Na vsebino
EN

018-266/2012 Alpetour, Potovalna agencija, d.d.

Številka: 018-266/2012-8
Datum sprejema: 11. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "JN 2012/08 - Barve, laki in drug ličarski material" (v sklopu številka 1 " barve, laki) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CARSYSTEM, d. o. o., Savska loka 20B, Kranj, katerega zastopa odvetnik Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva ulica 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 10. 2012

odločila:

Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 31. 8. 2012 se ugodi na način, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) številka MG/2012-8-1, z dne 22. 8. 2012, vključno z njeno dodatno obrazložitvijo, kot izhaja iz dokumenta številka MG / 2012-8-1-a, z dne 22. 8. 2012, poimenovanega "Dodatna obrazložitev za sklope 1", ki je priloga (spremnega) dopisa številka 2012-08-6, z dne 22. 8. 2012.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 6. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Barve, laki in drug ličarski material", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi pa je bilo dne 9. 7. 2012 (pod številko objave JN7371/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Dne 22. 8. 2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka MG/2012-8-1 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 23. 8. 2012. Iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik javno naročilo v sklopu številka 1, poimenovanem "barve, laki" (v nadaljevanju: sklop številka 1), oddal ponudniku "Spekter d.o.o., Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec", čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 4. 9. 2012 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 31. 8. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik "predmetni predlog" sprejme v obravnavo, zahtevku za revizijo ugodi, v celoti razveljavi postopek javnega naročanja glede sklopa številka 1 in izvede ponovni postopek javnega naročanja.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) naročnik ni obrazložil in ne konkretiziral razlogov izločitve njegove ponudbe, ker izpodbijana odločitev nima razlogov, pa je arbitrarna in se je ne da preizkusiti. V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje tudi, da je njegova ponudba primerna in popolna, saj je kakovost ponujenih produktov v njegovi ponudbi enaka želeni, naročniku pa očita, da ga v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije in pisnimi zagotovili ni pozval k izvedbi demonstracijskih primerjalnih testov, ki bi to dokazali, oziroma mu izvedbe omenjenih demonstracijskih primerjalnih testov ni dopustil.

Naročnik je dne 6. 9. 2012 sprejel sklep številka MG / 2012-8-1-b (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je
" sklenil, da se postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 zadrži do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo,
" odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

V odločitvi o zahtevku za revizijo, ki jo je vlagatelj prejel dne 7. 9. 2012, naročnik zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni navedel konkretnih razlogov za izločitev vlagateljeve ponudbe, obenem pa dodaja, da je v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe "eksplicitno navedel". V nadaljevanju odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je vlagatelja v pozivu k dopolnitvi ponudbe le opozarjal na demonstracijske primerjalne teste, v kolikor bi vlagatelj poprej ponudbo dopolnil v skladu z zahtevami naročnika.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 2012-8-8, z dne 6. 9. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10. 9. 2012 in dne 11. 9. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 8. 9. 2012, poimenovano "PREDLOG ZA SKLIC RAZJASNJEVALNEGA SESTANKA in ODGOVOR NA NAVEDBE NAROČNIKA" (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in podaja predlog za sklic razjasnjevalnega sestanka.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom številka 018-266/2012-6 pozvala na doplačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek, dne 8. 10. 2012 pa je prejela vlagateljevo vlogo z dne 5. 10. 2012, poimenovano "Doplačilo takse", skupaj s prilogo, poimenovano "POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU".

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga "zoper odločitev o oddaji javnega naročila z dne 22.8.2012" ["] "za sklop št. 1", ["] "s katero je bila izločena vlagateljeva ponudba za sklop številka 1 kot neprimerna in nepopolna" (drugi odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo). V posledici navedenega in ob upoštevanju preostale vsebine zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo kot prvo zatrjuje, da v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) naročnik ni obrazložil in ne konkretiziral razlogov izločitve njegove ponudbe. Po zatrjevanju vlagatelja se v odločitvi o oddaji naročila naročnik sklicuje zgolj na točko 3.1.9 razpisne dokumentacije, konkretno pa ne navede, v katerem delu dopolnitve vlagateljeve ponudbe niso popolne oziroma v skladu z naročnikovimi zahtevami. Ker izpodbijana odločitev po prepričanju vlagatelja sploh nima razlogov, je arbitrarna in se je, kot zaključuje vlagatelj, ne da preizkusiti.

