Na vsebino
EN

018-271/2012 Občina Sežana

Številka: 018-271/2012-6
Datum sprejema: 2. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "rekonstrukcijo LC Šepulje"Dobravlje " odsek 3" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Godina, d. o. o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Kozina in CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 10. 2012

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 19. 6. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6608/2012) z dokumentom "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ponudnike obvestil, čigavo ponudbo je izbral.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 8. 2012 in predlagal njeno razveljavitev, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj zatrjuje, da:
" je naročnik kršil 79. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), temeljna načela in razpisno dokumentacijo, ker "je izbral ponudnika, ki sploh ni oddal ponudbe", saj ponudbe ni oddal ponudnik Adriaplan, d. o. o., Sežana samostojno, temveč v skupnem nastopu s partnerjema Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica,
" izbrani ponudnik v obrazcu št. 11 ni vpisal gradbenih delavcev (tj. VK, PK in NK), čeprav je to naročnik zahteval, brez teh delavcev pa gradbenih del ni mogoče izvesti, zato je tudi zavajajoča izjava o zagotavljanju optimalnega števila dnevno potrebnih delavcev,
" izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja, saj vodilni partner ni še nikoli izvajal zemeljskih del in voziščne konstrukcije, ni navedel nobenega gradbenega delavca in ima le enega zaposlenega,
" odstotki prevzetih del po partnerjih iz ponudbe izbranega ponudnika niso predstavljeni pravilno,
" izbrani ponudnik ni predvidel in določil, kateri izmed partnerjev bo izvedel preddela, odvodnjavanje in opremo cest,
" odgovorni vodja del nima ustreznih referenc, saj je referenco za "Ankaransko vpadnico" potrdila napačna oseba (nenaročnik posla), priglašeni odgovorni vodja del pa tudi ni izvajal referenčnih del za "Ankaransko vpadnico" in "hitro cesto Koper, Izola",
" izbrani ponudnik ni navedel opreme za asfaltiranje, ki je bistvena za izvedbo javnega naročila, zato tudi ne morejo biti pravilno sestavljene kalkulativne osnove,
" sporazum o skupnem nastopu ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije,
" izbrani ponudnik ni predložil potrdil za vse odprte transakcijske račune, naročnik pa očitno ni preveril izpolnjevanja pogoja, da ponudnik nima blokiranih računov zaradi neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni.

Skupni ponudniki Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica so se po pooblaščencu " odvetniški družbi z vlogo z dne 20. 8. 2012 izjavili o zahtevku za revizijo ter predlagali njegovo zavrnitev in zavrnitev vlagateljeve stroškovne zahteve, zahtevali pa so povrnitev svojih stroškov. V svoji vlogi skupni ponudniki opozarjajo, da je vlagatelj razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila predlagal le naročniku, ne pa tudi Državni revizijski komisiji, zato menijo, da Državna revizijska komisija nima podlage, da bi o odločala o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, v njenem nadaljevanju pa se opredeljujejo do posameznih očitkov.

Naročnik je s sklepom št. 351-123/2011 z dne 3. 9. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil, vlagatelju pa je naložil povračilo stroškov, ki so jih v vlogi z dne 20. 8. 2012 priglasili skupni ponudniki Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica. Naročnik zavrača vlagateljeve očitke in navaja, da je izbral popolno ponudbo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 351-153/2011 z dne 7. 9. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 7. 9. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in zavrnil naročnikove argumente.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 20. 8. 2012 (str. 4) neutemeljeno meni, da Državna revizijska komisija nima podlage za odločanje o zahtevku za revizijo, ker vlagatelj ni postavil kasatoričnega predloga tudi Državni revizijski komisiji, pač pa ga je postavil le naročniku. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima kasatorične pristojnosti že na podlagi ZPVPJN (druga alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), po sili zakona (gl. prvi odstavek 29. člena ZPVPJN in 30. člen ZPVPJN) pa se postopek pravnega varstva začne pred Državno revizijsko komisijo, če naročnik zahtevek za revizijo zavrne. Državna revizijska komisija dodaja, da je tudi nepomembno, da vlagatelj ni Državni revizijski komisiji izrecno predlagal kasatoričnega ravnanja in je pomembno kvečjemu to, da je vlagatelj predlagal, da se v postopku pravnega varstva kasatorično ravna, ne pa to, kdo naj tako ravna.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o javnem naročilu, razpisno dokumentacijo, zapisnik o odpiranju ponudb št. 351-153/2011 z dne 17. 7. 2012, ponudbo skupnih ponudnikov Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica in dokument "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ter v priloge k vlogi z dne 20. 8. 2012 in potrdili z dne 17. 8. 2012. Državna revizijska komisija je zavrnila predlog za vpogled v evidenco BIZI ali GVIN za družbo Adriaplan, d. o. o., Sežana, saj izvedba tega dokaza ni potrebna za rešitev zadeve. Državna revizijska komisija prav tako ni zaslišala predlagane priče in niti ni poizvedovala pri Mestni občini Koper in družbi DARS, d. d., Celje, kot je predlagal vlagatelj, saj je na podlagi drugih dokazov ocenila, da je dejansko stanje, relevantno za rešitev zadeve, zadostno razjasnjeno. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija tudi ni ugotavljala, ali naročnik in izbrani ponudnik upravičeno opozarjata na nesubstanciranost teh vlagateljevih dokaznih predlogov. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2 pri izdaji dokumenta "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 in izbiri ponudbe, ki ni vlagateljeva ponudba.

Državna revizijska komisija je vpogledala v zapisnik o odpiranju ponudb št. 351-153/2011 z dne 17. 7. 2012 in ugotovila, da je naročnik navedel, da je prejel tri pravočasne ponudbe (ki jih je evidentiral kot 1. J. V. Hip plus, d. o. o., Vače, 2. Godina, d. o. o., Kozina in 3. Adriaplan, d. o. o., Sežana), eno pravočasno dopolnitev ponudbe (ki jo je evidentiral kot Godina, d. o. o., Kozina) in eno nepravočasno ponudbo (ki jo je evidentiral kot Edilfognature SpA, Gradišče ob Soči, Italija). Naročnik nepravočasne ponudbe ni odprl.

Iz obrazca št. 1 v ponudbi, ki jo je naročnik v zapisniku o odpiranju ponudb št. 351-153/2011 z dne 17. 7. 2012 evidentiral kot ponudbo ponudnika Adriaplan, d. o. o., Sežana, izhaja, da družba Adriaplan, d. o. o., Sežana nastopa s partnerjema Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica, ne pa kot samostojni ponudnik.

Naročnik je "na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku "Rekonstrukcija LC Šepulje " Dobravlje " odsek 3",ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. 6 2012, pod številko: JN6608/2012, prejetih ponudb, pregleda in ocene prejetih ponudb" z dokumentom "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ponudnike obvestil o svoji odločitvi, katero ponudbo izbere kot najugodnejšo. Čeprav je naročnik dokument "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 pripravil tako, da je sestavljen iz uvoda, izreka, obrazložitve in pravnega pouka, pa zaradi tega ni postal upravni akt oziroma akt oblasti, temveč to obvestilo ostaja akt poslovanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je že npr. v sklepu št. I Up 339/99 z dne 14. 10. 1999 odločilo, da oddaja javnega naročila ni upravni akt, temveč akt poslovanja, kar je razvidno tudi že npr. iz odločbe št. U-I-169/00-33 z dne 14. 11. 2002, točka 10, kjer se je Ustavno sodišče Republike Slovenije sklicevalo na stališče, da kljub temu da lahko pri javnih naročilih nastopajo kot pogodbene stranke tudi država in njeni organi, ne gre za izvajanje oblastne funkcije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v "izrek" dokumenta "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 sicer zapisal, da je kot najugodnejšo sprejel ponudbo ponudnika Adriaplan, d. o. o., Sežana in da v "izrek" ni zapisal še obeh partnerjev ponudnika Adriaplan, d. o. o., Sežana, vendar zaradi tega dokument "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ne sporoča, da "je kot najugodnejšo izbral ponudbo, ki sploh ni bila oddana oz. je oddal naročilo ponudniku brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja" (str. 3 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija namreč poudarja, da iz "obrazložitve" izhaja, da ponudba družbe Adriaplan, d. o. o., Sežana predstavlja ponudbo, ki jo je ta predložila s partnerjema Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica.

Ker obvestilo, s katerim naročnik obvesti ponudnike o odločitvi o oddaji javnega naročila, ni upravni akt oziroma akt oblasti, 79. člen ZJN-2 (kot sicer ne kateri drug člen ZJN-2) pa ne določa oblike (forme) obvestila (in torej ne določa delitve na izrek in obrazložitev), temveč določa, katere podatke mora vsebovati (torej določa vsebino), "izrek" dokumenta "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila" št. 351-153/2011 z dne 27. 7. 2012 ob upoštevanju "obrazložitve" zadostno jasno (kot to zahteva načelo transparentnost javnega naročanja v 8. členu ZJN-2) sporoča, da je naročnik v sedanjem postopku izbral ponudbo, ki je bila oddana, ta ponudba pa je ponudba skupnih ponudnikov Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve očitke v zvezi s tem, da je naročnik izbral neoddano ponudbo ponudnika Adriaplan, d. o. o., Sežana, ne pa oddane ponudbe skupnih ponudnikov Adriaplan, d. o. o., Sežana, Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljeve očitke, da naročnik ni izbral popolne ponudbe.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Do ugotovitve, da je ponudba formalno nepopolna, lahko naročnik pride sam ali na predlog gospodarskega subjekta (prvi odstavek 78. člena ZJN-2).

Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Ponudba je med drugim nepravilna, če ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa (44. člen ZJN-2) ter tehnične (45. člen ZJN-2) in poklicne sposobnosti (43. člen ZJN-2).

Vlagatelj izpostavlja, da izbrani ponudnik v obrazec št. 11 "ni vpisal VK, PK in NK, čeprav je njihov vpis obvezen (kar je kot pogoj določil naročnik), tudi sicer pa brez vseh teh kadrov predmeta naročila, kar je splošno znano dejstvo, ni mogoče izvesti", da "ponudnik brez gradbenih delavcev gradbenih del ne more izvajati", "izjava brez gradbenih delavcev" pa "je vsekakor zavajajoča" (str. 5 zahtevka za revizijo). S temi argumenti vlagatelj torej izpostavlja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovske sposobnosti.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o javnem naročilu, pri čemer je v točki III.2.3 Tehnična sposobnost v zvezi s kadrovsko sposobnostjo zasledila, da je naročnik določil le:
"Odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodja del morajo izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO. Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja gradnje gradbenih inženirskih objektov " po klasifikaciji CC-SI objekti s šifro 21110 " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste in objekti s šifro 21120 " lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (pri objektih s šifro 21120 se upoštevajo le reference, ki se nanašajo na gradnjo lokalnih cest) pri katerem je vrednost vsakega referenčnega dela znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV."

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, pri čemer je ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe oblikoval 7. točko Sposobnost ponudnika (str. 10"18 razpisne dokumentacije) in pod naslovom "Kadrovska sposobnost" kot "pogoj 17" (str. 17 razpisne dokumentacije) določil:
"Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.
Odgovorni vodja del in odgovorni vodje posameznih del, ki jih imenuje ponudnik, morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 " uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve).
Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja gradnje gradbenih inženirskih objektov " po klasifikaciji CC-SI objekti s šifro 21110 " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste in objekti s šifro 21120 " lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (pri objektih s šifro 21120 se upoštevajo le reference, ki se nanašajo na gradnjo lokalnih cest) pri katerem je vrednost vsakega referenčnega dela znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV.
DOKAZILO:
- Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 " Podatki o tehničnem osebju."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da ne iz obvestila o javnem naročilu (točka III.2.3 Tehnična sposobnost) ne iz razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, naslov "Kadrovska sposobnost", "pogoj 17") ni razvidno, da bi naročnik določil minimalno število vseh potrebnih kadrov za izvedbo javnega naročila ali njihovo izobrazbo oziroma kvalifikacijo. Naročnik je v obvestilu o javnem naročilu določil le nekatere zahteve za odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega vodjo del, v razpisni dokumentaciji pa za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del. Izhajajoč iz dejstva, da je naročnik v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji konkretneje določil zahteve le za nekatere kadre (skupaj so to trije kadri), je mogoče zaključiti, da je naročnik kot obvezne določil le te tri kadre (tj. odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del in odgovorni vodja gradbišča). Za dokazovanje kadrovske sposobnosti so morali ponudniki predložiti izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec št. 11.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec št. 11. V njem je naročnik predvidel posamezne izjave in tabele za vpis podatkov, pri čemer število tabel in njihovo poimenovanje kaže na to, da niso namenjene vpisu podatkov samo za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo posameznih del in odgovornega vodjo gradbišča, saj je naročnik npr. določil še tabeli za vpis podatkov za "vodjo kontrole kakovosti del pri ponudniku" in "odgovorno osebo za varstvo pri delu na grabišču pri ponudniku". Naročnik je v obrazcu št. 11 določil še tabelo, ki sledi besedilu "Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila*:". Naročnik je kot opombo (označeno kot "*") določil: "vpisati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, administrativno osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK " vpis je obvezen);".

Ponudniki so morali v obrazcu št. 11 potrditi naslednje izjave:
"Odgovorna oseba ponudnika, _, izjavljam, da (ime in priimek odgovorne osebe) zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:
- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih."

Kot je Državna revizijska komisija navedla že npr. v zadevi št. 018-269/2011, naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 71. člena ZJN-2). Zato bi razlaga razpisne dokumentacije, ki bi po poteku roka za predložitev ponudb dajala nov ali drugačen pomen obstoječim določbam razpisne dokumentacije, in bi jo naročnik skušal uveljaviti, pomenila kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, pa tudi osmega odstavka 41. člena ZJN-2. Zahtev, ki niso bile vnaprej znane, ker niso bile določene, naročnik pri preverjanju ponudb ne more upoštevati kot izločitveni razlog. Državna revizijska komisija dodaja, da je npr. v zadevi št. 018-341/2011 navedla, da nejasne razpisne dokumentacije ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnika, ki je zahtevo iz razpisne dokumentacije izpolnil v mejah, ki jo razlaga take določbe razpisne dokumentacije še dopušča.

Vlagatelj se sklicuje na besedilo opombe "vpis je obvezen" in zatrjuje, da ta določa, da je treba v tabelo vpisati tudi "VK, PK, NK".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec št. 11, v katerem je izpolnil vse tabele, vendar v zadnji tabeli, kot to navaja vlagatelj, ni vpisal tudi "VK, PK, NK".

Ker naročnik ne v obvestilu o javnem naročilu (točka III.2.3 Tehnična sposobnost) ne v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, naslov "Kadrovska sposobnost", "pogoj 17") ni določil minimalnega števila vseh potrebnih kadrov za izvedbo javnega naročila ali njihove izobrazbe oziroma kvalifikacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da pogoj za kadrovsko sposobnost ne zahteva predstavitve "VK, PK, NK". Vendar Državna revizijska komisija še ugotavlja, da niti zahteve iz opombe k zadnji tabeli iz obrazca št. 11 ni mogoče enoznačno tolmačiti na način, ki ga zatrjuje vlagatelj. Ta del opombe je mogoče namreč razumeti tudi na način, da je bilo ponudnikom treba le konkretizirati skupino delavcev "tehnično osebje", kar je izbrani ponudnik tudi storil, saj je v zadnji tabeli obrazca št. 11 navedel inženirje, strojnike in voznike, ni pa se skliceval le na splošno poimenovanje "tehnično osebje".

Čeprav bi bilo treba pri izvedbi razpisanih del angažirati tudi "VK, PK, NK", kot to zatrjuje vlagatelj, dejstvo, da teh podatkov izbrani ponudnik ni vpisal v zadnjo tabelo v obrazcu št. 11, ne pomeni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovske sposobnosti. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevano dokazilo in ga je v spornem delu izpolnil na enega izmed načinov, ki ga tolmačenje razpisne dokumentacije tudi dopušča. Ob takem zaključku se izkaže za neutemeljeno vlagateljevo opozarjanje, da ima družba Adriaplan, d. o. o., Sežana le še enega zaposlenega. Ker pa razpisna dokumentacija dopušča tolmačenje, ki je drugačno od vlagateljevega tolmačenja, naročnik pa tudi ni postavil minimalnega številčnega pogoja za delavce, ki bi bili "VK, PK, NK", tudi ni v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije možnost npr. zaposlitve delavcev, ki bi bili "VK, PK, NK", šele po roku za predložitev ponudb.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik kot obvezno prilogo predračunu določil "Režijski cenik za delovno silo" (str. 98 razpisne dokumentacije), ki ga je izbrani ponudnik tudi predložil. V njem je izbrani ponudnik predstavil tudi ceno za delavce "VK, PK, NK". Iz tega je mogoče domnevati, da bo pri izvedbi javnega naročila angažiral tudi delavce "VK, PK, NK". Vendar zaradi predstavljenih razlogov, ko npr. možnost zaposlitve delavcev, ki bi bili "VK, PK, NK", šele po roku za predložitev ponudb, ni v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, dejstvo, da izbrani ponudnik v obrazcu št. 11 ni navedel tudi delavcev "VK, PK, NK", ne pomeni že, da je zaradi tega "izjav[a] od št. 11, da bo zagotovil optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih" "vsekakor zavajajoča" (str. 5 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija le še dodaja, da je vsebina te izjave relevantna pri izvrševanju gradbene pogodbe in torej pri izpolnjevanju sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila (na to kaže že dejstvo, da jo je naročnik zapisal v prihodnjiku), zato vlagatelj neutemeljeno skuša prikazati ravnanje izbranega ponudnika kot kršitev, do katere pa pred izvrševanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila ne more priti.

Na podane zaključke ne more vplivati vlagateljevo opozorilo, da "je obrazec št. 11 predložil zgolj soponudnik Adriaplan d.o.o., ne pa tudi ostala dva partnerja v ponudbi" (str. 5 zahtevka za revizijo). Naročnik je namreč v prvem odstavku 7. točke Sposobnost ponudnika (str. 10"11 razpisne dokumentacije) določil:
"Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42 do 45, in pogoje navedene v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v točki 7 teh navodil tako določeno, izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe."

Iz prvega odstavka 7. točke Sposobnost ponudnika (str. 10"11 razpisne dokumentacije) izhaja, da pogoje za priznanje sposobnosti mora dokazovati tudi vsak partner, "kjer je v točki 7 teh navodil tako določeno". Iz besedila pogoja 17 pa ne izhaja, da je naročnik določil, da mora tudi vsak partner izpolnjevati ta pogoj, pa niti, da mora vsak partner predložiti obrazec št. 11 (prim. z npr. pogojem 1, kjer je naročnik pri dokazilu zapisal "Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 " Izjava o sposobnosti."). Glede na navedeno ni v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, da izbrani ponudnik ni predložil obrazca št. 11 tudi za partnerja Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica. Državna revizijska komisija še dodaja, da je iz opombe k zadnji tabeli iz obrazca št. 11 razvidno, da je v to tabelo ponudnik lahko vpisal delavce partnerjev, zato je mogoče ob dejstvih, da izbrani ponudnik v ponudbi ni priglasil podizvajalcev in da naj bi imel partner Adriaplan, d. o. o., Sežana le enega zaposlenega, zaključiti, da je izbrani ponudnik v to tabelo vključil delavce vsaj enega izmed partnerjev Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica, saj je vanjo vpisal podatke, ki dajo seštevek 19 delavcev. Državna revizijska komisija sicer še ugotavlja, da vlagatelj števila zaposlenih za partnerja Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica ne navaja, ne sklicuje pa se na noben vir (npr. BIZI ali GVIN, kot se je skliceval pri partnerju Adriaplan, d. o. o., Sežana), ne zatrjuje pa niti, da je število 19 tudi skupno število vseh delavcev pri vseh treh partnerjih iz izbrane ponudbe.

Čeprav izbrani ponudnik v zadnjo tabelo v obrazcu št. 11 ni vpisal delavcev, ki bi bili "VK, PK, NK", to glede na predstavljene argumente tudi še ne pomeni, da takih delavcev nimata ne partner Treven, d. o. o., Logatec ne partner Tanko, d. o. o., Ribnica. In tudi ni v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, če bi partnerja Treven, d. o. o., Logatec in Tanko, d. o. o., Ribnica partnerju Adriaplan, d. o. o., Sežana omogočila, da delež posla, ki ga ta prevzema, izvede z njunimi delavci.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje "pogoja referenc".

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o javnem naročilu, pri čemer je v točki III.2.3 Tehnična sposobnost v zvezi s "pogojem referenc" ugotovila, da je naročnik določil:
"Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve zaključeni gradnji objektov " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste in lokalne ceste, ki so vključevala zemeljska dela, voziščne konstrukcije, betonska dela, tesarska dela, odvodnjavanje, oprema cest in preddela ter zaključna dela in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom (investitorjem) referenčnega dela in kjer je vrednost vsakega od referenčnih del znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV."

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod naslovom "Reference" kot "pogoj 18" (str. 17"18 razpisne dokumentacije) določil:
"Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo gradbenih inženirskih objektov " po klasifikaciji CC-SI objekti s šifro 21110 " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste in objekti s šifro 21120 " lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste. Pri objektih s šifro 21120 se upoštevajo le reference, ki se nanašajo na gradnjo lokalnih cest.
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve zaključeni gradnji objektov " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste in lokalne ceste, ki so vključevala zemeljska dela, voziščne konstrukcije, betonska dela, tesarska dela, odvodnjavanje, oprema cest in preddela ter zaključna dela in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom (investitorjem) referenčnega dela in kjer je vrednost vsakega od referenčnih del znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem obrazcu št. 9 " Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila.
Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika (investitorja) referenčnega dela.
Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh navedenih referenčnih potrdil, ki bosta ustrezali pogoju, bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela (investitorja referenčnega dela) Obrazec št. 9 - Referenčno potrdilo; ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenčni potrdili, ki ustrezata Pogoju 18.
Pojasnilo:
V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini.
Reference podizvajalca, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogojem v zvezi z referencami, ki jih je naročnik določil pod POGOJEM 18."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, kot je to ugotovil že vlagatelj, da sta v ponudbi predloženi dve referenčni potrdili (obrazca št. 9), in sicer se eno nanaša na partnerja Treven, d. o. o., Logatec in eno na partnerja Tanko, d. o. o., Ribnica. Navedeno torej pomeni, da se nobeno referenčno potrdilo (obrazca št. 9) ne nanaša na partnerja Adriaplan, d. o. o., Sežana, ki, kot izhaja iz obrazca št. 5, pri izvedbi konkretnega posla prevzema 80 % vrednosti del.

Kot je razvidno iz prvega odstavka 45. člena ZJN-2, naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost (poudarila Državna revizijska komisija) gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2. V drugem odstavku 45. člena ZJN-2 so določena možna dokazila, ki jih mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb (šesti odstavek 45. člena ZJN-2). V prvi alinei točke a prvega odstavka 45. člena ZJN-2 je določeno, da gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika. Naročnik lahko določi, da mu naročniki z njihove strani izdana potrdila o opravljenem naročilu posredujejo neposredno.

Vlagatelj pravilno navaja, da se je Državna revizijska komisija že izrekla, da referenc ne gre obravnavati kot kapacitet v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2. V tretjem odstavku 45. člena ZJN-2 je namreč določeno, da se gospodarski subjekt lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete (poudarila Državna revizijska komisija) drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči. Vendar so reference drugih subjektov lahko relevantne na podlagi četrtega odstavka 45. člena ZJN-2 (o čemer pa Državna revizijska komisija v zadevah št. 018-205/2011 in 018-221/2011, na kateri se sklicuje vlagatelj, ni odločala). Četrti odstavek 45. člena ZJN-2 namreč določa, da pogoji iz tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 veljajo tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj; pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti (poudarila Državna revizijska komisija) sodelujočih v skupini ali drugih subjektov.

Vlagatelj se v utemeljitev očitka sklicuje na zadevi št. 018-205/2011 in 018-221/2011, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da v zadevi št. 018-221/2011 ni zapisala stališča, na katerega se vlagatelj sklicuje in ga je v zahtevku za revizijo odebelil. Državna revizijska komisija nadalje navaja, da sta zadevi št. 018-205/2011 in 018-221/2011 sicer tudi temeljili na drugačnem dejanskem stanju, kot je dejansko stanje v obravnavani zadevi. V zadevi št. 018-205/2011 se je tedanji vlagatelj (naročnik je njegovo ponudbo izločil) skliceval na reference subjekta, ki ni bil partner, temveč podizvajalec, v zadevi št. 018-221/2011 pa se je tedanji vlagatelj (naročnik je tudi njegovo ponudbo izločil) skliceval na reference subjekta, ki ga v ponudbi ni prijavil ne kot podizvajalca ne kot partnerja.

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo ponudbo (tretji odstavek 4. člena ZJN-2). V takem primeru se jih šteje za enega ponudnika.

Uporaba četrtega odstavka 45. člena ZJN-2 je mogoča pod pogoji iz tretjega odstavka 45. člena ZJN-2 (med drugim je to primernost). Da je sklicevanje na sposobnost sodelujočih v skupini (torej na sposobnost partnerjev) v obravnavanem primeru oddaje javnega naročila primerno, je mogoče zaključiti glede na dejstvo, da je naročnik v pojasnilu pogoja 18 (ki se nahaja v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod naslovom "Reference", str. 17"18 razpisne dokumentacije) vnaprej izrecno predvidel možnost, da bo upošteval "tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini". Ker v to določbo razpisne dokumentacije naročnik do poteka roka za predložitev ponudb ni posegel, je treba šteti, da so se ponudniki smeli zanesti na dejstvo, da bo naročnik v postopku oddaje javnega naročila upošteval dokazila partnerjev.

Ker vlagatelj ne zatrjuje, da bi referenci partnerjev ne izpolnjevali minimalnih zahtev za ustreznost referenc, temveč navaja, da bi referenco moral dokazovati tudi partner Adriaplan, d. o. o., Sežana, Državna revizijska komisija ugotavlja, da zaradi predložitve dveh neprerekanih referenc vlagatelj kljub zatrjevanju, da bi moral referenco predložiti tudi partner Adriaplan, d. o. o., Sežana, ni dokazal, da je naročnik neupravičeno štel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Izbrani ponudnik je namreč v mejah zahtev iz razpisne dokumentacije predstavil vsaj dva referenčna posla, skladno z razpisno dokumentacijo (glede na četrti odstavek 45. člena ZJN-2) pa se je lahko skliceval na sposobnost sodelujočih v skupnem nastopu.

Vlagatelj nadalje navaja, da "odstotek, ki ga prevzame v izbrani ponudbi vodilni partner Adriaplan d.o.o., ne znaša 80%, saj zemeljska dela in voziščne konstrukcije zajemajo vrednost dobrih 71 % celotnega naročila" (str. 9 zahtevka za revizijo), partner Tanko, d. o. o., Ribnica ne nosi 10 % del ("gradbena dela"), temveč več kot 17 % del, partner Treven, d. o. o., Logatev pa ne nosi 10 % del ("zaključna dela"), temveč skoraj 14 % del. Vlagatelj nadaljuje, da "poleg dejstva, da že zaradi navedenih dejstev ni mogoče označiti ponudbe izbranega ponudnika za popolno, navedeno zgolj potrjuje zgornja izvajanja vlagatelja, da izbrani ponudnik ni opravil niti osnovne razdelitve nalog in temeljnega izračuna, za izvedbo del nima bistvenih kadrov, vrh vsega pa za dela, ki jih namerava izvesti (po razdelitvi, kot je razvidna iz obrazcev št. 5 v izbrani ponudbi, nima niti referenc" (6. točka zahtevka za revizijo, str. 5) in "da ni jasno, kako je lahko naročnik spregledal in dopustil ter javno naročilo dodelil ponudniku, ki je ''pozabil'' pri izvedbi predvideti in določiti, kdo od partnerjev v izbrani ponudbi (ki nima podizvajalcev!) bo izvedel: preddela, odvodnjavanje, oprema cest. Vlagatelj torej navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije in predračuna, saj iz nje izhaja, da noben od partnerjev (podizvajalcev pa v ponudbi ni) v izbrani ponudbi ne bo opravljal predel, odvodnjavaja in opreme cest, zato pa je ponudba nepopolna." (7. točka zahtevka za revizijo, str. 10).

Naročnik je v sklepu št. 351-123/2011 z dne 3. 9. 2012 navedel, da so vlagateljeve navedbe v teh delih zahtevka za revizijo "popolnoma nejasne in nerazumljive", da "iz njih ne more razbrati kršitev, ki naj bi jih domnevno storil" in da "ne more razbrati v čem naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna" (str. 13 in 14). Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik predložil vsa zahtevana dokazila, in opozarja na to, da "v ZJN-2 ni najti določbe, ki bi določala, da mora v primeru skupne ponudbe, ponudnik v ponudbi navesti vrsto del, ki jih bo izvedel partner v skupni ponudbi, prav tako pa tudi nima določbe, da bi moral ponudnik v skupni ponudbi navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del, kot to določa ZJN-2 za primer, ko ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem (sedmi in osmi odstavek 7. člena ZJN-2)" (str. 13), da je sicer v obrazcu št. 5 zahteval vpis podatkov o delih, ki jih bo prevzel soponudnik ter količini in vrednosti teh del, vendar ni določil načina izračuna vrednosti del niti drugih pogojev, skupni ponudniki pa za izvedbo javnega naročila odgovarjajo neomejeno solidarno (str. 13). Naročnik še ugotavlja, da iz sporazuma o skupnem nastopu izhaja, da partnerji Adriaplan, d. o. o., Sežana, Tanko, d. o. o., Ribnica in Treven, d. o. o., Logatec ponujajo vsa dela, ki jih je razpisal (str. 14).

Ker se očitki iz 6. in 7. točke zahtevka za revizijo nanašajo na vsebino razpisanih del, jih je Državna revizijska komisija obravnavala skupaj. Iz navedenih očitkov je mogoče razbrati, da vlagatelj opozarja na domnevna neskladja v ponudbi izbranega ponudnika glede razdelitve razpisanih del in deležev prevzetih del po partnerjih.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 5. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 9 razpisne dokumentacije) med drugim določil, da "v primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 4 " Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini" tudi "Obrazec št. 5 " Podatki o soponudniku" (str. 38"39 razpisne dokumentacije). Naročnik je v podnožju tega obrazca na str. 39 določil "navodilo: Soponudnik " partner v skupini mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 " Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira." V tem obrazcu je naročnik določil tabelo za vpis podatkov o partnerjih v skupni ponudbi, določil pa je tudi razdelke "dela, ki jih prevzema soponudnik", "količina, ki jo prevzema soponudnik" in "vrednost del, ki jih prevzema soponudnik".

Dela je naročnik opisal v obrazcu predračuna (obrazec št. 21), pri čemer je v rekapitulaciji določil postavke: "1 preddela", "2 zemeljska dela", "3 voziščne konstrukcije", "4 betonska dela", "5 tesarska dela", "6 odvodnjavanje", "7 oprema cest" in "8 zaključna dela".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da se v njej nahajajo trije izpolnjeni in potrjeni (podpis in žig) obrazci št. 5, pri čemer je razvidno, da je za posamezne partnerje navedeno:
" partner Adriaplan, d. o. o., Sežana prevzema "zemeljska dela " voziščna konstrukcija" v količini "80 %" in vrednosti 306.897,21 eurov z DDV, "delež v % glede na vrednost ponudbe" pa znaša "80 %",
" partner Treven, d. o. o., Logatec prevzema "zaključna dela" v količini "10 %" in vrednosti 38.362,15 eurov z DDV, "delež v % glede na vrednost ponudbe" pa znaša "10 %",
" partner Tanko, d. o. o., Ribnica pa prevzema "gradbena dela" v količini "10 % od vrednosti posla" in vrednosti 38.362,15 eurov z DDV, "delež v % glede na vrednost ponudbe" pa znaša "10 %".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da "skupna končna vrednost z DDV" (obrazec št. 1) znaša 383.621,51 eurov. Seštevek vrednosti iz obrazca št. 5 (tj. 306.897,21 eurov z DDV in dvakrat po 38.362,15 eurov z DDV) sovpada z vrednostjo iz obrazca št. 1. Deleži v % od vrednosti posla (tj. 80 % in dvakrat po 10 %) dajo seštevek 100 %. Državna revizijska komisija je vpogledala še v izpolnjen in potrjen predračun (obrazec št. 21), pri čemer je ugotovila, da so vrednostno opredeljene vse postavke. Na podlagi navedenih podatkov je zato treba zaključiti, da izbrani ponudnik ponuja izvedbo celotnega predmeta javnega naročila. Ker "ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno" (2. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije; enako v 5. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije), je treba zaključiti, da bi v primeru neizvršitve deleža del po enem izmed partnerjev, ta dela v izvedbo morali prevzeti drugi partnerji in jih tudi izvesti.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je iz predloženega predračuna razvidno, da npr. postavka zemeljska dela znaša 38.108 eurov brez DDV in postavka voziščne konstrukcije 182.850 eurov brez DDV, kar pomeni, da skupaj znašata 220.958 eurov brez DDV oziroma preračunano 265.149,60 eurov z DDV, postavka zaključna dela pa znaša 44.247,99 eurov brez DDV oziroma preračunano 53.097,588 eurov z DDV. Če upoštevamo te izračunane zneske z DDV in jih primerjamo s podatki v obrazcih št. 5 iz ponudbe izbranega ponudnika, je mogoče ugotoviti, da npr. partner Adriaplan, d. o. o., Sežana bo bodisi izvajal še druga dela kot le zemeljska dela in voziščne konstrukcije bodisi je njegov delež v skupnih delih manjši, partner Treven, d. o. o., Logatec pa bodisi ne bo izvajal v celoti zaključnih del bodisi je njegov delež opredeljen v premajhnem obsegu. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v okoliščinah konkretnega primera razčiščevanje navedenega nerelevantno, nerelevantno pa je tudi, da niso pri nobenem izmed partnerjev v potrjenih (podpis in žig) obrazcih št. 5 v razdelku "dela, ki jih prevzema soponudnik" navedena "preddela, odvodnjavanje, oprema cest" (str. 10 zahtevka za revizijo), saj ponudba izbranega ponudnika nima nepopolnosti, ki bi zahtevale, da se označi za nepopolno in da jo je treba izločiti, kot to zahteva vlagatelj. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je naročnik v obrazcih št. 5 predvidel posamezne razdelke za vnos podatkov. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če bi bil razdelek "dela, ki jih prevzema soponudnik" pomanjkljivo ali neustrezno izpolnjen, in tudi v primeru, če bi razdelka glede količine in vrednosti napačno prikazovali obseg prevzetih del po partnerjih, to ne more spremeniti ključnega in pravno relevantnega dejstva, da gre v obravnavanem primeru za predložitev ponudbe po treh partnerjih, ki glede na izpolnjen in potrjen predračun, ki so ga predložili v ponudbo, ponujajo vse postavke in torej izvedbo celotnega predmeta javnega naročila. Partnerji so solidarno odgovorni za izvedbo celotnega posla in tudi niso v enakem pravnem položaju kot podizvajalci. Za partnerje se tudi ne uporabljata npr. sedmi in osmi odstavek 71. člena ZJN-2, kar pravilno navaja naročnik v sklepu št. 351-123/2011 z dne 3. 9. 2012, saj sedmi in osmi odstavek 71. člena ZJN-2 veljata za primer nastopa ponudnika s podizvajalci.

Vlagatelj nadaljuje, da priglašeni odgovorni vodja del nima zahtevanih referenc, saj reference za "Ankaransko vpadnico" ni potrdil naročnik Mestna občina Koper, temveč DARS, d. d., Celje, poleg tega pa priglašeni odgovorni vodja del "sploh ni izvajal referenčnih del, saj je v okviru Ankaranske vpadnice Kraški zidar d.d. izvajal le objekt "PODVOZ", ki pa niti slučajno ne izpolnjuje vseh zgoraj citiranih zahtev reference" (str. 11 zahtevka za revizijo), "smiselno enako, kot v prejšnji točki, velja tudi za drugo ''referenco'', hitro cesto Koper, Izola" (str. 12 zahtevka za revizijo).

Reference odgovornega vodje del je naročnik v obvestilu o javnem naročilu v točki III.2.3 Tehnična sposobnost in v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, 7. točka Sposobnost ponudnika (str. 10"18 razpisne dokumentacije), pod naslovom "Kadrovska sposobnost", "pogoj 17" (str. 17 razpisne dokumentacije) opredelil:
"Odgovorni vodja del mora imeti vsaj dve referenci, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja gradnje gradbenih inženirskih objektov " po klasifikaciji CC-SI objekti s šifro 21110 " avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste in objekti s šifro 21120 " lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (pri objektih s šifro 21120 se upoštevajo le reference, ki se nanašajo na gradnjo lokalnih cest) pri katerem je vrednost vsakega referenčnega dela znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV."

Kot dokazilo je naročnik določil "izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 " Podatki o tehničnem osebju" (str. 52"56 razpisne dokumentacije). Na odgovornega vodjo del se nanaša del obrazca št. 11 (str. 52"54 razpisne dokumentacije), pri čemer je razvidno, da je naročnik navedel opombi "reference odgovornega vodje del, ki se nanašajo na gradnjo gradbenega inženirskega objekta (avtocesta, hitra cesta, glavna cesta, regionalna cesta ali lokalna cesta), primerljivega razpisanemu, ki je vključevala zemeljska dela, voziščne konstrukcije, betonska dela, tesarska dela, odvodnjavanje, oprema cest, preddela in zaključna dela pri katerem je vrednost vsakega od referenčnih del znašala vsaj 400.000,00 EUR brez DDV, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb" in "vpisati vsaj dve referenci, ki ustrezata pogoju" (str. 53 razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazca št. 11 izhaja, da so morali ponudniki za odgovornega vodjo del vpisati posamezne zahtevane podatke v vnaprej pripravljene tabele, pri čemer je prva tabela namenjena predstavitvi osebnih podatkov odgovornega vodje del, nadaljnje tri tabele, poimenovane "Referenčno delo", pa predstavitvi referenčnih poslov, in sicer z razdelki "naziv referenčnega naročnika", "naslov naročnika referenčnega dela", "objekt", "lokacija objekta", "vrednost objekta v EUR brez DDV", "čas izvedbe (vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka)" in "odgovorni vodja del (obkrožiti)" z možnostma "DA" in "NE".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik v obrazcu št. 11 predstavil odgovornega vodjo del in zanj navedel dve referenčni deli, in sicer "objekt" "Hitra cesta Koper"Izola" "naročnika" "DARS d.d." in "objekt" "Ankaranska vpadnica" prav tako "naročnika" "DARS d.d."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da so morali ponudniki za odgovornega vodjo del predložiti referenčna potrdila, ki bi jih potrdili referenčni naročniki. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da so morali ponudniki zgolj predstaviti (in sicer v obrazcu št. 11) referenčne posle odgovornega vodje del.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 20. 8. 2012 med drugim izjavil, da "je pri navedbi referenčnega naročnika v ponudbi izbranega ponudnika prišlo do lapsusa, saj je res navedeno da je referenčni naročnik DARS d.d., in ne Mestna občina Koper. Do lapsusa pri zapisu imena referenčnega naročnika je prišlo zato, ker je bil DARS d.d. sofinancer tega referenčnega objekta." (str. 9), na to argumentacijo pa se je skliceval tudi naročnik v sklepu št. 351-123/2011 z dne 3. 9. 2012. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med udeleženci ni sporno, da je izbrani ponudnik v obrazec št. 11 za objekt "Ankaranska vpadnica" vpisal napačnega naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da napačen vpis podatka o referenčnem naročniku v obrazec št. 11 ni razlog za označitev ponudbe izbranega ponudnika za nepravilno in s tem nepopolno. Vlagatelj sicer pravilno navaja, da "bi [naročnik] ob preverjanju reference ["] ugotovil, da referenca DARS-a sploh nemore obstajati" (str. 11 zahtevka za revizijo), vendar bistvo predstavitve referenčnega posla v tem primeru ni bilo v ničemer okrnjeno, saj gre še vedno za sklicevanje na dejstvo, da je priglašeni odgovorni vodja del opravljal določena dela na nekem referenčnem objektu. Edina razlika je torej v osebi pogodbene stranke, ne pa v vsebini referenčnega posla.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da v danih okoliščinah napačna navedba referenčnega naročnika v obrazcu št. 11 predstavlja nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika kljub obstoju te pomanjkljivosti ni niti formalno nepopolna.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je priglašenemu odgovornemu vodji del tudi zaradi vsebinskih razlogov ni mogoče priznati ustreznosti referenčnega posla, za kar predlaga pridobitev izjave Mestne občine Koper in zaslišanje odgovornega vodje del za izvajalca " vodilnega partnerja Primorje, d. d., Ajdovščina na objektu "Ankaranska vpadnica".

Državna revizijska komisija kot neprepričljive zavrača vlagateljeve trditve, da "v zakonskem roku ne more predložiti pisnega dokazila", da je Kraški zidar, d. d., Sežana v okviru objekta "Ankaranska vpadnica" izvajal le dela na objektu podvoz. Vlagatelj se sklicuje na pogodbo št. 371-385708, sklenjeno med Mestno občino Koper, sofinancerji in izvajalci del na objektu "Ankaranska vpadnica", vendar je ni predložil. Navedeno za rešitev zadeve sicer ni pomembno, pomembno pa je dejstvo, da vlagatelj navaja (str 11 zahtevka za revizijo), da so bili izvajalci po tej pogodbi "Primorje, Kraški zidar, SCT, CPK". Med izvajalci po sklicevani, a nepredloženi, pogodbi je bil torej tudi eden izmed subjektov, ki predstavlja vlagatelja " namreč CPK, d. d., Koper. Da bi CPK, d. d., Koper ne razpolagal niti s kakšnim delilnikom del, je malo verjetno. Tak zaključek Državne revizijske komisije podkrepljuje dejstvo, da je izbrani ponudnik k vlogi z dne 20. 8. 2012 naročniku predložil 1. odločbo z dne 23. 10. 2008, da je bil odgovorni vodja del, ki ga je izbrani ponudnik priglasil v ponudbi, po pogodbenem partnerju Kraški zidar, d. d., Sežana v skupnem nastopu na objektu "Ankaranska vpadnica" imenovan za odgovornega vodjo del, 2. preglednico izvedenih del, iz katerih je razvidno, da je ta pogodbeni partner izvajal dela tudi na dostopni cesti in ne le na podvozu (iz te preglednice je razvidno, katera dela in koliko del je izvajal CPK, d. d., Koper), 3. izjavo o zanesljivosti objekta, ki jo je odgovorni nadzornik podpisal 10. 10. 2011 za podvoz in dostopno cesto, na njej pa je kot izvajalec naveden pogodbeni partner Kraški zidar, d. d., Sežana, kot odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja gradbišča pa v ponudbi izbranega ponudnika priglašeni odgovorni vodja del in 4. dokument z dne 14. 11. 2008 o delitvi del med partnerji, ki glede na posamezne zneske omogoča ugotovitev, da je pogodbeni partner Kraški zidar, d. d., Sežana prevzel dela na dostopni cesti in ne le na podvozu (iz te preglednice je razvidno, katera dela in koliko del je prevzel CPK, d. d., Koper). Izbrani ponudnik je naročniku 3. 9. 2012 predložil tudi izjavo Mestne občine Koper z dne 17. 8. 2012, da je v ponudbi izbranega ponudnika priglašeni odgovorni vodja del v letu 2009 izvajal dela na objektu "Ankaranska vpadnica". Vendar Državna revizijska komisija dejstva, da vlagatelj ni predložil listinske dokumentacije, ni upoštevala kot ključno, saj ZPVPJN ne omejuje dokazov ali dokaznih predlogov.

Vlagatelj navaja, da je na objektu "Ankaranska vpadnica" partner Kraški zidar, d. d., Sežana izvajal le objekt "podvoz", vendar ni predstavil, kot to določa 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, katera dela je obsegal ta objekt. Samo poimenovanje namreč ne razkriva vsebine, prav tako pogodba št. 371-385708, tudi v primeru, če bi bila predložena k zahtevku za revizijo in bi bili v njej navedeni kakšni podatki, ne bi mogla nadomestiti vlagateljeve trditvene podlage, saj bi predstavljala le dokaz za vlagateljevo trditveno podlago (ki je v tem primeru v celoti izostala).

Državna revizijska komisija pa tudi ni izvedla drugih predlaganih dokazov (poizvedbe na Mestni občini Koper in zaslišanje priče), saj Državna revizijska komisija na podlagi listinskih dokazov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, enega izmed njih pa je izdal celo naročnik Mestna občina Koper, ne more zaključiti, da je bila vloga pogodbenega partnerja Kraški zidar, d. d., Sežana na objektu "Ankaranska vpadnica" omejena le na zatrjevani segment posla.

Državna revizijska komisija še dodaja, da je vlagateljeva trditvena podlaga tudi neustrezna, ker vlagatelj nekonkretizirano navaja, v katerem delu je bilo delo partnerja Kraški zidar, d. d., Sežana neprimeljivo z zahtevami iz pogoja (tj. "primerljivega razpisanemu, ki je vključevala zemeljska dela, voziščne konstrukcije, betonska dela, tesarska dela, odvodnjavanje, oprema cest, preddela in zaključna dela"). Vlagatelj namreč le izpostavlja, da dela "niti slučajno ne izpolnjuje vseh zgoraj citiranih zahtev naročnika" (str. 11 zahtevka za revizijo).

Vlagatelj nadalje navaja, da "smiselno enako, kot v prejšnji točki, velja tudi za drugo ''referenco''" (str. 12 zahtevka za revizijo), vendar je očitno, da vse ne velja smiselno enako kot za prvo izpostavljeno referenco. Referenčni naročnik za objekt "Hitra cesta Koper"Izola" je bil DARS, d. d., Celje, ne pa Mestna občina Koper, zato napake v navedbi naročnika ni.

Kolikor pa se vlagateljev očitek nanaša na vsebinske razloge za neustreznost reference, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni jasno, do kod vlagatelj zatrjuje njeno vsebinsko neustreznost. Edina konkretna trditev je, da "je bil pogodbeni odgovorni vodja del imenovan s strani vodilnega partnerja SCT, in sicer" oseba, ki ni v ponudbi izbranega ponudnika priglašeni odgovorni vodja del (str. 12 zahtevka za revizijo), vendar je iz pogodbe z dne 16. 8. 2006, ki jo je med drugim sopodpisala tudi družba CPK, d. d., Koper (torej subjekt, ki je eden izmed subjektov, ki sestavlja vlagatelja), izbrani ponudnik pa jo je predložil k vlogi z dne 20. 8. 2012, razvidno, da so bili "s strani izvajalca" za zastopnike določene štiri osebe, med njimi tudi oseba, ki jo je izbrani ponudnik priglasil kot odgovornega vodjo del. Z dopisom z dne 11. 12. 2007 je SCT, d. d., Ljubljana obvestil nadzornika o imenovanju odgovornega vodje del, pri čemer se sklicuje tudi na odločbo družbe Kraški zidar, d. d., Sežana, v kateri je naveden v ponudbi izbranega ponudnika priglašeni odgovorni vodja del. Iz izjave o zanesljivosti objekta izhaja, da je bil v ponudbi izbranega ponudnika priglašeni odgovorni vodja del predstavljen kot odgovorni vodja del. Tak status pa mu daje tudi družba DARS, d. d., Celje v potrdilu z dne 17. 8. 2012, ki ga je izbrani ponudnik predložil naročniku 27. 8. 2012.

Ker Državna revizijska komisija iz nejasne vlagateljeve trditvene podlage ni mogla razbrati kakšnih konkretnejših dejstvenih razlogov, izvedba dokazov pa trditvene podlage ne more nadomestiti, dokazila, ki jih je predložil izbrani ponudnik in na katere se je oprl naročnik, pa kažejo nasprotno vlagateljevim argumentom, Državna revizijska komisija ni mogla pritrditi vlagatelju, da je očitek utemeljen.

Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik ni navedel opreme za asfaltiranje, zato ne izpolnjuje pogoja za priznanje tehnične sposobnosti.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obvestilo o javnem naročilu, pri čemer je v točki III.2.3 Tehnična sposobnost v zvezi s tehnično sposobnostjo zasledila, da je naročnik določil:
"Ponudnik mora za dokazovanje tehnične sposobnosti ponudbi priložiti seznam opreme, strojev in naprav s katerimi razpolaga in jih bo imel na razpolago za izvedbo javnega naročila."

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, pri čemer je ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe oblikoval 7. točko Sposobnost ponudnika (str. 10"18 razpisne dokumentacije) in pod naslovom "Tehnična sposobnost" kot "pogoj 16" (str. 16"17 razpisne dokumentacije) določil:
"Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca in s predložitvijo zahtevanih dokumentov.
Ponudnik mora za dokazovanje tehnične sposobnosti ponudbi priložiti seznam opreme, strojev in naprav s katerimi razpolaga in jih bo imel na razpolago za izvedbo javnega naročila.
DOKAZILO:
- Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 10 " Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila.
- Seznam opreme, strojev in naprav."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da ne iz obvestila o javnem naročilu (točka III.2.3 Tehnična sposobnost) ne iz razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, naslov "Tehnična sposobnost", "pogoj 16") ni razvidno, da bi naročnik določil minimalno število vse potrebne opreme za izvedbo javnega naročila, pa niti, kaj je potrebna oprema.

Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec št. 10 in ugotovila, da ga sestavljata, izjavi:
"Odgovorna oseba ponudnika, _, izjavljam, da smo, (ime in priimek odgovorne osebe) glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila REKONSTRUKCIJA LC ŠEPULJE - DOBRAVLJE -ODSEK 3, za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.
Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve zakonodaje.
Za tem obrazcem prilagamo:
SEZNAM OPREME, STROJEV IN NAPRAV, KI JIH BOMO ZAGOTOVILI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da je izbrani ponudnik za vsakega izmed partnerjev predložil izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec št. 10 in prilogo "Seznam opreme, strojev in naprav".

Ker naročnik ne v obvestilu o javnem naročilu (točka III.2.3 Tehnična sposobnost) ne v razpisni dokumentaciji (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, naslov "Tehnična sposobnost", "pogoj 16") ni določil minimalnega števila vse potrebne opreme za izvedbo javnega naročila, niti, kaj je potrebna oprema, Državna revizijska komisija ugotavlja, da pogoj za tehnično sposobnost ne zahteva navedbe "opreme za asfaltiranje". Takega zaključka ne spremeni niti vsebina izjave iz obrazca št. 11, saj tudi iz nje ne izhaja, da morajo ponudniki v ponudbi kot konkretno navesti tudi "opremo za asfaltiranje", pa čeprav je treba pri izvedbi predmeta javnega naročila izvesti tudi asfalterska dela.

Vlagatelj še izpostavlja, da "ker vodilni partner ni navedel opreme za asfaltiranje (ker je očitno nima), je ponudba posledično nepopolna tudi iz razloga nepopolnosti kalkulativnih osnov " Režijski ceniki za delovno silo, materiale in opremo stroje in napave, saj za opremo, ki je nima, očitno ni mogel dati kalkulativnih osnov" (str. 12 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je naročnik kot obvezno prilogo predračunu določil "Režijski cenik za opremo, stroje in naprave" (str. 98 razpisne dokumentacije), ki ga je izbrani ponudnik tudi predložil. V tem obsegu pa je izbrani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo. Tudi v primeru, če bi se izkazalo, da izbrani ponudnik v cenik za kalkulativne osnove ni vključil "opreme za asfaltiranje", tega razpisna dokumentacija ni določala, kot to skuša prikazati vlagatelj.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati naročnikove kršitve.

Vlagatelj še navaja, da je sporazum o skupnem nastopu, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbo, v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, saj "ne vsebuje ''področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini''", zato je ponudba neprimerna, da je ta sporazum tudi v nasprotju z naročnikovimi zahtevami, saj je izbrani ponudnik navedel, da "''bodo podpisniki predlagali naročniku, da bi se izvrševala plačila ločeno za vsako podpisnico'' ter ''ne gledena možen način ločenih plačil, pa prevzamejo podpisniki skupno in posamezno odgovornost za izvajanja skupne pogodbe''", čeprav "je naročnik zahteval, da "mora tak akt - kolikor je že predložen v ponudbi - vsebovati tudi ''način plačila preko vodilnega partnerja''" (str. 13"14 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki III.1.3 obvestila o javnem naročilu določil:
"V primeru, da bo v postopku javnega naročila gradnje "REKONSTRUKCIJA LC ŠEPULJE - DOBRAVLJE -ODSEK 3" izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov " skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi."

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v 5. točki Samostojna ponudba / Ponudba s podizvajalci / Skupna ponudba: (str. 7"9 razpisne dokumentacije) med drugim določil:
"V primeru, da bo v postopku javnega naročila gradnje "REKONSTRUKCIJA LC ŠEPULJE - DOBRAVLJE - ODSEK 3" izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov " skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila gradnje "REKONSTRUKCIJA LC ŠEPULJE - DOBRAVLJE -ODSEK 3" bo moral (mora) vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik določil, da bo v primeru nastopa skupin ponudnikov ta skupina morala naročniku predložiti "pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju)", in sicer "pred podpisom pogodbe", "v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi". Naročnik je določil tudi obvezne sestavine (" mora vsebovati ").

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil "Sporazum o enotnem nastopanju in predožitvi skupne ponudbe za javno naročilo JN6608/2012: Rekonstrukcija LC Šepulje - Dobravlje -odsek 3"z dne 10. 7. 2012.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v prvem odstavku 3. člena tega sporazuma določeno, da "ponudniki se dogovorijo, da bodo v primeru sklenitve pogodbe izvedli dela po medsebojni delitvi in sicer: Adriaplan d.o.o. 80%, Treven d.o.o. 10%,Tanko d.o.o. 10 %". Če je mogoče razumeti, da partnerji niso nameravali delati vsi vseh del, potem je treba pritrditi vlagatelju, da iz tega sporazuma ne izhaja "področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v 5. členu tega sporazuma med drugim določeno:
"Zaradi tega Adriaplan d.o.o., prevzame nase odgovornost in sprejema navodila zase in za druga dva podpisnika za celotno izvajanje pogodbe, ki se bodo opravljala z vodilnim partnerjem.
Ne glede na povedano, bodo podpisniki predlagali naročniku, da bi se izvrševala plačila ločeno za vsako podpisnico.
Ne glede na možen način ločenih plačil, pa prevzamejo podpisniki skupno in posamezno odgovornost za izvajanje skupne pogodbe.
["]"

Ker je naročnik v peti alinei zahtev o vsebini pravnega akta o skupni izvedbi določil, da mora akt vsebovati "način plačila preko vodilnega partnerja v skupini", plačevanje ločeno po posameznih partnerjih ne bi bilo skladno s to naročnikovo zahtevo. Vendar iz tega sporazuma ni razvidno, da se partnerji ne strinjajo z naročnikovo zahtevo, temveč je razvidno, da bodo naročniku (le) predlagali drugačno ureditev. Odločitev o drugačnosti plačevanja torej partnerji niti ne zahtevajo niti je ne pogojujejo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predložitev zahtevanega pravnega akta vezal na trenutek pred podpisom pogodbe. Po drugi strani pa je treba pritrditi vlagatelju, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal tudi besedilo "v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi", ki pa po oceni Državne revizijske komisije ne more vzpostaviti posledic, za katere si prizadeva vlagatelj. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da ta akt ni bil obvezna sestavina ponudbe in niti ni bilo dokazilo za priznavanje sposobnosti, naročnik pa tudi ni določil, da bi morebitna odstopanja akta, ki bi bil predložen v ponudbo, pomenila razlog za izločitev ponudbe. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je naročnik določil obvezne sestavine tega akta, vendar iz tega ni mogoče zaključiti, da je v ponudbi predložen akt, ki ne bi bil v celoti skladen z vsemi naročnikovimi zahtevami, podlaga za izločitev ponudbe. Tak zaključek je mogoče narediti že upoštevajoč dejstvo, da bi bil ponudnik, ki bi zahtevani pravni akt predložil šele pred sklenitvijo pogodbe, a ne bi bil v celoti skladen z naročnikovimi zahtevami, v boljšem položaju, saj naročnik njegove ponudbe ne bi mogel več izločiti, ker bi bila odločitev o oddaji javnega naročila že pravnomočna (gl. 34. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ker navedeni akt glede na zahteve iz razpisne dokumentacije ne vpliva ne na priznanje sposobnosti ne na ocenjevanje ponudb, naročnik pa tudi sicer ni določil nobene sankcije za morebitno odstopanje, temu aktu v fazi predložitve ponudbe ni mogoče dati take teže, ki bi tako ključno vplivala na položaj ponudnika pri sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila. Zato Državna revizijska komisija zavrača vlagateljev očitek, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, in dodaja, da bi bilo neskladja v tem pravnem aktu ob izpostavljenih dejanskih okoliščinah mogoče sanirati vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Vlagatelj kot zadnje še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika vsaj formalno nepopolna, ker ponudbi ni predložil potrdil poslovnih bank za vse odprte transakcijske račune.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki III.2.2 obvestila o javnem naročilu določil:
"Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil."

Državna revizijska komisija je vpogledala še v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe oblikoval 7. točko Sposobnost ponudnika (str. 10"18 razpisne dokumentacije) in pod naslovom "Poslovna in finančna sposobnost" kot "pogoj 14" (str. 15"16 razpisne dokumentacije) določil:
"Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.
V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun.
V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izpostavljenega pogoja ne izhaja, da bi bilo edino ustrezno dokazilo potrdilo poslovne banke, temveč ponudniki lahko predložijo tudi obrazec BON-2.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da je za partnerja Adriaplan, d. o. o., Sežana predložil obrazec BON-2, za partnerja Treven, d. o. o., Logatec potrdilo NLB, d. d., Ljubljana in Banke Koper, d. d., Koper, za partnerja Tanko, d. o. o., Ribnica pa obrazec BON-2. Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ta dokazila ugotovila, da se ta sklicujejo na številke vseh sedmih transakcijskih računov, na katere se sklicuje vlagatelj (trije računi za partnerja Adriaplan, d. o. o., Sežana in po dva za druga partnerja). Državna revizijska komisija le pripominja, da vlagatelj napačno navaja, da ima partner Adriaplan, d. o. o., Sežana odprta dva transakcijska računa pri Banki Koper, d. d., Koper, saj je eden od njiju transakcijski račun, odprt pri Probanki, d. d., Ljubljana (gl. tudi https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Rezultati.aspx"RtrFilter_DelRegistra =Javni&RtrFilter_Maticna=&RtrFilter_ProrUp=&RtrFilter_Davcna=&RtrFilter_Tr=&RtrFilter_Naziv=adriaplan&RtrFilter_Ulica=&RtrFilter_HisnaSt=&RtrFilter_Naselje=&RtrFilter_PostnaSt=&RtrFilter_Posta=&RtrFilter_ObcinaSif=&RtrFilter_Status=Odprti&Isci=I%C5%A1%C4%8Di).

Ker vlagatelj navaja le, da v ponudbi niso bila predložena zahtevana dokazila, kar pa ni podano, ne navaja pa, da bi bila predložena dokazila v neskladju z naročnikovimi zahtevami ali da bi izbrani ponudnik izpostavljenega pogoja sicer po vsebini ne izpolnjeval, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede blokiranih transakcijskih računov.

Ker je Državna revizijska komisija morala šteti, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je treba zahtevku za revizijo ugoditi, ga je skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je izbranemu ponudniku priznal priglašene stroške in njihovo povrnitev naložil vlagatelju.

Vlagatelj oporeka tej naročnikovi odločitvi.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato njegovi stroški niso potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 2. 10. 2012

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
" Godina, d. o. o., OIC Hrpelje 22, 6240 Kozina,
" Grafist, d. o. o., Bertoki, Sermin 7b, 6000 Koper,
" Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran