Na vsebino
EN

018-294/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-294/2012-3
Datum sprejema: 16. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Kolesarska povezava "Termalna pot", odsek Tešanovci - Dobrovnik, od R2-442/1318 Martjanci - Dobrovnik, od km 6.290 - odseki med P1 in P53", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevku za revizijo (vloga z dne 29. 8. 2012) se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 43001-32/2012/19 1701 z dne 13. 8. 2012.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 3.989,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu dne 10. 5. 2012 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN4947/2012. Dne 13. 8. 2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-32/2012/19 1701, iz katerega je razvidno, da je naročilo dodelil ponudniku Nograd, d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, Lendava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 29. 8. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi moral naročnik ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Asfalti Ptuj, d.o.o., Ptuj, izločiti kot nepopolni. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita, da vsebuje referenco, ki ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je predložil referenco, ki se nanaša na obnovo lokalne ceste Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki, to pa po mnenju vlagatelja ni istovrsten posel. Kot istovrsten posel je mogoče šteti le tistega, ki izpolnjuje vsa dela na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del. Izbrani ponudnik pri referenčnem poslu ni izvedel elektro del, ki so posebna in pomembna postavka predmetnega naročila, navaja vlagatelj, in opozarja na naročnikovo ravnanje iz drugega postopka oddaje javnega naročila, v katerem je naročnik izločil ponudnika, ker istovrstna dela niso bila izvedena v primerljivih količinah. V predmetnem postopku pa elektro dela sploh niso bila izvedena, zatrjuje vlagatelj. Ker je izbrani ponudnik v referenčnem potrdilu navajal tudi izvedbo elektro del, bi moral naročnik tudi ugotoviti, da je predložil neresnično vsebino referenčnega obrazca. Naročnik je sicer zahteval potrditev reference, vendar jo je referenčni naročnik le splošno potrdil, ne da bi navedel vrsto in obseg del.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je tudi ponudba ponudnika Asfalti Ptuj, d.o.o., Ptuj, nepopolna, saj naj ta ponudnik ne bi imel plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev iz preteklih postopkov javnega naročanja.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 18. 9. 2012 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da predmetno javno naročilo zajema ureditev enostranske, dvosmerne kolesarske steze ob levi strani regionalne ceste v dolžini 1100 m " 53 profilov. Naročnik pojasnjuje predmet naročila in opisuje posamezne postavke, ki so predmet zahtevka za revizijo (ureditev cestne razsvetljave). Naročnik navaja, da je bila vrednost javnega naročila ocenjena na 252.450,00 EUR, elektromontažna dela pa predstavljajo približno 5 % vrednosti celotnega naročila, pri čemer večji del te postavke predstavlja nabava materiala. Izbrani ponudnik je v referenčnem potrdilu zapisal, da je izvajal preddela, zemeljska dela, prometno ureditev, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, izgradnjo mostu in elektriko, referenčni naročnik pa je potrdilo tudi potrdil. Naročnik navaja, da je predmet naročila izgradnja kolesarske poti. Kot je razvidno iz popisa del, gre v veliki večini za čista gradbena oz. cestna dela, ki obsegajo 95 % vseh del, delež elektromontažnih del pa je zanemarljiv. Naročnik poudarja, da elektromontažna dela ne predstavljajo postavke v rekapitulaciji del, zato jih tudi ni zahteval. V razpisni dokumentaciji je bilo določeno, da se za istovrstna dela štejejo tista dela iz specifikacije naročila, primeroma na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije ne izhaja, da morajo biti referenčna dela identična razpisanim oz. da morajo biti izkazane vse postavke, temveč je določeno le, da so dela istovrstna primeroma na nivoju postavk v rekapitulaciji del. Čeprav se očitane postavke imenujejo CR Osvetlitev, CR dovod in CR Bogojina, naročnik poudarja, da je pomembna predvsem vsebina referenčnega dela. Postavke iz rekapitulacije, na katere se sklicuje vlagatelj, poleg elektromontažnih vsebujejo še pripravljalna dela, zemeljska dela, rušitvena dela, asfalterska dela, zidarska dela in ostala dela. Naročnik se zato ne strinja z vlagateljem, da so elektromontažna dela postavka del v rekapitulaciji oz. da so tako pomembne narave, da bi jih ponudniki morali navajati kot referenčna dela. V zvezi s ponudbo ponudnika Asfalti Ptuj, d.o.o., Ptuj, naročnik navaja, da njegove ponudbe ni analiziral, zato se do teh navedb ne more opredeljevati.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 24. 9. 2012 odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 24. 9. 2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah in odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem revizijskem postopku je med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali referenca, ki jo je izbrani ponudnik predložil za izkazovanje tehnične usposobljenosti, izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Spor je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Izhodišče za določanje tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 1. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika.

Naročnik je zahteve v zvezi s predložitvijo referenc za izkazovanje tehnične usposobljenosti določil v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je zapisal:

"Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

Opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (primeroma na nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu ") o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali referenca izbranega ponudnika "Obnova LC 050040 Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki z izvedbo premostitvenega objekta na Črncu" izpolnjuje kriterij istovrstnosti. Vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik v okviru referenčnega posla ni izvedel elektromontažnih del, ki so del predmetnega naročila.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (prim. npr. njen sklep št. 018-204/2011), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Razumljivo je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oz. primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost del, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo, kadar je to potrebno.

V točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik istovrstnost definiral na način, da istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Naročnik je ob tem zahteval, da mora biti iz opisa referenčnega dela razvidno, da gre za istovrstna dela v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Glede na veliko število vseh postavk v popisu del se postavlja vprašanje, katere postavke iz popisa del morajo biti izkazane v referenčnem delu, da lahko govorimo o istovrstnosti. Nedvomno je treba pri istovrstnosti upoštevati najpomembnejše sklope posameznih del oz. tiste posamezne postavke, ki so specifične in za katere je mogoče objektivno utemeljiti, da so tako pomembne pri izvedbi predmetnega javnega naročila, da morajo biti izkazane tudi v referenčnem potrdilu. Razlago, da morajo biti iz referenčnega potrdila razvidne prav vse posamezne postavke iz opisa del, je namreč težko sprejeti, saj bi to pomenilo zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila. Zato je razumljivo, da točka 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe kot izhodišče za presojo istovrstnosti referenčnega dela primeroma določa posamezne postavke na nivoju rekapitulacije popisa del. Predmetno naročilo je namreč v popisu del razdeljeno na posamezne sklope, ki so razdeljeni na določene vrste del (preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, oprema cest, montažna dela, pripravljalna dela, tesarska dela itd.). Znotraj vsakega sklopa so posamezne vrste del naprej razčlenjene na številne konkretne postavke opravil z izmerjenimi količinami in enotami, na koncu sklopa pa je narejena še rekapitulacija, v kateri so navedene vse vrste del, ki jih je potrebno opraviti v posameznem sklopu. Sledeč določbi točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe je torej istovrstnost treba presojati na način, da mora biti iz referenčnega potrdila razvidno, da je ponudnik v okviru referenčnega posla izvajal tiste vrste primerljivih del, ki so navedena na nivoju rekapitulacije popisa del v posameznih sklopih, oz. da so dela, ki so navedena na nivoju rekapitulacije popisa del posameznega sklopa, hkrati tudi dela, ki jih je ponudnik dejansko in uspešno izvajal v referenčnem poslu.

Na podlagi navedenih izhodišč in ob upoštevanju revizijskih navedb je treba najprej odgovoriti na vprašanje, ali so bila elektromontažna dela navedena kot samostojna vrsta del na nivoju posameznih rekapitulacij in jih je zato mogoče šteti za pomembnejši del predmetnega javnega naročila. Če je odgovor na to vprašanje pozitiven, je treba v nadaljevanju odgovoriti tudi na vprašanje, ali je izbrani ponudnik v okviru referenčnega dela "Obnova LC 050040 Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki z izvedbo premostitvenega objekta na Črncu" izvajal primerljiva elektromontažna dela.

Kot je bilo že zapisano, je popis del razdeljen na posamezne sklope, ti pa so naprej razčlenjeni na posamezne vrste del, znotraj katerih so opisana konkretna dela s količinami in enotami. Med posameznimi sklopi so tudi osvetlitev, NN vod in javna razsvetljava, ki so na nivoju rekapitulacij razdeljeni na naslednje vrste del:

Osvetlitev:

- pripravljalna dela,
- zemeljska dela,
- elektromontažna dela,
- ostala dela.

NN vod:

- pripravljalna dela,
- rušitvena dela,
- zemeljska dela,
- zidarska dela,
- asfalterska dela,
- elektromontažna dela,
- ostala dela.

Javna razsvetljava:

- pripravljalna dela,
- zemeljska dela,
- elektromontažna dela,
- ostala dela.

Kot je razvidno, so v treh postavkah na nivoju rekapitulacije navedena tudi elektromontažna dela. Ta v vsaki posamezni postavki obsegajo različna dela, povezana z električnimi inštalacijami, kot npr. dobava in uvod NN kabla v zaščitno cev, uvod kabla v omarico, priključitev NN kabla na priključne sponke kandelabra, priključitev NN priključnega kabla v novo postavljeni krmilno razdelilni omari, meritve in napetostni preizkus, dobava in postavitev kandelabra, dobava in priključitev cestne svetilke, dobava in priključitev tipskih utripalnih luči, dobava in priključitev kompletne krmilno " razdelilne naprave, zagon in preizkus delovanja osvetlitve prehoda, priključitev NN kabla na prostozračno NNO, vključno s sponkami in zagotovitvijo breznapetostnega stanja s strani elektrodistributerja itd. Glede na navedeno ni mogoče slediti naročnikovim pojasnilom, da gre le za manj pomembna opravila oz. da je bistvena postavka v sklopu elektromontažnih del le nabava materiala. Ne glede na to, da elektromontažna dela vrednostno obsegajo le 5 % celotnega javnega naročila, v preostalem delu pa naj bi šlo za gradbena oz. cestna dela, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so elektromontažna dela postavka na nivoju rekapitulacije, zato bi jih bilo treba, sledeč točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, že iz tega razloga upoštevati pri presoji istovrstnosti reference. Poleg tega elektromontažna opravila niso nezahtevna postavka, saj gre za izvedbo električnih inštalacij, v okviru katerih je treba izvesti osvetlitev prehodov za kolesarje in prestavitev NN voda. Ne gre torej le za zanemarljivo dobavo elektro materiala, kot to prikazuje naročnik, temveč za izvedbo elektromontažnih del, ki zahtevajo posebno usposobljenost in posebna strokovna znanja na področju električnih inštalacij, navsezadnje tudi z vidika varnosti pri delu, zaradi česar se precej razlikujejo od gradbenih del, ki obsegajo večji del predmetnega naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bila elektromontažna dela v popisu del navedena kot samostojna vrsta del na nivoju posameznih rekapitulacij in da gre (v primerjavi z gradbenimi deli) za specifična strokovna opravila, ki terjajo posebna znanja izvajalca in posledično tudi ugotavljanje tehnične usposobljenosti za izvajanje teh del.

Glede na zapisano je treba v nadaljevanju v okviru presoje istovrstnosti referenc ugotoviti, ali je izbrani ponudnik z referenčnim poslom izkazal tehnično usposobljenost tudi v delu, ki se nanaša na elektromontažna dela. Kot je razvidno iz njegove ponudbe, je predložil obrazec "Podatki o referenčnem delu", v katerem je navedel referenco "Obnova LC 050040 Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki z izvedbo premostitvenega objekta na Črncu". V prostor, ki je bil predviden za opis referenčnega posla, je izbrani ponudnik vpisal naslednja opravila:

- preddela,
- zemeljska dela,
- prometna ureditev,
- voziščna konstrukcija,
- odvodnjavanje,
- izgradnja mostu,
- elektrika.