Vlagateljeve navedbe v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo je potrebno presojati z vidika 83. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila, pri čemer mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah mora obrazložitev odločitve vsebovati jasne in nedvoumne razloge naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila zakonita ali ne. Pri tem sicer ni nujno, da bi bila obrazložitev odločitve vseobsežna, torej takšna, da bi zajemala prav vse podrobnosti posameznih razlogov, ki so naročnika vodili pri sprejemu odločitve o oddaji naročila, vendar pa morajo biti v povezavi z odločitvijo jasno in nedvoumno navedena glavna pravna in dejanska dejstva.

Da je seznanitev ponudnikov z razlogi za zavrnitev njihovih ponudb in prednostmi izbrane ponudbe pomembna za učinkovito pravno varstvo, je razvidno tudi iz Direktive številka 2007/66/ES, z dne 11. 12. 2007, o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Direktiva številka 2007/66/ES). Že iz dela 6. in dela 7. uvodne izjave omenjene direktive izhaja, da bi bilo treba dati ponudnikom, ko se jim sporoči odločitev o oddaji naročila, ustrezne informacije, ki so bistvenega pomena pri zahtevanju učinkovitega revizijskega postopka. Te ustrezne informacije vključujejo še posebej povzetek ustreznih razlogov, kakor so določeni v členu 41 Direktive številka 2004/18/ES in v členu 49 Direktive številka 2004/17/ES. Prav tako iz člena 2a Direktive številka 2007/66/ES, ki je bil v Direktivo številka 89/665/EGS vstavljen na novo, izhaja, da sporočilo o odločitvi o oddaji naročila vsakemu (zadevnemu) ponudniku med drugim spremlja tudi povzetek ustreznih razlogov, navedenih v členu 41(2) Direktive številka 2004/18/ES, ob upoštevanju določb člena 41(3) te direktive, torej tudi povzetek razlogov za zavrnitev ponudbe (vsakega) neuspešnega ponudnika.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da mora vsak naročnik odločitev o oddaji naročila (kot eno najpomembnejših odločitev naročnika, sprejeto v postopku oddaje javnega naročila) obrazložiti ter navesti ugotovitve in razloge zanjo. Odločitev o oddaji naročila morajo spremljati ustrezne informacije ponudnikom (ugotovitve in razlogi zanjo), ki so bistvenega pomena pri uveljavljanju pravnega varstva, med drugim tudi povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev ponudb neuspešnih ponudnikov. Obrazložitev odločitve o oddaji naročila mora jasno in nedvoumno izražati razlogovanje naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila utemeljena ali ne. Ali je povzetek ustreznih razlogov (obrazložitev) v odločitvi o oddaji naročila zadosten, je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru posebej, in sicer glede na vse okoliščine primera.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in izvedla dokaz z vpogledom v "spisno dokumentacijo javnega naročila JN 2012/08".

Ob vpogledu v odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej (v smislu pravne relevantnosti za rešitev predmetne zadeve) v navezavi na vlagateljevo ponudbo zapisal:
"Ponudnik je pravočasno oddal svojo ponudbo.
Ponudnik je predložil vse dokumente, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Pri pregledu ponudbe je je naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi ponudbe (manjkajoča priloga št. 4 za enega zakonitega zastopnika). Ponudnik je svojo ponudbo pravočasno dopolnil.

Pri pregledu ponudbe za sklop 1 je naročnik nadalje pozval ponudnika k dopolnitvi v zvezi s ponujeno kakovostjo artiklov. Ponudnikove dopolnitve niso bile popolne oz. niso bile v skladu z zahtevami naročnika, zato se ponudba ponudnika Carsystem d.o.o. za sklop 1, v skladu s 3.1.9 točko razpisne dokumentacije, izloči kot neprimerna in nepopolna".

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik svoje odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni obrazložil na način, da bi v njej navedel razloge zanjo. Naročnik je namreč s tem, ko je v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) zapisal "[p]onudnikove dopolnitve niso bile popolne oz. niso bile v skladu z zahtevami naročnika", navedel zgolj posledico svojih ugotovitev, ne pa razlogov, ki so vzrokovali takšni posledici oziroma jo povzročili. Naročnik namreč v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni navedel razlogov, ki bi pojasnjevali, zakaj in v čem "[p]onudnikove dopolnitve niso bile popolne oz. niso bile v skladu z zahtevami naročnika". Omenjenega zaključka ne spreminja niti sklicevanje naročnika na dejstvo, da se vlagateljeva ponudba kot neprimerna in nepopolna izloči iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila "v skladu s 3.1.9 točko razpisne dokumentacije". V točki 3.1.9 Navodil za izdelavo ponudbe je namreč (v smislu pravne relevantnosti za rešitev predmetne zadeve) zapisano zgolj, da se ponudbo zavrne oziroma izloči iz nadaljnje obravnave kot nepopolno, če
" ponudnik ni predložil zahtevanih dokumentov, na podlagi katerih se predmetna ponudba vrednoti,
" ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila, ki so navedene v predračunih za posamezni sklop,
" se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.
Iz izpostavljene točke Navodil za izdelavo ponudbe izhaja zgolj (abstraktna) posledica naročnikovih ugotovitev in predvidena sankcija, ne pa (konkretni) razlogi, ki so vzrokovali takšni posledici oziroma jo povzročili. Naročnik namreč v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni navedel razlogov, ki bi pojasnjevali, v katerem segmentu oziroma glede katerih konkretnih vsebin posamezne postavke v sklopu številka 1 vlagatelj
" ni predložil zahtevanih dokumentov (na podlagi katerih se predmetna ponudba vrednoti),
" ni izpolnil pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila (ki so navedene v predračunu za sklop številka 1).

Obrazložitev odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) torej v konkretnem primeru ne vsebuje (jasnih in nedvoumnih) razlogov naročnika do te mere, da bi se vlagatelj lahko seznanil z utemeljitvijo odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), da bi lahko zaščitil svoje pravice in preveril, ali je odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) zakonita ali ne. V odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) niso navedena glavna pravna in dejanska dejstva v smislu ustreznih informacij vlagatelju, ki so bistvenega pomena pri uveljavljanju pravnega varstva (povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz (spremnega) dopisa številka 2012-08-6, z dne 22. 8. 2012, izhaja, da je naročnik v njegovi prilogi vlagatelju poslal odločitev o oddaji naročila, pa tudi dokument številka MG / 2012-8-1-a, z dne 22. 8. 2012, poimenovan "Dodatna obrazložitev za sklope 1" (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Ker
" je v omenjenem (spremnem) dopisu naročnik med drugim zapisal "Za sklop 1 vam pošiljam tudi dodatno obrazložitev za izločitev ponudbe",
" iz vročilnice izhaja vročitev pošte vlagatelju dne 23. 8. 2012,
" v odločitvi o zahtevku za revizijo (v prvem odstavku na drugi strani) naročnik ugotavlja, da "je dne 22.8.2012 odposlal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila" ["] "vključno z dodatno obrazložitvijo vlagatelju",
Državna revizijska komisija zaključuje, da je bila vlagatelju vročena tudi dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Ob vpogledu v dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej naročnik podal nekaj dodatnih informacij vlagatelju glede izločitve njegove ponudbe. Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) tako
" konkretiziral proizvajalca in postavke v predračunu sklopa številka 1, v katerih "ponujeni proizvajalec" ["] "ne ustreza zahtevani kvaliteti (navedenim želenim blagovnim znamkam)",
" pojasnil, da je vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe z navodilom, da na postavkah, omenjenih v prejšnji alinei, ponudi produkte, ki so izdelani pri želenih proizvajalcih (brez spremembe cene na enoto), ter dopolni predračun,
" pojasnil, da bi moral vlagatelj, v kolikor bi vztrajal, da je kakovost ponujenih produktov enaka želeni, predračun dopolniti z navedbo oznake produkta, ki ga ponuja ter za vsakega izmed teh produktov dokazati kakovost v primerjavi z želeno (na primer s tehničnimi listi),
" pojasnil, da je vlagatelj dopolnitve posredoval pravočasno, vendar pa te niso bile popolne, saj se je vlagatelj odločil za vztrajanje pri ponujeni kakovosti, kjer je v predračunu navedel oznako produkta, ki ga ponuja, ter priložil tehnične liste, vendar ni dokazal "kakovosti v primerjavi z želeno, kot je zahteval naročnik",
" v zaključku ponovil, da se vlagateljeva ponudba, predložena za sklop številka 1, v skladu s 3.1.9 točko razpisne dokumentacije izloči kot neprimerna in nepopolna, ker ni bila dopolnjena po zahtevah naročnika.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik svoje odločitve tudi v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni obrazložil na način, da bi v njej navedel razloge zanjo. Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) po obsegu sicer navedel nekaj podatkov, vendar pa tudi ob njenem upoštevanju iz odločitve o oddaji naročila niso razvidni razlogi zanjo. Naročnik je namreč s tem, ko je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1)
" konkretiziral proizvajalca in postavke v predračunu sklopa številka 1, v katerih "ponujeni proizvajalec" ["] "ne ustreza zahtevani kvaliteti (navedenim želenim blagovnim znamkam)",
" zapisal, da se je vlagatelj odločil za vztrajanje pri ponujeni kakovosti, vendar ni dokazal "kakovosti v primerjavi z želeno, kot je zahteval naročnik",
" zapisal, da se vlagateljeva ponudba, predložena za sklop številka 1, v skladu s 3.1.9 točko razpisne dokumentacije izloči kot neprimerna in nepopolna, ker ni bila dopolnjena po zahtevah naročnika,
navedel zgolj posledico svojih ugotovitev, ne pa razlogov, ki so vzrokovali takšni posledici oziroma jo povzročili. Naročnik namreč v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni navedel razlogov, ki bi pojasnjevali, zakaj in v čem "ponujeni proizvajalec" ["] "ne ustreza zahtevani kvaliteti (navedenim želenim blagovnim znamkam)", oziroma zakaj in v čem vlagatelj (z listinami, predloženimi v dopolnitvi ponudbe) ni dokazal "kakovosti v primerjavi z želeno, kot je zahteval naročnik". Omenjenega zaključka ne spreminja vsebina dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), predstavljena v drugi in tretji alinei prejšnjega odstavka obrazložitve tega sklepa, saj ta predstavlja zgolj povzetek dejstev (dejanskega stanja) v postopku dopolnjevanja vlagateljeve ponudbe, ne pa razlogov odločitve o oddaji naročila.

Prav tako omenjenega zaključka ne spreminja sklicevanje naročnika na dejstvo, da se vlagateljeva ponudba, predložena za sklop številka 1, v skladu s 3.1.9 točko razpisne dokumentacije izloči kot neprimerna in nepopolna, ker ni bila dopolnjena po zahtevah naročnika. Iz izpostavljene točke Navodil za izdelavo ponudbe namreč izhaja zgolj (abstraktna) posledica naročnikovih ugotovitev in predvidena sankcija, ne pa (konkretni) razlogi, ki so vzrokovali takšni posledici oziroma jo povzročili. Naročnik tako v odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1) ni navedel razlogov, ki bi pojasnjevali, v katerem segmentu oziroma glede katerih konkretnih vsebin posamezne postavke v sklopu številka 1 vlagatelj
" ni predložil zahtevanih dokumentov (na podlagi katerih se predmetna ponudba vrednoti),
" ni izpolnil pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev (po kvaliteti) iz specifikacije naročila (ki so navedene v predračunu za sklop številka 1).

Obrazložitev odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1) torej v konkretnem primeru, tudi ob upoštevanju njene dodatne obrazložitve, ne vsebuje (jasnih in nedvoumnih) razlogov naročnika do te mere, da bi se vlagatelj lahko seznanil z utemeljitvijo odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), da bi lahko zaščitil svoje pravice in preveril, ali je odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) zakonita ali ne. V odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1), upoštevaje njeno dodatno obrazložitev, niso navedena glavna pravna in dejanska dejstva v smislu ustreznih informacij vlagatelju, ki so bistvenega pomena pri uveljavljanju pravnega varstva (povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe). Naročnik je tako šele v odločitvi o zahtevku za revizijo (zlasti predzadnji odstavek na tretji strani), ne pa že v odločitvi o oddaji naročila oziroma njeni dodatni obrazložitvi, kot to od njega zahtevajo določbe ZJNVETPS, navedel, da je poiskal tri primerljive tehnične liste artiklov izbranega ponudnika in artiklov vlagatelja, jih primerjal "na postavkah 49, 54 in 59 iz sklopa 1", ugotovil "precejšnja odstopanja v času sušenja, debelini nanosa in pokrivnosti m2/liter)", v posledici pa "se je tudi na podlagi navedenega odločil, da kvaliteta ponujenih artiklov vlagatelja ni ustrezna".

Glede na vse doslej navedeno je smiselno pritrditi vlagatelju, ki v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje, da naročnik v svoji odločitvi (o oddaji naročila) ni konkretiziral razlogov izločitve njegove ponudbe, pa tudi, da naročnik ni navedel, v katerem delu dopolnitve vlagateljeve ponudbe niso popolne oziroma v skladu z naročnikovimi zahtevami (zaradi česar se je ne da preizkusiti). Vlagatelj je namreč na poziv naročnika na dopolnitev njegove ponudbe številka 2012/08-2, z dne 7. 8. 2012 (v kateri je naročnik zapisal, da proizvajalec na postavkah predračuna za sklop številka 1, ki so v pozivu opredeljeno navedene, ne ustreza zahtevani kvaliteti), sledil eni od dveh (alternativnih) možnosti, kateri mu je v pozivu na dopolnitev ponudbe podal naročnik, in naročniku kakovost ponujenih proizvodov (z namenom primerjave kakovosti, ki jo je kot želeno določil naročnik) dokazoval s tehničnimi listi ponujenih proizvodov. Vlagatelj je tehničnim listom ponujenih proizvodov v dopolnitvi ponudbe dodal tudi predračun za sklop številka 1, zaradi česar mu gre pritrditi v njegovem zatrjevanju (drugi odstavek na tretji strani zahtevka za revizijo), da bi moral naročnik "[s]kladno z načelom transparentnosti" ["] "navesti razloge in konkretizirati trditve, v katerem delu ponudnikove dopolnitve ne ustrezajo zahtevam naročnika objavljenim v razpisni dokumentaciji". Šele v primeru, ko bo vlagatelj s strani naročnika seznanjen z omenjenimi dejstvi (konkretnimi razlogi za izločitev njegove ponudbe), to je s podatki o tem, v katerih postavkah predračuna sklopa številka 1 in v katerih segmentih omenjenih postavk naj bi kakovost "ponujen[ega] proizvajal[ca]" ["] "ne ustreza[la] zahtevani kvaliteti (navedenim želenim blagovnim znamkam)", se bo namreč lahko (ustrezno) seznanil z utemeljitvijo odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), zaščitil svoje pravice in preveril, ali je odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) zakonita ali ne.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) uspel dokazati, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 83. člena ZJNVETPS (v povezavi s 14. in 15. členom ZJNVETPS) s tem, ko v svoji odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1), vključno z njeno dodatno obrazložitvijo, ni podal razlogov zanjo. Naročnik v svoji odločitvi o oddaji naročila (za sklop številka 1), vključno z njeno dodatno obrazložitvijo, namreč po posameznih postavkah ponudbenega predračuna sklopa številka 1 ni navedel razlogov, ki bi pojasnjevali, zakaj in v čem "[p]onudnikove dopolnitve niso bile popolne oz. niso bile v skladu z zahtevami naročnika", oziroma, zakaj in v čem "ponujeni proizvajalec" ["] "ne ustreza zahtevani kvaliteti (navedenim želenim blagovnim znamkam)". Z opisanim ravnanjem naročnik tudi ni zagotovil, da je ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, niti ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja. Naročnik je z opisanim ravnanjem prav tako onemogočil vlagatelju, da bi se seznanil z utemeljitvijo odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), da bi lahko zaščitil svoje pravice in preveril, ali je odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) zakonita ali ne.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 31. 8. 2012 ugodila na način, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila (za sklop številka 1) številka MG/2012-8-1, z dne 22. 8. 2012, vključno z njeno dodatno obrazložitvijo, kot izhaja iz dokumenta številka MG / 2012-8-1-a, z dne 22. 8. 2012, poimenovanega "Dodatna obrazložitev za sklope 1", ki je priloga (spremnega) dopisa številka 2012-08-6, z dne 22. 8. 2012.

V posledici Državna revizijska komisija neodvisno od vprašanja, ali je vlagatelj predlog za sklic razjasnjevalnega sestanka (v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) podal pravočasno (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), oziroma, ali ga je pripravil tako, kot to določa drugi odstavek 35. člena ZPVPJN, razjasnjevalnega sestanka ni sklicala. Državna revizijska komisija je namreč zaključila, da je na podlagi dokumentacije iz postopka javnega naročanja mogoče pravilno in popolno ugotoviti vsa pravnorelevantna dejstva, potrebna za odločitev v konkretni zadevi (v mejah zahtevka za revizijo), šele v primeru, ko bo odločitev naročnika za sklop številka 1 obrazložena v skladu z določbami ZJNVETPS, pa bo (v primeru morebitne vložitve novega zahtevka za revizijo in odločanja o njem v revizijskem postopku) lahko izvršila nadzor nad njeno vsebinsko zakonitostjo.

Ker je v konkretnem primeru potrebno obdržati v veljavi vsa ravnanja naročnika, za katera vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da so bila morebiti izvedena nezakonito, ponovno pa izvesti samo tista ravnanja naročnika, za katera je vlagatelj v zahtevku za revizijo dokazal, da jih je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izvedel nezakonito, je Državna revizijska komisija delno (in ne v celoti, kot to v zahtevku za revizijo predlaga vlagatelj) razveljavila postopek oddaje zadevnega javnega naročila za sklop številka 1. Nezakonito ravnanje naročnika je namreč v konkretnem primeru mogoče odpraviti že z delno razveljavitvijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila za sklop številka 1 in njegovo vrnitvijo v fazo (sprejema) odločitve o oddaji javnega naročila (8. točka 73. člena ZJNVETPS).

V povezavi s pravovarstvenim predlogom vlagatelja, v katerem ta predlaga, da se "izvede ponovni postopek javnega naročanja", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (po vsebini) postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici navedenega se Državna revizijska komisija do navedenega pravovarstvenega predloga ni opredeljevala.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju tudi ni odločala o preostalem delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba primerna in popolna, saj je kakovost ponujenih produktov v njegovi ponudbi enaka želeni, naročniku pa očita, da ga v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije in pisnimi zagotovili ni pozval k izvedbi demonstracijskih primerjalnih testov, ki bi to dokazali. Glede na dosedanje zaključke Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa, namreč obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu na vlagateljev položaj v postopku ne bi mogla v ničemer vplivati.

Z razveljavitvijo naročnikove odločitve o oddaji naročila (za sklop številka 1), vključno z njeno dodatno obrazložitvijo, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila za sklop številka 1 pri naročniku vrne v fazo (sprejema) odločitve o oddaji javnega naročila (8. točka 73. člena ZJNVETPS). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 (ob upoštevanju ugotovitev iz tega sklepa Državne revizijske komisije) skladno z določbami ZJNVETPS sprejme eno od odločitev, ki jih dopušča ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN podaja tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Ker je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo sprejel sklep, da se postopek oddaje zadevnega javnega naročila za sklop številka 1 zadrži do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo (naročnik je zadržal vse nadaljnje aktivnosti v omenjenem postopku oddaje javnega naročila), Državna revizijska komisija o predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, podanem na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN, ni odločala (drugi oziroma tretji odstavek 19. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 11. 10. 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
" odvetnik Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj
" SPEKTER, d. o. o., Ložnica pri Žalcu 52A, 3310 Žalec
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv - tu

Natisni stran