Na vsebino
EN

018-304/2012 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-304/2012-6
Datum sprejema: 16. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "storitve oblikovanja za potrebe rektorata Univerze v Ljubljani za obdobje 3 let" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kofein Dizajn, razvoj vidnih sporočil, d. o. o., Beethovnova 9, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mrva, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 16. 10. 2012

odločila:

1. Vlagateljeva vloga "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 se v delu, ki jo je treba šteti za pravno sredstvo zoper poziv št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012, zavrže.

2. Zahtevek za revizijo se zavrže.

3. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 19. 6. 2012 sprejel "Sklep o začetku postopka" št. JN 4000-8-2012, s katerim je odločil, da bo izvedel javno naročilo za "storitve oblikovanja za potrebe rektorata Univerze v Ljubljani za obdobje 3 let" po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti, vrednost javnega naročila pa je ocenil na 140.000 eurov brez DDV.

Obvestilo o javnem naročilu je bilo 21. 6. 2012 objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6682/2012, 22. 6. 2012 pa še "obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku", pod št. objave JN6807/2012, s katerim je naročnik med drugim spremenil rok za predložitev ponudb. Naročnik je v obvestilu o javnem naročilu med drugim navedel, da je javno naročilo poimenoval "Storitve oblikovanja za potrebe rektorata UL za triletno obdobje" (točka II.1.1; tudi opis javnega naročila v točki II.1.5 in celotna količina ali obseg iz točke II.2.1 sta določena enako), da obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma (točka II.1.3) z več subjekti (prvi odstavek točke II.1.4) za trajanje 3 let (drugi odstavek točke II.1.4), ocenjena vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma pa je 140.000 eurov brez DDV (tretji odstavek točke II.1.4). Naročnik je tudi navedel, da javno naročilo ni razdeljeno na sklope (točka II.1.8), da bo trajalo 36 mesecev (točka II.3) in da izvaja odprti postopek (točka IV.1.1).

Naročnik je 3. 8. 2012 izvedel javno odpiranje ponudb ("Zapisnik o odpiranju ponudb" z dne 3. 8. 2012) in evidentiral prejem štirih ponudb. Eno izmed teh ponudb je predložil vlagatelj.

Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 4000-8/2012 z dne 28. 8. 2012 sodelujoče ponudnike obvestil, da bo sklenil okvirni sporazum s ponudniki Krog, d. o. o., Krakovski nasip 22, Ljubljana, Studio Zodiak, d. o. o., Rimska cesta 8, Ljubljana in Grey, d. o. o., Bravničarjeva 13, Ljubljana, za vlagateljevo ponudbo pa je napisal, da jo je izločil, ker je neprimerna in s tem nepopolna, saj vlagatelj "v svoji ponudbi ni izpolnil vseh postavk ponudbenega predračuna, prav tako pa iz njegove ponudbe ni bilo razvidno, da bi bila manjkajoča postavka ''koledar'' vključena kje drugje". V tem dokumentu je naročnik zapisal tudi "pravni pouk", vendar takse za predrevizijski in revizijski postopek (v nadaljevanju: taksa) ni določil v konkretnem znesku, ampak je napisal, da znaša "en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 9. 2012 in predlagal, "naj naročnik izpodbijano spremeni in ugotovi, da je eden izmed treh najugodnejših ponudnikov vlagatelj, podrejeno pa, naj izpodbijano odločitev razveljavi in razveljavi postopek javnega odločanja in opravi nov javni razpis", uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da naročnik "o izločitvi vloge vlagatelja sploh ni odločil v izreku, ampak o izločitvi ponudbe vlagatelja piše le v obrazložitvi", zatrjuje, da je predložil popolno ponudbo, kar je ugotovila naročnikova komisija ob odpiranju ponudb, da naročnik ni opredelil vseh potrebnih podatkov pri postavki koledar, zato za to postavko "ni opredelil cene", da "je koledar pripravljen oblikovati brezplačno" in da ponudnik Studio Zodiak, d. o. o., Rimska cesta 8, Ljubljana ni predložil dokazil o finančni sposobnosti. Vlagatelj "si pridržuje pravico ugovarjati tudi druge napake ponudb ostalih ponudnikov, glede na to, da je vlagatelj imel na voljo strogo omejen čas (pol ure) da pogleda v druge ponudbe, vlagateljev pooblaščenec pa te možnosti sploh ni imel, saj je zaradi službene zadržanosti na pregled ostalih ponudb prišel pol ure po pričetku pregleda ostalih ponudb ["]", navaja, kako je potekal vpogled v dokumentacijo, in zatrjuje, da "gre za šikaniranje naročnika in nezakonito oviranje vlagatelja pri uveljavljanju njegovih procesnih pravic". Vlagatelj je k zahtevku za revizijo predložil dokazilo o vplačilu takse v višini 378,48 eurov.