Izbrani ponudnik je torej v opisu referenčnega posla navedel, da je izvajal tudi opravila na področju elektrike oz. električnih inštalacij (na podlagi česar je mogoče sklepati, da je tudi on ocenil, da so elektromontažna dela postavka, ki mora biti izkazana za istovrstnost reference). Vendar pa iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj (popis del javnega naročila "Obnova lokalne ceste LC 050040 Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki z izvedbo premostitvenega objekta na Črncu"), izhaja, da referenčni posel ni vseboval nobenih del, ki bi bila povezana z električnimi inštalacijami, in, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, tudi ne del, ki bi bila povezana z dobavo elektromateriala. V zvezi s tem Državna revizijska komisija opozarja, da se izbrani ponudnik ni opredelil do revizijskih navedb (iz dokumentacije je razvidno, da mu je naročnik, skladno z določbami ZPVPJN, vročil kopijo zahtevka za revizijo). Tudi naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ne zatrjuje, da bi izbrani ponudnik pri referenčnem poslu izvajal tudi elektromontažna dela, temveč navaja, le, da je izbrani ponudnik predložil pravilno izpolnjen obrazec s podatki o referenčnem delu in da elektromontažna dela niso bila tako pomembna postavka, da bi vplivala na presojo istovrstnosti referenčnega posla. Državna revizijska komisija zato na podlagi predložene dokumentacije in ob upoštevanju navedb strank ugotavlja, da referenčni posel "Obnova lokalne ceste LC 050040 Odranci " Velika Polana na odseku Trnje " Žižki z izvedbo premostitvenega objekta na Črncu" ni vseboval elektromontažnih del. Ob tem je treba opozoriti, da je podajanje zavajajočih razlag pri informacijah, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, razlog za izločitev ponudbe iz postopka (točka d) šestega odstavka 42. člena ZJN-2), in da je podajanje neresničnih izjav ali dokazil v ponudbi v skladu s 4. točko prvega odstavka 109.a člena ZJN-2 prekršek.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da referenca, ki jo je predložil izbrani ponudnik, ne izpolnjuje zahteve istovrstnosti iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe, zato je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 v povezavi s 45. členom ZJN-2 in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ko je njegovo ponudbo ocenil kot popolno in jo izbral kot najugodnejšo. Državna revizijska komisija je zato, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 43001-32/2012/19 1701 z dne 13. 8. 2012.

Državna revizijska komisija ob tem ni obravnavala vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na popolnost ponudbe ponudnika Asfalti Ptuj, d.o.o., Ptuj. Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik ponudbe razvrstil glede na merila, zatem pa je za najugodnejšo med njimi, ponudbo izbranega ponudnika, ugotovil njeno popolnost ter jo izbral kot najugodnejšo. Pri ostalih ponudnikih naročnik torej ni ugotavljal popolnosti ponudb, kar je skladno z določilom drugega odstavka 41. člena ZJN-2. Ker naročnik ni ugotavljal popolnosti ponudbe ponudnika Asfalti Ptuj, d.o.o., Ptuj, tega tudi ni mogoče ugotavljati v predmetnem revizijskem postopku, saj bi to poseglo v pravico do pravnega varstva tega ponudnika. Poleg tega tudi z vidika 14. člena ZPVPJN za priznanje aktivne legitimacije zadostuje, da v primerih, ko naročnik ravna v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, vlagatelj zatrjuje le kršitve v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, ni mu pa treba izpodbijati popolnosti ostalih ponudb, ker le-ta sploh še ni bila ugotovljena. To velja tudi v primeru, če so ostale ponudbe glede na merila ugodnejše od njegove. Za ugoditev zahtevku za revizijo in razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila zadostuje, da ponudnik dokaže, da bi bil naročnik dolžan ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oz. da je ponudbo izbranega ponudnika neutemeljeno izbral kot najugodnejšo.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da iz referenčnega potrdila izbranega ponudnika ne izhaja izpolnjevanje zahteve istovrstnosti del, določene v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe.S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške v zvezi s plačilom revizijske takse ter stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 1.400,00 EUR za predrevizijski postopek in 1.400,00 EUR za revizijski postopek z 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku " nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek " stroške v višini 3.029,00 EUR,

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 3.989,00 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 16. 10. 2012predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
- Nograd, d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran