Na vsebino
EN

018-252/2012 Občina Straža

Številka: 018-252/2012-4
Datum sprejema: 8. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Strojno in elektroinštalacijska dela pri obnovi Zdravstvenega doma v Straži", v sklopu 1: "Strojnoinštalacijska dela", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SBS TIM Inženiring, d.o.o., Glonarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Nada Burić, Puharjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Straža, Ulica talcev 9, Straža (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.10.2012

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 2.8.2012 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Strojno in elektroinštalacijska dela pri obnovi Zdravstvenega doma v Straži", v sklopu 1: "Strojnoinštalacijska dela", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 43004-2/2012-165 z dne 23.7.2012.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.132,20 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8.5.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Strojno in elektroinštalacijska dela pri obnovi Zdravstvenega doma v Straži". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 6992/2012 z dne 28.6.2012.

Dne 23.7.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila" št. 43004-2/2012-165, iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 1: "Strojnoinštalacijska dela" odda ponudniku Pagras, d.o.o., Adamičeva ulica 2, Novo mesto. Iz dokumenta poleg tega izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo (oddano za 1. sklop javnega naročila), ki je bila sicer najugodnejša, izločil kot nepopolno. Ugotovil je namreč, da je vlagatelj predložil neustrezno Izjavo o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. V izjavi je namreč kot ponujena vrednost za javno naročilo navedena vrednost 92.000,00 EUR, kar je manj kot dejanska ponudbena vrednost, ki znaša 93.414,60 EUR. V skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije bi morala biti izjava predložena za znesek ponujene vrednosti, zato kot takšna ni ustrezna.

Vlagatelj je dne 27.7.2012 na naročnika naslovil zahtevo za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila.

Dne 2.8.2012 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe. V obrazložitvi zahtevka pojasnjuje, da je v ponudbi predložil vse potrebne dokumente in zavarovanja, pri tem pa je svojo ponudbeno vrednost (93.414,60 EUR) navedel v treh dokumentih (Ponudba s ponudbenim predračunom, Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter Pogodba o izvedbi strojno-/elektroinštalacijskih del pri obnovi zdravstvenega doma v Straži). Kot je razvidno iz izpodbijane odločitve, je tudi naročniku vlagateljeva ponudbena cena popolnoma jasna. Pri navedbi napačne ponudbene cene (92.000,00 EUR) v uvodnem delu Izjave o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku gre za lapsus, za očitno tipkarsko napako zavarovalniškega uslužbenca, ki je navedeno izjavo pisal. V omenjeni izjavi je v zavezujočem delu pravilno navedeno, da bo zavarovalnica vložniku brez zadržkov in skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji izdala brezpogojno in nepreklicno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti. Posledično navedba napačne ponudbene vrednosti ne spreminja niti dejansko ponujene vrednosti niti pogodbene vrednosti, tako pa tudi ne sporne višine zavarovanja. Tipkarska napaka se nahaja v nebistvenem delu izjave in ne spreminja višine ali trajanja zavarovanja. V Pogodbi, ki jo je vlagatelj izpolnil, podpisal, žigosal in predložil v ponudbi, je navedena ponudbena/pogodbena vrednost 93.414,60 EUR, namen zavarovalnice pa je bil izdati zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti. Naročnik je poleg tega določil, da mu mora ponudnik izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, tj. garancijo, na katero se nanaša izjava, pred plačilom zadržanega zneska v višini 10% od pogodbene vrednosti, sicer mu naročnik tega zneska ne bo izplačal. V tem smislu je sporna izjava tudi brezpredmetna, saj ima naročnik zagotovljeno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne glede na to, ali mu vlagatelj izroči garancijo ali ne. Vlagatelj izraža še mnenje, da je zaradi očitne napake v obravnavani izjavi njegova ponudba kvečjemu formalno nepopolna. Glede na navedeno vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe kršil določila lastne razpisne dokumentacije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je ZJN-2 kršil tudi s tem, ko vlagatelja do roka za vložitev revizijskega zahtevka ni pozval na zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj zato predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi. Podredno vlagatelj predlaga, da se razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 14.8.2012, s katerim je tega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da so morali ponudniki v svojih ponudbah predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ter finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V skladu s tem je moral ponudnik v ponudbi predložiti izjavo banke, da mu bo ta v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ter podpisan in žigosan vzorce bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Vlagatelj je predložil izjavo Zavarovalnice Triglav, d.d., v kateri je kot ponujena vrednost prijave na javni razpis navedena vrednost 92.000,00 EUR, kar je manj kot dejanska ponudbena vrednost 93.414,60 EUR. Naročnik je zato v odločitvi o oddaji naročila navedel, da bi morala biti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije izjava predložena za znesek ponujene vrednosti, zato kot taka ni ustrezna, vlagateljevo ponudbo pa je potrebno zavrniti. Naročnik dalje meni, da pri ugotovljeni pomanjkljivosti ne gre za formalno nepopolnost, katero je mogoče odpraviti s pojasnjevanjem ali predložitvijo ustreznega dokumenta. Pri napačni ponudbeni vrednosti gre namreč za vsebinsko napako, v primeru, če bi naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo ustrezne garancije, pa bi šlo za naknadno spreminjanje vsebine izjave, čemur institut iz 78. člena ZJN-2 ni namenjen. Tudi možnost pojasnjevanja, na katero se sklicuje vlagatelj, ne spremeni situacije, saj tudi pojasnilo o laspusu oz. očitni napaki uslužbenca zavarovalnice ne bi moglo spremeniti vsebine dokazila, tj. ponudbene vrednosti 92.000,00 EUR namesto 93.414,60 EUR. Naročnik je zato prepričan, da je z zavrnitvijo (izločitvijo) vlagateljeve ponudbe ravnal pravilno. Naročnik zavrača tudi revizijske navedbe, ki se nanašajo na očitano kršitev glede omogočitve vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je namreč vpogled organiziral tri dni pred potekom obdobja mirovanja, kot ga opredeljuje ZJN-2.

Vlagatelj je dne 21.8.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku.

Naročnik je v prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 27.8.2012, temu organu odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede naročnikove odločitve o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila, in sicer vezano na vprašanje zakonitosti naročnikove izločitve vlagateljeve ponudbe iz postopka. Naročnik je vlagateljevo ponudbo iz postopka izločil zaradi neustreznosti predložene izjave o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej (pod točko XI. Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila) med drugim postavil zahtevo, ki se nanaša na finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v naslednji vsebini:

"Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku ob primopredaji bančno garancijo v višini 10 % vrednosti končnih izvedenih del, veljavno še najmanj 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka.

Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancijo uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja garancije.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- izjavo banke, da mu bo le-ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi,
- podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi."

Naročnik je v okviru razpisne dokumentacije določil tudi obrazec "Vzorec izjave o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku", ki med drugim vsebuje tudi polje "ponujena vrednost".

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da znaša ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe 93.414,60 EUR. Navedeno dejstvo izhaja iz več dokumentov v ponudbi izbranega ponudnika, v dokumentu "Odločitev o oddaji naročila" z dne 23.7.2012 pa ga ugotavlja tudi naročnik. Med vlagateljem in naročnikom je ravno tako nesporno, da je vlagatelj v svoji ponudbi med drugim predložil Izjavo o izdaji garancije (za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku), ki jo dne 10.7.2012 izdala Zavarovalnica Triglav, d.d., iz katere izhaja napačna navedba "ponujene vrednosti" (vrednost 92.000,00 EUR). Med vlagateljem in naročnikom pa je spor glede pomena navedenega dejstva za presojo popolnosti vlagateljeve ponudbe.

Iz določil 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 izhaja, da je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre dejstvo zapisa napačne ponudbene cene v Izjavi o izdaji garancije (za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku) z dne 10.7.2012, ki jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, šteti za nebistveno formalno pomanjkljivost. Ugotoviti gre namreč, da sporni zapis ponudbene cene, ki je v obravnavani izjavi podan zgolj v kontekstu potrditve izdajatelja te izjave (Zavarovalnice Triglav, d.d.,), da je seznanjen z vlagateljevim sodelovanjem v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v ničemer ne vpliva (oz. naročnik takšnega vpliva ni izkazal niti ga zatrjeval) na v isti izjavi podano brezpogojno zavezo izdajatelja, da bo naročniku garancije (tj. vlagatelju) izdal garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti za javno naročilo (kot je bilo to v razpisni dokumentaciji zahtevano pod točko XI. Finančna zavarovanja). Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da zapis napačne ponudbene cene na obrazcu obravnavane izjave ne ustvarja nejasnosti glede ponudbene vrednosti vlagateljeve ponudbe, saj iz vseh ostalih dokumentov v tej nedvoumno izhaja, da je ponudbena vrednost ponudbe izbranega ponudnika dejansko 93.414,60 EUR. Med strankama je navedeno dejstvo, kot že obrazloženo, tudi sicer nesporno. Ob upoštevanju navedenega gre zaključiti, da obravnavana pomanjkljivost v ničemer ne vpliva na razvrstitev vlagateljeve ponudbe po merilih, njena odprava pa hkrati ni potrebna, saj ta na presojo popolnosti vlagateljeve ponudbe nima vpliva.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljeva ponudba iz razloga, ki ga v izpodbijani odločitvi o oddaji javnega naročila navaja naročnik, ni nepopolna, naročnikova odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe (in posledično odločitev o oddaji javnega naročila) pa je neskladna z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (naročnik je izločil ponudbo, katere nepopolnost ni izkazana). S tem povezane revizijske navedbe so utemeljene.
Državna revizijska komisija je v posledici zapisnega, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 2.8.2012 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Strojno in elektroinštalacijska dela pri obnovi Zdravstvenega doma v Straži", v sklopu 1: "Strojnoinštalacijska dela", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. 43004-2/2012-165 z dne 23.7.2012.

Ker je Državna revizijska komisija svojo odločitev o razveljavitvi izpodbijane odločitve o oddaji javnega naročila sprejela že na podlagi obravnavanih revizijskih navedb, v okviru revizijskega postopka ni obravnavala navedb, ki se nanašajo na zatrjevane kršitve naročnika pri omogočitvi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v predmetnem postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati, vlagatelj pa za njihovo obravnavo tako ne izkazuje pravnega interesa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev o zaključku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki jih dopušča ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer v višini vplačane takse (1.148,20 EUR), v višini 838,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahteve za revizijo, ter v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, ugodila tudi vlagateljevi zahtevi po povrnitvi potrebnih stroškov, nastalih s postopkom pravnega varstva.

Državna revizijska komisija vlagatelju, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN, določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za postopek pravnega varstva v višini 1.148,20 EUR,
- nagrado za postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznano nagrado za postopek, saj to ocenjuje kot primerno glede na vse okoliščine zadeve (13. člen ZOdvT).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.132,20 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 8.10.2012

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Straža, Ulica talcev 9, Straža,
- Odvetnica Nada Burić, Puharjeva 3, Ljubljana,
- Pagras, d.o.o., Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.

Natisni stran