Naročnik je z dokumentom št. 4000-8/2012 z dne 25. 9. 2012 zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4000-8/2012 z dne 28. 9. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval del dokumentacije, na poziv Državne revizijske komisije št. 018-304/2012-2 z dne 1. 10. 2012 pa še del dokumentacije (kot prilogo dopisu št. 4000-8/2012 z dne 3. 10. 2012).

Državna revizijska komisija je s pozivom št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012 vlagatelja skladno s tretjim odstavkom 72. člena ZPVPJN pozvala na doplačilo takse. Ta poziv je bil vlagatelju vročen 8. 10. 2012 (razvidno iz podpisane povratnice).

Državna revizijska komisija je 12. 10. 2012 prejela vlogo "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012, ki jo je vlagatelj 11. 10. 2012 vložil priporočeno po pošti. Vlagatelj v tej vlogi navaja, da "je prepričan, da je odločitev" Državne revizijske komisije, da mora doplačati takso, "nezakonita in vlaga to pritožbo zaradi nepravilne uporabe materialnega prava oziroma kršitev pravil postopka", navaja posamezne argumente in predlaga, da Državna revizijska komisija "odločitev prekliče, (razveljavi, odpravi, ") in o tem obvesti vlagatelja".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da pravno sredstvo zoper poziv Državne revizijske komisije na doplačilo takse (vloga "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 v delu, ki jo je treba šteti za pritožbo oziroma pravno sredstvo zoper poziv št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012) v ZPVPJN ni določeno, zahtevek za revizijo pa ne izpolnjuje pogojev za sprejem v obravnavo, zato ju je zavrgla.

Vlagatelj z vlogo "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 izpodbija poziv št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012, s katerim ga je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala na doplačilo takse.

V prvi alinei tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN je določeno, da kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila plačal napačno višino takse, mora vlagatelja pozvati k doplačilu.

Ker iz tretjega in četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN glede na 15. člen ZPVPJN izhaja, da mora biti plačana ustrezna taksa že za meritorno obravnavo zahtevka za revizijo pred naročnikom, je Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj z vlogo "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 uveljavlja tudi, da je že pred naročnikom plačal ustrezno takso in da je to dokazal s tem, da je k zahtevku za revizijo predložil dokazilo o plačilu 378,48 eurov. Zato je Državna revizijska komisija štela, da ima vloga "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 naravo tako pravnega sredstva kot pojasnila.

Predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek so urejeni z ZPVPJN, pri čemer ta določa, da Državna revizijska komisija sprejme odločitve v obliki sklepa (tretji odstavek 18. člena, četrti odstavek 19. člena, tretji odstavek 20. člena v povezavi s prvim odstavkom 20. člena, tretji odstavek 31. člena, četrti odstavek 31. člena, prvi odstavek 37. člena v povezavi z 39. členom, drugi odstavek 54. člena, tretji odstavek 54. člena in prvi odstavek 55. člena). Za poziv za doplačilo takse ne prva alinea tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN ne katera druga določba ZPVPJN ne določajo, da ga mora Državna revizijska komisija sprejeti v obliki sklepa. To potrjuje 22. člen ZPVPJN, ki ločeno našteva pojme "pozivi za dopolnitev zahtevka za revizijo", "pozivi za izjasnitev" in "odločitve, ki jih naročnik in Državna revizijska komisija sprejmeta v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku". Iz 22. člena ZPVPJN je tako mogoče razbrati, da "poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo" ni "odločitev, ki jo Državna revizijska komisija sprejme v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku".

ZPVPJN ne določa pravnega sredstva zoper ravnanje Državne revizijske komisije, ko vlagatelja na podlagi tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN pozove na doplačilo takse, zato je Državna revizijska komisija vlogo "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 v delu, ki jo je treba šteti za pravno sredstvo zoper poziv št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012, zavrgla.

Na pravnorelevantne argumente za rešitev konkretne zadeve, ki jih vlagatelj navaja v vlogi "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 v delu, ki ga je Državna revizijska komisija štela za pojasnilo, je Državna revizijska komisija odgovorila pri obravnavi zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Drugo poglavje ZPVPJN, poimenovano "Skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", ne velja le za predrevizijski postopek, ki poteka pred naročnikom (prva alinea 2. člena ZPVPJN), temveč velja tudi za revizijski postopek, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo (druga alinea 2. člena ZPVPJN). Vanj je vključen tudi 15. člen, ki določa obvezne sestavine zahtevka za revizijo. Skladno z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN mora vlagatelj zahtevku za revizijo "priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena tega zakona".

V predrevizijskem postopku (tretje poglavje ZPVPJN, členi 24"29) naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali so izpolnjene procesne predpostavke (prvi odstavek 26. člena ZPVPJN), med drugim, ali "vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena" ZPVPJN, in torej, ali vsebuje potrdilo o plačilu takse, ki ga zahteva drugi odstavek 15. člena ZPVPJN. Kot izhaja iz tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, ima naročnik podlago za zavrženje zahtevka za revizijo ne le v primeru, če vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse, temveč tudi v primeru, če ni bila plačana ustrezna taksa. Vendar v primeru, če naročnik kljub pomanjkljivostim glede takse zahtevka za revizijo ne zavrže in o njem meritorno odloči po prvi alinei prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter se nato skladno s 30. členom ZPVPJN začne revizijski postopek, takšna naročnikova opustitev ne vpliva na odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Skladno s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN namreč tudi Državna revizijska komisija preveri, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo zahtevka za revizijo, pri čemer skladno z drugo alineo prvega odstavka 31. člena ZPVPJN preveri, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Kot je razvidno iz drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija sprejme zahtevek za revizijo v obravnavo pod pogojem izpolnjenih pogojev iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN in tudi v primeru, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN, če so obvezne sestavine razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila. Ker je Državna revizijska komisija štela, da zaradi predložitve dokazila k zahtevku za revizijo o plačilu takse v višini 378,48 eurov ni izpolnjen pogoj iz druge alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija ni mogla že sprejeti zahtevka za revizijo v obravnavo po drugem odstavku 31. člena ZPVPJN. Je pa Državna revizijska komisija upoštevala prvo alineo tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN, zato je izdala poziv št. 018-304/2012-2 z dne 1. 10. 2012 in vlagatelja pozvala na doplačilo takse v višini 1.301,52 eurov, in sicer v treh delovnih dneh po prejemu tega poziva. Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je rok za doplačilo takse iztekel 11. 10. 2012. Vlagatelj do poteka roka za doplačilo takse ni doplačal takse, temveč je vložil vlogo "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012.

Državna revizijska komisija je pri pozivanju vlagatelja na doplačilo takse upoštevala dejstvo, da naročnik v "pravnem pouku" dokumenta "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 4000-8/2012 z dne 28. 8. 2012 ni navedel konkretne višine takse, ki bi jo določil ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin primera (prim. prvi stavek tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN), temveč je zgolj prepisal tretjo alineo prvega odstavka 70. člena ZPVPJN. Zaradi opustitve naročnikove dolžnosti, ki izhaja iz druge alinee prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), je Državna revizijska komisija ocenila, da bi bilo neposredno zavrženje zahtevka za revizijo neupravičen ukrep. Neposredno zavrženje zahtevka za revizijo bi bilo upravičeno v primeru, če bi bil pravni pouk glede takse pravilen in v njem navedena konkretna višina takse, vlagatelj pa po tem pravnem pouku ne bi ravnal.

Vlagatelj v vlogi "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 navaja, kako je določil vrednost takse za konkretni postopek pravnega varstva, vendar je razvidno, da ni upošteval vseh relevantnih dejstev.

Naročnik izvaja odprti postopek, pri čemer bo sklenil okvirni sporazum (točka II.1.3 objave) z več subjekti (prvi odstavek točke II.1.4 objave) za trajanje 3 let (drugi odstavek točke II.1.4 objave). Z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 4000-8/2012 z dne 28. 8. 2012 je naročnik izbral stranke okvirnega sporazuma, in sicer tri ponudnike, ne pa le enega ponudnika. Vlagatelj sicer navaja, da je takso določil "na podlagi najboljše izbrane ponudbe" (iz te trditve izhaja, da je vlagatelj seznanjen s tem, da naročnik ni izbral le ene stranke okvirnega sporazuma), vendar ZPVPJN tega kriterija ne določa, ne določa pa niti npr. kriterija "povprečje vseh izbranih ponudb" ali pa "najmanj ugodna izbrana ponudba". Ni mogoče niti spregledati, da se okvirni sporazum ne sklepa za enoletno, temveč za triletno obdobje. Ker v dokumentu "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 4000-8/2012 z dne 28. 8. 2012 niso navedene vrednosti ponudb, je očitno, da se je vlagatelj oprl vsaj na zapisnik o odpiranju ponudb z dne 3. 8. 2012 in očitno od podatka 37.848 eurov z DDV, ki se nanaša na ponudnika Krog, d. o. o., Ljubljana, izračunal 378,48 eurov.

Zahtevek za revizijo se nanaša na vprašanje določitve strank okvirnega sporazuma (za čas treh let), zato je Državna revizijska komisija izhajala iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki določa takso za odločitve in ravnanja naročnika, ki niso vključeni v prvem odstavku 71. člena ZPVPJN. V primeru uporabe drugega odstavka 71. člena ZPVPJN se taksa odmeri od ocenjene vrednosti javnega naročila z vključenim DDV. Za okvirne sporazume je vrednost, ki jo je treba upoštevati, maksimalna ocenjena vrednost (brez DDV) vseh naročil, predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma (deveti odstavek 14. člena ZJN-2). Ocenjena vrednost konkretnega javnega naročila znaša 140.000 eurov brez DDV, ta podatek pa ni razviden le iz "Sklepa o začetku postopka" št. JN 4000-8-2012 z dne 19. 6. 2012, temveč tudi iz tretjega odstavka točke II.1.4 objave. Zato ni točna vlagateljeva navedba iz vloge "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012, da "v konkretnem primeru v razpisu ni bilo ocenjene vrednosti javnega naročila".

Vlagatelj v vlogi "Pritožba proti ''Pozivu za plačilo takse'' (dopis št. 018-304/2012-4, z dne 4.10.2012)" z dne 11. 10. 2012 navaja, da se taksa med postopkom ne more zviševati, vendar napačno enači določitev takse in plačilo takse. Pravila o določitvi takse so ves čas postopka pravnega varstva enaka (namreč prvi in drugi odstavek 71. člena ZPVPJN), ves čas postopka pravnega varstva pa so enaka tudi pravila glede ravnanja Državne revizijske komisije tako v primeru vlagateljevega prenizkega plačila takse (31. člen ZPVPJN in prva alinea tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN) kot tudi vlagateljevega preplačila takse (druga alinea tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN).

Vrednost 1.301,52 eurov predstavlja razliko med enim odstotkom od vrednosti 140.000 eurov, povečanim za 20 % zaradi DDV, in višino takse, ki jo je vlagatelj že vplačal.

Ker vlagatelj v postavljenem roku ni doplačal takse, čeprav ga je Državna revizijska komisija upoštevaje prvo alineo tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN s pozivom št. 018-304/2012-4 z dne 4. 10. 2012 pozvala, naj to stori, pri čemer ga je tudi opozorila, da bo v primeru opustitve vlagateljevega ravnanja zavrgla zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, da bi Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo sprejela v obravnavo po drugem odstavku 31. člena ZPVPJN, zato ga je (upoštevajoč tretji in četrti odstavek 31. člena ZPVPJN) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.

Povrnitev stroškov je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, ki pa je Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, ker je zahtevek za revizijo zavrgla, zato je vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 16. 10. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
" Odvetniška pisarna Mrva, d. o. o., Ilirska 17, 1000 Ljubljana,
" Krog, d. o. o., Krakovski nasip 22, 1000 Ljubljana,
" Studio Zodiak, d. o. o., Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana,
" Grey, d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran