelavo projekta za isti rang ceste. Zakon o cestah po naročnikovih navedbah obravnava tako državne kot občinske ceste in pri tem oba tipa cest uvršča med javne ceste, iz česar sledi, da je premostitveni objekt na občinski cesti projektiran po enakih predpisih kot na državni cesti. Poleg tega so bile v razpisu za odgovornega vodjo del zahtevane reference po premostitvenem objektu z razpetino med krajevnimi oporniki najmanj 50 m, ki je namenjen za cestni promet, ni pa podana zahteva, da se mora premostitveni objekt nahajati na državni cesti. Glede na navedeno naročnik ocenjuje, da sta predloženi referenci za odgovornega projektanta M.K. ustrezni. Glede vlagateljevih navedb o pomanjkljivo izpolnjenem obrazcu za B.M., kjer ni navedena višina referenčnih poslov in opis del, s podatkom o dolžini objekta in da posledično referenčni posli ne izkazujejo istovrstnosti, niti ustrezne vrednosti del, naročnik pojasnjuje, da pri predloženi referenci "Krožno križišče Gaj v Mozirju, na reg. Cesti R1-225" sicer manjkajo določeni podatki (opis in vrednosti), kar pa se v tem primeru lahko šteje kot nebistvena formalna pomanjkljivost, ki je naročnik po zakonu ni dolžan odpravljati. Podatki o isti referenci so po naročnikovih navedbah navedeni tudi na obrazcu "Podatki o referenčnem delu", kjer sta navedena tako opis kot vrednost referenčnega dela, poleg tega je omenjeno delo naročniku tudi v celoti poznano. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi očitki, da je referenca "Krožno križišče Gaj v Mozirju, na reg. Cesti R1-225" neveljavna, ker projektna dokumentacija na nivoju PGD in PZI še ni izdelana. Projektna dokumentacija je po naročnikovih navedbah za omenjeno referenco izdelana na nivoju PGD in PZI, zato omenjena referenca v celoti ustreza razpisnim pogojem. Navedeno je po naročnikovih trditvah razvidno iz dopolnitev izbranega ponudnika, ki je predložil od naročnika potrjeno referenco. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeve očitke, da sta preostali referenci neustrezni (Povezovalna cesta Ranca v Pesnici, v dolžini 2000 m in most čez Krko v Žužemberku) in se sklicuje na Zakon o cestah. Oba projekta sta izdelana po enakih predpisih, kot so projekti državnih cest in predstavljata količinsko in dimenzijsko povsem primerljiva posla, zato obe referenci predstavljata istovrstna in po obsegu primerljiva posla. Glede vlagateljevih očitkov, da obrazec "Podatki o referenčnem delu" za gospodarski subjekt BM BIRO Bojan Mavri s.p. ni v celoti izpolnjen, saj v njem ni navedena vrednost posla, naročnik pojasnjuje, da mu je vrednost celotnega posla znana in zato ni nobene potrebe po njegovem dopolnjevanju, saj gre za nebistveno formalno pomanjkljivost. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi očitki, da izbrani ponudnik ni izkazal, da je podizvajalec Planum d.o.o. v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno izvedel vsaj 70 % toliko vreden posel kot je posel, ki ga prevzema po ponudbi. Naročnik navaja, da za ugotovitev istovrstnosti in ugotavljanje, če je bil referenčni posel vreden vsaj 70 % posla, ki ga prevzema v ponudbi, ni potreboval dodatnih pojasnil, saj mu je referenčni posel poznan. Ker pa je bil naročnik referenčnega posla Direkcija RS za ceste, naročnik potrjuje, da je Planum d.o.o. v navedenem projektu izdelal elaborat prometa v času gradnje na nivoju PZI, ki v celoti ustreza razpisnim pogojem. Naročnik se prav tako ne strinja z vlagateljevimi navedbami, da družba PRO-BIRO, Peter Gajšek, s.p. nima referenc za meteorno, fekalno kanalizacijo in vodovod in navaja, da je za predmetno javno naročilo predvidena le izdelava PGD in PZI prestavitev elektro komunalnega voda. Za preostale vode je predvideno, da ostanejo na enaki lokaciji, iz česar sledi, da prestavitev teh vodov ni potrebna in ni predvidena, posledično pa tudi ne izdelana PGD in PZI prestavitev meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in vodovoda. Ker se je omenjena družba izkazala z ustrezno referenco za
prestavitev elektro voda, ki obsega projekt cestne razsvetljave z NN priključkom na mostu čez reko Žužemberk je naročnik štel, da ima omenjena družba za izdelavo PGD in PZI prestavitve komunalnih vodov v celoti ustrezne reference. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 7.9.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10.9.2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi.

Državna revizijska komisija je na podlagi 37. člena ZPVPJN podaljšala rok za sprejem odločitve.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17.8.2012, naročnikov sklep z dne 31.8.2012, v naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 1.8.2012, vlagateljevo opredelitev do navedb naročnika z dne 10.9.2012. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merila in nato preveril, če je po merilih najugodnejša ponudba tudi popolna, medtem ko popolnost ostalih ponudb v nadaljevanju ni več preverjal. Kakor izhaja iz naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila z dne 1.8.2012, je naročnik glede ponudbe izbranega ponudnika podal oceno, da ta v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije, s čimer pa se vlagatelj na drugi strani ne strinja in trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj med drugim izpostavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje kadrovskih zahtev in da sodelujoči podizvajalec PRO-BIRO, Peter Gajšek s.p. ne razpolaga z zahtevanimi referencami za prevzeta dela v ponudbi. Da bi Državna revizijska komisija lahko presodila utemeljenost omenjenih trditev je najprej v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede kadrovskih zmogljivosti pod 3.1.4.2 točko razpisne dokumentacije določil: "Poleg odgovornega vodje projekta mora ponudnik za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila zagotoviti odgovorne osebe za izvedbo, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
" najmanj visoka strokovna izobrazba s področja, ki ga prevzema v ponudbi
Ř predpisana strokovna usposobljenost (strokovni izpit) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv) s področja, ki ga prevzema v ponudbi
Ř vpis v imeniku pristojne poklicne zbornice kot pooblaščena oseba
Ř v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi

["] Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi." Medtem ko glede zahtevanih referenc razpisna dokumentacija v 3.1.5 točki določa: "["] Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel kot je posel, ki ga prevzema v ponudbi.
dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV."

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve očitke glede referenc. Glede slednjih vlagatelj zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da bo izvedbo del PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste ter PZI cestne razsvetljave z NN priključkom prevzel podizvajalec PRO-BIRO PETER GAJŠEK s.p. Pri tem je med strankama nesporno, da je navedeni podizvajalec kot referenčni posel za izvedbo del PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika navedel "Most čez reko Krko v Žužemberku", s čimer je izbrani ponudnik izkazal referenco za javno razsvetljavo in elektro vod, ne pa tudi za meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Med strankama tako ostaja sporno, ali je bila v obravnavanem primeru referenca za meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod sploh zahtevana. Naročnik namreč trdi, da je bilo za predmetno javno naročilo predvidena le izdelava PGD in PZI prestavitve komunalnega voda, ne pa tudi prestavitev meteorne in fekalne kanalizacijo ter vodovoda.

Pri tem je potrebno najprej izpostaviti, da je namen in smisel izkazovanja referenc v tem, da ponudniki preko preteklih izkušenj dokažejo, da so sposobni izvesti zahtevano javno naročilo in da razpolagajo z ustrezno tehnično in kadrovsko sposobnostjo za izvedbo bodočega pravnega posla, zato naročniki praviloma zahtevajo izkazovanje takšnih referenčnih del, ki so po vsebini in obsegu enaka zahtevanim delom, ki so predmet javnega naročila. Pri tem gre poudariti, da v obravnavanem primeru ne gre za spor o samem referenčnem delu, temveč o njegovi vsebini, ki mora biti enaka predmetu obravnavanega javnega naročila. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz 4.1.4 razpisne dokumentacije izhaja naročnikova zahteva, da mora biti v ponudbi predložena naročnikova specifikacija naročila (projektna naloga, izpolnjen popis del s količinami, tehnične specifikacije, tehnični pogoji"), iz katere mora biti razvidna vsebina in obseg naročila. Vlagatelju gre pritrditi, da iz 10. točke naročnikovih podrobnih specifikacij ponudbe pod rubriko "OPIS DEL" izhaja "10. PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu)", kar tudi po oceni Državne revizijske komisije dokazuje nasprotno, kar trdi naročnik, in sicer da je za predmetno javno naročilo predviden le PGD in PZI prestavitev elektro komunalnega voda, ne pa tudi prestavitev in zaščita preostalih vodov, kakor to zatrjuje tudi vlagatelj. K slednjemu stališču Državne revizijske komisije pritrjuje tudi Projektna naloga, ki je upoštevaje 4.1.4. točko sestavni del ponudbene dokumentacije in v 7.5 točki določa, da bo moral ponudnik določit, potek obstoječih komunalnih vodov v območju objekta in rekonstrukcije trase ceste ter izdelati zbirno karto komunalnih vodov. V prečnem prerezu bo moral ponudnik predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oz. potrebne rezerve, kar dodatno dokazuje, da predmet obravnavanega javnega naročila ni samo prestavitev elektro komunalnega voda, kakor to trdi naročnik, ampak vseh komunalnih vodov. Še več, po ugotovitvah Državne revizijske komisije je v Projektni nalogi pod 7.6 točko predvideno tudi odvodnjavanje. Tako mora načrt mostu in ceste po razpisni dokumentaciji in projektni nalogi, ki je prav tako sestavni del ponudbene dokumentacije, obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste. Prav tako iz 8.6 Projektne naloge izhaja, da bo moral ponudnik, v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev komunalnih vodov, izdelati prestavitve, zaščite oz. novogradnje vseh prizadetih komunalnih vodov v območju obravnavane ureditve. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da v obravnavanem primeru naročnik v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno določil, da je predvidena zgolj izdelava PGD in PZI elektro komunalnega voda, ne pa tudi prestavitev preostalih komunalnih vodov. Naročnik ne more šele v predmetnem revizijskem postopku navesti, da prestavitev preostalih vodov ni potrebna, če iz Projektne naloge in razpisne dokumentacije izhaja povsem drugačno dejansko stanje. Naročnik je namreč v specifikacijah predvidel prestavitev komunalnih vodov in ne prestavitev elektro voda, kakor to trdi v revizijskem postopku, če pa je želel prestavitev le elektro voda, bi to moral po presoji Državne revizijske komisije v razpisni dokumentaciji jasno opredeliti, projektno nalogo, ki je prav tako del razpisne dokumentacije, pa ustrezno spremeniti. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je naročnik napačno ugotovil, da je omenjeni ponudnik izkazal zadovoljive reference za PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu), kakor je bilo to v razpisni dokumentaciji tudi zahtevano, kajti izbrani ponudnik razpolaga zgolj z referencami za PGD in PZI prestavitev in zaščito elektro voda, ne pa tudi z ostalimi zahtevanimi referencami, ki obsegajo PGD in PZI za prestavitev ostalih komunalnih vodov. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne ni izločil iz predmetnega javnega naročila.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da odpravi ugotovljene nepravilnosti in na podlagi ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb izbere najugodnejšo ponudbo.

Ker je vlagatelj z revizijskim zahtevkom želeno pravno varstvo že dosegel, Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljevih navedb ni več presojala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1.400,00 EUR, materialne stroške po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) v višini 20,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV in takso v višini 571,00 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV, takso za revizijski zahtevek stroške v višini 571,00 EUR, za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT " pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala posebej stroškov za zastopanje v predrevizijskem postopku, saj so ti že vključeni v stroške za revizijski zahtevek. Določba 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu namreč določa, da nagrada za revizijski postopek obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Višjo stroškovno zahtevo za odvetniško nagrado nad priznano višino je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da ti stroški niso bili potrebni.

Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.555,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 19.10.2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj d.o.o., Linhartova ulica 6, Maribor,
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška Cesta 19, Ljubljana,
- ISB, Inženirsko statični biro d.o.o., Glavni trg/17b, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran